Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt om schadeloosstelling verzoeken als u slachtoffer bent van een op Kroatisch grondgebied gepleegd opzettelijk geweldsmisdrijf dat tot ernstig lichamelijk letsel, ernstige schade aan de gezondheid of de dood heeft geleid.

Een geweldsmisdrijf is:

 1. elk misdrijf dat opzettelijk en met geweld of door het schenden van de seksuele integriteit van een andere persoon wordt gepleegd;
 2. elk misdrijf dat mensenlevens en eigendommen in gevaar brengt als gevolg van een daad die in het algemeen als gevaarlijk wordt gezien of waarbij gebruik wordt gemaakt van een instrument dat de dood, ernstig lichamelijk letsel of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer personen heeft veroorzaakt en dat in het Wetboek van Strafrecht wordt aangemerkt als een ernstige vorm van een fundamenteel opzettelijk misdrijf.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

 • Er bestaat geen schadeloosstelling voor schade in het algemeen. Om voor schadeloosstelling in aanmerking te komen, moet een geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk letsel, ernstige gezondheidsschade of de dood tot gevolg hebben.
 • Directe slachtoffers hebben recht op schadeloosstelling voor inkomstenderving tot 35 000 HRK als een geweldsmisdrijf is gepleegd dat ernstig lichamelijk letsel of ernstige gezondheidsschade tot gevolg heeft en wanneer — als aan alle andere voorwaarden in de wet wordt voldaan — kan worden aangetoond dat dit tot inkomstenderving heeft geleid.
 • Directe slachtoffers hebben recht op vergoeding van medische kosten als een geweldsmisdrijf is gepleegd dat ernstig lichamelijk letsel of ernstige gezondheidsschade tot gevolg heeft en wanneer — als aan alle andere voorwaarden in de wet wordt voldaan — kan worden aangetoond dat dit heeft geleid tot medische kosten die het slachtoffer zelf moest betalen. Deze medische kosten kunnen worden vergoed tot de drempel voor zorgkosten die is vastgelegd in de regelgeving voor verplichte ziektekostenverzekering in de Republiek Kroatië, mits deze kosten alleen worden erkend als het directe slachtoffer geen recht heeft op vergoeding van kosten op basis van de ziekteverzekering.
 • Indirecte slachtoffers hebben recht op schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen als het directe slachtoffer is overleden aan de gevolgen van het geweldsmisdrijf en wanneer — als aan alle andere voorwaarden in de wet wordt voldaan — kan worden aangetoond dat het indirecte slachtoffer deze wettelijke bestaansmiddelen heeft verloren. Als het indirecte slachtoffer recht heeft op een uitkering op grond van de verplichte persioenverzekeringsregeling, heeft hij geen recht op schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen. Schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen kan worden erkend voor een totaalbedrag van maximaal 70 000 HRK voor alle indirecte slachtoffers.
 • Personen die de begrafeniskosten hebben betaald van een persoon die is overleden als direct slachtoffer van een opzettelijk geweldsmisdrijf, hebben recht op vergoeding van begrafeniskosten wanneer — als aan alle andere voorwaarden in de wet wordt voldaan — kan worden aangetoond dat zij de begrafeniskosten hebben betaald. Begrafeniskosten kunnen worden erkend tot een bedrag van 5 000 HRK.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

 • JA, familieleden of personen ten laste van overleden slachtoffers van misdrijven kunnen schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen en vergoeding van standaard begrafeniskosten krijgen.
 • In de wet worden deze familieleden "indirecte slachtoffers" genoemd. Familieleden (indirecte slachtoffers volgens de wet) zijn: echtgenoten, partners, kinderen, ouders, adoptiekinderen, adoptieouders, stiefmoeders, stiefvaders, stiefkinderen en partners van hetzelfde geslacht met wie het directe slachtoffer samenwoonde; grootouders en kleinkinderen alleen als zij zelf directe slachtoffers zijn, wanneer zij duurzaam samenwoonden en de grootouders de ouders van het directe slachtoffer vervingen.
 • Het bestaan van niet-huwelijkse partnerschappen en partnerschappen van personen van hetzelfde geslacht wordt getoetst aan het recht van de Republiek Kroatië.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Kunnen familieleden of personen ten laste in dit geval schadeloos worden gesteld?

