Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De eiser moet bewijzen dat de geleden schade het gevolg is van al dan niet opzettelijke handelingen die een misdrijf tegen eigendommen of personen kunnen vormen. Opzettelijke handelingen en roekeloos of nalatig gedrag kunnen dus leiden tot een recht op schadeloosstelling, ongeacht of de dader bekend is of niet.

In geval van schade aan eigendommen moet het feit worden gekwalificeerd als diefstal, fraude, verduistering, afpersing, vernieling, aantasting of beschadiging van eigendommen.

Bovendien bestaan er specifieke schadevergoedingsregelingen voor schade als gevolg van terroristische aanslagen, verkeersongevallen op Frans grondgebied, jachtongevallen, blootstelling aan asbest en vernietiging van een voertuig door brand.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U krijgt in de volgende gevallen volledige vergoeding van de schade (= een ernstige aantasting in de persoon):

 • u bent het slachtoffer van een misdrijf dat heeft geleid tot een blijvende arbeidsongeschiktheid of een volledige arbeidsongeschiktheid van een maand of langer, verkrachting, seksueel geweld, seksueel misbruik als minderjarige, mensenhandel, slavernij of dwangarbeid;
 • uw verwant is overleden als gevolg van deze misdrijven.

U kunt een schadevergoeding ontvangen onder bepaalde voorwaarden en beperkt tot een maximumbedrag als er sprake is van een minder ernstige aantasting in de persoon of schade aan eigendommen en meer bepaald:

 • lichamelijk letsel dat heeft geleid tot een volledige arbeidsongeschiktheid van minder dan een maand;
 • of materiële schade als gevolg van feiten die worden gekwalificeerd als diefstal, fraude, verduistering, afpersing, vernieling, aantasting of beschadiging van eigendommen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ja, u kunt schadeloos worden gesteld als u verwant bent met het slachtoffer en als u persoonlijke schade hebt geleden als gevolg van het misdrijf.

Er kan een schadevergoeding worden toegekend aan ascendenten (ouders, grootouders), nakomelingen (kinderen, kleinkinderen), echtgenoten, zijverwanten (broers, zussen) of personen die een persoonlijke relatie met het slachtoffer kunnen aantonen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, u kunt schadeloos worden gesteld als u verwant bent met het slachtoffer en als u persoonlijke schade hebt geleden als gevolg van het misdrijf.

Er kan een schadevergoeding worden toegekend aan ascendenten (ouders, grootouders), nakomelingen (kinderen, kleinkinderen), echtgenoten, zijverwanten (broers, zussen) of personen die een persoonlijke relatie met het slachtoffer kunnen aantonen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, u kunt schadeloos worden gesteld als u geen onderdaan van een EU-land bent, mits het misdrijf op Frans grondgebied is gepleegd.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU‑land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, u kunt onder de gebruikelijke voorwaarden schadeloos worden gesteld als u een Frans onderdaan bent en het misdrijf in het buitenland is gepleegd.

U kunt echter niet schadeloos worden gesteld door een Franse schadevergoedingsinstantie als u een buitenlander bent en het misdrijf in het buitenland is gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, het is met het oog op de indiening van een schadeclaim niet verplicht om eerst een klacht in te dienen bij de politie.

Het desbetreffende verzoek moet echter de informatie bevatten die nodig is om de claim te kunnen beoordelen. Het verzoek moet vergezeld gaan van bewijsstukken waarin met name de datum, de plaats en de omstandigheden van het misdrijf zijn vermeld (bewijs van ontvangst van de klacht, eventuele stukken van de strafprocedure enz.).

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, u hoeft niet te wachten op de uitkomst van het politieonderzoek of de gerechtelijke procedure om uw verzoek in te dienen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Nee, in geval van een ernstige aantasting in de persoon (zie punt 1.2) hoeft u niet eerst een schadevergoeding te eisen van de dader die geïdentificeerd zou zijn.

Bij een minder ernstige aantasting in de persoon of schade aan eigendommen (zie punt 1.2) moet worden aangetoond dat de geïdentificeerde dader insolvent is of niet in staat is de volledige schade te vergoeden. Meer in het algemeen zal het noodzakelijk zijn om aan te tonen dat u geen effectieve en toereikende vergoeding voor uw schade kunt krijgen van een verzekeringsmaatschappij of een andere schuldenaar.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ook als de dader onbekend is of niet is veroordeeld, kunt u schadeloos worden gesteld, mits er sprake is van een misdrijf.

