Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De strafbare feiten waarvoor u schadeloos kunt worden gesteld, zijn verkrachting met geweld, minderjarigen tot prostitutie brengen, opzettelijke homicide, zware mishandeling of levensbedreigende brandstichting.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld voor elke schade die u hebt geleden als gevolg van een van de hierboven genoemde met opzet gepleegde geweldsmisdrijven.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld wanneer u een familielid ben of ten laste komt van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden.  “Personen ten laste” zijn de personen die door de overledene werden verzorgd, en de personen die er volgens de wet recht op hadden om door de overledene te worden verzorgd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

U wordt niet schadeloos gesteld wanneer u een familielid bent of ten laste komt van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

U wordt niet schadeloos gesteld als u geen staatsburger van een EU-land bent.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

In dit geval kunt u om schadeloosstelling verzoeken door alle benodigde en redelijke medewerking te verlenen en de informatie te verschaffen die voor het beoogde doel vereist is.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, u moet eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, voordat u om schadeloosstelling kunt verzoeken.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U hoeft niet de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat u om schadeloosstelling kunt verzoeken.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

U moet eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

U komt nog steeds in aanmerking voor schadeloosstelling als de dader niet is geïdentificeerd of veroordeeld.  Als bewijs moet u het politierapport overleggen.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Vanaf het moment dat het misdrijf heeft plaatsgevonden, hebt u één jaar de tijd om een verzoek tot schadeloosstelling in te dienen.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De schadeloosstelling omvat:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

– materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
  • het verlies van een kans
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overige - te beoordelen door de schadefunctionaris

– psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer - te beoordelen door de schadefunctionaris

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

– materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

Te beoordelen door de schadefunctionaris.
– psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer

Te beoordelen door de schadefunctionaris.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt als eenmalige uitkering en niet in termijnen uitbetaald.  De schadefunctionaris kan echter wel een voorlopig bedrag toekennen en de definitieve toekenning uitstellen wanneer een definitieve medische beoordeling van het letsel op zich laat wachten.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De schadefunctionaris kan de vergoeding weigeren of verminderen als hij/zij van mening is dat:

 1. de verzoeker niet alle redelijke maatregelen heeft genomen om de politie, of een andere instantie of persoon die door de functionaris als geschikt wordt beschouwd, in te lichten over de omstandigheden van het misdrijf met het oog op het te bereiken doel; of
 2. de verzoeker niet met de politie of andere instanties heeft samengewerkt om de dader voor de rechter te brengen; of
 3. de verzoeker wat betreft het verzoek niet alle redelijke medewerking aan de functionaris of een andere instantie of persoon heeft verleend; of
 4. het gedrag van de verzoeker voor, tijdens of na het incident waarvoor hij of zij een schadeloosstelling wenst, geen of geen volledige vergoeding rechtvaardigt; of
 5. het karakter van de verzoeker op grond van zijn of haar strafrechtelijke veroordelingen of bewijs dat de functionaris in bezit heeft, geen volledige schadeloosstelling of toekenning van een ander volledig bedrag rechtvaardigt; of
 6. het slachtoffer gezamenlijk of gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het opgelopen letsel; of
 7. zulks op grond van het gedrag, het karakter of de levensstijl van het slachtoffer gerechtvaardigd is.

Er wordt geen schadeloosstelling op grond van de geldende regeling uitgekeerd wanneer:

 1. u het door een misdrijf veroorzaakte letsel vóór 1 januari 2006 hebt opgelopen;
 2. de schadefunctionaris van mening is dat de dader niet over voldoende middelen beschikt of er wordt aangetoond dat de juridische stappen die zijn gezet om schadeloosstelling te eisen, niet succesvol waren;
 3. de schadefunctionaris van mening is dat de verzoeker niet alle redelijke medewerking heeft verleend en niet alle informatie heeft verschaft die in het licht van de regelgeving nodig is;
 4. de verzoeker door provocatie of een andere handeling verantwoordelijk was voor het letsel dat als gevolg van het misdrijf is opgelopen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie kan invloed hebben op het toegekende bedrag.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Er zijn geen andere dan de hierboven vermelde factoren.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De schadefunctionaris stelt het bedrag naar eigen inzicht vast.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Per persoon mag niet meer worden uitgekeerd dan drieëntwintigduizenddriehonderd euro (23 300 EUR); dit bedrag mag ook niet worden overschreden wanneer er voor hetzelfde misdrijf meer dan één verzoek wordt ingediend.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, er wordt van u verwacht dat u het bedrag op het formulier vermeldt; u kunt ook instructies krijgen voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Het bedrag aan schadevergoeding dat u voor u voor uw schade uit andere bronnen hebt ontvangen, kan worden afgetrokken van de schadeloosstelling die de instantie heeft betaald.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De schadefunctionaris mag de regelingen treffen die hij/zij geschikt acht voor het beheer van het bedrag dat als schadeloosstelling moet worden toegekend.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Na de hoofdbeslissing kunt u geen aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Het gaat om de volgende documenten:

 • volmacht/bewijs van gezag over of familieverwantschap met het slachtoffer
 • akte van overlijden van het slachtoffer
 • kopie van het proces-verbaal
 • kopie van het vonnis/de rechterlijke beslissing
 • medische verslagen en verklaringen
 • ziekenhuisrekeningen
 • rekeningen voor andere uitgaven (zorg, begrafenis)
 • inkomen (salaris, sociale uitkeringen)
 • bevestiging van de bijdrage (of niet) uit andere bronnen (werkgeversverzekering, particuliere verzekering)
 • strafblad van de verzoeker
 • verklaring onder ede van de verzoeker waarin staat dat geen schadeloosstelling van een ander orgaan of andere instantie is ontvangen; andere relevante documenten naargelang de omstandigheden.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

In zo’n geval hoeven er geen administratieve of andere heffingen te worden betaald.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De schadefunctionaris van het openbaar ministerie.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Verzoeken moeten worden gericht aan de Assisting Officer, Department of Justice, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

U hoeft niet aanwezig te zijn.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Een tot twee maanden, afhankelijk van de situatie.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Het is niet mogelijk de beslissing aan te vechten.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Deze kunt u krijgen bij het Department of Justice of via de website: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

http://vso.org.mt/

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Ja, u kunt rechtsbijstand krijgen.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

http://vso.org.mt/

Laatste update: 03/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.