Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Er kan schadeloosstelling worden betaald aan slachtoffers van geweldsmisdrijven en aan personen die ten laste van dergelijke slachtoffers komen. Een geweldsmisdrijf is een handeling die strafbaar is op grond van het strafprocesrecht en die rechtstreeks wordt gepleegd tegen het leven of de gezondheid van een persoon en als gevolg waarvan de benadeelde overlijdt of ernstige schade aan zijn gezondheid oploopt of een gezondheidsstoornis ondervindt die ten minste vier maanden voortduurt.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U hebt recht op schadeloosstelling wanneer een geweldsmisdrijf heeft geleid tot ernstige schade aan uw gezondheid of tot een gezondheidsstoornis die ten minste vier maanden voortduurt.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Er wordt een schadeloosstelling van 448 EUR betaald aan de persoon die de kosten van de begrafenis van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf draagt. Opgemerkt wordt dat de persoon die de begrafeniskosten draagt, geen familielid of persoon ten laste van het slachtoffer hoeft te zijn.

De personen ten laste van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een geweldsmisdrijf, hebben recht op schadeloosstelling door de staat van slachtoffers van misdrijven.

Personen ten laste zijn onder meer:

 • de kinderen van het slachtoffer die jonger zijn dan 18 jaar;
 • de kinderen van het slachtoffer in de leeftijd van 18 tot 24 jaar die een voltijdse studie volgen;
 • de weduwe of weduwnaar van het slachtoffer wier/wiens mate van arbeidsgeschiktheid is afgenomen;
 • de weduwe of weduwnaar van het slachtoffer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • de ouder van het slachtoffer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • de ouder van het slachtoffer wiens mate van arbeidsgeschiktheid is afgenomen;
 • de weduwe van het slachtoffer die zwanger is en geen beroepswerkzaamheden verricht;
 • een ouder of voogd van een kind van het slachtoffer dat jonger is dan drie jaar die geen beroepswerkzaamheden verricht.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

U hebt recht op schadeloosstelling wanneer het slachtoffer als gevolg van een geweldsmisdrijf ernstige schade aan zijn gezondheid heeft opgelopen of een gezondheidsstoornis ondervindt die ten minste vier maanden voortduurt.

De volgende personen hebben recht op schadeloosstelling:

 • de kinderen van het slachtoffer die jonger zijn dan 18 jaar;
 • de kinderen van het slachtoffer in de leeftijd van 18 tot 24 jaar die een voltijdse studie volgen;
 • de weduwe of weduwnaar van het slachtoffer wier/wiens mate van arbeidsgeschiktheid is afgenomen;
 • de weduwe of weduwnaar van het slachtoffer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • de ouder van het slachtoffer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • de ouder van het slachtoffer wiens mate van arbeidsgeschiktheid is afgenomen;
 • de weduwe van het slachtoffer die zwanger is en geen beroepswerkzaamheden verricht;
 • een ouder of voogd van een kind van het slachtoffer dat jonger is dan drie jaar die geen beroepswerkzaamheden verricht.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

In Estland is het recht op schadeloosstelling niet gekoppeld aan de nationaliteit.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of eruit afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs als het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De schadeloosstelling wordt betaald door de bevoegde instantie van het land waar het misdrijf is gepleegd. De schadeloosstelling wordt betaald overeenkomstig de wetten van het betrokken land.

Voor een verzoek om schadeloosstelling kunt u zich wenden tot:

 • de bevoegde instantie van het betrokken land of de bevoegde instantie van uw woonland;
 • in Estland is de bevoegde instantie de Socialeverzekeringsraad, die uw aanvraag samen met de bewijsstukken doorstuurt naar de bevoegde instantie van het andere land.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het misdrijf, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Een geweldsmisdrijf moet bij de politie worden aangegeven binnen 15 kalenderdagen na de dag waarop het misdrijf is gepleegd.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafprocedure om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U hoeft niet te wachten op de uitkomst van de procedure om een verzoek om schadeloosstelling te kunnen indienen. Het is voldoende om bij de politie aangifte van het misdrijf te hebben gedaan en dat de strafprocedure is ingeleid. Er kan om schadeloosstelling worden verzocht binnen drie jaar nadat het misdrijf is gepleegd.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te verkrijgen – als die geïdentificeerd is?

