Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld wanneer:

 • iemand doelbewust van het leven is beroofd;
 • iemand ernstig of niet-ernstig letsel is toegebracht;
 • een minder ernstig, ernstig of zeer ernstig strafbaar feit tegen iemands vrijheid, recht op seksuele zelfbeschikking of integriteit is gepleegd.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld als u ernstig of niet-ernstig letsel hebt opgelopen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Als door een geweldsmisdrijf iemand om het leven is gekomen, heeft iedere persoon aan wie een rechter een vergoeding heeft toegekend voor materiële en/of niet-materiële schade die als gevolg van dat misdrijf is geleden, recht op schadeloosstelling.

Wordt de vergoeding op voorhand uitgekeerd, d.w.z. voordat de strafrechtelijke procedure is afgerond, dan wordt het recht op schadeloosstelling verleend aan echtgenoten, kinderen, geadopteerde kinderen, ouders, adoptieouders en personen ten laste van de overledene.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Als een slachtoffer van een geweldsmisdrijf dat misdrijf heeft overleefd, heeft alleen hij of zij recht op schadeloosstelling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, maar alleen als:

 • u uw gewone en wettige verblijfplaats in Litouwen of een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) hebt, of
 • de door Litouwen ondertekende internationale verdragen in die mogelijkheid voorzien.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt alleen schadeloos worden gesteld voor geweldsmisdrijven die in Litouwen zijn gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, u kunt pas om schadeloosstelling verzoeken wanneer er een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, u kunt tijdens het gerechtelijk vooronderzoek al om betaling van een voorschot op de schadeloosstelling verzoeken.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Ja. Als u volgens de normale procedure om schadeloosstelling verzoekt, moet een rechter u een vergoeding voor materiële en/of niet-materiële schade hebben toegekend. Wilt u een voorschot op de schadeloosstelling, dan moet u een beschikking of vonnis overleggen waaruit blijkt dat u een civielrechtelijke vordering hebt ingesteld.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, u komt nog voor schadeloosstelling in aanmerking. U moet dan het volgende overleggen:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • een beschikking of vonnis waaruit blijkt dat u een civielrechtelijke vordering hebt ingesteld;
 • bewijsstukken met betrekking tot het bedrag van de eventuele materiële schade;
 • documenten waaruit blijkt dat u gehuwd was met, of familielid was of ten laste kwam van de overledene als u als nabestaande om schadeloosstelling verzoekt.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Een verzoek om schadeloosstelling moet worden ingediend binnen tien jaar na de datum van de rechterlijke beslissing waarin betaling van een vergoeding voor schade als gevolg van een geweldsmisdrijf wordt gelast. Kan die termijn om dwingende redenen niet in acht worden genomen, dan kan hij worden verlengd.

Er is geen uiterste termijn voor het indienen van verzoeken om betaling van een voorschot op de schadeloosstelling.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel) Ja
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.) Ja
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.) Ja
  • het verlies van een kans Nee
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten) Ja
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen Nee
  • overige Andere materiële schade in verband met het geweldsmisdrijf waarvoor de rechter een vergoeding heeft toegekend

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer Ja

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten Ja
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, rehabilitatie) Ja, maar alleen wanneer door een geweldsmisdrijf iemand om het leven is gekomen
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans Ja, maar alleen wanneer door een geweldsmisdrijf iemand om het leven is gekomen

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer Ja, maar alleen wanneer door een geweldsmisdrijf iemand om het leven is gekomen

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt normaal gesproken in haar geheel in één keer uitgekeerd. In uitzonderlijke gevallen kan betaling in termijnen plaatsvinden, maar die lopen tot uiterlijk één jaar na de datum van de beslissing om een vergoeding voor schade als gevolg van een geweldsmisdrijf uit te keren.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Bovengenoemde omstandigheden zijn alleen relevant bij een verzoek om een voorschot op de schadeloosstelling. U ontvangt geen schadeloosstelling als u:

 • ten tijde van het geweldsmisdrijf in kwestie werd vervolgd voor een geweldsmisdrijf of een strafblad had met niet door verjaring of gratie opgeheven strafrechtelijke veroordelingen voor een geweldsmisdrijf;
 • gebonden bent door een rechterlijke beslissing die is gegeven op grond van de Litouwse wet inzake de preventie van de georganiseerde criminaliteit (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas);
 • misbruik maakt van het recht op een voorschot op schadeloosstelling voor schade die het gevolg is van een geweldsmisdrijf.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie doet niet ter zake bij een verzoek om schadeloosstelling.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Nee.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De hoogte van de schadeloosstelling wordt gebaseerd op de vergoeding die de rechter heeft toegekend. Daarvoor gelden wel maximumbedragen (zie hieronder).