 • NEE, familieleden of ten laste komende gezinsleden kunnen niet schadeloos worden gesteld als het slachtoffer de aanslag heeft overleefd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

 • Schadeloosstelling is alleen mogelijk voor slachtoffers die Kroatisch onderdaan zijn of die in de Republiek Kroatië wonen, dat wil zeggen als zij staatsburger van een EU-lidstaat zijn of een vaste woonplaats op zijn grondgebied hebben.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of eruit afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het misdrijf in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het misdrijf is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

NEE, het slachtoffer kan de Republiek Kroatië niet om schadeloosstelling verzoeken als het misdrijf op het grondgebied van een andere staat is gepleegd. De Republiek Kroatië betaalt alleen schadeloosstelling als aan de voorwaarden en eisen van de wet is voldaan en alleen wanneer het geweldsmisdrijf op haar grondgebied is gepleegd (de Republiek Kroatië betaalt in dit verband geen schadeloosstelling voor misdrijven die in een ander land zijn gepleegd).

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het misdrijf, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

 • JA, om een verzoek om schadeloosstelling te kunnen indienen, moet het misdrijf bij de politie of het openbaar ministerie als misdrijf worden aangegeven of geregistreerd.
 • Bij het verzoek om schadeloosstelling moet een politieverklaring worden gevoegd waarin is vermeld dat het voorval als misdrijf is geregistreerd of aangegeven.
 • Op verzoek van het slachtoffer is de politie verplicht een verklaring af te geven waarin wordt bevestigd dat het voorval in kwestie als misdrijf is aangegeven of geregistreerd.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

 • NEE, u hoeft niet te wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces.
 • Het recht om een verzoek in te dienen, kan worden uitgeoefend ongeacht of de dader bekend is en of een strafproces is ingeleid.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

 • NEE, u hoeft niet eerst te proberen schadeloosstelling van de dader te krijgen.
 • Het indienen van een verzoek op grond van de wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, hierna: “wet") sluit de mogelijkheid niet uit dat het slachtoffer zijn recht uitoefent om schadeloosstelling van de dader te ontvangen.
 • Wanneer het slachtoffer een verzoek op grond van de wet heeft ingediend en zijn recht heeft uitgeoefend om rechtstreeks van de dader schadeloosstelling te ontvangen, is deze schadeloosstelling opgenomen in de schadeloosstelling waar het slachtoffer op grond van de wet om heeft verzocht.
 • Als de van de dader verlangde schadeloosstelling volledig is ontvangen, wordt het op grond van de wet ingediende verzoek afgewezen. Als de procedure met betrekking tot dit verzoek al is afgesloten maar de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, zal worden beslist om de schadeloosstelling niet te betalen.
 • Als de staat op grond van de wet al een betaling aan het slachtoffer heeft gedaan en het slachtoffer een volledige of gedeeltelijke schadeloosstelling van de dader ontvangt, heeft de staat een regresrecht jegens het slachtoffer voor het rechtstreeks van de dader ontvangen hoofdbedrag, maar tot maximaal het bedrag dat de staat aan het slachtoffer heeft betaald.
 • Bij ontvangst van de betaling van schadeloosstelling van de staat op grond van de wet kan het slachtoffer deze schadeloosstelling niet langer van de dader vorderen, aangezien de staat nu een regresrecht tegen de dader heeft.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

 • JA, de aanvrager moet alle documenten bijvoegen die in het algemeen nodig zijn om zijn verzoek om schadeloosstelling te ondersteunen. Deze documenten staan vermeld in het officiële aanvraagformulier, dat wordt ingediend ongeacht of de dader is geïdentificeerd of veroordeeld of de strafrechtelijke procedure is ingeleid.
 • In het algemeen wordt het verzoek ondersteund door: een politieverklaring dat het voorval als misdrijf is geregistreerd of aangegeven, bewijs van nationaliteit, woonplaatsverklaring, overlijdensakte van het slachtoffer, verklaring van de aanvrager dat het recht op schadeloosstelling op grond van de wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven niet is uitgeoefend op een andere rechtsgrondslag, de medische documenten van het slachtoffer op basis waarvan om schadeloosstelling wordt verzocht (formulier bij opname in het ziekenhuis, medische bevindingen en rapporten, rapport bij ontslag uit het ziekenhuis, ziekteverzuimrapport, gezondheidsgerelateerde betalingsbewijzen), betalingsbewijzen voor de standaard begrafeniskosten, andere relevante verklaringen of documenten die van belang kunnen zijn bij de beslissing over de schadeloosstelling.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

