Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Tsjechië verleent financiële bijstand aan slachtoffers van strafbare feiten van wie de gezondheid is geschaad en aan nabestaanden van slachtoffers die als gevolg van het strafbare feit zijn overleden. Tot de personen die recht hebben op financiële bijstand behoren ook slachtoffers van seksuele misdrijven tegen de menselijke waardigheid en misbruikte of mishandelde kinderen.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Financiële bijstand dient om de verslechterde sociale situatie die het gevolg is van het misdrijf te boven te komen, maar doet niets af aan de verplichting van de dader het slachtoffer schadeloos te stellen voor de geleden schade.

Nabestaanden ontvangen de financiële bijstand als een bedrag ineens. Slachtoffers die schade aan hun gezondheid hebben ondervonden, kunnen eveneens verzoeken om bijstand in de vorm van een bedrag ineens (waarbij de hoogte van het bedrag afhangt van de ernst van de veroorzaakte gevolgen) of eisen dat de behandelingskosten worden vergoed. Ook kunnen ze schadeloosstelling voor gederfde inkomsten eisen. Slachtoffers van seksuele misdrijven tegen de menselijke waardigheid of misbruikte of mishandelde kinderen kunnen verzoeken om vergoeding van de kosten van therapie ter verlichting van de geleden immateriële schade.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ja, de nabestaanden van slachtoffers die als gevolg van een strafbaar feit zijn overleden, hebben recht op financiële bijstand als de nabestaande een ouder, de echtgeno(o)t(e), de geregistreerd partner, een kind of een broer/zus van de overledene is en een gezamenlijke huishouding met de overledene voerde op het moment dat het slachtoffer overleed, of als de nabestaande een persoon is in wiens/wier levensonderhoud de overledene voorzag of moest voorzien.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

In dit geval hebt u geen recht op financiële bijstand.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Dat kan in de volgende gevallen: u bent een permanent ingezetene van een andere EU-lidstaat of u verblijft daar rechtmatig en u bent slachtoffer geworden van een in Tsjechië gepleegd strafbaar feit; u verblijft langer dan 90 dagen rechtmatig in Tsjechië en bent slachtoffer geworden van een hier gepleegd strafbaar feit; u hebt een verzoek om internationale bescherming ingediend in Tsjechië; er is asiel of subsidiaire bescherming aan u verleend; of, waar van toepassing, op grond van bepalingen in een internationaal verdrag.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Als u Tsjechisch onderdaan bent, hebt u recht op financiële bijstand van Tsjechië, ongeacht het land waarin het strafbaar feit waarvan u slachtoffer was, werd gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U hoeft niet te wachten op de uitkomst van het onderzoek. Er kan financiële bijstand worden verleend als uit bestaand onderzoek van rechtshandhavingsinstanties blijkt dat er zonder twijfel een strafbaar feit is gepleegd en voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor het recht op financiële bijstand.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Als u geen vordering tot schadeloosstelling instelt tegen de dader, is het mogelijk dat de financiële bijstand wordt verlaagd of zelfs niet wordt toegekend.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Het is in dit geval noodzakelijk te onderscheiden of de dader niet bekend is, dan wel of de persoon die voor het strafbare feit is aangeklaagd niet schuldig is bevonden, ook al is het duidelijk dat het strafbare feit heeft plaatsgevonden (dat wil zeggen, het strafbare feit is gepleegd, maar kan gepleegd zijn door iemand anders). In dat geval hebt u recht op financiële bijstand. Als de dader echter is vrijgesproken omdat de vervolgde daad helemaal geen strafbaar feit is, hebt u geen recht op financiële bijstand. Een vordering wordt in de eerste plaats beoordeeld op basis van het door de rechtshandhavingsinstanties verzamelde bewijsmateriaal. Uw taak is de ernst van het veroorzaakte letsel en, indien van toepassing, van eventuele schade die kan worden meegewogen (behandelingskosten en inkomstenderving) aan te tonen.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

De vordering tot schadeloosstelling moet worden ingediend binnen twee jaar nadat u zich bewust ben geworden van de schade, maar niet later dan vijf jaar vanaf de datum van het strafbare feit. Wanneer een van deze termijnen verstrijkt, vervalt het recht op bijstand.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) Voor slachtoffers van strafbare feiten:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • zorgkosten in verband met letsel (medische behandeling - poliklinische zorg en ziekenhuisopname, herstel) - JA
 • bijkomende behoeften of kosten als gevolg van letsel (d.w.z. zorg en hulp, tijdelijke en permanente zorg, langdurige revalidatie, aanpassingen aan de woning, speciale hulpmiddelen enz.)
 • ja, in geval van uitgaven die rechtstreeks verband houden met het herstel van de gezondheid (speciale hulpmiddelen, medische zorg of revalidatie)
 • letsel met blijvende gevolgen (bv. invaliditeit en andere permanente beperkingen)
  • gederfde winst tijdens en na medische zorg (met inbegrip van gederfde winst en het verlies van het vermogen een inkomen te verdienen, minder bestaansmiddelen enz.) - JA
  • verlies van een kans - NEE
  • kosten die samenhangen met gerechtelijke procedures in verband met de gebeurtenis die geleid heeft tot de schade in kwestie, zoals honoraria of gerechtskosten) - NEE
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen - NEE
  • overige - NEE

