Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld voor “geweldsmisdrijven”. Daarvan is sprake: bij strafbare feiten die hebben geleid tot permanente invaliditeit, tijdelijke en absolute arbeidsongeschiktheid gedurende ten minste dertig dagen, of overlijden; als het strafbare feit heeft gezorgd voor een aanzienlijke verstoring van de levensstandaard en levenskwaliteit van het slachtoffer of, wanneer het slachtoffer is overleden, van personen (naaste verwanten) die financieel ten laste kwamen van het slachtoffer of voor wie het slachtoffer verantwoordelijk was en die geen vergoeding hebben ontvangen van de dader.

Voorbeelden: moord, ernstig lichamelijk letsel, verkrachting, seksueel misbruik van minderjarigen, huiselijk geweld of ernstig lichamelijk letsel als gevolg van een overtreding in verband met diefstal.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

 • Schade aan eigendom/materiële schade: met inbegrip van door het strafbare feit veroorzaakte verliezen (bijvoorbeeld de kosten van behandeling in het ziekenhuis, consulten, geneesmiddelen enz.), evenals gederfde inkomsten van het slachtoffer (bijvoorbeeld loon dat hij/zij is misgelopen gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid). Schadeloosstelling is mogelijk voor verliezen van een rechtstreeks of indirect slachtoffer.
 • Psychische of emotionele schade: hoewel hier geen financiële waarde aan kan worden toegekend, is financiële schadeloosstelling voor deze schade wel mogelijk (bijvoorbeeld schade die nadelig is voor het welzijn, de waardigheid of de betrouwbaarheid en waarbij sprake is van fysieke pijn, psychische verstoring of emotioneel leed). Voor geleden psychische of emotionele schade kan uitsluitend het rechtstreekse slachtoffer schadeloos worden gesteld.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja, financiële steun is mogelijk voor naaste verwanten die financieel ten laste komen van het directe slachtoffer van een geweldsmisdrijf dat als rechtstreeks gevolg van de gewelddadige handeling is overleden, of voor personen voor wie dit slachtoffer verantwoordelijk is.

Familieleden die vóór de dood van het slachtoffer recht hadden op alimentatie van het slachtoffer, hebben mogelijk recht op schadeloosstelling: bijvoorbeeld de (voormalige) echtgenoot, ouders, kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, stiefvader/-moeder (onder bepaalde omstandigheden) en ongetrouwde partners, ongeacht van welk geslacht, die al meer dan twee jaar met het slachtoffer samenwoonden in vergelijkbare omstandigheden met die van getrouwde stellen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

De indirecte slachtoffers (naaste verwanten) van geweldsmisdrijven kunnen uitsluitend schadeloos worden gesteld als het rechtstreekse slachtoffer is overleden.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Binnenlandse of buitenlandse slachtoffers die ernstige verliezen hebben geleden als rechtstreeks gevolg van op Portugees grondgebied of aan boord van Portugese schepen of vliegtuigen gepleegde gewelddadige handelingen, kunnen recht hebben op schadeloosstelling, mits aan bepaalde wettelijke voorschriften is voldaan.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Verzoek om schadeloosstelling:

a) Slachtoffers van buiten Portugal gepleegde strafbare feiten tegen inwoners van Portugal of EU-burgers met gewone verblijfplaats in Portugal:

Slachtoffers van buiten het nationale grondgebied gepleegde geweldsmisdrijven, met inbegrip van huiselijk geweld, met gewone verblijfplaats in Portugal kunnen recht hebben op financiële schadeloosstelling door de Portugese staat, mits zij geen recht hebben op schadeloosstelling van de staat waar het verlies is ontstaan. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van de Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC) om te controleren of de verzoeker recht heeft op schadeloosstelling in de staat waar de verliezen zijn ontstaan.

b) Slachtoffers van in een andere EU-lidstaat gepleegde strafbare feiten met gewone verblijfplaats in die lidstaat die de Portugese staat om vooruitbetaling van schadeloosstelling verzoeken:

Indien een verzoeker met gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat bij de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat om vooruitbetaling van schadeloosstelling door de Portugese staat heeft verzocht, kan de CPVC het verzoek doorgestuurd krijgen van deze bevoegde autoriteit en een beslissing nemen over de toekenning van schadeloosstelling, waarvan zij de bevoegde autoriteit op de hoogte stelt.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Het is niet verplicht om aangifte van het strafbare feit te doen bij de wetshandhavingsinstanties. De autoriteiten kunnen echter alleen weten dat er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden en er een onderzoek naar instellen als er een klacht is ingediend of aangifte is gedaan.

Als het slachtoffer jonger is dan 16 jaar, kan hij/zij de klacht niet zelfstandig indienen, maar moet dit door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger worden gedaan.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Het is niet nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat u om schadeloosstelling kunt verzoeken. U moet binnen een jaar na het strafbare feit contact opnemen met de CPVC.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen – als die werd geïdentificeerd?