 • JA, het verzoek moet uiterlijk worden ingediend binnen zes maanden na de dag waarop het in het verzoek vermelde misdrijf werd gepleegd.
 • Als het slachtoffer om gerechtvaardigde redenen niet in staat was het verzoek binnen deze termijn in te dienen, moet het verzoek worden ingediend uiterlijk binnen drie maanden na de datum waarop de gerechtvaardigde gronden ophielden te bestaan en uiterlijk binnen drie jaar na de dag waarop het misdrijf werd gepleegd. (Het slachtoffer moet de gerechtvaardigde redenen vermelden en aantonen.)
 • Als het slachtoffer minderjarig of handelingsonbekwaam is en zijn wettelijke vertegenwoordiger niet binnen zes maanden na de datum van het misdrijf een verzoek heeft ingediend, begint de termijn van zes maanden te lopen op de dag waarop de persoon de leeftijd van 18 jaar bereikt of op de dag waarop, nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden, de strafrechtelijke procedure is ingeleid, dan wel op de dag waarop de handelingsbekwaamheid van de persoon werd hersteld.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) Voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsel (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
  • Het directe slachtoffer heeft recht op vergoeding van zorgkosten ten bedrage van de drempel voor zorgkosten die is vastgelegd in de regelgeving over verplichte ziektekostenverzekering in de Republiek Kroatië. Deze kosten worden alleen erkend als het directe slachtoffer geen recht op vergoeding van kosten heeft op basis van de ziekteverzekering.
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsel (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
  • Zie antwoord op punt 1 (recht op vergoeding van zorgkosten ten bedrage van de drempel voor zorgkosten die is vastgelegd in de regelgeving over verplichte ziektekostenverzekering in de Republiek Kroatië).
 • blijvend letsel (bv. invaliditeit en andere blijvende handicaps)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
 • Directe slachtoffers hebben recht op schadeloosstelling voor inkomstenderving, die wordt toegekend als een eenmalige uitkering van maximaal 35 000 HRK.
  • het verlies van een kans
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (bv. honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overig

- psychische (morele) schade:

 • NEE
  • pijn en lijden van het slachtoffer
 • NEE

b) Voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
Standaard begrafeniskosten van maximaal 5 000 HRK.
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

Indirecte slachtoffers die werden onderhouden door het directe slachtoffer dat aan de gevolgen van het geweldsmisdrijf is overleden, hebben recht op schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen. Deze schadeloosstelling wordt toegekend als een eenmalige uitkering op basis van actuariële berekeningen vanaf het laagste gezinspensioen op grond van de wet op de pensioenverzekering (Zakon o mirovinskom osiguranju), dat wordt berekend op basis van een vijfjarige beroepsloopbaan en de verwachte periode van onderhoud van het indirecte slachtoffer. De schadeloosstelling wordt alleen toegekend als het indirecte slachtoffer geen recht heeft op uitkeringen in het kader van de wettelijke pensioenverzekering. De schadeloosstelling kan worden toegekend tot een maximum van 70 000 HRK voor alle indirecte slachtoffers.

- psychische schade:

 • NEE
  • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/schadeloosstelling van nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer
 • NEE

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

 • De schadeloosstelling wordt uitbetaald als een eenmalige uitkering.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het misdrijf, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

 • Bij de beslissing over het recht op schadeloosstelling wordt rekening gehouden met de gedragingen van het directe slachtoffer voor, tijdens en na het misdrijf; de rol van het directe slachtoffer bij het ontstaan en de omvang van de schade; of en binnen welke periode het directe slachtoffer aangifte van het misdrijf heeft gedaan bij de bevoegde instanties, tenzij dit om gerechtvaardigde redenen niet mogelijk was; en medewerking door het directe slachtoffer met de politie en de bevoegde instanties om de dader voor de rechter te brengen. Het directe slachtoffer dat heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade of dat de omvang van de schade heeft vergroot, heeft slechts recht op een evenredig verminderde schadeloosstelling.
 • Het verzoek om schadeloosstelling wordt afgewezen wanneer wordt geconstateerd dat het slachtoffer betrokken is bij georganiseerde misdaad of banden heeft met een criminele organisatie.
 • De schadeloosstelling kan worden afgewezen of verminderd wanneer toekenning van de volledige schadeloosstelling zou indruisen tegen het beginsel van billijkheid, de goede zeden of de openbare orde.
 • Het gedrag van het directe slachtoffer wordt in aanmerking genomen bij de beslissing over het recht van het indirecte slachtoffer op schadeloosstelling.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

 • NEE
 • De financiële (existentiële) omstandigheden van de aanvrager zijn in beginsel niet van invloed op de beslissing over het verzoek, maar bij de beslissing over de schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen kunnen de financiële omstandigheden wel van invloed zijn op de kansen om schadeloosstelling te ontvangen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

