Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De staat verstrekt schadeloosstelling aan de aanvrager wanneer een schending van het Deense Wetboek van Strafrecht of de Wet op verblijf, verbod op verblijf, en uitzetting tot lichamelijk letsel of de dood heeft geleid. Dit volgt uit de Wet op de schadeloosstelling van slachtoffers. Schending van bijzondere wetgeving, waaronder de Wet op het wegverkeer, het Wetboek van Strafrecht voor de Krijgsmacht en ministeriële regelingen, kan geen grondslag vormen voor het toekennen van schadeloosstelling op grond van de Wet op de schadeloosstelling van slachtoffers. De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven maakt een eigen, onafhankelijke beoordeling van de vraag of de Wet op de schadeloosstelling van slachtoffers van toepassing is op een incident. Gewoonlijk gaat deze Commissie echter uit van de beoordeling van het incident door de politie. Er wordt geen schadeloosstelling toegekend als de handeling niet strafbaar is op grond van bijvoorbeeld zelfverdediging, noodzaak (ius necessitatis) of instemming.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

De Wet is voornamelijk gericht op lichamelijk letsel. Vergoeding voor materiële schade wordt slechts in beperkte mate toegekend. Onder lichamelijk letsel wordt zowel fysiek letsel als psychische schade verstaan.

In beginsel wordt alleen schadeloosstelling uitgekeerd aan de aanvrager die zelf schade van het strafbare feit heeft ondervonden. Het is echter mogelijk dat u de gebeurtenis van zo dichtbij hebt meegemaakt, dat u op grond van de Wet op de schadeloosstelling van slachtoffers schadeloos kunt worden gesteld, ook al bent u niet echt te beschouwen als iemand wie onrecht is aangedaan. Ook hebt u de mogelijkheid als familielid vergoeding te ontvangen voor begrafeniskosten, verlies van de voornaamste kostwinner enz. Zie hieronder voor nadere informatie hierover.

In geval van lichamelijk letsel kan schadeloosstelling worden toegekend voor:

 • onkosten in verband met herstel
 • gederfde inkomsten
 • pijn en lijden
 • blijvend letsel
 • verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven
 • immateriële schade
 • grove schending
 • andere schade (zoals vertraging in opleiding of behoefte aan bijzondere hulpmiddelen)
 • rechtsbijstand

Als de aanvrager overlijdt, bestaat de mogelijkheid voor vergoeding van:

 • begrafeniskosten
 • verlies van voornaamste kostwinner
 • overgangsvergoeding voor overlevende echtgenoot/samenwonende
 • toelage voor nabestaanden

In situaties waar ook sprake was van materiële schade, wordt een schadeloosstelling uitgekeerd voor kleding en persoonlijke eigendommen die het slachtoffer droeg of bij zich had toen het lichamelijke letsel zich voordeed, evenals voor materiële schade die is veroorzaakt door bepaalde personen, zoals veroordeelden.

Financiële schade, bijvoorbeeld als gevolg van fraude, wordt niet vergoed. Evenmin wordt schadeloosstelling uitgekeerd wegens ontbering, bedrijfsverlies, gederfde winst en dergelijke.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja. Zoals hierboven vermeld, kan in het geval van overlijden van de benadeelde partij schadeloosstelling worden uitgekeerd.

De persoon die de begrafenis betaalt, heeft recht op vergoeding van de begrafeniskosten, ook als deze persoon geen familielid is.

De echtgenoot/samenwonende en minderjarige nabestaanden voor wie de overledene de voornaamste kostwinner was, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens het verlies van de voornaamste kostwinner.

Als de overledene geen echtgenoot/samenwonende achterlaat, kan een overgangstoelage worden toegekend aan een andere nabestaande indien bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit kan bijvoorbeeld een broer of zus zijn die jarenlang met de overledene heeft samengewoond en een gezamenlijk huishouden met de overledene had.