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer - NEE

b) In het geval van gemachtigde personen of verwanten van het slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten - NEE
 • zorgkosten (bv. therapeutische behandeling van een gezinslid, poliklinische zorg, ziekenhuisopname, revalidatie) - NEE
 • verlies van bestaansmiddelen of verlies van kansen - NEE

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of gemachtigde personen / vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer - NEE

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Financiële bijstand wordt als eenmalig bedrag uitbetaald.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Uw strafrechtelijke verleden is niet doorslaggevend voor uw recht op financiële bijstand. Er kan u echter geen financiële bijstand worden toegekend als u niet meewerkt met de rechtshandhavingsinstanties om het misdrijf op te lossen. Evenmin krijgt u financiële bijstand als u medeplichtig was aan het strafbare feit.

Als u tijdens de procedure voor de financiële bijstand niet de noodzakelijke medewerking verleent, kan de procedure worden beëindigd of uw vordering worden afgewezen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Alleen als duidelijk is dat uw sociale situatie niet is verslechterd als gevolg van het strafbare feit, is het mogelijk dat u geen financiële bijstand wordt toegekend.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Als u op enigerlei wijze een aandeel hebt gehad in het ontstaan van de schade, is het mogelijk dat de financiële bijstand wordt verminderd of in het geheel niet wordt toegekend.

Hoe wordt de schadeloosstelling berekend?

Slachtoffers die geringe gezondheidsschade hebben opgelopen, kunnen verzoeken om bijstand in de vorm van een eenmalig bedrag van 10 000 CZK.

Slachtoffers die ernstige gezondheidsschade hebben opgelopen, kunnen verzoeken om bijstand in de vorm van een eenmalig bedrag van 50 000 CZK.

In plaats van bijstand in de vorm van een eenmalig bedrag kunnen slachtoffers die gezondheidsschade hebben ondervonden, verzoeken om financiële bijstand van maximaal 200 000 CZK, gelijkwaardig aan de aantoonbare behandelingskosten en/of gederfde inkomsten.

De nabestaanden hebben recht op financiële bijstand die als eenmalig bedrag van 200 000 CZK wordt uitgekeerd, met uitzondering van broers en zussen: zij hebben recht op een bedrag van 175 000 CZK aan bijstand.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Aan een slachtoffer van een strafbaar feit van wie de gezondheid is geschaad of aan een nabestaande kan maximaal 200 000 CZK worden toegekend. Daar komt bij dat in geval van overlijden de totale financiële bijstand die aan alle nabestaanden wordt toegekend maximaal 600 000 CZK bedraagt, en als er meerdere nabestaanden zijn, wordt de toegekende bijstand evenredig verlaagd, zodat het maximumbedrag van de financiële bijstand niet wordt overschreden.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Alleen wanneer een verzekering de verplichte schadeloosstelling door de dader dekt. Dit is in het Tsjechische recht in de praktijk mogelijk in het geval van verkeers- en arbeidsongevallen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Er wordt geen voorschot op de financiële bijstand gegeven.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja, tot het maximaal toegestane bedrag aan financiële bijstand.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • volmacht, bewijs van familieverwantschap met het slachtoffer;
 • overlijdensakte van het slachtoffer;
 • een kopie van het proces-verbaal;
 • een kopie van de rechterlijke beslissing;
 • medische documentatie;
 • ziekenhuisrekeningen of rekeningen voor gerelateerde onkosten;
 • rekeningen voor behandelingskosten;
 • ontvangstbewijzen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Het ministerie van Justitie.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Het ministerie van Justitie.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Er moet binnen drie maanden een beslissing worden genomen over het verzoek.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Door een administratieve rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Op de website van het ministerie van Justitie, bij niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van misdrijven en bij de reclasserings- en mediationdienst.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Nee.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Ja, maar op eigen kosten.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

De grootste is Bílý kruh bezpečí ("Witte cirkel van veiligheid"); de Tsjechische reclasserings- en mediationdienst staat eveneens slachtoffers bij.

Laatste update: 31/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.