Het desbetreffende verzoek moet echter de informatie bevatten die nodig is om de claim te kunnen beoordelen. Het verzoek moet vergezeld gaan van bewijsstukken waarin met name de datum, de plaats en de omstandigheden van het misdrijf zijn vermeld (bewijs van ontvangst van de klacht, eventuele stukken van de strafprocedure enz.).

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Binnen drie jaar vanaf de datum van het misdrijf. Deze termijn kan worden verlengd met een jaar gerekend vanaf de datum van de definitieve uitspraak in het strafproces.

Indien de dader wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, begint de termijn te lopen vanaf de datum van kennisgeving aan het slachtoffer door de strafrechter. Indien de dader wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, begint de termijn te lopen vanaf de datum van kennisgeving door de rechter.

Indien deze termijn is overschreden, kan er rekening worden gehouden met geldige redenen die worden aangevoerd door het slachtoffer of zijn rechthebbenden.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Heeft de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking op:

a) Voor het slachtoffer van het misdrijf

- Schade (andere dan psychische)

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
  Het directe slachtoffer dat lichamelijk letsel heeft opgelopen, kan worden vergoed voor alle ziekenhuis-, medische, paramedische en farmaceutische kosten (verpleegkundigen, fysiotherapie, orthopedie, logopedie enz.), aangezien het merendeel van deze kosten over het algemeen wordt vergoed door de sociale zekerheidsinstanties.
  Er kan ook rekening worden gehouden met de toekomstige, medisch voorzienbare gezondheidsuitgaven die moeten worden gemaakt nadat de medische toestand van het slachtoffer is gestabiliseerd;
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, speciale apparatuur enz.)
  De kosten voor de aanpassing van de woning en het voertuig, en de kosten in verband met de permanente bijstand van een derde persoon kunnen worden vergoed.
  Ook andere kosten die verband houden met de gevolgen van het lichamelijk letsel kunnen worden gedekt: kinderopvang, huishoudelijke verzorging, vervoer enz.;
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende handicaps)
  In geval van permanente functionele beperkingen worden de gevolgen van het letsel die na de stabilisatie van de toestand overblijven, gecompenseerd: schade aan fysiologische functies, permanente pijn, verlies van levenskwaliteit, verlies van autonomie enz. Wanneer dit wordt vastgesteld, kan de functionele beperking worden uitgedrukt in een percentage;
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
   De vastgestelde daling van de beroepsinkomsten, de daling van de toekomstige beroepsinkomsten en de gevolgen voor de loopbaan worden gecompenseerd: de verslechterde positie op de arbeidsmarkt, verlies van beroepsmogelijkheden, moeilijkere arbeidsomstandigheden, verplichting tot re-integratie in het beroepsleven enz. Ook de negatieve impact op school- of universitair onderwijs of opleidingen kan in aanmerking worden genomen;
  • verlies van beroepsmogelijkheden
  • kosten in verband met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overige.

Het verlies van beroepsmogelijkheden kan worden gecompenseerd in het kader van de loopbaanimpact (zie vorig punt).

De procedurekosten in verband met het misdrijf worden niet door de schadevergoeding zelf gedekt. Er kan echter rechtsbijstand worden verleend aan personen met een laag inkomen, waarbij de honoraria en de gerechtskosten die tijdens de procedure in rekening worden gebracht, geheel of gedeeltelijk door de staat worden betaald. Voor de ernstigste misdrijven wordt er rechtsbijstand verleend zonder dat er een inkomenstoetsing hoeft te worden verricht (zie de lijst in artikel 9-2 van wet nr. 91-647 van 10 juli 1991 inzake rechtsbijstand).

Materiële schade wordt in principe niet vergoed in geval van aantasting in de persoon. Wat schade aan eigendommen (zie punt 1.2) betreft, is de vergoeding onder bepaalde voorwaarden beperkt tot 4 575 EUR (dat maximumbedrag geldt vanaf 16 januari 2018).

- Psychische (morele) schade

 • pijn en lijden van het slachtoffer

Al het fysieke en psychische leed van het slachtoffer wordt in aanmerking genomen alsook de problemen die daarmee gepaard gaan, vanaf de datum van het misdrijf tot de datum waarop de toestand is gestabiliseerd. Na de stabilisatie wordt het aanhoudende leed gecompenseerd in het kader van de regeling voor permanente functionele beperkingen.

