Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

België

Inhoud aangereikt door
België

Voor slachtoffers van terrorisme: zie het gedeelte verderop op deze pagina (klik hier).

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kan financiële hulp bieden aan slachtoffers (en naaste verwanten van slachtoffers) van een opzettelijke gewelddaad die in België is gepleegd.

Zie voor specifieke informatie voor slachtoffers van terrorisme het betreffende gedeelte verderop.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

De soorten schade die door de commissie in aanmerking worden genomen, verschillen naargelang van de categorie waar het slachtoffer onder valt.

A. Directe slachtoffers – personen die lichamelijke en/of psychische schade ondervinden als direct gevolg van een opzettelijke gewelddaad in België.

Voor directe slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • tijdelijke en blijvende invaliditeit;
 • niet-materiële schade;
 • inkomstenderving;
 • esthetische schade;
 • verlies van schooljaren (schooluitval);
 • medische kosten;
 • procedurekosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding) tot maximaal 6 000 EUR;
 • materiële kosten (maximaal 1 250 EUR).

B. Indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

Voor deze categorie slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • begrafeniskosten (tot een bedrag van maximaal 6 000 EUR/overlijden);
 • procedurekosten;
 • verlies van levensonderhoud voor naaste verwanten die ten laste waren van het slachtoffer vóór zijn of haar overlijden;
 • verlies van schooljaren.

C. Indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat ernstig gewond is geraakt als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

Voor deze categorie slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • procedurekosten.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ja, naaste verwanten (erfgerechtigden) tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als direct gevolg van een opzettelijke gewelddaad, kunnen financiële hulp krijgen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, naaste verwanten (erfgerechtigden) tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat niet is overleden, maar ernstig gewond is geraakt als direct gevolg van een opzettelijke gewelddaad, kunnen financiële hulp krijgen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja. De commissie kan u financiële hulp toekennen ongeacht uw nationaliteit of legale/illegale status in België.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, de commissie kan uitsluitend voor feiten die in België hebben plaatsgevonden financiële hulp toekennen.

Er is echter één uitzondering: wanneer terreurdaden worden gepleegd in het buitenland waarbij de slachtoffers Belgische onderdanen zijn of in België hun vaste woonplaats hebben (zie het gedeelte 'Voor slachtoffers van terrorisme').

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, er moet aangifte van het strafbare feit zijn gedaan bij de politie. In de Wet van 1 augustus 1985, waarin regelingen voor de commissie zijn vastgesteld, wordt ook bepaald dat u zich in de strafrechtelijke procedure burgerlijke partij moet hebben gesteld.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

De financiële hoofdhulp die door de commissie wordt toegekend, kan uitsluitend worden aangevraagd aan het eind van de gerechtelijke procedure en op basis van de definitieve uitspraak van de rechter.

Onder bepaalde voorwaarden kan echter vóór het einde van de gerechtelijke procedure noodhulp worden toegekend.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Ja. Het slachtoffer moet zich in de strafrechtelijke procedure burgerlijke partij hebben gesteld wanneer de dader werd geïdentificeerd. De hulp van de commissie is namelijk een alternatieve vorm van schadeloosstelling die uitsluitend in laatste instantie wordt toegekend.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Als de dader tegen het einde van de gerechtelijke procedure niet is geïdentificeerd of als de zaak is geseponeerd omdat de daders niet zijn geïdentificeerd, kan een slachtoffer om financiële hulp van de commissie verzoeken. In die gevallen moet het slachtoffer ten minste officieel aangifte van het strafbare feit hebben gedaan (bij de politie of het Openbaar Ministerie).

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Een verzoek om financiële hoofdhulp moet worden ingediend binnen drie jaar na de definitieve gerechtelijke uitspraak of binnen drie jaar na een beslissing tot seponering als de daders niet bekend zijn.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Voor directe slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • tijdelijke en blijvende invaliditeit;
 • niet-materiële schade;
 • inkomstenderving;
 • esthetische schade;
 • verlies van schooljaren (schooluitval);
 • medische kosten;
 • procedurekosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding) tot maximaal 6 000 EUR;
 • materiële kosten (maximaal 1 250 EUR).

