Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme (Noord-Ierse regeling schadeloosstelling slachtoffers van geweldsmisdrijven) heeft ten doel onschuldige slachtoffers van geweldsmisdrijven in Noord-Ierland schadeloos te stellen. De Criminal Damage Scheme (regeling schadevergoeding bij misdrijven) is gericht op de vergoeding van schade aan eigendommen.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Wij kunnen een vergoeding toekennen bij geestelijk of lichamelijk letsel als gevolg van een geweldsmisdrijf en bij seksueel geweld of fysieke agressie.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja, wij kunnen een familielid dat of een persoon die ten laste komt van een slachtoffer dat als gevolg van een geweldsmisdrijf is overleden, schadeloos stellen.

In aanmerking hiervoor komen de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van de overledene, de ouders van de overledene en de kinderen van de overledene.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, een familielid van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf kan een vergoeding in verband met geestelijk letsel krijgen als het slachtoffer dit misdrijf heeft overleefd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, schadeloosstelling is mogelijk voor alle nationaliteiten.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Alleen verzoeken om schadeloosstelling met betrekking tot in Noord-Ierland gepleegde strafbare feiten kunnen worden behandeld.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Op grond van de regeling moeten alle verzoekers zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, aangifte doen bij de politie.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, maar een verzoek moet wel binnen twee jaar na het voorval worden ingediend.

Moet ik eerst van de dader — als die is geïdentificeerd — schadeloosstelling trachten te krijgen?

Nee.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, u komt nog steeds in aanmerking voor schadeloosstelling als de dader niet is geïdentificeerd of veroordeeld. De verzoeker moet echter wel alle relevante omstandigheden van het strafbare feit bij de politie melden en medewerking verlenen aan het onderzoek.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Een verzoek moet binnen twee jaar na het voorval worden ingediend.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel);
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.);
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen);
 • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.);
 • het verlies van een kans;
 • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten);
 • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen;
 • overige.

De Compensation Services (de betrokken dienst) zal zich buigen over de mogelijkheid van het toekennen van een vergoeding in verband met verlies van, of schade aan, eigendommen of de apparatuurkosten die zijn verbonden aan de behandeling van het letsel, verzorgingskosten, bijzondere apparatuur, aanpassingen aan de woning van de verzoeker, gerechtskosten verbonden aan de Court of Protection, kosten in verband met het waarnemen van de zaken van de verzoeker indien en voor zover de verzoeker daar geestelijk niet toe in staat was, en gederfde inkomsten of het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven.

- psychische (morele) schade:

geestelijk letsel.

 • pijn en lijden van het slachtoffer;

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten;
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans.

De Compensation Services zal redelijke begrafeniskosten vergoeden. Familieleden kunnen in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering.

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer.

Familieleden kunnen in aanmerking komen voor een uitkering in verband met een psychische aandoening.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt gewoonlijk in één enkele betaling uitgekeerd.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Het bedrag kan worden verlaagd, of er wordt mogelijk helemaal geen bedrag toegekend, als de verzoeker door zijn/haar gedrag heeft bijgedragen tot het voorval, een strafblad heeft met niet-uitgezeten straffen en geen medewerking heeft verleend aan de politie of de Compensation Services.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Dit heeft geen invloed.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De schadeloosstelling kan worden afgewezen of verlaagd als de kans bestaat dat de dader profiteert van een vergoeding.

Hoe wordt de schadeloosstelling berekend?

De schadeloosstelling wordt berekend aan de hand van een in de regeling opgenomen schaal waarbij de ernst van de schade, het letsel enz. als uitgangspunt geldt.

Is er een minimum-/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

De vergoeding bij letsel is minimaal £ 1 000 en maximaal £ 250 000. Er bestaat geen maximum voor het totale uit te keren schadeloosstellingsbedrag.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee, van de verzoeker wordt niet verwacht dat hij/zij het bedrag vermeldt, maar wel dat hij/zij ons duidelijk maakt om welk(e) letsel(s) het gaat.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Particuliere verzekeringen zijn niet van invloed op de te betalen schadeloosstelling. De bedragen van schadeloosstellingen via de rechter en civiele schadeloosstellingen worden daarentegen wel in mindering gebracht op een eventuele vergoeding.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Dit is mogelijk zolang er niets speelt op het vlak van aansprakelijkheid.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja, een zaak kan worden heropend als er een dermate substantiële wijziging is opgetreden in de medische toestand van het slachtoffer dat vasthouden aan de oorspronkelijke beoordeling onrechtvaardig zou zijn jegens het slachtoffer.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Een ingevuld aanvraagformulier. De Compensation Services zal de verzoeker eventueel om nadere informatie vragen, bijvoorbeeld gegevens over arbeidsverleden, huidig dienstverband en inkomen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Er zijn geen heffingen of andere kosten.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De gemiddelde termijn is 11 maanden voor de eerste beslissing en 6 maanden voor een beslissing in herziening.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

De verzoeker heeft het recht van beroep en het recht om herziening aan te vragen.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Op onze website http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Het adres van onze website is http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Er is geen rechtsbijstand mogelijk in het kader van de Criminal Injuries Compensation Scheme. U kunt wel een advocaat inschakelen om u bij te staan bij een verzoek in het kader van de Criminal Damage Scheme.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Victim Support NI (slachtofferhulp Noord-Ierland) kan verzoekers helpen bij de schadeloosstellingsprocedure.

Laatste update: 15/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.