Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt om schadeloosstelling verzoeken als u onschuldig slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf of als een dierbare van u is overleden als gevolg van een geweldsmisdrijf. In bijlage B bij de desbetreffende regeling wordt een overzicht gegeven van wat in het kader van de regeling wel of niet als een geweldsmisdrijf wordt beschouwd. Schadeloosstelling is ook mogelijk voor benadeelden die een uitzonderlijk en gerechtvaardigd risico namen om een strafbaar feit te voorkomen of in de hand te houden, bijvoorbeeld door een vermoedelijke dader aan te houden.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt verzoeken om schadeloosstelling voor:

 • geestelijk of lichamelijk letsel;
 • seksueel of lichamelijk misbruik;
 • een ongeval met dodelijke afloop.

Niet alle verzoeken worden toegewezen; u moet voldoen aan de criteria van de regeling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Als u een naaste verwant bent van een persoon die als gevolg van zijn/haar letsel overlijdt, kunt u mogelijk om een uitkering verzoeken. Om voor een dergelijke uitkering in aanmerking te komen, moet u een “in aanmerking komende” verwant zijn als bedoeld in de regeling.

Een in aanmerking komende verwant is een persoon die op het moment van overlijden van betrokkene:

 • de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner was van de overledene en tot hetzelfde huishouden als de overledene behoorde;
 • de partner (anders dan de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner) was van de overledene en gedurende een ononderbroken periode van ten minste twee jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van overlijden tot hetzelfde huishouden als de overledene behoorde;
 • voldoet aan een van de omschrijvingen van de bovenstaande punten, maar niet met de overledene samenleefde vanwege de slechte gezondheid van of een beperking bij een van beiden;
 • de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner was van de overledene en financieel afhankelijk was van de overledene;
 • een ouder was van de overledene, of
 • een kind was van de overledene.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

U kunt mogelijk een verzoek in verband met geestelijk letsel indienen als u getuige was van en aanwezig was bij een voorval waarbij een dierbare letsel opliep als gevolg van een geweldsmisdrijf. U voldoet mogelijk ook aan de criteria hiervoor als u bent geconfronteerd met de onmiddellijke gevolgen van een voorval waarbij een dierbare letsel opliep.

Als u een verzoek tot betaling van schadeloosstelling indient omdat u getuige was van of bent geconfronteerd met de onmiddellijke gevolgen van het letsel van een dierbare, moet u als gevolg daarvan geestelijk letsel hebben opgelopen. Dit moet worden aangetoond aan de hand van medisch bewijs dat wordt verstrekt door een psychiater of klinisch psycholoog.

De verwanten die in aanmerking kunnen komen, zijn hierboven opgesomd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

U komt alleen in aanmerking voor een uitkering op grond van deze schadeloosstellingsregeling als u voldoet aan een van de in punt 10 vastgestelde woonplaats-, nationaliteits- of andere vereisten. Dit betekent dat u gewoonlijk in het VK woonachtig moest zijn op de datum van het voorval, of dat aan een van de voorwaarden van de punten 11 of 13 van de regeling moet zijn voldaan.

U komt ook in aanmerking voor schadeloosstelling als u een onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of een land dat partij is bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Er gelden bijzondere bepalingen voor mogelijke slachtoffers van mensenhandel en personen die een asielverzoek hebben ingediend. De criteria staan uitputtend beschreven in punt 10 van de regeling.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Schadeloosstelling op grond van de regeling is mogelijk bij voorvallen die plaatsvinden in Groot-Brittannië (Schotland, Engeland en Wales).

Als u in het Verenigd Koninkrijk (VK) woonachtig bent en letsel hebt opgelopen als gevolg van een geweldsmisdrijf in een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU), kunnen wij u helpen om dat land om schadeloosstelling te verzoeken. Bel ons EU Assistance Team (team bijstand EU) op 0300 003 3061 of stuur een e-mail naar eucat@cica.gsi.gov.uk

Als u letsel hebt opgelopen buiten de EU, kunt u mogelijk op grond van een soortgelijke regeling in het betrokken land om schadeloosstelling verzoeken. Neem voor meer informatie contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken. Nadere bijzonderheden zijn te vinden op https://www.gov.uk.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja. Wij kunnen niet tot uitkering overgaan als van het strafbare feit waarvoor u om schadeloosstelling verzoekt, geen aangifte is gedaan bij de politie. Op grond van de regeling moet van alle voorvallen waarvoor een dergelijk verzoek wordt ingediend, aangifte worden gedaan bij de politie.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee. U hoeft niet de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken.

Moet ik eerst van de dader — als die is geïdentificeerd — schadeloosstelling trachten te krijgen?