U hoeft niet eerst te proberen schadeloosstelling van de dader te verkrijgen. Wanneer schadeloosstelling wordt toegekend, wordt het vorderingsrecht overgedragen aan de Socialeverzekeringsraad en stellen wij de vordering in tegen de persoon die de schade heeft veroorzaakt (de dader van het misdrijf) door middel van een regresactie.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

U hebt ook recht op schadeloosstelling als de persoon die de schade heeft veroorzaakt, niet is geïdentificeerd of als de gerechtelijke procedure nog niet is afgesloten.

Om schadeloosstelling door de staat van slachtoffers van misdrijven te verkrijgen, hebt u een verklaring nodig van een onderzoeksinstantie dat een strafrechtelijke procedure is ingeleid.

Als u om vergoeding van medische kosten of een overlijdensuitkering verzoekt, moet u onkostennota's overleggen.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Verzoeken om schadeloosstelling kunnen worden ingediend binnen drie jaar na de datum waarop het misdrijf is gepleegd of waarop kennis is genomen van het misdrijf.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De schadeloosstelling dekt:

materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsel (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsel (d.w.z. verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
 • blijvend letsel (bv. invaliditeit en andere blijvende handicaps)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.);
  • schadeloosstelling voor beschadigde kleding en hulpmiddelen (bv. schadeloosstelling voor een bril, vergoeding van de kosten van nieuwe kleding)

materiële (niet-psychische) schade:

 1. begrafeniskosten
 2. verlies van bestaansmiddelen of van een kans

- Psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/schadeloosstelling van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer.

De familieleden van een slachtoffer kunnen psychologische begeleiding krijgen. Voor vergoeding van psychologische hulp moet contact worden opgenomen met een aanbieder van een dienst voor slachtofferhulp, die vervolgens de te ondertekenen aanvraag opstelt. Er is ook een politieverklaring vereist waarin wordt bevestigd dat een procedure is ingeleid en dat u een slachtoffer of de wettelijke vertegenwoordiger van een slachtoffer bent. De aanbieder van de dienst voor slachtofferhulp zal u helpen bij het verkrijgen van zo'n politieverklaring.

U wordt binnen tien werkdagen geïnformeerd over de toekenning van een vergoeding voor psychologische hulp. Daarna kunt u zich wenden tot een psycholoog. Het bedrag dat per persoon wordt vergoed, is gelijk aan het minimummaandloon (in 2020: 584 EUR).

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Aan personen ten laste wordt een schadeloosstelling in maandelijkse termijnen uitgekeerd. Voor medische en begrafeniskosten van slachtoffers wordt een eenmalige vergoeding verstrekt op basis van onkostennota's.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Er wordt geen schadeloosstelling betaald wanneer:

 1. het slachtoffer het plegen van het misdrijf of het ontstaan van de schade door zijn opzettelijke of roekeloze gedrag heeft veroorzaakt of bevorderd;
 2. het slachtoffer niet binnen 15 dagen aangifte van het misdrijf doet hoewel hij daartoe wel in staat is en de politie niet op een andere manier kennis heeft gekregen van het misdrijf;
 3. het slachtoffer is veroordeeld voor een geweldsmisdrijf of op grond van artikel 255, lid 1, of artikel 256, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht en zijn strafblad niet uit de strafregisterdatabank is verwijderd op grond van de Wet inzake strafregisterdatabanken;
 4. betaling van een schadeloosstelling om andere redenen oneerlijk of ongerechtvaardigd zou zijn.

Bovendien kan schadeloosstelling worden afgewezen als de aanvrager heeft geweigerd samen te werken met de wetshandhavingsinstanties bij het vaststellen van de feiten van het delict, het identificeren of aanhouden van de dader of het bewijzen van de schade.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie is niet van invloed op de toekenning of betaling van schadeloosstelling.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Alle bedragen die een benadeelde op grond van schade als gevolg van een geweldsmisdrijf ontvangt of waarop hij recht heeft uit een andere bron dan de persoon die voor de door het misdrijf veroorzaakte schade aansprakelijk is, worden in mindering gebracht op de schade die wordt gehanteerd als basis voor de bepaling van het bedrag van de schadeloosstelling, met inbegrip van de aan het slachtoffer betaalde arbeidsongeschiktheidstoelage. Bij de bepaling van het bedrag van de schadeloosstelling wordt rekening gehouden met alle bedragen die vóór de toekenning van de schadeloosstelling aan de aanvrager zijn betaald door de persoon die aansprakelijk is voor de door het misdrijf veroorzaakte schade.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Berekening van de vergoeding voor gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Het bedrag van de schadeloosstelling wordt berekend op basis van het gemiddelde inkomen per kalenderdag. Het in aanmerking te nemen inkomen is het aan sociale bijdragen onderworpen inkomen dat is genoten over de zes maanden voorafgaand aan het misdrijf.

