Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik een tegemoetkoming in mijn schade krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Voor alle opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven, dus voor mishandeling, bedreiging met geweld en/of een wapen, moord, doodslag, diefstal met geweld en zedenmisdrijven die met geweld zijn gepleegd (aanranding en verkrachting). Daarnaast kan er ook een uitkering worden toegekend aan nabestaanden van een slachtoffer dat door een dood door schuld delict om het leven is gekomen.

Voor welk soort schade kan ik een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgen?

Onze uitkering is een tegemoetkoming voor het overkomen onrecht en leed (immateriële schade) en eventuele financiële schade die hierdoor is geleden, zoals medische kosten die u maakt voor het bij het geweldsmisdrijf opgelopen letsel of verlies van inkomsten wegens hierdoor veroorzaakte arbeidsongeschiktheid. De uitkering heeft niet tot doel alle schade te dekken, maar is een eenmalig, ongedifferentieerd vast bedrag als tegemoetkoming in uw schade.

Kan ik een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste een financiële tegemoetkoming krijgen?

Ja, dat kan als u echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus bent van het overleden slachtoffer. U kunt dan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in uw schade vanwege uw leed als nabestaande, voor uitvaartkosten en derving van levensonderhoud als gevolg van het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Kan ik een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval een financiële tegemoetkoming krijgen?

Ja, het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan uitkeringen verstrekken aan naasten van slachtoffers met ernstig en blijven letsel, als gevolg van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Als naasten kunnen worden aangemerkt: de echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus.

Kan ik een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer ik getuige ben geweest van een strafbaar feit?

Ja, het Schadefonds Geweldsmisdrijven kent ook tegemoetkomingen toe voor psychisch letsel dat iemand oploopt door getuige te zijn van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf of door direct geconfronteerd te zijn met de gevolgen van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf (dit geldt niet voor een dood door schuld delict). Om als waarnemer in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming moet sprake zijn van ernstig psychisch letsel als gevolg van het misdrijf. Hiervoor is een diagnose nodig, gesteld door een gekwalificeerde behandelaar.

Kan ik een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, mits het geweldsmisdrijf waarvan u slachtoffer bent geworden op Nederlands grondgebied is gepleegd. De nationaliteit van het slachtoffer is niet relevant.

Kan ik dit land om een financiële tegemoetkoming verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om een financiële tegemoetkoming te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan alleen een financiële tegemoetkoming toekennen naar aanleiding van een geweldsmisdrijf dat op Nederlands grondgebied is gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om een financiële tegemoetkoming te kunnen verzoeken?

Nee, het doen van aangifte bij de politie is geen vereiste voor het in behandeling nemen van de aanvraag door het Schadefonds. In de praktijk is een aangifte en het strafrechtelijk onderzoek dat erop volgt wel belangrijk voor de onderbouwing van een aanvraag. Als er geen sprake is van een aangifte, dan moet de aannemelijkheid op basis van zogenaamde objectieve andere verklaringen vastgesteld kunnen worden. Met objectief wordt bedoeld informatie uit betrouwbare en onpartijdige bronnen.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om een financiële tegemoetkoming te kunnen verzoeken?

Nee. Het Schadefonds kan in bepaalde gevallen het wel noodzakelijk vinden om de afloop van een politieonderzoek of strafproces af te wachten om de aannemelijkheid te kunnen vaststellen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Nee.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja. Voor deze aanvragen gelden dezelfde voorwaarden voor de onderbouwing van de aannemelijkheid als voor de aanvragen waarin de dader wel bekend is.

Is er een termijn waarbinnen ik om een financiële tegemoetkoming moet verzoeken?

Ja. Uw aanvraag moet binnen tien jaar na de datum van het geweldsmisdrijf bij het Schadefonds zijn ingediend. Voor een nabestaande gaat deze termijn lopen van de dag van het overlijden van het slachtoffer.

Welke verliezen en kosten worden door de financiële tegemoetkoming gedekt?

De uitkering van het Schadefonds is niet toegespitst op bepaalde schadeposten. Het betreft een eenmalig, ongedifferentieerd vast bedrag dat is bedoeld als tegemoetkoming voor het overkomen onrecht en leed (immateriële schade) en eventuele financiële schade die hierdoor is geleden, zoals medische kosten die u maakt voor het bij het geweldsmisdrijf opgelopen letsel of verlies van inkomsten wegens hierdoor veroorzaakte arbeidsongeschiktheid.