De regeling is bedoeld als regeling die pas in laatste instantie wordt toegepast. Wanneer u in de gelegenheid bent om op een andere manier schadeloosstelling te verkrijgen, moet u dat doen. Wij gaan ervan uit dat u alle redelijke maatregelen neemt om een socialezekerheidsuitkering, verzekeringsuitkering, schadevergoeding of schadeloosstelling te verkrijgen waarop u mogelijk recht hebt in verband met uw letsel.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ook als de dader onbekend is of niet wordt veroordeeld, komt u mogelijk nog steeds in aanmerking voor een vergoeding krachtens de regeling. Wij verwachten wel van u dat u volledige medewerking hebt verleend aan elk politieonderzoek ter zake. Beslissingen in het kader van de regeling worden genomen op basis van een afweging van waarschijnlijkheden (“balance of probabilities”).

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

U moet het verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is indienen. Als u op het moment van het voorval meerderjarig was, moet het verzoek normaliter binnen twee jaar na het voorval worden ingediend. Verlenging van deze termijn is alleen mogelijk wanneer:

 • het verzoek wegens uitzonderlijke omstandigheden niet eerder kon worden ingediend, en
 • het bewijs ter ondersteuning van het verzoek van dien aard is dat hierover kan worden besloten zonder nader en uitgebreid onderzoek door een schadefunctionaris.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling – ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel) - Nee, directe medische kosten worden niet door de regeling gedekt;
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.) - Afhankelijk van de omstandigheden kunnen deze kosten worden vergoed. U kunt ons alleen verzoeken deze bijzondere uitgaven in aanmerking te nemen als u vanwege uw letsel langer dan 28 weken niet hebt kunnen werken of anderszins, doch in dezelfde mate, (arbeids)ongeschikt was;
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen) - Ja
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.) - Enkel wanneer u langer dan 28 weken niet of slechts gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent als rechtstreeks gevolg van een door een strafbaar feit veroorzaakt letsel;
  • verlies aan kansen - Ja, mits wordt voldaan aan de criteria van de regeling;
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten) - Nee;
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen - Nee;
  • overig - Zie de regeling voor de criteria om voor schadeloosstelling in aanmerking te komen;

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer - Ja, mits wordt voldaan aan de criteria van de regeling;

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten - Ja;
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie) - Nee;
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans - Ja, indien het slachtoffer is overleden en mits wordt voldaan aan de criteria van de regeling;

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer - U kunt mogelijk een verzoek in verband met geestelijk letsel indienen als u getuige was van en aanwezig was bij een voorval waarbij een dierbare letsel opliep als gevolg van een geweldsmisdrijf. U voldoet mogelijk ook aan de criteria hiervoor als u bent geconfronteerd met de onmiddellijke gevolgen van een voorval waarbij een dierbare letsel opliep. Als u een verzoek tot betaling van schadeloosstelling indient omdat u getuige was van of bent geconfronteerd met de onmiddellijke gevolgen van het letsel van een dierbare, moet u als gevolg daarvan geestelijk letsel hebben opgelopen. Dit moet worden aangetoond aan de hand van medisch bewijs dat wordt verstrekt door een psychiater of klinisch psycholoog.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Waar mogelijk handelen wij verzoeken af door één enkele betaling aan te bieden.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De vergoeding kan worden afgewezen of verlaagd als:

 • u geen volledige medewerking verleent aan politie en justitie;
 • u bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf of gemeenschapsdienst die u niet hebt uitgezeten resp. niet (volledig) hebt vervuld;
 • u door uw gedrag hebt bijgedragen aan het voorval;
 • het vanwege uw karakter, blijkend uit strafrechtelijke veroordelingen of ander bewijs, niet gepast is een vergoeding toe te kennen, of als u geen volledige medewerking verleent aan de CICA (Criminal Injuries Compensation Authority).

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De regeling is niet inkomensafhankelijk.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

In de volgende omstandigheden kunnen wij niet overgaan tot schadeloosstelling:

 • u liep het betreffende letsel op vóór 1 augustus 1964;
 • het letsel is opgelopen buiten Groot-Brittannië;
 • u hebt bij de CICA al een verzoek ingediend voor hetzelfde letsel, als gevolg van hetzelfde voorval;
 • de dader zou mogelijk kunnen profiteren van een vergoeding;
 • het letsel is opgelopen vóór 1 oktober 1979 en u en de dader leefden samen als leden van dezelfde familie.

De schadeloosstelling wordt ook ingehouden of verlaagd als u voor hetzelfde letsel al schadeloosstelling hebt ontvangen uit andere bronnen, waaronder een door de civiele rechter toegekende schadevergoeding.

Hoe wordt de schadeloosstelling berekend?

De criteria en regels van de regeling en de toegekende vergoedingen worden vastgesteld door het Parlement, en de vergoedingen worden berekend aan de hand van een schaal: de hoogte ervan is afhankelijk van de ernst van het letsel.

Is er een minimum-/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Het minimumbedrag is £ 1 000, het maximumbedrag £ 500 000.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Wij berekenen de te betalen vergoeding.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Wij zullen de vergoeding verlagen als u een betaling hebt ontvangen voor, of recht hebt op een betaling voor, hetzelfde letsel op basis van:

 • een andere schadeloosstelling in verband met een door een strafbaar feit veroorzaakt letsel of een soortgelijke uitkering;
 • een bevel van een civiele rechter tot betaling van een schadevergoeding;
 • de afdoening van een vordering tot schadevergoeding, of
 • een bevel tot schadeloosstelling dat is uitgevaardigd, of een aanbieding die is gedaan, tijdens een strafprocedure.