Voorschotten op de schadeloosstelling worden berekend op basis van de door u overgelegde bewijsstukken met betrekking tot de materiële schade.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

In geval van moord bedraagt de maximale vergoeding voor materiële schade 3 800 EUR en voor immateriële schade 4 560 EUR.

In geval van ernstig letsel bedraagt de maximale vergoeding voor materiële schade 3 040 EUR en voor immateriële schade 3 800 EUR.

In geval van andere geweldsmisdrijven bedraagt de maximale vergoeding voor materiële schade 2 280 EUR en voor immateriële schade 3 040 EUR.

Als de vergoeding voor schade als gevolg van een geweldsmisdrijf in de vorm van een voorschot wordt uitgekeerd, geldt de helft van bovengenoemde bedragen als het maximum.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, van u wordt verwacht dat u voor de schadeloosstelling waarom u verzoekt een bedrag vermeldt. U moet dat bedrag berekenen aan de hand van de bedragen die in de rechterlijke beslissing of in de door u ingestelde civielrechtelijke vordering worden genoemd.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja. De bedragen van schadevergoedingen die u uit andere bronnen hebt ontvangen, worden op de schadeloosstelling in mindering gebracht.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, de vergoeding voor schade die het gevolg is van een geweldsmisdrijf kan als voorschot worden uitgekeerd als:

 • er een strafrechtelijke procedure in verband met het geweldsmisdrijf loopt en de betrokkene als eiser in een civielrechtelijke procedure is erkend;
 • een rechterlijke beslissing is gegeven waarbij is vastgesteld dat het geweldsmisdrijf is gepleegd, maar geen verzoek om vergoeding van de als gevolg van dat misdrijf geleden schade is ingediend of een dergelijk verzoek niet in behandeling is genomen;
 • het geweldsmisdrijf is gepleegd door een persoon die wegens zijn of haar leeftijd of op grond van internationale immuniteit niet kan worden vervolgd, of als degene die het misdrijf heeft gepleegd niet meer in leven is.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee, die mogelijkheid bestaat niet.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Als u volgens de normale procedure om schadeloosstelling verzoekt, moet u de volgende documenten bij uw verzoek voegen:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • een kopie van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij u een vergoeding is toegekend voor de materiële en/of immateriële schade die u als gevolg van het geweldsmisdrijf hebt geleden;
 • een door een gerechtsdeurwaarder opgestelde verklaring waarin staat dat de schade niet kan worden verhaald op de dader, behalve als de voor de schade aansprakelijke persoon niet meer in leven is.

Als u om een voorschot op de schadeloosstelling verzoekt, moet u de volgende documenten bij uw verzoek voegen:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • bewijsstukken met betrekking tot het bedrag van de materiële schade;
 • een beschikking of vonnis waaruit blijkt dat u een civielrechtelijke vordering hebt ingesteld, een definitieve rechterlijke beslissing waarbij wordt vastgesteld dat een geweldsmisdrijf is gepleegd of een procedurele beslissing waarbij wordt vastgesteld dat strafvervolging niet mogelijk is wegens de leeftijd, internationale immuniteit of het overlijden van de dader;
 • documenten waaruit blijkt dat u gehuwd was met, of familielid was of ten laste kwam van de overledene als u als nabestaande of persoon ten laste van de overledene om schadeloosstelling verzoekt.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee, het verzoek wordt kosteloos ontvangen en behandeld.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Het Litouwse ministerie van Justitie (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija).

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

U moet uw verzoek richten aan het Litouwse ministerie van Justitie (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litouwen; e-mailadres: rastine@tm.lt).

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Binnen een maand na de indiening van een verzoek en alle vereiste documenten bij het Litouwse ministerie van Justitie wordt er een beslissing gegeven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Beslissingen van het Litouwse ministerie van Justitie kunnen tot uiterlijk een maand na de datum van mededeling ervan worden aangevochten voor de Commissie voor bestuurlijke geschillen van Litouwen (Lietuvos administracinių ginčų komisija) of de regionale bestuursrechter in eerste aanleg van Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Bij het Litouwse ministerie van Justitie of de afdelingen van de dienst voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) en op websites (zie onderstaande informatie).

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

https://vgtpt.lrv.lt/en

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Ja, u kunt verzoeken om primaire rechtsbijstand van de gemeentelijke uitvoeringsinstantie van de door u opgegeven woonplaats of van de afdelingen van de dienst voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja, de Litouwse vereniging voor slachtofferhulp (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija, Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Litouwen) en

Caritas Litouwen (Lietuvos Caritas, https://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Litouwen).

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.