Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Hongaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor een geweldsmisdrijf dat met opzet tegen u is gepleegd.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor letsel (lichamelijk of geestelijk) waarvan de genezing meer dan acht dagen duurt.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja. Behalve het slachtoffer komen zijn of haar familieleden in opgaande of neergaande lijn, adoptie- of pleegouders, adoptie- of pleegkinderen, echtgenoot of geregistreerde partner in aanmerking voor schadeloosstelling, als zij op het moment dat het misdrijf werd gepleegd, tot hetzelfde huishouden als het slachtoffer behoorden. Ook eventuele personen ten laste van het slachtoffer komen in aanmerking voor een vergoeding.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, personen ten laste en andere rechthebbenden kunnen schadeloos worden gesteld, ook als het slachtoffer niet is overleden.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, als u legaal in de EU verblijft of als u slachtoffer bent van mensenhandel.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt alleen om schadeloosstelling verzoeken voor misdrijven die op het grondgebied van Hongarije zijn gepleegd. Als het misdrijf in een ander land plaatsvond, mag u het verzoek om schadeloosstelling wel in Hongarije doen. De Hongaarse autoriteiten sturen het verzoek dan door naar de lidstaat waar het misdrijf werd gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling is het nodig dat er een strafprocedure in verband met het gepleegde feit is ingeleid.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, direct na aanvang van het strafproces kunt u om schadeloosstelling verzoeken.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Nee.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, ook in dat geval kunt u een verzoek om schadeloosstelling indienen. U moet dan wel bewijsstukken indienen waaruit de omvang van de schade, het oorzakelijk verband tussen de schade en het gepleegde feit en de noodzaak van schadeloosstelling blijkt.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

U moet uw verzoek om schadeloosstelling indienen binnen drie maanden nadat het misdrijf is gepleegd. De verjaringstermijn voor zo’n verzoek is vijf jaar na het plegen van het misdrijf.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

 • materiële (niet-psychische) schade:
  • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel);
  • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.);
  • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen);
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.);
  • het verlies van een kans;
  • kosten in verband met juridische procedures die naar aanleiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten);
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen;
  • overige.
 • psychische (morele) schade:
  • pijn en lijden van het slachtoffer.

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

 • materiële (niet-psychische) schade:
  • begrafeniskosten;
  • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);
  • verlies van bestaansmiddelen of van een kans.
 • psychische schade:
  • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

U kunt verzoeken om vergoeding in één enkele betaling of in de vorm van een maandelijkse toelage.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De staat hoeft geen schadeloosstelling te betalen indien in een definitieve rechterlijke beslissing is vastgesteld dat u door uw gedrag aan het misdrijf hebt bijgedragen of het misdrijf hebt veroorzaakt, of dat de schade het gevolg was van onrechtmatig gedrag. Andere redenen om geen vergoeding toe te kennen, zijn een weigering om te getuigen of om mee te werken of het ontbreken van een particulier verzoek.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Alleen slachtoffers met sociale behoeften komen in aanmerking voor schadeloosstelling. Een slachtoffer heeft sociale behoeften als zijn of haar maandelijkse netto-inkomen (inkomen per persoon, als het gaat om mensen die in hetzelfde huishouden wonen) in 2018 niet hoger is dan 226 328 HUF of als hij of zij andere voordelen geniet die in de wetgeving zijn vastgesteld. Bent u slachtoffer van een terreurmisdrijf, dan wordt er niet naar uw inkomenssituatie gekeken.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Nee.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Het bedrag van de schadeloosstelling is niet groter dan vijftienmaal het basisbedrag (113 164 HUF). In 2018 is dat dus 1 697 460 HUF. Wanneer de schadeloosstelling in één enkele betaling plaatsvindt, wordt het bedrag als volgt berekend: 100% van schade die niet groter is dan vijfmaal het basisbedrag, vijfmaal het basisbedrag plus 75 % van het deel dat groter is dan vijfmaal het basisbedrag voor schade tussen vijf- en tienmaal het basisbedrag, en 8,75 maal het basisbedrag plus 50 % van het deel dat groter is dan tienmaal het basisbedrag voor schade die groter is dan tienmaal het basisbedrag. Wanneer uitkering plaatsvindt in de vorm van een maandelijkse toelage, is de berekening als volgt: 75 % van de gederfde inkomsten als u jonger bent dan 18 of afhankelijk bent van hulp van anderen en 50 % van de gederfde inkomsten als u niet afhankelijk bent van de hulp van anderen. In beide gevallen moet u met bewijsstukken aantonen dat u uw inkomsten zijn teruggelopen.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag. Het bedrag van de schadeloosstelling is niet groter dan vijftienmaal het basisbedrag (113 164 HUF). In 2018 is dat dus 1 697 460 HUF. Het maximale maandelijkse bedrag in de vorm van een toelage is het basisbedrag (in 2018 113 164 HUF).

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Het bedrag van de schade moet in het verzoek worden genoemd. Bedragen die u uit andere bronnen hebt ontvangen, moet u van de schadeloosstelling aftrekken.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De staat zal het schadebedrag uitkeren, zelfs als het uit een andere bron kan worden verkregen, mits er bewijsstukken voor de geleden schade zijn aangeleverd. Als de vergoeding later uit een andere bron wordt ontvangen, moet het voorschot worden terugbetaald.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee. Er kan slechts eenmaal een schadeloosstelling worden toegekend.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • Een certificaat waaruit blijkt dat de strafprocedure is ingeleid, indien beschikbaar (politie, rechtbank, openbaar ministerie);
 • documenten waaruit blijkt dat u sociale behoeften hebt (inkomensverklaringen van personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden);
 • het bedrag van de schade als gevolg van het misdrijf.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van het verzoek.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De diensten voor slachtofferhulp van de overheidsinstantie(s) in Boedapest (de provincies).

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

U kunt uw verzoek bij elk districtskantoor (assistentieverlenende instanties) indienen of rechtstreeks bij de beslissende instantie (de overheidsinstantie(s) in Boedapest (of de provincies)).

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Verzoeken moeten binnen zestig dagen worden verwerkt.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen een beslissing in eerste aanleg kunt u hoger beroep instellen; dat beroep wordt in tweede aanleg behandeld door het ministerie van Justitie. De beslissing van het ministerie van Justitie kunt u vervolgens via een administratieve procedure bij de rechter aanvechten.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Telefoonlijn slachtofferhulp (24 uur per dag) (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 in het Hongaars en het Engels.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Ja, op basis van Wet LXXX van 2003 betreffende rechtsbijstand.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Bij alle kantoren van de dienst voor slachtofferhulp kunt u hulp krijgen om uw belangen te behartigen. Daar staan adviseurs klaar die de betrokken partijen praktische ondersteuning bieden (bv. hulp bij het invullen van verzoekformulieren, verstrekken van informatie etc.). U kunt zich ook wenden tot maatschappelijke organisaties (bv. de Witte Ring (Fehérgyűrű), de hulporganisatie van de Hongaarse Baptisten (Baptista Szeretetszolgálat) enz.).

Laatste update: 11/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.