Daarnaast kan een toelage worden toegekend aan nabestaanden die een bijzonder nauwe band met de overledene hadden. Het uitgangspunt is dat deze toelage wordt toegekend aan de echtgenoot, samenwonende, minderjarigen en de ouders van de minderjarigen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ouders kunnen schadeloos worden gesteld voor onkosten voor medische bezoeken in verband met eigen kinderen die letsel hebben opgelopen.

Voor het herstel van kinderen en adolescenten kan het cruciaal zijn dat hun moeder of vader aanwezig is in het ziekenhuis of deelneemt aan de revalidatie. In dergelijke bijzondere gevallen kan het verlies van inkomen van de moeder of vader geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja. Volgens de Wet op de schadeloosstelling van slachtoffers is het om voor schadeloosstelling in aanmerking te komen, niet nodig dat het slachtoffer staatsburger of ingezetene is, maar alleen dat het strafbare feit in Denemarken is gepleegd. Als voor de rest aan de voorwaarden van de Wet is voldaan, maakt het niet uit of de aanvrager als buitenlander in Denemarken woont, enkel toerist is of gedurende korte tijd op Deens grondgebied verblijft.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of wanneer dit het land van mijn verblijfplaats of nationaliteit is, zelfs indien het strafbare feit in een ander EU‑land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van te verzoeken om schadeloosstelling in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

In het algemeen niet. In enkele gevallen echter kunt u door de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven schadeloos worden gesteld ook al is het lichamelijke letsel het gevolg van een strafbaar feit dat in het buitenland is gepleegd. Schadeloosstelling wordt alleen verstrekt als dit redelijk is. De mogelijkheid om schadeloosstelling toe te kennen is beperkt en wordt alleen gebruikt in bijzondere gevallen op grond van specifieke omstandigheden.

In bijzondere gevallen wordt schadeloosstelling uitgekeerd voor letsel dat is veroorzaakt door handelingen die buiten Denemarken zijn gepleegd als de aanvrager in Denemarken woont, de Deense nationaliteit heeft of ten tijde van het strafbare feit Denemarken in het buitenland vertegenwoordigde. Schadeloosstelling wordt uitgekeerd voor letsel dat optreedt wanneer een persoon met de Deense nationaliteit of met woonplaats in Denemarken in het buitenland geweld pleegt jegens een andere persoon die de Deense nationaliteit heeft of woonachtig is in Denemarken. Dit geldt echter alleen als het letsel optreedt binnen een gesloten Deense omgeving, zoals in verband met een schoolreis. Als het door toeval is dat zowel het slachtoffer als de dader banden met Denemarken hebben, wordt geen schadeloosstelling toegekend.

Ook kan schadeloosstelling worden toegekend wanneer dergelijke handelingen zijn gepleegd jegens een aanvrager die in Denemarken woont en voor zaken buiten Denemarken verblijft. Dit geldt alleen voor kortdurende beroepswerkzaamheden in het buitenland, in omstandigheden waarin niet kan worden verwacht dat de aanvrager of de werkgever een particuliere verzekering ter dekking van het letsel heeft afgesloten. Het letsel moet zijn opgetreden tijdens de werkuren.

Een studie of stage in het buitenland wordt niet beschouwd als beroepsactiviteit.

Een aanvrager die minderjarig is en in het buitenland woont in verband met de beroepsactiviteiten van zijn ouders, kan schadeloosstelling verkrijgen. In dit geval zal vooral worden gelet op de omstandigheden van de ouders.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, het is een fundamentele voorwaarde voor het verkrijgen van schadeloosstelling van de staat dat binnen 72 uur bij de politie aangifte van het strafbare feit is gedaan.

Aangifte wil zeggen een verzoek aan de politie om een zaak te onderzoeken. Bij ernstiger zaken is het meestal niet nodig om uitdrukkelijk om een onderzoek te verzoeken, maar bij minder ernstige zaken zal dit in het algemeen wel nodig zijn. Het feit dat de politie aanwezig is geweest en wellicht met de benadeelde partij heeft gesproken, betekent daarom niet per se dat van het misdrijf aangifte is gedaan.