Het verlies van persoonlijke levenskansen kan worden gecompenseerd in het kader van de zogenaamde préjudice d’établissement, die betrekking heeft op het verlies van de hoop of de kans om een gezinsleven uit te bouwen.

Bij esthetische schade wordt er rekening gehouden met de persoonlijke gevolgen van een verandering van het uiterlijk.

Er kan ook rekening worden gehouden met een derving van levensvreugde (préjudice d’agrément), d.w.z. wanneer het slachtoffer niet in staat is om een sport- of vrijetijdsactiviteit te hervatten.

b) Voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer

- Schade (andere dan psychische)

 • begrafeniskosten

De begrafeniskosten worden vergoed.

 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, rehabilitatie)

Het merendeel van de medische kosten, ook voor familieleden, wordt over het algemeen vergoed door de sociale zekerheidsinstellingen. Zo niet, worden de pathologische gevolgen in aanmerking genomen in het kader van de genegenheidsschade (préjudice d’affection).

 • verlies van bestaansmiddelen of van beroepsmogelijkheden

Inkomensverlies of -vermindering voor de familieleden van het slachtoffer als gevolg van het overlijden of de handicap van het slachtoffer kan worden gecompenseerd, met name wanneer zij voortdurend bij het slachtoffer moeten zijn en tijdelijk hun baan moeten opgeven.

- Psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer

Bij genegenheidsschade wordt de morele schade vergoed die familieleden hebben geleden als gevolg van het overlijden van het slachtoffer of als gevolg van de pijn en het lijden van het directe slachtoffer wanneer het slachtoffer ernstig gehandicapt is.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Het bedrag kan in één keer of in de vorm van een rente worden betaald. Bovendien kunnen er tijdens de procedure voorschotten worden uitbetaald in afwachting van de definitieve schadevergoeding.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Wanneer het slachtoffer schuld heeft, kan de schadeloosstelling worden beperkt of uitgesloten. Dit is bijvoorbeeld het geval als het slachtoffer beledigingen heeft geuit, heeft deelgenomen aan een vechtpartij of betrokken was bij een misdrijf. De schuld kan worden ingeroepen tegen de rechthebbenden van een overleden slachtoffer.

Het feit dat het slachtoffer een strafblad heeft, is echter irrelevant.

In het kader van de schadevergoedingsprocedure moet uw verzoek de informatie bevatten die nodig is voor de behandeling ervan alsook de nodige bewijsstukken. Het is mogelijk dat er later nog om aanvullende inlichtingen zal worden verzocht en dat u zal moeten deelnemen aan de vereiste deskundige onderzoeken.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

 • Ernstige aantasting in de persoon (zie punt 1.2)

Er wordt geen rekening gehouden met uw financiële situatie en u kunt een volledige vergoeding krijgen voor de schade die het gevolg is van de aantasting in de persoon.

Er zal echter wel rekening worden gehouden met uitkeringen door sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

 • Minder ernstige aantastingen of schade aan eigendommen (zie punt 1.2)

Wat uw financiële situatie betreft, moet u voldoen aan drie voorwaarden:

 • u heeft een jaarinkomen van minder dan 18 300 EUR (inkomen 2017), plus een verhoging voor personen ten laste (nakomelingen, ascendenten);
 • u kunt geen effectieve en toereikende vergoeding voor uw schade krijgen van een verzekeringsmaatschappij of een andere schuldenaar;
 • u bewijst dat u zich in een moeilijke materiële of psychologische situatie bevindt als gevolg van het misdrijf.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Nee.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Voor een ernstige aantasting in de persoon is het principe van volledige schadeloosstelling het uitgangspunt. De vergoeding wordt berekend met inachtneming van alle schadeposten.

De vergoeding wordt geval per geval berekend met inachtneming van de persoonlijke situatie van elk slachtoffer en de overgelegde bewijsstukken, waarbij voor bepaalde schadeposten indicatieve tariefschalen worden toegepast.

Voor de berekening van de vergoeding in geval van een permanente functionele beperking kan er bijvoorbeeld een indicatieve tariefschaal worden toegepast die is gebaseerd op het door de arts vastgestelde percentage van de beperking en de leeftijd van het slachtoffer.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag.

Er is geen maximumbedrag in geval van een ernstige aantasting in de persoon (zie punt 1.2).

Voor een minder ernstige aantasting of schade aan eigendommen (zie punt 1.2) bedraagt de vergoeding maximaal 4 575 EUR (dat maximumbedrag geldt vanaf 16 januari 2018).

