Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

In Bulgarije kunt u schadeloosstelling ontvangen van de staat voor materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de volgende strafbare feiten:

 • terrorisme; moord; poging tot moord; opzettelijke zware mishandeling; geweldpleging; verkrachting; mensenhandel;
 • misdrijven die zijn gepleegd in opdracht van of na een besluit van een georganiseerde criminele groep;
 • een ander gewelddadig, opzettelijk, strafbaar feit dat overlijden of zware mishandeling als inherent gevolg heeft gehad.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Zie het antwoord op de eerste vraag.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Wanneer het slachtoffer is overleden als gevolg van een strafbaar feit, komt het recht op schadeloosstelling toe aan de erfopvolgers of de partner/samenwonende van het slachtoffer.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Nee. Erfopvolgers of de partner/samenwonende van het slachtoffer kunnen uitsluitend schadeloosstelling krijgen als het slachtoffer is overleden als gevolg van een strafbaar feit.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

In gevallen waarin wordt voorzien door een internationale overeenkomst waarbij Bulgarije partij is, kan schadeloosstelling worden toegekend aan buitenlandse onderdanen.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee. De schadeloosstelling wordt uitgekeerd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin het strafbare feit is gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja. Er wordt geen schadeloosstelling verstrekt wanneer het slachtoffer geen aangifte van het strafbare feit heeft gedaan bij de bevoegde autoriteiten, tenzij het slachtoffer daartoe om gegronde redenen niet in staat was.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja. Slachtoffers van strafbare feiten hebben het recht om schadeloosstelling te verzoeken zodra er een definitieve gerechtelijke beslissing in de strafrechtelijke procedure is genomen, te weten:

 • een strafrechtelijke veroordeling, ook wanneer de verdachte tijdens de hoorzitting verstek heeft laten gaan;
 • een minnelijke schikking;
 • een beslissing van het Openbaar Ministerie of het bevoegde gerecht tot beëindiging van de strafrechtelijke procedure, behalve in zaken die zijn beëindigd op grond van artikel 24, lid 1, punten 1, 7, 8 bis en 9, van het Bulgaarse Wetboek van Strafvordering (Nakazatelno-protsesualen kodeks);
 • een beslissing van het Openbaar Ministerie of het bevoegde gerecht tot seponering van de strafzaak omdat de dader niet bekend is.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Dit is weliswaar niet verplicht, maar als het slachtoffer op een andere manier is schadeloosgesteld, wordt geen schadeloosstelling verstrekt.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Zie het antwoord op de vraag: "Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?"

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Aanvragen voor schadeloosstelling moeten worden ingediend binnen één jaar na de datum waarop de desbetreffende beslissing van de gerechtelijke instantie definitief wordt.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De schadeloosstelling dekt, hoofdelijk, materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van het strafbare feit, met inbegrip van:

 • behandelingskosten, met uitzondering van kosten die worden vergoed door het nationale ziekenfonds;
 • inkomstenderving;
 • juridische kosten;
 • verlies van levensonderhoud;
 • begrafeniskosten;
 • overige materiële schade.

Slachtoffers moeten voor alle materiële schade waarvoor zij om schadeloosstelling verzoeken, de relevante bewijsstukken indienen.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Slachtoffers van strafbare feiten hebben recht op één enkele betaling van schadeloosstelling door de staat.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Er wordt geen schadeloosstelling uitgekeerd in zaken waarin:

 • het slachtoffer in de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek om schadeloosstelling is veroordeeld voor een strafbaar feit dat wordt genoemd in het antwoord op de eerste vraag;
 • het strafbaar feit is gepleegd onder extreme emotionele druk als gevolg van een onwettige daad van het slachtoffer die geleid heeft, of mogelijk geleid heeft, tot ernstige consequenties voor de dader of de verwanten van de dader;
 • bij het plegen van het strafbaar feit de grenzen van rechtmatige zelfverdediging zijn overschreden.
 • Als het slachtoffer een aandeel heeft gehad in het strafbare resultaat zal het bedrag van de schadeloosstelling waarop het slachtoffer anders recht zou hebben, worden verlaagd.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Alle slachtoffers van strafbare feiten hebben dezelfde rechten. De financiële situatie van het slachtoffer doet niet ter zake voor het verzoek om schadeloosstelling door de staat.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De staat zal schadeloosstelling toekennen voor strafbare feiten die na 30 juni 2005 zijn gepleegd en die binnen de in het antwoord op de eerste vraag genoemde categorieën vallen.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Slachtoffers moeten voor alle materiële schade waarvoor zij om schadeloosstelling verzoeken, de relevante bewijsstukken indienen.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

De door de staat uit te keren schadeloosstelling is een contant bedrag van maximaal 10 000 BGN. Wanneer schadeloosstelling wordt toegekend voor het levensonderhoud van personen ten laste jonger dan 18 jaar die erfopvolgers zijn van een persoon die als gevolg van een strafbaar feit is overleden, bedraagt de schadeloosstelling voor iedere persoon ten laste maximaal 10 000 BGN.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja. In het verzoek om schadeloosstelling moet het slachtoffer het bedrag van de schadeloosstelling en de materiële schade vermelden.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • een kopie van de beslissing van de betrokken gerechtelijke instantie en de motivering daarvan in geval van een veroordeling;
 • een uittreksel uit een strafregister als de persoon geen Bulgaars onderdaan is;
 • een kopie van een identiteitsbewijs;
 • een verklaring van woonplaats van de persoon die recht heeft op schadeloosstelling in Bulgarije;
 • een bewijs van wettelijke vertegenwoordiging, voogdij of beheerderschap;
 • een erfrechtverklaring, als de persoon die recht heeft op schadeloosstelling het kind, de ouder of de echtgeno(o)t(e) is van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een strafbaar feit;
 • gewaarmerkte kopieën van bewijsstukken van onkosten, bijvoorbeeld medische kosten (met uitzondering van kosten die door het nationale ziekenfonds worden gedekt), begrafeniskosten enz.;
 • een bewijs van het salaris dat het slachtoffer heeft ontvangen in het kader van dienstverbanden of gelijkwaardige regelingen in de zes maanden voorafgaand aan de datum van het strafbare feit;
 • een verklaring van de rechtbank van de onkosten die zijn gemaakt in verband met de juridische procedure;
 • bewijzen van andere materiële schade;
 • een verklaring dat het slachtoffer geen andere schadeloosstelling heeft ontvangen voor de materiële schade die hij of zij heeft ondervonden als gevolg van het strafbaar feit.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten, die onder het ministerie van Justitie van Bulgarije valt.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

Adres: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulgarije

Website: https://www.compensation.bg

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Het verzoek om schadeloosstelling wordt beoordeeld binnen uiterlijk één maand na de datum waarop het is ontvangen. Deze termijn kan, indien noodzakelijk, met maximaal drie maanden worden verlengd.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen beslissingen van de Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Het standaardformulier waarmee schadeloosstelling kan worden aangevraagd, is verkrijgbaar bij de Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten, de regionale gouverneurs, opsporingsambtenaren en organisaties voor slachtofferhulp. Een elektronisch verzoekformulier is beschikbaar op de website van de Nationale Raad: https://www.compensation.bg .

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Zie de website van de Nationale Raad voor hulp aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten: https://www.compensation.bg .

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Organisaties voor slachtofferhulp verlenen praktische hulp aan slachtoffers van strafbare feiten, waaronder hulp bij het opstellen van het verzoek om schadeloosstelling.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja. De Bulgaarse vereniging van organisaties voor slachtofferhulp.

Tel. +359 29819300

Laatste update: 25/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.