In bepaalde omstandigheden geldt er geen uiterste termijn voor het doen van aangifte. De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven stelt bijvoorbeeld aangifte binnen 72 uur vrijwel nooit als eis wanneer de dader, ondanks de te late aangifte, met succes is gearresteerd en vervolgd.

Angst voor vergelding is geen rechtsgeldige reden om af te zien van het doen van aangifte bij de politie binnen 72 uur.

De uiterste termijn van 72 uur geldt niet in het geval van verkrachting, incest, ernstige seksuele misdrijven tegen kinderen en bepaalde seksuele misdrijven die worden gepleegd tegen een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt. Deze uitzondering betreft alleen de uiterste termijn van 72 uur; als uitgangspunt geldt nog steeds de voorwaarde dat van het strafbare feit aangifte wordt gedaan. De uiterste termijn is afgeschaft voor letsel dat is veroorzaakt door strafbare feiten die zijn gepleegd na 1 april 2016.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Administratieve verwerking

Het verzoek om schadeloosstelling moet worden ingediend bij de politie in het politiedistrict waar van het strafbare feit aangifte is gedaan. De aanvraag wordt door de politie doorgestuurd naar de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven.

Als de zaak nog in behandeling is bij de politie, de openbaar aanklager of de rechter, dient de politie de aanvraag pas bij de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven in nadat de behandeling van de zaak is afgerond. In bepaalde omstandigheden kan de zaak echter door de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven worden behandeld voordat de zaak door de politie, het Openbaar Ministerie of de rechter is afgerond.

Dat laatste gebeurt echter alleen in zeer zeldzame gevallen en normaal gesproken alleen in verband met zeer ernstige strafbare feiten, doorgaans moord, waar ten behoeve van de nabestaanden een bijzondere noodzaak kan bestaan om tot een beslissing te komen over het verzoek om (gedeeltelijke) schadeloosstelling, ook al is de zaak nog niet door de politie of de rechter afgerond.

Als er echter enige twijfel bestaat over de vraag of er sprake is van een strafbaar feit, of er objectieve gronden zijn om het feit onbestraft te laten en of er gronden zijn om de schadeloosstelling te verlagen wegens nalatigheid van de aanvrager, kan de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven een zaak pas in behandeling nemen als die zaak door de politie of de rechter is afgerond, ongeacht de ernst van de zaak.

Gerechtelijke procedure

De aanvrager moet het verzoek om schadeloosstelling tijdens de strafrechtelijke procedure indienen. In dit geval kan de rechter de zaak op grond van de feiten zelf onderzoeken, of eerst door de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven of in het kader van een civielrechtelijke procedure laten onderzoeken. Dit kan afhangen van de vraag of de dader de vordering al dan niet betwist.

Ook als de vordering in het kader van de strafrechtelijke procedure is afgehandeld, kan de aanvrager de aanvraag naar de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven sturen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven kent geen schadeloosstelling toe als de schade van de aanvrager wordt vergoed door de dader of is gedekt door een verzekeringspolis of andere uitkering die dient als schadeloosstelling. De Commissie neemt pas een beslissing als is vastgesteld of er elders schadeloosstelling kan worden verkregen.

Als voorwaarde geldt niet dat er eerst een poging moet zijn ondernomen om de schade op de dader te verhalen of dat de dader bekend moet zijn.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking?

Ja. Zelfs als er geen strafrechtelijke zaak kan worden ingesteld omdat de dader onbekend of onvindbaar is, is schadeloosstelling door de staat mogelijk. De overige wettelijke voorwaarden blijven echter van kracht.

In deze gevallen vormt de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven zich een onafhankelijk oordeel over de vraag of het lichamelijk letsel door een strafbaar feit is veroorzaakt.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven kan een aanvraag die wordt ingediend meer dan twee jaar nadat het strafbare feit werd gepleegd, niet in behandeling nemen, tenzij er bijzondere redenen voor de late indiening zijn. Als er een gerechtelijke uitspraak in de zaak ligt, vangt de termijn aan op het moment dat de veroordeling in de strafzaak is uitgesproken. Als de zaak door de politie is onderzocht en er vervolgens geen strafrechtelijke procedure is ingeleid, vangt de termijn aan op het moment dat de politie besluit het onderzoek te beëindigen.