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, het verzoekformulier bevat het gevorderde bedrag. Dit is echter het totale bedrag. Een advocaat of een vereniging voor slachtofferhulp kan u helpen bij de vaststelling van dit bedrag.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Er zal rekening worden gehouden met uitkeringen door sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, u kunt in elke fase van de procedure verzoeken om een voorschot op de schadeloosstelling.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja, u kunt een nieuw verzoek om schadeloosstelling indienen in geval van verergering van de schade of om een andere gerechtvaardigde en gemotiveerde reden.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Het verzoek, gericht aan de griffie van de commissie voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (commission d’indemnisation des victimes d’infractions - CIVI) van de betrokken arrondissementsrechtbank (tribunal de grande instance), moet de informatie bevatten die nodig is om het verzoek te behandelen. Het verzoek moet vergezeld gaan van bewijsstukken die met name betrekking hebben op de volgende gegevens:

 • naam, voornamen, geboortedatum en –plaats, beroep, nationaliteit en adres van de verzoeker (voeg een kopie bij van de nationale identiteitskaart, verblijfsvergunning, paspoort enz.);
 • relatie met het slachtoffer (voeg een kopie bij van het trouwboekje, de notariële akte enz.);
 • datum, plaats en omstandigheden van het desbetreffende misdrijf (voeg een kopie bij van het bewijs van aangifte, de processtukken enz.);
 • in voorkomend geval, het gerecht dat de dader heeft berecht (voeg een kopie bij van het vonnis);
 • het soort letsel, de duur van het ziekteverlof en de eventuele gevolgen ervan (voeg doktersattesten, verwijsbriefjes, medische verslagen bij);
 • de openbare of particuliere sociale organisaties waarbij de verzoeker is aangesloten en die mogelijk de schade (deels) vergoeden (voeg een kopie bij van de socialeverzekeringskaart);
 • ingediende verzoeken tot minnelijke schikking en reeds ingeleide gerechtelijke procedures, en de reeds aan de verzoeker uitgekeerde bedragen (voeg kwitanties betreffende dagvergoedingen, pensioenen, rentes, bedragen betaald door de dader en/of verzekeraars enz. bij);
 • bedrag van de vergoeding die wordt aangevraagd bij de CIVI;
 • een formulier met de bankgegevens van de verzoeker;
 • bewijsstukken in verband met de verzoeken.

Indien het verzoek betrekking heeft op een minder ernstige aantasting in de persoon of schade aan eigendommen ten gevolge van diefstal, fraude, verduistering, afpersing, vernieling, aantasting of beschadiging van eigendommen, moet het verzoek ook de volgende gegevens bevatten:

 • het bedrag van de inkomsten van de verzoeker (voeg het aanslagbiljet bij voor het jaar voorafgaand aan het misdrijf en voor het jaar voorafgaand aan het jaar van indiening van het verzoek);
 • het bewijs dat het onmogelijk is om op een andere wijze een effectieve en toereikende vergoeding te krijgen;
 • een beschrijving van de moeilijke materiële of psychologische situatie die het gevolg is van het misdrijf.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Er zijn geen kosten verschuldigd. Bijstand of vertegenwoordiging door een advocaat is niet verplicht. De honoraria van advocaten zijn te uwen laste, tenzij u van rechtswege of onder bepaalde voorwaarden rechtsbijstand geniet. De kosten van de procedure bij de commissie voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (CIVI) worden behandeld als gerechtskosten en komen uiteindelijk ten laste van de staat.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De commissies voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (CIVI) zijn bevoegd om te beslissen over de schadeloosstelling van slachtoffers. De door de CIVI's vastgestelde vergoedingen worden betaald door het garantiefonds voor slachtoffers van terrorisme en andere misdrijven (Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions - FGTI).

In geval van terrorisme vergoedt het FGTI rechtstreeks de slachtoffers die een verzoek indienen, zulks onder toezicht van de betrokken arrondissementsrechtbank (tribunal de grande instance), waaraan eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Bij elke arrondissementsrechtbank beslist een commissie voor de schadeloosstelling van slachtoffers over de door slachtoffers van misdrijven of hun rechthebbenden ingediende verzoeken om schadeloosstelling.

