Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld door de staat?

Voor een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf tegen een persoon.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor letsel (lichamelijk of geestelijk) met een herstelperiode van meer dan acht dagen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja. Naast het slachtoffer kunnen ook zijn bloedverwanten in opgaande lijn en in neergaande lijn, adoptie- of pleegouders, adoptie- of pleegkinderen en echtgenoot of wettelijke partner schadeloos worden gesteld, mits zij op het ogenblik van het strafbare feit met het slachtoffer samenwoonden, evenals de personen ten laste van het slachtoffer. De persoon die de uitvaart van het overleden slachtoffer heeft betaald, kan eveneens schadeloos worden gesteld.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja. Personen ten laste en andere rechthebbenden kunnen schadeloos worden gesteld, ook als het slachtoffer niet is overleden.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, als u legaal op het grondgebied van de EU verblijft of als is vastgesteld dat u slachtoffer van mensenhandel bent, kunt u schadeloos worden gesteld.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt de Hongaarse staat alleen om schadeloosstelling verzoeken voor strafbare feiten die op Hongaars grondgebied zijn gepleegd. Als het strafbare feit in een andere lidstaat is gepleegd, kunt u uw verzoek om schadeloosstelling wel in Hongarije indienen; in dat geval zullen de Hongaarse instanties uw verzoek doorsturen naar de lidstaat waar het strafbare feit is gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling is het nodig dat er een strafprocedure in verband met het gepleegde feit is ingeleid.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, direct na aanvang van het strafproces kunt u om schadeloosstelling verzoeken.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Nee, om de staat te verzoeken om schadeloosstelling, hoeft u niet eerst te proberen schadeloosstelling te krijgen van de dader.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, ook als de dader niet is geïdentificeerd of nog niet is veroordeeld, kunt u al een verzoek om schadeloosstelling indienen. Ook in dat geval zult u documenten moeten overleggen om aan te tonen dat de schade is veroorzaakt door het strafbare feit (bijvoorbeeld facturen, ontvangstbewijzen, kostenramingen of andere documenten).

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

In het algemeen geldt dat het verzoek om schadeloosstelling moet worden ingediend binnen een jaar nadat het strafbare feit is gepleegd.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De schadeloosstelling dekt bijvoorbeeld:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

 • materiële (niet-psychische) schade:
  • medische kosten als gevolg van letsel (medische behandelingen — ambulante zorg en ziekenhuisopname, revalidatie);
  • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsel (bijvoorbeeld medische en lichamelijke verzorging, tijdelijke en permanente behandelingen, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, speciale assistentie enz.);
  • blijvende letsels (bijvoorbeeld invaliditeit of andere blijvende beperkingen);
  • verlies van inkomen tijdens en na de medische behandelingen (waaronder gederfde inkomsten, verlies of aantasting van het vermogen om in het levensonderhoud te voorzien of verlies van bestaansmiddelen enz.);
  • het verlies van vooruitzichten in verband met werk;
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid, bijvoorbeeld honoraria van advocaten en gerechtskosten;
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen;
  • overige.
 • psychische (morele) schade:
  • psychisch(e) pijn en lijden van het slachtoffer.

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

 • materiële (niet-psychische) schade:
  • begrafeniskosten;
  • medische kosten (bijvoorbeeld therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);
  • verlies van bestaansmiddelen of vooruitzichten in verband met werk.
 • psychische schade:
  • psychisch(e) pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

U kunt verzoeken om vergoeding in één enkele betaling of in de vorm van een maandelijkse toelage.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De staat hoeft u niet schadeloos te stellen als uw gedrag heeft bijgedragen tot het strafbare feit of het heeft veroorzaakt, of als een door u begane onrechtmatige daad de schade heeft veroorzaakt of tot het ontstaan ervan heeft bijgedragen, en een van deze feiten is vastgesteld bij definitieve rechterlijke uitspraak. Als u weigert te getuigen, als u weigert gevolg te geven aan de verplichting mee te werken en als u in het kader van de strafprocedure geen civiele vordering instelt voor het strafbare feit dat aanleiding geeft tot de schadeloosstelling, zijn dat eveneens gronden om geen vergoeding toe te kennen. U komt evenmin in aanmerking voor een vergoeding als u zich - in het kader van de strafprocedure die is ingeleid vanwege het strafbare feit dat aanleiding geeft tot schadeloosstelling, dan wel in verband met het strafbare feit - schuldig hebt gemaakt aan lasterlijke aangifte, valse aanklacht, meineed, beïnvloeding van getuigen in rechte, belemmering van, of uitoefening van dwang bij, het optreden van een overheidsinstantie, niet-bekendmaking van ontlastend bewijs, (medeplichtigheid aan) verbreking van een zegel, of als u een strafbaar feit hebt gepleegd dat personen schaadt of een gevaar vormt voor de openbare orde met voor de dader of diens familie nadelige gevolgen, en dit door de rechter is vastgesteld bij definitieve beslissing.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen invloed op de beoordeling van uw verzoek of op de hoogte van het bedrag.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De Hongaarse wetgeving kent situaties waarin het slachtoffer niet voor schadeloosstelling in aanmerking komt (bijvoorbeeld als het slachtoffer de in de zaak gevraagde vergoeding al heeft gekregen of als het eerder uit hoofde van de Hongaarse wetgeving toegekende financiële hulp niet heeft terugbetaald, ook al is het daartoe verplicht).