Indien er bijzondere uitgaven worden vergoed, verlagen wij de uitkering aan u afhankelijk van de socialezekerheidsuitkeringen in verband met hetzelfde letsel en eventuele uitkeringen uit andere verzekeringen, ongeacht wie de premie heeft voldaan, als u een verzoek indient voor bijvoorbeeld aanpassingen aan uw woning of persoonlijke zorg.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Als wij hebben geconcludeerd dat u in aanmerking komt voor betaling maar geen definitieve beslissing kunnen nemen, kunnen wij tussentijdse betaling overwegen. Als wij geen definitieve beslissing kunnen nemen, komt dat waarschijnlijk omdat wij wachten tot duidelijk is wat de langetermijngevolgen van uw letsel zullen zijn.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Na een definitieve betaling kunnen wij eventueel een nieuw verzoek in behandeling nemen als:

 • een persoon die akkoord is gegaan met een vergoeding, daarna overlijdt als gevolg van het letsel dat de aanleiding vormde tot die vergoeding, of
 • er een dermate substantiële wijziging is opgetreden in de medische toestand van de verzoeker dat vasthouden aan de oorspronkelijke beslissing onrechtvaardig zou zijn jegens de verzoeker.

Normaal gesproken nemen wij een dergelijk nieuw verzoek alleen in behandeling als het binnen twee jaar na de definitieve beslissing wordt ingediend. Als u pas later dan twee jaar na onze beslissing om heropening van de zaak verzoekt, nemen wij dit verzoek alleen in behandeling als u ons voldoende bewijs kunt overleggen op basis waarvan wij een beslissing kunnen nemen zonder nader en uitgebreid onderzoek te moeten doen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Dit hangt af van het soort verzoek dat u indient. In de betreffende procedure wordt aangegeven welke informatie te zijner tijd nodig is. Wij zullen u aanschrijven als wij meer gegevens nodig hebben.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een verzoek om schadeloosstelling Indien nodig zullen wij u vragen om medisch bewijs. Als er kosten zijn verbonden aan het verkrijgen van dit bewijs, wordt in de regel van u verlangd dat u deze voor uw rekening neemt. Dergelijke kosten variëren, maar u zult waarschijnlijk niet meer dan £ 50 hoeven te betalen.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Criminal Injuries Compensation Authority.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tel.: VK: +44 (0)300 003 3601; (van buiten het VK): +44(0)203 684 2517

Website: https://www.gov.uk/

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee, wij houden u op de hoogte.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Hoeveel tijd er nodig is voor de beoordeling van uw verzoek, hangt af van hoe gecompliceerd het is. Verzoeken waarbij inkomstenderving in het spel is, vragen bijvoorbeeld meer tijd dan verzoeken die afgehandeld kunnen worden via een betaling op basis van de eerder genoemde schaal. De CICA rondt de behandeling van uw verzoek pas af als u hebt bevestigd dat u voor zover als mogelijk is, bent hersteld. Wij streven ernaar eenvoudige zaken af te handelen binnen twaalf maanden na ontvangst van het verzoek.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u het niet eens bent met de oorspronkelijke beslissing en ons verzoekt die in heroverweging te nemen, moet u binnen 56 dagen na de datum van deze beslissing een schriftelijk verzoek daartoe tot ons richten. Als u wilt dat wij eventueel aanvullend bewijs ter ondersteuning van uw verzoek in aanmerking nemen, moet u dat bij het verzoek overleggen.

Uw verzoek met alle ondersteunende informatie zal worden behandeld door een andere schadefunctionaris dan degene die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen. De nieuwe beslissing kan gunstiger of ongunstiger zijn dan de oorspronkelijke beslissing, of identiek hieraan zijn.

Beroep tegen deze nieuwe beslissing staat met inachtneming van de desbetreffende procedurevoorschriften open bij de rechtbank van eerste aanleg (schadeloosstelling voor door een strafbaar feit veroorzaakte letsels). U kunt deze voorschriften vinden op de website van de rechtbank van eerste aanleg.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

U kunt om schadeloosstelling verzoeken via onze website, waar ook nuttige informatie te vinden is over de regeling.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Zie hierboven voor de link naar onze website. U kunt ook bellen naar +44(0)300 003 3601: de medewerkers van onze klantenservice zullen u graag te woord staan. U dient er wel rekening mee te houden dat zij dit alleen in het Engels doen.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij het opstellen van het verzoek?

U hebt geen betaalde vertegenwoordiger, zoals een advocaat of een schadebeheerder, nodig om een verzoek om schadeloosstelling in te dienen. Schakelt u wel zo’n vertegenwoordiger in, dan komen de kosten daarvan voor uw eigen rekening.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Voor hulp bij uw verzoek kunt u contact opnemen met de Victims Information Service.

Laatste update: 16/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.