Ook voor nabestaanden is de uitkering bedoeld als smartengeld (het leed als gevolg van het overlijden van een naaste) en voor medische kosten die zijn gemaakt voor bijvoorbeeld de behandeling van psychische klachten als gevolg van het overlijden van een naaste en of verlies van inkomsten wegens hierdoor veroorzaakte arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan nog een aparte uitkering worden gedaan voor begrafeniskosten en derving van levensonderhoud wegens het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Wordt de tegemoetkoming uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

In één enkele betaling.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de aanvraagprocedure kunnen hebben op mijn kans op een financiële tegemoetkoming en/of op het te ontvangen bedrag?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering van het Schadefonds is het belangrijk dat u niet schuldig bent aan het misdrijf. Dit betekent dat u geen veroorzaker bent geweest of dat de toegebrachte schade geen gevolg is van een omstandigheid die aan u toe te rekenen valt. Dit wordt het eigen aandeel van het slachtoffer genoemd. Als u wel een eigen aandeel in het geweldsmisdrijf had, kan het Schadefonds uw aanvraag afwijzen of het uit te keren bedrag op een lager bedrag stellen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op een financiële tegemoetkoming en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen invloed op uw kans om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in uw schade.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op een financiële tegemoetkoming en/of op het bedrag?

  • U moet door het geweldsmisdrijf ernstig letsel hebben opgelopen. Ernstig letsel is lichamelijk en/of geestelijk letsel dat ernstige langdurige of blijvende medische gevolgen heeft.
  • Het Schadefonds kent alleen een uitkering toe als u uw schade niet op een andere manier vergoed kreeg of krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een schadevergoeding van de dader of van een verzekeringsmaatschappij. U hoeft echter niet eerst de schade proberen te verhalen op de dader of de verzekeringsmaatschappij alvorens u een aanvraag indient bij het Schadefonds. De verschillende procedures kunnen naast elkaar lopen.
  • Daarnaast kunt u geen aanvraag indienen voor geweldsmisdrijven die zijn gepleegd voor 1 januari 1973.

Hoe zal de financiële tegemoetkoming worden bepaald?

De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op de ernst van het letsel dat u opliep en/of aan de hand van de omstandigheden van het geweldsmisdrijf.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Het Schadefonds kent zes letselcategorieën met elk een vast bedrag. Bij letselcategorie 1 hoort een uitkering van € 1.000,00 en bij letselcategorie 6 € 35.000,00.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het aanvraagformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee.

Zal de eventuele financiële tegemoetkoming die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, voor zover deze schadevergoedingen zien op immateriële schade, medische kosten en verlies van inkomsten.

Kan ik een voorschot op de financiële tegemoetkoming krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, het Schadefonds kan door middel van een voorlopige uitkering een voorschot op de uitkering doen. Voorwaarde is dan wel dat de aanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet (dat wil zeggen dat het zeker is dat aan u een uitkering kan worden verstrekt) en het Schadefonds niet op korte termijn een definitieve beslissing kan nemen. Een verzoek om een voorschot wordt alleen in behandeling genomen als u hier schriftelijk om vraagt en als u motiveert waarom een voorschot op de uitkering voor u noodzakelijk en van spoedeisend belang is. U kunt hierbij denken aan de situatie waarin u over onvoldoende financiële middelen beschikt om een behandeling voor het door u opgelopen letsel te ondergaan. Het enkele feit dat u in een benarde financiële situatie verkeert, is geen reden voor toekenning voor een voorschot.

Kan ik aanvullende of een extra financiële tegemoetkoming krijgen (bijvoorbeeld ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of de verslechterende gezondheid enzovoort) na de hoofdbeslissing?

U kunt een aanvullende aanvraag indienen als uw letsel na ontvangst van een toewijzende beslissing substantieel ernstiger blijkt te zijn dan waarmee rekening is gehouden in de beslissing op de primaire aanvraag. Een nabestaande kan daarnaast ook een aanvullende aanvraag indienen voor uitvaartkosten en voor derving van levensonderhoud.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Kopie van identiteitsbewijs
  • Indien beschikbaar: aangifte, vonnis
  • Eventueel medische informatie aangaande het letsel
  • Indien van toepassing: overige documenten waarnaar gevraagd wordt in het formulier.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om een financiële tegemoetkoming (in nationale zaken)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om een financiële tegemoetkoming te krijgen?

Maximaal 26 weken, maar veelal eerder.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als u het ook niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u hiertegen beroep instellen bij de Nederlandse bestuursrechter.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

U kunt de formulieren en de andere informatie vinden op de website van het Schadefonds.

Kan ik gebruik maken van een speciale telefoonlijn of website?

U kunt de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven bezoeken.

Telefoonnummer van het Schadefonds is: 070-4142000

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Slachtoffers kunnen geen aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand door een advocaat voor het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds. Wel kan Slachtofferhulp Nederland hen daarbij kosteloos helpen.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om een financiële tegemoetkoming?

Slachtofferhulp Nederland kan u kosteloze ondersteuning bieden bij het indienen van een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming.

Laatste update: 26/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.