Het staat de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven vrij een aanvraag niet in behandeling te nemen als zij al eerder verzoeken om schadeloosstelling van dezelfde aanvrager voor hetzelfde strafbare feit heeft behandeld en er op het moment van indiening van het nieuwe verzoek meer dan twee jaar zijn verstreken sinds de aanvrager van het bestaan van die vordering op de hoogte was of had moeten zijn, tenzij er bijzondere redenen zijn om het verzoek wel in behandeling te nemen.

De politie heeft de plicht om een aanvrager bij te staan met betrekking tot toegang tot schadeloosstelling op grond van de Wet op de schadeloosstelling van slachtoffers. Als de politie deze verplichting niet heeft nageleefd, zal de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven gewoonlijk geen rekening houden met de uiterste termijn van twee jaar.

Als de aanvrager minderjarig was toen het strafbare feit werd gepleegd, is er een grotere kans dat de Commissie geen rekening houdt met de uiterste termijn.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

 1. Voor het slachtoffer van het strafbare feit:
  • materiële (niet-psychische) schade:
   • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel). JA
   • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, studievertraging, fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.). JA
   • blijvend letsel (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen). JA
   • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.). JA
   • het verlies van een kans. NEE
   • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten). JA in sommige gevallen In bijzondere gevallen kan de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven beslissen dat de aanvrager de onkosten die hij heeft gemaakt in verband met de behandeling van de zaak door de Commissie, geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. In geen geval hoeft de aanvrager nooit juridische kosten te betalen in verband met de strafzaak zelf, aangezien deze door de politie voor de rechter wordt gebracht.
   • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen. JA Kleding en persoonlijke eigendommen die het slachtoffer droeg of bij zich had toen het lichamelijke letsel zich voordeed, worden vergoed.
  • psychische (morele) schade:
   • pijn en lijden van het slachtoffer. JA Zie hierboven voor andere zaken waarvoor vergoeding of schadeloosstelling kan worden verkregen.
 2. voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:
  • materiële (niet-psychische) schade:
   • begrafeniskosten. JA
   • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, rehabilitatie). NEE
   • verlies van bestaansmiddelen of van een kans. JA/NEE Er wordt een schadeloosstelling uitgekeerd wegens het verlies van de voornaamste kostwinner. Zie hierboven voor details.
  • psychische schade:
   • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer. NEE/JA Er wordt geen schadeloosstelling voor pijn en lijden toegekend aan familieleden en anderen. Er kan echter wel een overgangsbedrag worden toegekend. Zie hierboven voor een nadere beschrijving.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De door de Commissie toegekende schadevergoeding wordt ongeveer veertien dagen na de beslissing van de Commissie uitgekeerd. De uitkering wordt verwerkt door de politie in het politiedistrict waar aangifte van het strafbare feit is gedaan.

De betaling wordt ineens uitgekeerd voor verzoeken die in de individuele beslissing zijn goedgekeurd.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De algemene vergoedingsregelingen in het Deense recht zijn dienovereenkomstig van toepassing op verzoeken om schadevergoeding voor slachtoffers van een misdrijf, onder meer de regelingen ten aanzien van het verlagen of weigeren van een vergoeding wegens het feit dat de aanvrager deel heeft gehad aan het ontstaan van de schade of het risico van letsel heeft aanvaard. Van aanvaarding van risico kan bijvoorbeeld sprake zijn bij verwondingen die voortkomen uit conflicten tussen motorbendes.

Als een benadeelde partij niet voldoende medewerking verleent aan het onderzoek van de zaak, kan het recht op schadeloosstelling vervallen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de benadeelde partij weigert toelichting te geven aan de politie of de rechter.

