Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De Griekse wetgeving inzake schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven heeft betrekking op de volgende in Griekenland gepleegde misdrijven:

opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven of strafbare feiten die worden vermeld in de volgende artikelen van het Griekse Wetboek van Strafrecht: artikel 323A [mensenhandel:

a) onderwerping aan een systeem van slavernij of aan met slavernij vergelijkbare praktijken,

b) onderwerping aan een systeem van dienstbaarheid,

c) gedwongen arbeid of gedwongen bedelarij (dwangarbeid),

d) het plegen van strafbare feiten door het slachtoffer,

e) winning van cellen, weefsel of organen uit het lichaam van het slachtoffer,

f) het verrichten van echte of gesimuleerde seksuele handelingen door het slachtoffer of het opdragen van werk of diensten die uitsluitend seksuele stimulering tot doel hebben (seksuele uitbuiting), of

g) gedwongen huwelijk], artikel 336 betreffende strafbare feiten ten koste van minderjarigen (zedendelicten en seksuele uitbuiting voor commerciële doeleinden), artikel 339, leden 1 en 3 (seksuele handelingen met minderjarigen), artikel 342, lid 1 (seksueel misbruik van minderjarigen), artikel 348A (kinderpornografie), artikel 348B (het benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden), artikel 348C (pornografische afbeeldingen van kinderen) en artikel 351A (onzedelijke handelingen tegen betaling met minderjarigen).

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor elk opzettelijk gepleegd strafbaar feit, met gebruik van fysiek geweld of onder bedreiging van fysiek geweld, en resulterend in de dood van of een ernstige lichamelijke of geestelijke aandoening voor het slachtoffer; en voor elk opzettelijk gepleegd strafbaar feit, met gebruik van fysiek geweld of onder bedreiging van fysiek geweld, waarop een lange gevangenisstraf (kátheirxi) staat.

Sinds 1 januari 2010 ontvangen personeelsleden van detentie-inrichtingen die het slachtoffer zijn geworden van opzettelijk geweld waardoor ze arbeidsongeschikt of invalide zijn geworden, en dat in Griekenland is gepleegd, een doorlopende ziekte-uitkering, totdat de bevoegde medische commissie hen arbeidsgeschikt heeft verklaard.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Schadeloosstelling is beschikbaar voor familieleden van het slachtoffer, d.w.z. de echtgeno(o)t(e), een persoon die in het kader van een vaste hetero- of homoseksuele relatie met het slachtoffer samenwoont, een verloofde, bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, adoptieouders en geadopteerde kinderen, broers en zussen, echtgenoten of verloofden van broers en zussen, en personen ten laste van het slachtoffer, naast de kinderen en ouders ten laste van het slachtoffer.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

In dit geval heeft alleen de persoon die letsel heeft opgelopen, d.w.z. het slachtoffer zelf, recht op schadeloosstelling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan van een EU-land ben?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling (Archí Apozimíosis) kent slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven schadeloosstelling toe als het misdrijf is gepleegd in Griekenland en de woonplaats (katoikía) of gewone verblijfplaats (siníthi diamoní) van het slachtoffer zich in Griekenland of op het grondgebied van een andere EU-lidstaat bevindt, of in een derde land indien sprake is van de in artikel 323A van het Wetboek van Strafrecht genoemde gevallen. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen EU- en niet-EU-burgers.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Als het misdrijf is gepleegd in een andere EU-lidstaat, hebben slachtoffers van wie de woonplaats of de gewone verblijfplaats zich in Griekenland bevindt, alleen het recht om bij de Griekse assistentieverlenende instantie (Archí Syndromís) een verzoek om redelijke en passende schadeloosstelling in te dienen, die door de instantie voor schadeloosstelling in de betrokken EU-lidstaat moet worden uitbetaald, conform de specifieke wettelijke bepalingen van die lidstaat.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, bij het openbaar ministerie of de politie, binnen drie maanden, omdat de dader anders mogelijk niet meer zal kunnen worden opgespoord. Als redenen van overmacht u beletten om aangifte te doen van het tegen u gepleegde strafbare feit, begint de termijn van drie maanden te lopen zodra die redenen ophouden te bestaan.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, omdat uw recht op schadeloosstelling begint:

a) in geval de dader niet over de middelen beschikt om u schadeloos te stellen, wanneer een definitief vonnis is gewezen;

b) in geval de identiteit van de dader niet kan worden vastgesteld, wanneer de zaak wordt gearchiveerd in het register van onbekende daders; of