Voor indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad –

kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • begrafeniskosten (tot een bedrag van maximaal 6 000 EUR/overlijden);
 • procedurekosten;
 • verlies van levensonderhoud voor naaste verwanten die ten laste waren van het slachtoffer voor zijn of haar overlijden;
 • verlies van schooljaren.

Voor indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat ernstig gewond is geraakt als gevolg van een opzettelijke gewelddaad –

 • kan de commissie het volgende in overweging nemen:
 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • procedurekosten.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De financiële hulp van de commissie wordt in één enkele betaling uitgekeerd.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De commissie kan rekening houden met het gedrag van het directe slachtoffer van de opzettelijke gewelddaad op het moment dat die daad gepleegd werd en met het feit dat het slachtoffer een aandeel heeft gehad in het ontstaan van zijn of haar schade.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie wordt niet in aanmerking genomen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De commissie houdt rekening met schadeloosstelling die is betaald door de dader en eventuele uitkeringen door onderlingewaarborgorganisaties of verzekeringsmaatschappijen (subsidiariteitsbeginsel).

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De commissie, die een administratief tribunaal is, kent de financiële hulp toe op basis van billijkheid.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Minimumbedrag: 500 EUR

Maximumbedrag van de hoofdhulp (en volledige hulp): 125 000 EUR

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Dit is niet nodig.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, de hulp van de commissie is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel. Schadeloosstelling die is betaald door verzekeringsmaatschappijen (en ook de dader) wordt daarom in aanmerking genomen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Er kan noodhulp worden toegekend, zelfs als er nog geen gerechtelijke uitspraak in de zaak is gedaan. In overeenstemming met haar jurisprudentie kan de commissie noodhulp uitsluitend toekennen voor medische kosten (minimaal 500 EUR) die door het slachtoffer moeten worden betaald (nadat verzekeringsmaatschappijen hun bijdrage hebben uitgekeerd, dan wel geweigerd hebben dit te doen).

De noodhulp bedraagt maximaal 30 000 EUR.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Er kan aanvullende (financiële) hulp worden aangevraagd als de schade binnen de tien jaar na het toekennen van de hoofdhulp toeneemt, behalve wanneer het slachtoffer het maximale hulpbedrag van de Belgische Staat al heeft ontvangen (125 000 EUR). Het slachtoffer moet aan de hand van gedetailleerde medische documenten bewijzen dat zijn of haar schade is toegenomen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • schadeformulier (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl);
 • kopie van het proces-verbaal + gedetailleerde beschrijving van het misdrijf;
 • kopie van de burgerlijke partijstelling;
 • kopie van alle gerechtelijke uitspraken in de zaak;
 • kopie van de medische verslagen waarin de fysieke en/of psychische consequenties van het misdrijf worden beschreven; kopie van het bewijs van medische kosten/materiële kosten/rechtsbijstandskosten die niet door een verzekering worden gedekt;
 • bewijs van inkomstenderving;
 • in het geval van overlijden, een kopie van de overlijdensakte;
 • een officieel certificaat van de samenstelling van het huishouden, afgegeven door de burgerlijke stand;
 • bewijs van de begrafeniskosten (in het geval van overlijden van het directe slachtoffer);
 • bewijs van schooluitval;
 • bewijs van door de dader betaalde schadeloosstelling of van het onvermogen van de dader om te betalen;
 • bewijs van door verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde betalingen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, die deel uitmaakt van de Federale overheidsdienst Justitie.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Verzoeken (bestaande uit schadeformulieren en bewijsstukken) moeten in tweevoud worden gericht tot (postadres):

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee. U hoeft niet aanwezig te zijn tijdens hoorzittingen van de commissie wanneer een beslissing over uw verzoek wordt gegeven.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Voor de hoofdhulp duurt dit ongeveer 18 maanden.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de beslissing van de commissie. Er kan alleen een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij de Belgische Raad van State.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Op de website van de commissie of telefonisch.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Tel.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-mailadres: commissie.slachtoffers@just.fgov.be

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Niet via de commissie.