De schadevergoeding kan ook worden verlaagd of geweigerd als de aanvrager de standaardverplichtingen voor het beperken van verlies niet nakomt. Dit betekent dat degene die als gevolg van het onrechtmatige gedrag van iemand anders letsel heeft opgelopen, verplicht is om zijn verlies als gevolg van het letsel zoveel mogelijk te beperken.

Bij het behandelen van de aanvraag wordt er geen bijzonder belang gehecht aan het strafblad van de aanvrager. De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven vraagt gewoonlijk geen strafblad op.

Als een aanvrager niet reageert op een verzoek van de Commissie om bewijsstukken betreffende het verzoek over te leggen, kan dit van invloed zijn op de toegekende schadeloosstelling. De aanvrager heeft de plicht zijn verzoeken naar behoren met bewijsstukken te staven.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Een aanvraag kan prioriteit krijgen als u bijvoorbeeld een bevel tot betaling hebt gekregen, als er informatie beschikbaar is over een uithuiszetting of als u brieven van de bank hebt ontvangen over niet-betaling van reguliere kosten.

Aanvragen in verband met gederfde inkomsten hebben de bijzondere aandacht van de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven, aangezien in die gevallen de inkomstenbron van de aanvrager is aangetast.

In alle andere gevallen krijgt een zaak geen prioriteit enkel op basis van de financiële situatie van de aanvrager.

Voor het overige heeft de financiële situatie van de aanvrager geen gevolgen voor de mogelijkheid om schadeloosstelling te verkrijgen of voor de hoogte van de schadeloosstelling.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Er wordt geen schadeloosstelling toegekend als de schade van de aanvrager wordt vergoed door de dader of wordt gedekt door andere uitkeringen die dienen als feitelijke schadeloosstelling.

De aanvrager moet zo goed mogelijk en voor zover nodig hebben bijgedragen aan het politieonderzoek in de zaak. Als u met opzet informatie achterhoudt of weigert mee te werken aan het onderzoek in de zaak, heeft dit gewoonlijk tot gevolg dat er geen schadeloosstelling wordt toegekend.

Als voorwaarde voor het verkrijgen van schadeloosstelling van de staat geldt ook dat de aanvrager tijdens een eventuele strafzaak tegen de dader schadeloosstelling heeft aangevraagd of hierover tijdens de rechtszitting een standpunt heeft ingenomen.

In overeenstemming met de algemene regels van het recht inzake onrechtmatige daad moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen het gepleegde strafbare feit en de schade.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De schadeloosstelling wordt berekend met inachtneming van het individuele verzoek en op basis van het gevraagde bedrag. Als u, als aanvrager, uw verzoeken in voldoende mate met bewijsstukken hebt gestaafd, wordt bij de berekening van de schadeloosstelling uitgegaan van het geleden verlies. De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven berekent voor elk afzonderlijk verzoek om schadevergoeding het verlies op basis van de toepasselijke regels (gederfde inkomsten bijvoorbeeld worden berekend als het verschil tussen de verwachte inkomsten en de feitelijke inkomsten tijdens de periode waarop de aanvraag betrekking heeft). Als u slechts voor een deel van uw verzoek bewijsstukken hebt overgelegd, wordt de schadeloosstelling alleen uitgekeerd voor het met bewijsstukken gestaafde bedrag. In sommige gevallen berekent de Commissie het bedrag van het verzoek op basis van een raming. Dit kan gebeuren wanneer u uw verzoek niet hebt kunnen becijferen.

De schadevergoeding wordt berekend op basis van tarieven. Meerdere van deze tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast. Onder andere voor de vergoeding voor pijn en lijden geldt een tarief van 200 DKK (2018) per ziektedag. Blijvend letsel wordt berekend in gradaties van letsel, en de schadeloosstelling wordt uitgekeerd per gradatie van letsel, te weten 8 790 DKK (2018) per gradatie. De schadeloosstelling voor onrechtmatige daad en grove schending wordt berekend op basis van de ernst en de aard van het geweld waaraan het slachtoffer is blootgesteld, onder meer afhankelijk van het betrokken strafbare feit.