Berekening van de schade als gevolg van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Het gemiddelde inkomen per kalenderdag wordt met dertig vermenigvuldigd en het aan de betrokkene toegekende arbeidsongeschiktheidspensioen of de arbeidsongeschiktheidstoelage wordt op het resultaat van de vermenigvuldiging in mindering gebracht. De schadeloosstelling dekt 80 % van de gederfde inkomsten. De gegevens over het gemiddelde inkomen worden verstrekt door de belastingdienst.

Berekening van de schadeloosstelling bij overlijden van de kostwinner

1. Het gemiddelde inkomen van het slachtoffer per kalenderdag wordt met dertig vermenigvuldigd en het aan de betrokkene toegekende nabestaandenpensioen wordt op het resultaat van de vermenigvuldiging in mindering gebracht.

2. Er wordt een percentage van het verkregen bedrag berekend overeenkomstig het aantal ten laste komende personen:

 • 75 % bij één ten laste komende persoon
 • 85 % bij twee ten laste komende personen
 • 100 % bij drie of meer ten laste komende personen

80% van het berekende bedrag wordt vergoed.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag; de vergoeding wordt betaald zolang de rechthebbende voor schadeloosstelling in aanmerking komt of tot het maximum van 9 590 EUR.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Er hoeft geen bedrag te worden vermeld op het aanvraagformulier.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Personen die in een moeilijke economische situatie verkeren, kunnen een voorschot aanvragen wanneer zij recht hebben op schadeloosstelling maar de toekenning daarvan is uitgesteld.

Op basis van de aanvraag wordt een voorschot van maximaal 640 EUR uitgekeerd.

Als het voorschot hoger is dan het bedrag van de schadeloosstelling dat nadien wordt toegekend, wordt het te veel betaalde bedrag teruggevorderd.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

U hebt het recht aanvullende facturen voor medische kosten in te dienen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Verklaring van een onderzoeksinstantie

Facturen voor begrafeniskosten

Facturen voor medische kosten, betalingsbewijzen voor medische producten enz.

Overlijdensakte van het slachtoffer

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Estse Socialeverzekeringsraad

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Opties voor indiening van aanvragen:

 • een digitaal ondertekende aanvraag kan samen met de ingescande bewijsstukken per e-mail worden verzonden. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de Socialeverzekeringsraad.
  De digitaal ondertekende aanvraag moet worden gezonden naar: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Aanvragen kunnen ook per post worden verzonden naar Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • aanvragen kunnen worden ingediend via een aanbieder van slachtofferhulp. De contactgegevens van aanbieders van slachtofferhulp zijn beschikbaar op de website van de Socialeverzekeringsraad.
 • Aanvragen kunnen ook worden ingediend bij een kantoor van de klantendienst van de Socialeverzekeringsraad.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

U hoeft niet aanwezig te zijn.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Binnen dertig dagen na ontvangst van het laatste document wordt een beslissing genomen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen de beslissing kan binnen dertig dagen na ontvangst ervan bezwaar worden gemaakt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij een administratieve rechtbank een klacht in te dienen op grond van de procedure van het Wetboek van Administratieve Rechtsvordering.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Aanvraagformulieren en informatie over verzoeken om schadeloosstelling zijn te vinden op de website van de Socialeverzekeringsraad:

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Met aanbieders van slachtofferhulp kan ook telefonisch contact worden opgenomen. Hun contactgegevens zijn beschikbaar op de website van de Socialeverzekeringsraad.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Ja

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Aanbieders van slachtofferhulp kunnen ook ondersteuning verlenen bij verzoeken om schadeloosstelling.

Laatste update: 31/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.