Er kan (onder bepaalde voorwaarden) om rechtsbijstand worden verzocht bij de balie in het gerechtelijk gebied waar de gewelddaad gepleegd werd of waar het slachtoffer woonachtig is.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Er zijn centra voor slachtofferhulp die slachtoffers kunnen helpen bij het indienen van een verzoek om financiële hulp van de commissie.

Slachtofferhulp wordt geregeld door de gemeenschappen en gewesten van België.

Zie voor meer informatie (met name over de verschillende diensten die bevoegd zijn steun te verlenen):

Federatie Wallonië-Brussel: http://www.victimes.cfwb.be/

Vlaanderen: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Voor slachtoffers van terrorisme:

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kan financiële hulp bieden aan slachtoffers (en naaste verwanten van slachtoffers) van een terreurdaad die in België is gepleegd. De zaken die slachtoffers van terrorisme betreffen, worden behandeld door de afdeling terrorisme van de commissie.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

De soorten schade die door de commissie in aanmerking worden genomen, verschillen naargelang van de categorie waar het slachtoffer onder valt.

A. Directe slachtoffers – personen die lichamelijke en/of psychische schade ondervinden als direct gevolg van een opzettelijke gewelddaad in België.

Voor directe slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • tijdelijke en blijvende invaliditeit;
 • niet-materiële schade;
 • inkomstenderving;
 • esthetische schade;
 • verlies van schooljaren (schooluitval);
 • medische kosten;
 • procedurekosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding) tot maximaal 6 000 EUR;
 • materiële kosten (maximaal 1 250 EUR).

B. Indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

Voor deze categorie slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • begrafeniskosten (tot een bedrag van maximaal 6 000 EUR/overlijden);
 • procedurekosten;
 • verlies van levensonderhoud voor naaste verwanten die ten laste waren van het slachtoffer voor zijn of haar overlijden;
 • verlies van schooljaren.

C. Indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat ernstig gewond is geraakt als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

Voor deze categorie slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • procedurekosten.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ja, naaste verwanten (erfgerechtigden) tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als direct gevolg van een terreurdaad, kunnen financiële hulp krijgen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, naaste verwanten (erfgerechtigden) tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat niet is overleden, maar ernstig gewond is geraakt als direct gevolg van een terreurdaad, kunnen financiële hulp krijgen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja. De commissie kan u financiële hulp toekennen ongeacht uw nationaliteit of legale/illegale status in België.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De commissie kan via haar afdeling terrorisme financiële hulp toekennen in het geval van terreurdaden die in het buitenland zijn gepleegd wanneer de slachtoffers Belgisch onderdaan zijn of hun vaste woonplaats in België hebben. Deze terreurdaden moeten echter als zodanig via een koninklijk besluit zijn erkend door de Belgische federale regering.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, maar het is in het belang van het slachtoffer of zijn of haar naaste verwanten zich als slachtoffer (van de terreurdaad) te laten registreren bij de politie of het federale Openbaar Ministerie.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Nee.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja. De door de commissie toegekende financiële hulp voor slachtoffers van terreurdaden is niet afhankelijk van eventuele gerechtelijke procedures.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Een verzoek om financiële hulp als gevolg van terreurdaden moet bij de commissie worden ingediend binnen drie jaar nadat het koninklijk besluit waarbij de daden als terreurdaden zijn erkend, in werking is getreden.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Voor directe slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • tijdelijke en blijvende invaliditeit;
 • niet-materiële schade;
 • inkomstenderving;
 • esthetische schade;
 • verlies van schooljaren (schooluitval);
 • medische kosten;
 • procedurekosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding) tot maximaal 6 000 EUR;
 • materiële kosten (maximaal 1 250 EUR).

Voor indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad –

kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • begrafeniskosten (tot een bedrag van maximaal 6 000 EUR/overlijden);
 • procedurekosten;
 • verlies van levensonderhoud voor naaste verwanten die ten laste waren van het slachtoffer voor zijn of haar overlijden;
 • verlies van schooljaren.

Voor indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat ernstig gewond is geraakt als gevolg van een opzettelijke gewelddaad –

kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • procedurekosten.