Is er een minimum-/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen algemene beperking aan het bedrag dat als schadeloosstelling kan worden uitgekeerd. Momenteel kent Denemarken geen ondergrens voor bedragen die als schadeloosstelling kunnen worden toegekend. Voor een aantal zaken waarvoor u schadeloos kunt worden gesteld, geldt er echter wel een bovengrens. Zie hiervoor de onderstaande lijst:

 • pijn en lijden: 76 500 DKK (2018)
 • blijvend letsel: 879 000 DKK (2018)
 • verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven: 9 227 500 DKK (2018)
 • overgangsvergoeding: 165 500 DKK (2018)
 • materiële schade: 132 000 DKK (2018)

Schadeloosstelling voor blijvend letsel kan in uitzonderlijke gevallen voor 120 % worden vergoed. In dat geval geldt een maximumbedrag van 1 054 000 DKK (2018).

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

U wordt niet geacht een totaalbedrag te berekenen voor al uw verzoeken. U wordt wel geacht de individuele posten waarvoor u schadeloos kunt worden gesteld op te geven, en daarnaast het bedrag waarvoor u vergoeding wenst. Voor het ontvangen van schadeloosstelling geldt echter niet als voorwaarde dat alle verzoeken zijn berekend.

Zie het voorblad van het aanvraagformulier voor informatie over de manier waarop gederfde inkomsten worden berekend. Als (potentiële) aanvrager kunt u altijd bij de Commissie terecht voor informatie over de manier waarop u uw verzoeken om schadeloosstelling moet berekenen en met bewijsstukken moet staven. Ook kunt u aanwijzingen krijgen over welke factoren van belang zijn met betrekking tot individuele posten die voor schadeloosstelling in aanmerking komen.

U wordt niet geacht een schadeloosstelling voor psychische schade te berekenen, omdat de schadeloosstelling wordt berekend op tariefbasis met betrekking tot de omvang van de schade.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven keert geen schadeloosstelling uit, als de schade van de aanvrager wordt vergoed door de dader of wordt gedekt door een verzekeringspolis of andere uitkeringen die dienen als feitelijke schadeloosstelling. Als de Commissie het verzoek verwerkt, is het daarom in beginsel niet zozeer de vraag of bijvoorbeeld de verzekeringsuitkering wordt afgetrokken, maar eerder wie de schadeloosstelling moet betalen. Als blijkt dat de verzekeringsmaatschappij heeft geweigerd de schadeloosstelling uit te keren, kan de Commissie de zaak in behandeling nemen.

Als de aanvrager een particuliere ongevallenverzekering heeft afgesloten en een invaliditeitsuitkering of een schadeloosstelling voor blijvend letsel heeft ontvangen, heeft dit niet tot gevolg dat een schadeloosstelling voor blijvend letsel of voor verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven wordt verlaagd of geweigerd. Evenmin wordt de schadeloosstelling verlaagd als de aanvrager wegens het letsel een sociale uitkering (zoals een pensioen, loonsubsidie en dergelijke) van de overheid heeft ontvangen.

Als de aanvrager een verzekering bij een ziekteverzekeringsmaatschappij heeft afgesloten, worden de kosten voor behandeling niet vergoed voor zover die onder de verzekeringspolis vallen. Er wordt ook geen schadeloosstelling toegekend voor zover de behandeling kosteloos kan worden verricht via een ziekenfondsverzekering of via andere publieke diensten.

In verband met werkgerelateerd letsel kan de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven alleen schadeloosstelling voor pijn en lijden, voor gederfde inkomsten en inkomenscompensatie en voor immateriële schade en grove schending uitkeren, aangezien alle andere categorieën, waaronder kosten in verband met herstel enz., worden gedekt door de wettelijke arbeidsongevallenverzekering van de werkgever.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Als uitgangspunt geldt dat een schadeloosstelling niet vooruit wordt betaald, maar pas nadat de vordering volledig is afgehandeld.