c) in geval de dader niet kan worden vervolgd of veroordeeld, wanneer de zaak door de bevoegde openbaar aanklager wordt gearchiveerd, of na een onherroepelijk besluit om de zaak te seponeren, definitieve vrijspraak of een definitieve sluiting van de zaak om andere redenen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Ja, omdat in de onder a) en c) hierboven bedoelde gevallen (d.w.z. wanneer de dader niet over de middelen beschikt om u schadeloos te stellen of niet kan worden vervolgd of veroordeeld) het slachtoffer alleen een verzoek om schadeloosstelling van deze aard kan indienen als hij of zij zijn of haar vordering tegen de dader op enigerlei wijze niet kan doorzetten als gevolg van een definitief vonnis.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, u kunt schadeloosstelling vorderen bij de Griekse instantie voor schadeloosstelling als de identiteit van de dader niet kan worden vastgesteld, wanneer de zaak wordt gearchiveerd in het register van onbekende daders.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Een verzoek om schadeloosstelling moet binnen een jaar vanaf de datum waarop de vordering is ontstaan, door de persoon die recht op schadeloosstelling heeft, of door zijn of haar vertegenwoordiger bij de instantie voor schadeloosstelling worden ingediend.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • verlies van inkomen tijdens de medische behandeling en daarna (waaronder gederfde inkomsten, verlies of aantasting van het vermogen om in het levensonderhoud te voorzien enz.)

psychische (morele) schade:

 • geestelijke en psychologische ondersteuning
 • verandering van omgeving en adres (verhuizing en aanschaf van essentiële consumentenartikelen)

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
 • medische kosten (bv. behandeling voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, rehabilitatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of vooruitzichten.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

In één enkele betaling.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Bij het bepalen van het bedrag van de schadeloosstelling zal rekening worden gehouden met door u gepleegde onrechtmatige daden.

Als u tijdens het strafproces zonder behoorlijke rechtvaardiging niet hebt meegewerkt met de autoriteiten, met name als u hebt geweigerd om te getuigen of materieel bewijs hebt verborgen of achtergehouden, waardoor u het moeilijker hebt gemaakt om de dader op te sporen, hebt u geen recht op schadeloosstelling.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw recht op schadeloosstelling of het mogelijk door u te ontvangen bedrag wordt niet beïnvloed door uw financiële situatie.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

In de volgende gevallen hebt u geen recht op schadeloosstelling: a) als het misdrijf heeft plaatsgevonden tussen leden van een criminele organisatie, een bende of een terroristische groep; b) als u bewust niet binnen drie maanden na het tegen u gepleegde misdrijf aangifte van het misdrijf hebt gedaan, waardoor u het moeilijker hebt gemaakt om de dader op te sporen (als redenen van overmacht u echter beletten om aangifte te doen van het tegen u gepleegde strafbare feit, begint de termijn van drie maanden te lopen zodra die redenen ophouden te bestaan); c) als u tijdens het strafproces zonder behoorlijke rechtvaardiging hebt geweigerd met de autoriteiten mee te werken, met name als u hebt geweigerd om te getuigen of materieel bewijs hebt verborgen of achtergehouden, waardoor u het moeilijker hebt gemaakt om de dader op te sporen; en d) in elk ander geval waarin uw verzoek om schadeloosstelling wegens specifieke omstandigheden misbruik van recht vormt.

Bij het bepalen van het bedrag van de schadeloosstelling zal rekening worden gehouden met door u gepleegde onrechtmatige daden, door de Griekse staat gemaakte kosten voor uw ziekenhuisopname en bedragen die u mogelijk van de dader, van socialezekerheidsdiensten of uit andere bronnen hebt ontvangen.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Het bedrag van de schadevergoeding zal worden bepaald overeenkomstig alle toepasselijke bepalingen van het Griekse recht.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Nee.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, het verzoekformulier heeft een specifiek veld dat moet worden ingevuld.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, op uw verzoekformulier moet u het bedrag van de door u gevorderde schadeloosstelling vermelden, evenals andere vergoedingen die u hebt ontvangen, zodat rekening kan worden gehouden met door de Griekse staat gemaakte kosten voor uw ziekenhuisopname en bedragen die u mogelijk van de dader, van socialezekerheidsdiensten of uit andere bronnen hebt ontvangen.

Men zal u vragen om nadere gegeven te verstrekken over de situatie als gevolg van de schade die is ontstaan. Ook zal u worden gevraagd om alle medische, ziekenhuis- of begrafeniskosten, verlies van inkomen of gederfde inkomsten, gestegen uitgaven en een eventuele door het vermeende misdrijf veroorzaakte arbeidsongeschiktheid aan te geven en daarvan bewijs over te leggen.

Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling voorziet niet uitdrukkelijk in aanvullende of extra schadeloosstelling. De Griekse wet voorziet niet in een dergelijke mogelijkheid in geval van veranderde omstandigheden of een verslechtering van de gezondheid van het slachtoffer.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Afhankelijk van het geval wordt de volgende ondersteunende documenten gevraagd:

 • identiteitskaart of paspoort, of akte van burgerlijke staat;
 • verblijfsvergunning of reçu van een verzoek om vernieuwing van de verblijfsvergunning;
 • afdoende bewijs voor de betaling van medische en begrafeniskosten;
 • overlijdensakte van het slachtoffer of medische verklaringen waaruit het soort schade, de duur van de arbeidsongeschiktheid, de aard van eventuele gezondheidsschade of een eventuele permanente arbeidsongeschiktheid, met inbegrip van de graad daarvan, blijken;
 • inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het verzoek wordt ingediend, en over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het incident heeft plaatsgevonden (belastingaanslag van de bevoegde belastingautoriteit, of een belastingaangifte die is ingediend door u of uw levenspartner, een partner in een civiel partnerschap of enige andere persoon waarmee u permanent samenwoont);
 • bewijs van de indiening van een klacht/aangifte;
 • kopie van relevante definitieve gerechtelijke vonnissen of bevelen of een verklaring dat de zaak is gesloten;
 • bewijs van betaling of niet-betaling van uit andere bronnen ontvangen bedragen (verzekeringsfonds van werkgever, particuliere verzekeringsmaatschappij);
 • elk ander document dat relevant is of bewijs vormt voor verlies of aantasting van uw inkomen, een stijging van uw kosten, of ongeschiktheid om een beroep te blijven uitoefenen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Ja, 50 EUR voordat de zaak wordt beoordeeld door de instantie voor schadeloosstelling; bij niet-betaling van dit bedrag wordt de zaak niet in behandeling genomen.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Aan de Griekse assistentieverlenende instantie of aan het secretariaat van het Griekse instantie voor schadeloosstelling.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Niet noodzakelijkerwijs. Indien nodig zal men u vragen te verschijnen.

Als uw woonplaats of gewone verblijfplaats zich op het grondgebied van een andere lidstaat bevindt, zal de Griekse instantie voor schadeloosstelling de betrokken assistentieverlenende instantie verzoeken om u te horen overeenkomstig het recht van die lidstaat en om een verslag van het gesprek op te sturen. De instantie voor schadeloosstelling kan ook zelf een hoorzitting organiseren, telefonisch of per videoconferentie, conform het Griekse recht en in samenwerking met de betrokken assistentieverlenende instantie. In dat geval kan de Griekse instantie voor schadeloosstelling de verzoeker niet dwingen om te worden gehoord.

Hoelang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling moet de zaak binnen drie maanden vanaf de datum waarop het verzoek is ingediend, onderzoeken en moet binnen drie maanden vanaf de datum van de beoordeling van het verzoek haar definitieve beslissing geven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Zowel de verzoeker als de Griekse staat heeft het recht om bij de bestuursrechter in eerste aanleg (Dioikitikó Protodikeío) beroep in te stellen tegen het besluit van de Griekse instantie voor schadeloosstelling. De termijn voor het instellen van beroep is vier maanden.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Er bestaat geen speciale hulplijn voor het indienen van een verzoek om schadeloosstelling. https://ministryofjustice.gr/

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Voor grensoverschrijdende geschillen is rechtsbijstand beschikbaar in civiele (of handels-)geschillen indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats zich in een andere EU-lidstaat bevindt. De rechtsbijstand kan ook worden verleend in de vorm van de benoeming van een advocaat die juridisch advies kan verstrekken voordat het geschil voor de rechter wordt gebracht. Personen van wie de woonplaats of de gewone verblijfplaats zich in Griekenland bevindt, maar die rechtsbijstand voor een proces of een procedurele stap in een andere EU-lidstaat willen aanvragen, komen ook in aanmerking voor de diensten van een advocaat terwijl ze in afwachting zijn van de ontvangst van een antwoord op het verzoek om rechtsbijstand van de bevoegde autoriteit van de buitenlandse lidstaat.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Onderzoekscentrum voor gendergelijkheid (KEThI)

Nationaal Centrum voor sociale solidariteit (EKKA)

Secretariaat-generaal Gendergelijkheid (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Griekse vluchtelingenraad (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Griekse afdeling van Amnesty International

Griekse politie – Cybercriminaliteit

Laatste update: 12/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.