Hoe wordt de schadeloosstelling berekend?

U kunt verzoeken om een eenmalige betaling als volledige of gedeeltelijke schadeloosstelling voor de materiële schade die u als gevolg van het strafbare feit hebt geleden. Het bedrag van de eenmalige schadeloosstelling is niet groter dan vijftienmaal het basisbedrag (2021: 158 168 HUF).

Als u ten gevolge van het strafbare feit arbeidsongeschikt bent geworden en uw arbeidsongeschiktheid naar verwachting langer dan zes maanden duurt, kunt u verzoeken om een gedeeltelijke vergoeding in de vorm van een periodieke toelage voor derving van uw regelmatige inkomen.

Het bedrag van de schadeloosstelling in de vorm van een periodieke toelage is 75 % van de gederfde inkomsten als u jonger bent dan 18 of afhankelijk bent van hulp van anderen en 50 % van de gederfde inkomsten als u niet afhankelijk bent van de hulp van anderen. In beide gevallen moet het verzoek naar behoren worden onderbouwd met bewijs.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag. Het bedrag van de schadeloosstelling is niet groter dan vijftienmaal het basisbedrag (2021: 158 168 HUF), d.w.z. 2 372 520 HUF in 2021. Het maximale maandelijkse bedrag in de vorm van een toelage is het basisbedrag (in 2021: 158 168 HUF).

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Het bedrag van de schade moet in het verzoek worden genoemd. Bedragen die u uit andere bronnen hebt ontvangen, moet u van de schadeloosstelling aftrekken.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De staat zal het schadebedrag uitkeren, zelfs als het uit een andere bron kan worden verkregen, mits er bewijsstukken voor de geleden schade zijn aangeleverd. Indien u later uit andere bron een schadeloosstelling wordt verkregen, moet het als hulp uitgekeerde bedrag worden terugbetaald tot het bedrag van de terugvordering. . In dat geval zal de schadeloosstelling als voorschot zijn toegekend door de staat.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bijvoorbeeld ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee. Er kan slechts eenmaal een schadeloosstelling worden toegekend.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • Een certificaat waaruit blijkt dat de strafprocedure is ingeleid, indien beschikbaar (politie, rechtbank, openbaar ministerie);
 • documenten waaruit blijkt wat het bedrag van de ontstane schade is, en dat die schade het gevolg is van het strafbare feit (bijvoorbeeld facturen, ontvangstbewijzen, kostenramingen of andere documenten).

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van het verzoek.

Welke instantie behandelt de verzoeken om schadeloosstelling? (voor nationale zaken)?

De centrale overheidsinstantie van Boedapest is bevoegd om te beslissen over de schadeloosstelling.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten? (voor nationale zaken)?

U kunt uw verzoek indienen bij de dienst voor slachtofferhulp van een van de centrale overheidsdiensten van de comitaten (assistentieverlenende instanties) of rechtstreeks bij de beslissende instantie (centrale overheidsinstantie van Boedapest).

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Verzoeken moeten binnen zestig dagen worden verwerkt.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt tegen de beslissing in eerste aanleg beroep instellen bij de bestuursrechter.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Telefoonlijn slachtofferhulp (24 uur per dag, 7 dagen per week) (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 in het Hongaars en het Engels, en de website http://www.vansegitseg.hu/

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Ja, de medewerkers van de regionale diensten voor slachtofferhulp en centra voor slachtofferhulp bieden hulp bij het invullen van uw verzoek, evenals juridisch advies in eenvoudige zaken. U kunt overigens rechtsbijstand ontvangen op basis van Wet nr. LXXX van 2003 betreffende rechtsbijstand.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Bij iedere dienst voor slachtofferhulp, d.w.z. bij de centrale overheidsdiensten van de comitaten en de hoofdstad, evenals bij centra voor slachtofferhulp, kan een verzoek worden ingediend om ondersteuning bij de behartiging van uw belangen; in het kader van deze dienst staan de met slachtofferhulp belaste functionarissen de betrokkenen bij met praktische ondersteuning (bijvoorbeeld hulp bij het invullen van aanvraagformulieren) en met informatie. U kunt zich ook wenden tot maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld de Witte Ring (Fehérgyűrű), de hulporganisatie van de Hongaarse Baptisten (Baptista Szeretetszolgálat) enz.).

Laatste update: 03/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.