 • JA
 • Bij de beslissing over het recht op schadeloosstelling wordt rekening gehouden met de gedragingen van het directe slachtoffer voor, tijdens en na het misdrijf; de rol van het directe slachtoffer bij het ontstaan en de omvang van de schade; of en binnen welke periode het directe slachtoffer aangifte van het misdrijf heeft gedaan bij de bevoegde instanties, tenzij dit om gerechtvaardigde redenen niet mogelijk was; en medewerking door het directe slachtoffer met de politie en de bevoegde instanties om de dader voor de rechter te brengen. Het directe slachtoffer dat heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade of dat de omvang van de schade heeft vergroot, heeft slechts recht op een evenredig verminderde schadeloosstelling.
 • Het verzoek om schadeloosstelling wordt afgewezen wanneer wordt geconstateerd dat het slachtoffer betrokken is bij georganiseerde misdaad of banden heeft met een criminele organisatie.
 • De schadeloosstelling kan worden afgewezen of verminderd wanneer toekenning van de volledige schadeloosstelling zou indruisen tegen het beginsel van billijkheid, de goede zeden of de openbare orde.
 • Het gedrag van het directe slachtoffer wordt in aanmerking genomen bij de beslissing over het recht van het indirecte slachtoffer op schadeloosstelling.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

 • Bij de berekening van de financiële schadeloosstelling wordt rekening gehouden met de omstandigheden van elk individueel geval. De aanvrager moet bewijzen dat aan de wettelijke vereisten is voldaan en dat specifieke kosten of verliezen (schade) zijn ontstaan.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

 • De wet voorziet niet in een minimumbedrag dat kan worden toegekend (maar beperkt wel het maximumbedrag dat kan worden toegekend).

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

 • JA, van aanvragers wordt verwacht dat zij het bedrag vermelden waar zij om verzoeken.
 • Er worden geen aanwijzingen gegeven voor de berekening van het bedrag (de aanvrager moet de gestelde kosten of verliezen aantonen).

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

 • In sommige gevallen JA, in andere NEE, afhankelijk van de bron van de ontvangen schadeloosstelling.
 • Op basis van een ziekte-, pensioen- of andere verzekering en andere bronnen ontvangen schadeloosstelling wordt meegenomen in de desbetreffende schadeloosstellingsgrondslag, zodat de aan het slachtoffer toegekende schadeloosstelling bestaat uit het verschil tussen de totale schadeloosstelling waarop het slachtoffer op grond van de wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (hierna "de wet") recht heeft en wat het slachtoffer op een of meerdere gronden ontvangt.
 • Door het directe of indirecte slachtoffer betaalde vrijwillige verzekeringen zijn niet begrepen in het bedrag van de schadeloosstelling.
 • Zodra het slachtoffer rechtstreeks van de dader schadeloosstelling ontvangt, wordt deze opgenomen in de schadeloosstelling waar de Republiek Kroatië om wordt verzocht. Wanneer de van de dader ontvangen schadeloosstelling gelijk is aan het verlangde bedrag, wordt het verzoek afgewezen. Wanneer de van de dader ontvangen schadeloosstelling gelijk is aan het verlangde bedrag, zal, als de procedure is afgesloten maar de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, worden beslist om de schadeloosstelling niet aan het slachtoffer te betalen.
 • Als de staat op grond van de wet al een betaling aan het slachtoffer heeft gedaan en het slachtoffer een volledige of gedeeltelijke schadeloosstelling van de dader ontvangt, heeft de staat een regresrecht jegens het slachtoffer voor het rechtstreeks van de dader ontvangen hoofdbedrag, maar tot maximaal het bedrag dat de staat aan het slachtoffer heeft betaald.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

 • NEE

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

 • De wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven voorziet niet in aanvullende of extra schadeloosstelling.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • De bij het verzoek te voegen bewijsstukken staan vermeld in het officiële formulier. Het verzoek wordt ondersteund door: bewijs van nationaliteit, woonplaatsverklaring, overlijdensakte van het slachtoffer, politieverklaring dat het voorval als misdrijf is geregistreerd of aangegeven, verklaring van de aanvrager dat het recht op schadeloosstelling op grond van de wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven niet is uitgeoefend op een andere rechtsgrondslag, de medische documenten van het slachtoffer op basis waarvan om schadeloosstelling wordt verzocht (formulier bij opname in het ziekenhuis, medische bevindingen en rapporten, rapport bij ontslag uit het ziekenhuis, ziekteverzuimrapport, gezondheidsgerelateerde betalingsbewijzen), betalingsbewijzen voor de standaard begrafeniskosten, andere relevante verklaringen of documenten die van belang kunnen zijn bij de beslissing over de schadeloosstelling.
 • De bovenvermelde documenten worden ingediend in origineel of als gewaarmerkt afschrift.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

 • Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald in de aanvraagprocedure op grond van de wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

 • De instantie die op grond van de wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven bevoegd is over verzoeken om schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven te beslissen wanneer schadeloosstelling wordt betaald uit de nationale begroting, is het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Als het slachtoffer schadeloosstelling van de dader vordert (de klacht met civielepartijstelling, dat wil zeggen om van de dader schadeloosstelling te vorderen), kan het slachtoffer dit doen in een strafrechtelijke procedure voor de bevoegde strafrechter.
 • Het slachtoffer kan er echter ook voor kiezen een procedure te beginnen om van de dader schadeloosstelling te vorderen in een rechtszaak voor de bevoegde rechtbank.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

 • Het verzoek om schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven op grond van de wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven wordt ingediend bij het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, te weten het ministerie van Justitie.

Republiek Kroatië
Ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Als van de dader schadeloosstelling wordt gevorderd via een rechtsgeding in het kader van een strafrechtelijke procedure, zal de klacht met civielepartijstelling worden ingediend bij de bevoegde rechtbank waarbij de strafrechtelijke procedure tegen de dader aanhangig is.
 • Het slachtoffer kan er ook voor kiezen een procedure aanhangig te maken om van de dader schadeloosstelling te vorderen in een rechtszaak voor de bevoegde rechtbank.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

 • In de regel is in de aanvraagprocedure voor slachtoffers van misdrijven het antwoord NEE, maar als dat nodig is om een beslissing te nemen kan de bevoegde instantie (het Comité) in afwijking daarvan, afhankelijk van de zaak, getuigen of door de rechtbank aangewezen deskundigen verlangen om voor de rechtbank te getuigen.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

 • De bevoegde instantie zal binnen zestig dagen over een verzoek beslissen als het verzoek compleet en in orde is (wanneer alle documenten, gegevens en bewijsmiddelen die nodig zijn om een beslissing te nemen, zijn verkregen en ingediend). Als het verzoek echter onvolledig is, kan de beslissing meer tijd vergen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

 • Er kan geen bezwaar tegen de beslissing worden aangetekend, maar de aanvrager kan wel administratief beroep instellen door binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing een administratieve klacht in te dienen bij de bevoegde administratieve rechter.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

 • Het formulier en de informatie zijn verkrijgbaar op elk politiebureau, bij openbaar ministeries, gemeentelijke rechtbanken en districtsrechtbanken en in elektronische vorm op de officiële website van het ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa), en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministarstvo unutarnjih poslova), het bureau van de openbare aanklager van de Republiek Kroatië (Državno odvjetništvo RH) en gemeentelijke en districtsrechtbanken.
 • Informatie kan worden verkregen door te bellen met het speciale telefoonnummer van het Nationaal informatiecentrum voor slachtoffers van misdrijven en overtredingen (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja): 116-006.
 • De politie, openbaar ministeries en rechtbanken moeten informatie verstrekken over het recht op schadeloosstelling en de instantie waartoe de partij zich kan wenden om deze rechten uit te oefenen aan alle personen die op grond van de wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven recht hebben op schadeloosstelling door de Republiek Kroatië.
 • De politie, openbaar ministeries en het ministerie van Justitie moeten de benodigde formulieren voor het indienen van een verzoek verstrekken aan alle personen die op grond van de wet recht hebben op schadeloosstelling; desgevraagd moeten zij algemene instructies en informatie verstrekken over hoe het verzoek moet worden ingevuld en welke bewijsstukken bij het verzoek moeten worden gevoegd.
 • Het ministerie van Justitie heeft een brochure in het Kroatisch en het Engels uitgegeven die alle informatie bevat over het recht op schadeloosstelling, de eisen en de uitoefening van dit recht. De folders en aanvraagformulieren zijn in het Kroatisch en het Engels gepubliceerd op de websites van het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