De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven voert een beleid waarbij in sommige gevallen schadeloosstelling wordt uitgekeerd omdat er sprake is van blijvend letsel. Als uitgangspunt geldt dat de Commissie wacht tot de uitspraak van de Commissie Arbeidsmarktverzekering (Arbejdmarkedets Erhvervssikring) over de hoogte van de schadeloosstelling, maar als het waarschijnlijk wordt geacht dat de aanvrager aanzienlijke en blijvende schade heeft opgelopen enkel als gevolg van het letsel, kan de Commissie op grond daarvan schadevergoeding toekennen.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja. Als na een beslissing van de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven blijkt dat het letsel verergert en dit verdere verliezen tot gevolg heeft, kunnen deze verliezen door de Commissie worden verwerkt. In dit verband moet worden vermeld dat er een uiterste termijn van twee jaar geldt voor het indienen van het verzoek bij de Commissie. De termijn van twee jaar geldt vanaf het moment dat de aanvrager wist of had moeten weten dat het letsel verdere verliezen had veroorzaakt.

De schadeloosstelling voor toekomstige kosten van herstel en andere toekomstige verliezen als gevolg van het letsel wordt gesteld op een bepaald geldbedrag. Als de aanvrager al schadeloos is gesteld voor toekomstige kosten van herstel enz., is het hem dan ook niet toegestaan op een later tijdstip de zaak nogmaals in behandeling te laten nemen enkel met als doel aanvullende schadeloosstelling te ontvangen voor kosten van herstel en andere verliezen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

De aanvrager hoeft geen bewijsstukken bij de aanvraag in te dienen. De aanvraag wordt bij de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven ingediend via de politie, die de stukken uit de strafdossiers verstuurt.

Als de Commissie constateert dat de aanvraag valt onder de Wet op de schadeloosstelling van slachtoffers, zal zij de ingediende verzoeken in behandeling nemen. Bij het verwerken van de verzoeken heeft de Commissie vaak uiteenlopende bewijsstukken nodig, afhankelijk van het soort verzoek. De zaak kan sneller worden behandeld als de aanvrager bij het aanvraagformulier bewijsstukken betreffende de ingediende verzoeken overlegt. Ook helpt het als de aanvrager een eventuele weigering van zijn verzekeringsmaatschappij om schadevergoeding uit te keren, bij zijn aanvraag voegt.

Bij de bewijsstukken kan het bijvoorbeeld gaan om kwitanties voor onkosten die zijn gemaakt in verband met een schending van het Deense Wetboek van Strafrecht. Daarnaast wordt voor het vaststellen van de omvang van het letsel vaak gebruikgemaakt van medische dossiers en medische attesten. Met betrekking tot inkomstenderving en verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven moet de aanvrager bewijsstukken overleggen met betrekking tot zijn inkomsten, voor én na het letsel, in de vorm van salarisstroken, jaaroverzichten en, indien van toepassing, een verklaring van de werkgever. In sommige gevallen wordt ook gebruikgemaakt van gemeentelijke dossiers.

Wanneer de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven van mening is dat voor het behandelen van de zaak aanvullende bewijsstukken nodig zijn, zal zij de aanvrager hiervan op de hoogte stellen en verzoeken deze bewijsstukken over te leggen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee. Verwerking van de zaak door de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven is kosteloos voor de aanvrager.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

In Denemarken worden beslissingen over schadeloosstelling voor slachtoffers van misdrijven genomen door een commissie die is ingesteld door de minister van Justitie. Deze autoriteit heet de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven.

Beslissingen kunnen ook worden genomen door de Deense rechter, in een strafrechtelijke zaak of, op een later tijdstip, in een civielrechtelijke zaak, bijvoorbeeld als de beslissing van de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven voor de rechter wordt gebracht.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

De aanvraag moet worden gericht aan de politie in de plaats waar aangifte van het strafrechtelijke feit is gedaan. De politie stuurt de zaak samen met het strafdossier naar de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven.