NB: de procedure voor het toekennen van financiële hulp aan slachtoffers van terreurdaden wordt in de loop van 2018 gewijzigd.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De financiële hulp van de commissie wordt in één enkele betaling uitgekeerd. Het is echter mogelijk dat het slachtoffer naast de financiële hoofdhulp een voorschot ontvangt.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De commissie kan rekening houden met het gedrag van het directe slachtoffer van de opzettelijke gewelddaad op het moment dat die daad gepleegd werd en met het feit dat het slachtoffer een aandeel heeft gehad in het ontstaan van zijn of haar schade.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie wordt niet in aanmerking genomen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De commissie houdt rekening met schadeloosstelling die is betaald door de dader en eventuele uitkeringen door onderlingewaarborgorganisaties of verzekeringsmaatschappijen (subsidiariteitsbeginsel).

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De commissie, die een administratief tribunaal is, kent de financiële hulp toe op basis van billijkheid.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Minimumbedrag: 500 EUR
Maximumbedrag van het voorschot: 30 000 EUR
Maximumbedrag van de hoofdhulp (en volledige hulp): 125 000 EUR

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Dit is niet nodig.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, de hulp van de commissie is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel. Schadeloosstelling die is betaald door verzekeringsmaatschappijen (en ook de dader) wordt daarom in aanmerking genomen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Er kan een voorschot worden uitbetaald aan slachtoffers van terreurdaden. Er kan noodhulp worden toegekend aan slachtoffers van terrorisme die in het ziekenhuis zijn opgenomen en aan de naaste verwanten van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van de terreurdaad.

Noodhulp bedraagt maximaal 30 000 EUR.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Er kan aanvullende (financiële) hulp worden aangevraagd als de schade binnen de tien jaar na het toekennen van de hoofdhulp toeneemt, behalve wanneer het slachtoffer het maximale hulpbedrag van de Belgische Staat al heeft ontvangen (125 000 EUR). Het slachtoffer moet aan de hand van gedetailleerde medische documenten bewijzen dat zijn of haar schade is toegenomen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • specifiek schadeformulier voor slachtoffers van terrorisme (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl of en Word (67 Kb) en);
 • kopie van het proces-verbaal + gedetailleerde beschrijving van het misdrijf;
 • kopie van de medische verslagen waarin de fysieke en/of psychische consequenties van de gewelddaden worden beschreven;
 • kopie van het bewijs van medische kosten/materiële kosten/rechtsbijstandskosten die niet door een verzekering worden gedekt;
 • bewijs van inkomstenderving;
 • in het geval van overlijden, een kopie van de overlijdensakte;
 • een officieel certificaat van de samenstelling van het huishouden, afgegeven door de burgerlijke stand;
 • bewijs van de begrafeniskosten (in het geval van overlijden van het directe slachtoffer);
 • bewijs van schooluitval;
 • bewijs van door verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde betalingen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Verzoeken (bestaande uit schadeformulieren en bewijsstukken) kunnen per e-mail of post worden verzonden naar:

Postadres:
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL
E-mailadres: terrorvictims@just.fgov.be

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee. U hoeft niet aanwezig te zijn tijdens hoorzittingen van de commissie wanneer een beslissing over uw verzoek wordt gegeven.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De beslissing over het voorschot wordt genomen binnen vier tot zes weken nadat het verzoek is ingediend, mits dit volledig is.

De commissie zal het verzoek om hoofdhulp pas beoordelen nadat eventuele verzekeringsmaatschappijen hun betalingen hebben uitgekeerd, op basis van de gevolgen op de lange termijn voor slachtoffers.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de beslissing van de commissie. Er kan alleen een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij de Belgische Raad van State.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden – Afdeling terrorisme
E-mailadres: terrorvictims@just.fgov.be

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden – Afdeling terrorisme
E-mailadres: terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Nee.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Er zijn centra voor slachtofferhulp die slachtoffers kunnen helpen bij het indienen van een verzoek om financiële hulp van de commissie.

Slachtofferhulp wordt geregeld door de gemeenschappen en gewesten van België.

Zie voor meer informatie (met name over de verschillende diensten die bevoegd zijn steun te verlenen):

Federatie Wallonië-Brussel: http://www.victimes.cfwb.be/

Vlaanderen: https://www.slachtofferzorg.be/

Laatste update: 14/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.