 • Als het verzoek onvolledig, onbegrijpelijk of onleesbaar is, wordt het om deze redenen niet afgewezen, maar wordt de aanvrager geïnformeerd over hoe het kan worden gecorrigeerd of aangevuld. Dit kan worden beschouwd als hulp/bijstand aan de aanvrager.
 • De aanvrager kan een beroep doen op een gemachtigde of een advocaat bij de voorbereiding van het verzoek of om zich te laten vertegenwoordigen in de procedure (op eigen kosten).
 • Informatie over en hulp bij het invullen van het Aanvraagformulier schadeloosstelling van slachtoffers van een misdrijf is verkrijgbaar op elk politiebureau, bij openbaar ministeries, gemeentelijke rechtbanken en districtsrechtbanken of door te bellen met de gratis hulplijn van het Nationaal informatiecentrum voor slachtoffers van misdrijven en overtredingen: 116-006.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

 • JA

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

 • De assistentieverlenende instantie is het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië en de aanvrager kan in dergelijke gevallen een verzoek indienen bij deze instantie
 • (in het Kroatische recht aangeduid als grensoverschrijdende zaken (prekogranični slučajevi)).
 • De assistentieverlenende instantie dient het verzoek en de bijlagen zo snel mogelijk in bij de bevoegde instantie van het land waar de aanvrager om schadeloosstelling verzoekt, in de officiële taal van het land of in een andere taal die aanvaardbaar wordt geacht door het land in kwestie.
 • Bovengenoemd verzoek wordt ingediend met gebruikmaking van het door de Europese Commissie voorgeschreven formulier.
 • Als de in het land in kwestie voor de beslissing over het verzoek verantwoordelijke instantie verzoekt om de aanvrager, getuigen, door de rechtbank aangewezen deskundigen of andere personen in de Republiek Kroatië te horen, dan wordt dit gedaan door het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, dat vervolgens een verslag van de hoorzitting indient bij de instantie van het andere land die verantwoordelijk is voor de beslissing over het verzoek.
 • Als de voor de beslissing over het verzoek verantwoordelijke instantie van het andere land verzoekt om de hoorzitting te laten plaatsvinden met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, zal de hoorzitting plaatsvinden in samenwerking met het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië op voorwaarde dat de te horen persoon met deze procedure instemt.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië zal als assistentieverlenende instantie het verzoek vertalen in de taal van het land dat om schadeloosstelling wordt verzocht of in een andere taal die is aangewezen als de taal waarin wordt gecommuniceerd door het land in kwestie.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

 • Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden.

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, door het verzoek rechtstreeks of per aangetekende post in te dienen bij het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië.

In welke taal of talen ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

 • De beslissende instantie vertaalt het verzoek en de bewijsstukken niet en vergoedt evenmin de vertaalkosten.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald in de procedure met betrekking tot dit verzoek.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

 • Als het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven besluit de aanvrager op te roepen voor een hoorzitting of om persoonlijk aan de procedure deel te nemen, zullen de reiskosten van de aanvrager worden vergoed.
 • In de regel hoeft de aanvrager gedurende de procedure en in de beslissingsfase niet aanwezig te zijn. Als de aanvrager, getuigen, door de rechtbank aangewezen deskundigen of andere personen moeten worden gehoord, kan het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven als beslissende instantie de bevoegde instantie van de andere EU-lidstaat waar het verzoek om schadeloosstelling is ingediend, verzoeken om deze acties uit te voeren.
 • Verder kan de hoorzitting die voor een dergelijke procedure nodig is, plaatsvinden met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, waaronder computertechnologie, elektronische communicatienetwerken en andere hulpmiddelen voor beeld- en geluidsoverdracht. In dat geval wordt de hoorzitting geleid door het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, dat wil zeggen de beslissende instantie.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

 • Ja

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

 • Buitenlandse medische documenten worden aanvaard, maar het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven controleert en beoordeelt als beslissende instantie de medische documenten en kan zo nodig een rapport laten opstellen door een medisch deskundige.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

 • Nee

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

 • De bevoegde instantie zal binnen ongeveer zestig dagen over een verzoek beslissen als het verzoek compleet en in orde is (wanneer alle documenten, gegevens en bewijsmiddelen die nodig zijn om een beslissing te nemen, zijn verkregen en ingediend). Als het verzoek echter onvolledig is, kan de beslissing meer tijd vergen.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

 • De beslissing over het verzoek wordt in het Kroatisch gesteld.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

 • Er kan geen bezwaar tegen de beslissing worden aangetekend, maar de aanvrager kan wel administratief beroep instellen door binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing een administratieve klacht in te dienen bij de bevoegde administratieve rechter.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

 • Nee

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

 • Ja
Laatste update: 03/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.