De bevoegde CIVI is die van uw woonplaats of, indien van toepassing, die van de plaats van de strafrechtbank waar de strafvervolging is ingesteld (Repertorium). Anders is de CIVI van de arrondissementsrechtbank van Parijs bevoegd als u een Frans onderdaan bent die in het buitenland woont en het misdrijf in het buitenland is gepleegd:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 – Frankrijk

In geval van terrorisme moeten de verzoeken rechtstreeks worden gericht aan het FGTI:

64, rue Defrance
94682 Vincennes Cedex – Frankrijk

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

U hoeft niet aanwezig te zijn tijdens de procedure of de hoorzitting.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Het verzoek wordt door de griffie van de CIVI onverwijld doorgestuurd naar het garantiefonds.

Het garantiefonds moet het slachtoffer binnen twee maanden na ontvangst van het volledige dossier, dat door de griffie van de CIVI is doorgestuurd, een aanbod doen.

Indien het slachtoffer het aanbod aanvaardt, wordt er ter homologatie een akkoord voorgelegd aan de voorzitter van de CIVI. In geval van homologatie kan dit akkoord worden uitgevoerd. De beslissing wordt meegedeeld aan het slachtoffer en aan het garantiefonds, dat de betaling verricht.

In geval van een met redenen omklede weigering door het garantiefonds of een afwijzing van het aanbod door het slachtoffer, of wanneer het slachtoffer na twee maanden nog niet heeft gereageerd op het aanbod van het garantiefonds, wordt de procedure een gerechtelijke procedure: een rechter onderzoekt dan het verzoek en controleert de afgelegde verklaringen en de bijgevoegde bewijsstukken.

De officier van justitie en het garantiefonds dienen hun opmerkingen uiterlijk vijftien dagen vóór de hoorzitting in. De verzoeker en het garantiefonds moeten ten minste twee maanden van tevoren worden opgeroepen voor de hoorzitting.

Na bespreking in een niet-openbare hoorzitting wordt het besluit van de CIVI om schadeloosstelling toe te kennen of het afwijzende besluit ter kennis gebracht van de verzoeker en het garantiefonds, dat in voorkomend geval de vastgestelde schadeloosstelling uitbetaalt binnen één maand na deze kennisgeving.

In geval van terrorisme betaalt het garantiefonds binnen een maand na ontvangst van het volledige dossier een voorschot uit, mits het dossier ontvankelijk is. Het garantiefonds doet het slachtoffer (wanneer zijn toestand is gestabiliseerd) of de naaste familieleden van overleden slachtoffers binnen drie maanden een aanbod tot schadeloosstelling.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u niet tevreden bent met het besluit van de CIVI, kunt u verzoeken om een nieuw onderzoek door het hof van beroep waaronder de CIVI ressorteert.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Informatie en formulieren zijn beschikbaar op de volgende websites:

De verenigingen voor slachtofferhulp kunnen u helpen bij uw inspanningen en u de nodige informatie verschaffen.

Kan ik gebruik maken van een speciale telefoonlijn of website?

De telefonische dienst 116006 biedt zeven dagen per week, van 9.00 tot 21.00 uur, gratis psychologische ondersteuning, informatie over uw rechten en algemene ondersteuning bij uw inspanningen, tegen de prijs van een lokaal gesprek:

op 01.41.83.42.08

binnen Frankrijk,

+33.1.41.83.42.08 vanuit het buitenland

E-mail: 08victimes@france-victimes.fr

De volgende websites zijn beschikbaar:

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Er kan rechtsbijstand worden verleend aan personen met een laag inkomen, waarbij de honoraria van advocaten en de gerechtskosten die tijdens de procedure in rekening worden gebracht, geheel of gedeeltelijk door de staat worden betaald. Voor de ernstigste misdrijven wordt er rechtsbijstand verleend zonder dat er een inkomenstoetsing hoeft te worden verricht (zie de lijst in artikel 9-2 van wet nr. 91-647 van 10 juli 1991 inzake rechtsbijstand).

Bepaalde instanties voor toegang tot het recht, zoals huizen van justitie en recht (Maisons de la justice et du droit) of juridische informatiebalies (Points d’accès au droit), bieden gratis juridisch advies en kunnen u ook, ongeacht uw nationaliteit, bijstaan bij de uitoefening van een recht en bij buitengerechtelijke procedures.

Hetzelfde geldt voor de verenigingen voor slachtofferhulp, die met name gratis juridische bijstand verlenen.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

De verenigingen voor slachtofferhulp kunnen u in de slachtofferhulpkantoren van de rechtbanken en in hun eigen kantoren gratis hulp bieden bij de voorbereiding van uw verzoek om schadeloosstelling.

Laatste update: 05/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.