Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld voor een aantal met opzet gepleegde misdrijven waarbij geweld wordt gebruikt. Het gaat hierbij om strafbare feiten in de regio's die onder het gezag van de Republiek Cyprus staan en in de nationale wetgeving worden genoemd (bv. ernstig lichamelijk letsel, moord met voorbedachten rade).

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld voor ernstig lichamelijk letsel of gezondheidsproblemen, als u volgens een arts in een ziekenhuis moet worden opgenomen en minimaal acht dagen niet kunt werken.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja, u kunt schadeloos worden gesteld als u ten laste komt van een slachtoffer dat als gevolg van het strafbare feit is overleden, d.w.z. als u de echtgenoot of een kind van het slachtoffer bent.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Nee, u wordt niet schadeloos gesteld wanneer u een familielid bent of ten laste komt van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, u kunt schadeloos worden gesteld als u geen EU-staatsburger bent, mits u staatsburger bent van een lidstaat van de Raad van Europa en permanent in de Republiek Cyprus woont, of wanneer u staatsburger bent van een land dat partij is bij het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, u kunt dit land niet om schadeloosstelling verzoeken wanneer u er woont of daaruit afkomstig bent, als het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd. Schadeloosstelling wordt uitsluitend toegekend voor misdrijven die zijn gepleegd in de regio's die onder het gezag van de Republiek Cyprus staan.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, u moet het misdrijf binnen vijf dagen nadat het is gepleegd, bij de politie aangeven. Als dat redelijkerwijs niet haalbaar is, krijgt u daarvoor vijf dagen de tijd vanaf het moment dat het redelijkerwijs haalbaar was om het misdrijf aan te geven.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, u moet het verzoek om schadeloosstelling indienen binnen twee jaar nadat het strafbare feit is gepleegd, ongeacht of het politieonderzoek en/of het strafproces nog lopen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Ja, voordat u om schadeloosstelling kunt verzoeken, moet u eerst een vergoeding van de dader proberen te krijgen, als die is geïdentificeerd. Een verzoek hiertoe moet u indienen binnen twee jaar nadat het misdrijf is gepleegd, ongeacht of de rechtszaak tegen de dader nog loopt.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, u hebt nog steeds recht op schadeloosstelling als de dader niet is geïdentificeerd of veroordeeld. Daartoe moet u een politierapport over de zaak overleggen waaruit blijkt dat niet bekend is wie de dader is.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Ja, u moet dat doen binnen twee jaar nadat het misdrijf is gepleegd.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)

De openbare gezondheidsinstellingen en -diensten verstrekken gratis medische zorg tot een bedrag van 1 709 EUR.

 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)

Valt onder bovengenoemd bedrag.

 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)

Wanneer u blijvend arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u een invaliditeitspensioen. Het bedrag is gelijk aan het percentage afgenomen arbeidsgeschiktheid vermenigvuldigd met het volledige basispensioen dat op grond van de socialeverzekeringswet wordt verstrekt.

 • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)

In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgt u maximaal zes maanden een ziekte-uitkering. Het bedrag is gelijk aan de volledige basisuitkering voor ziekte die op grond van de socialeverzekeringswet wordt verstrekt.

 • het verlies van een kans

Niet van toepassing.

 • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)

Niet van toepassing.

 • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen

Niet van toepassing.

 • overige

Niet van toepassing.

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer

Niet van toepassing.

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten

U ontvangt een begrafenistoelage. Het bedrag is gelijk aan de begrafenistoelage die op grond van de socialeverzekeringswet wordt verstrekt.

 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, poliklinische zorg en ziekenhuisopname, revalidatie)

Niet van toepassing.

 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

U ontvangt een nabestaanden- of wezenpensioen. Het bedrag is gelijk aan het volledige basispensioen dat op grond van de socialeverzekeringswet wordt verstrekt.

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer

Niet van toepassing.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt uitgekeerd in één enkele betaling, maar het invaliditeitspensioen en het nabestaanden- en wezenpensioen worden per maand betaald.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

U wordt niet schadeloos gesteld wanneer u slachtoffer van uw eigen misdrijf wordt, of wanneer u betrokken bent bij georganiseerde misdaad of lid bent van een organisatie die bij geweldsmisdrijven betrokken is - ook als het geweldsmisdrijf waarvan u slachtoffer bent, daar niets mee te maken heeft of u er niet aan hebt deelgenomen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen gevolgen voor uw kans op schadeloosstelling.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Het is van belang dat u volledig meewerkt met de politie of een andere bevoegde instantie. Doet u dat niet of weigert u dat, dan heeft dat consequenties voor de schadevergoeding.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De schadeloosstelling wordt berekend op de manier zoals vermeld in het antwoord op de vraag hierboven: "Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?"

Is er een minimum- en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag voor de schadeloosstelling. Het maximale toe te kennen bedrag staat vermeld onder de vraag hierboven: "Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?"

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee, dat is niet nodig.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, schadeloosstelling uit andere bronnen wordt afgetrokken.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Samen met het verzoek om schadeloosstelling moet u een politierapport en een medische verklaring overleggen. U kunt worden gevraagd een of alle van de volgende documenten te overleggen:

 • volmacht/bewijs van gezag over of familieverwantschap met het slachtoffer
 • akte van overlijden van het slachtoffer
 • kopie van het politierapport
 • kopie van het vonnis/de rechterlijke beslissing
 • medische verslagen en verklaringen
 • ziekenhuisrekeningen
 • rekeningen voor andere uitgaven (zorg, begrafenis)
 • inkomen (salaris, sociale uitkeringen)
 • bevestiging van ontvangst van relevante bedragen uit andere bronnen (werkgeversverzekering, particuliere verzekering)
 • strafblad
 • andere bewijsstukken die op uw zaak betrekking hebben

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De directeur van de socialeverzekeringsdienst.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

U kunt het bijbehorende formulier persoonlijk indienen of per post versturen naar: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Avenue, 1465, Nicosia, Cyprus.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee, dat is niet nodig.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Dit duurt zes maanden vanaf de datum waarop alle informatie beschikbaar is om een beslissing te kunnen geven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing aanvechten door binnen 75 dagen een verzoek hiertoe bij de bestuursrechter in te dienen.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

U kunt schadeformulieren en informatie over vergoedingen – in het Grieks en het Engels – vinden op de bureaus van de socialeverzekeringsdienst of op de website van die dienst.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Er is geen speciale telefoonlijn of website voor het claimen van schadeloosstelling. Voor informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de socialeverzekeringsdienst.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

U kunt rechtsbijstand aanvragen voor de rechtszaak waarbij u betrokken bent. U ontvangt geen rechtsbijstand voor het voorbereiden van het verzoek om schadeloosstelling dat u bij deze instantie indient.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Voor informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de socialeverzekeringsdienst.

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.