Als u al een zaak bij de Commissie hebt lopen, moet u de aanvraag op papier bij de Commissie indienen op het volgende adres: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg, of digitaal bij erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Administratieve verwerking

De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven verwerkt de aanvragen schriftelijk. De beslissing wordt schriftelijk genomen, waarna een papieren versie of een digitale kopie naar de aanvrager wordt verzonden. De aanvrager hoeft dan ook niet bij de procedure aanwezig te zijn.

Gerechtelijke procedure

Als het verzoek wordt afgehandeld door de rechter tijdens de strafrechtelijke procedure of later door middel van een vordering jegens de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven, heeft de aanvrager de gelegenheid om bij de hoofdzitting aanwezig te zijn. In dit geval hoeft de aanvrager niet aanwezig te zijn als hij door een advocaat wordt vertegenwoordigd en niet is opgeroepen om tijdens het proces te getuigen.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De tijd die de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven besteedt aan het behandelen van een zaak, kan per zaak aanzienlijk verschillen. Dit komt onder meer doordat er, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de zaak, mogelijk aanvullende informatie moet worden verkregen van de politie, artsen of andere autoriteiten; evenzo kunnen zaken waar sprake is van blijvend letsel of verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven worden voorgelegd aan de Arbeidsmarktverzekering, met mogelijk langere verwerkingstijd tot gevolg.

Meer dan 50 % van de nieuwe zaken die door de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven worden ontvangen, wordt binnen vijftig dagen behandeld overeenkomstig een extra snelle procedure die wordt gevolgd in eenduidige zaken. Het gaat hierbij onder meer om zaken waarin er een eindvonnis ligt aangaande zowel de schuldvraag als het bedrag van de vergoeding.

Als de zaak niet overeenkomstig deze extra snelle procedure kan worden afgehandeld, heeft de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven momenteel tot 18 maanden nodig om een gewone zaak te behandelen vanaf het tijdstip waarop zij een nieuw verzoek om schadeloosstelling ontvangt.

U kunt de behandeling van uw zaak versnellen door de Commissie bewijs van uw verzoeken te overleggen. Bij de bewijsstukken kan het bijvoorbeeld gaan om kwitanties betreffende voor de aanschaf van geneesmiddelen, een medisch attest voor de periode van ziekte of een verklaring van uw werkgever betreffende gederfde inkomsten als gevolg van het letsel.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen een beslissing van de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven kan geen beroep worden ingesteld bij andere administratieve autoriteiten. Als u die beslissing wilt wijzigen, moet u eerst contact opnemen met de Commissie en toelichten waarom u het niet met haar beslissing eens bent. Vervolgens beoordeelt de Commissie of er grond is om het onderzoek in de zaak te heropenen. Als criterium geldt doorgaans dat de aanvrager nieuwe en relevante informatie heeft verstrekt, die van belang is voor de uitkomst van de zaak.

Als de Commissie bij haar beslissing blijft, kunt u die beslissing laten toetsen door de rechter.

U hebt ook de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Parlementaire Ombudsman.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Formulieren en informatie over het aanvragen van schadeloosstelling vindt u op de website van de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Aanvragers met vragen over schadeloosstelling voor slachtoffers van een misdrijf kunnen met de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven contact opnemen via het telefoonnummer + 45 33 92 33 34 van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 15.00 en op vrijdag tussen 10.00 en 14.00.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Ja. Als benadeelde partij in een strafrechtelijke zaak hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op aanwijzing van een procesadvocaat. De procesadvocaat heeft als taak u bij te staan bij het opstellen van verzoeken om schadeloosstelling, zowel in strafrechtelijke procedures als bij de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven.

De Commissie zelf kan geen advocaat voor de aanvrager aanwijzen. De advocaat wordt aangewezen door de rechtbank in het arrondissement waar het strafbare feit is gepleegd.

Daarnaast zijn er in Denemarken meerdere organisaties voor rechtsbijstand.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Laatste update: 04/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.