Het is niet nodig eerst te proberen van de dader schadeloosstelling te krijgen.

Zelfs als er geen civiele vordering voor schadeloosstelling is ingesteld binnen de strafrechtelijke procedure of daarbuiten, om redenen die aan de verzoeker zijn toe te schrijven (bijvoorbeeld omdat hij/zij geen vordering voor schadeloosstelling heeft ingesteld bij de rechtbank of deze heeft ingetrokken), kunt u nog steeds in aanmerking komen voor schadeloosstelling, al wordt deze dan verminderd met de helft van het maximale voorschot dat door de staat kan worden toegekend via de CPVC.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Zelfs als de identiteit van de dader van de gewelddadige handelingen onbekend is of de dader om andere redenen niet kan worden aangeklaagd en veroordeeld, heeft het slachtoffer recht op vooruitbetaling van schadeloosstelling door de staat via de CPVC.

Het verzoek om vooruitbetaling van schadeloosstelling, dat bij de CPVC moet worden ingediend, moet documentatie bevatten die de aangevoerde feiten ondersteunt, te weten een beschrijving van de geleden schade, bewijs van arbeidsongeschiktheid, medische documenten enz.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Ja. In de regel moet om schadeloosstelling worden verzocht binnen de strafrechtelijke procedure. Het slachtoffer moet de politie of het openbaar ministerie voor het einde van de onderzoeksfase laten weten dat hij/zij om schadeloosstelling wil verzoeken, bijvoorbeeld wanneer hij/zij een verklaring aflegt. Na kennisgeving van de aanklacht tegen de verdachte geldt een termijn van twintig dagen waarin het verzoek kan worden ingediend.

Als het slachtoffer de CPVC om schadeloosstelling of een voorschot daarop wil verzoeken, moet hij/zij dit binnen een jaar na het strafbare feit doen. Was het slachtoffer minderjarig ten tijde van het strafbare feit, dan kan hij/zij om vooruitbetaling van schadeloosstelling door de staat verzoeken tot een jaar voordat hij/zij de meerderjarige leeftijd bereikt of wordt ontvoogd.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Heeft de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling – ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel);
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.);
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen);
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en verlies/vermindering van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven enz.);
  • het verlies van een kans;
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten);
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen.

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer.

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten;
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Vooruitbetaling van schadeloosstelling aan een slachtoffer van huiselijk geweld vindt in de regel plaats in de vorm van maandelijkse betalingen gedurende zes maanden, met mogelijkheid tot verlenging van deze periode met nog eens zes maanden. In uitzonderlijke en naar behoren onderbouwde gevallen waarin sprake is van een specifieke noodzaak en een gebrek aan bestaansmiddelen, kan de vergoeding in één enkele betaling worden uitgekeerd.

Bij geweldsmisdrijven vindt de vooruitbetaling van schadeloosstelling aan het slachtoffer in één enkele betaling plaats, die de vorm van een jaarlijkse betaling kan aannemen.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De schadeloosstelling die kan worden toegekend, kan door de commissie worden verlaagd of geweigerd naar aanleiding van het gedrag van het slachtoffer voor, tijdens of na de betreffende handelingen of zijn/haar interactie met de dader of de omgeving, of als het gedrag van het slachtoffer indruist tegen het recht of de openbare orde.

Het gedrag van het slachtoffer of de verzoeker is echter niet relevant voor weigering of verlaging van de schadeloosstelling als de schade is veroorzaakt door een gemotoriseerd landvoertuig of, in bepaalde gevallen, als de regels voor ongevallen op het werk of tijdens de dienstverlening van toepassing zijn.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Bij het bepalen of er een vooruitbetaling van schadeloosstelling wordt toegekend, en bij het bepalen van de hoogte daarvan, wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

 • bij geweldsmisdrijven: aanzienlijke verstoring van de levensstandaard of levenskwaliteit;
 • bij huiselijk geweld: ernstige financiële moeilijkheden van het slachtoffer.

Bij geweldsmisdrijven wordt ook rekening gehouden met alle bedragen die het slachtoffer uit andere bronnen ontvangt, namelijk van de dader of op grond van een socialezekerheidsregeling. Vergoedingen op grond van een particuliere levensverzekering of een persoonlijke ongevallenverzekering worden in beginsel niet meegenomen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Als u tijdens de strafrechtelijke procedure tegen de dader geen vergoeding voor de schade hebt gekregen, of als de kans groot is dat de dader geen vergoeding zal betalen en er ook geen andere effectieve of toereikende vergoeding zal zijn, worden deze factoren ook meegenomen bij de beslissing over de schadeloosstelling.

Hoe wordt de schadeloosstelling berekend?

Bij slachtoffers van geweldsmisdrijven wordt de hoogte van de schadeloosstelling berekend volgens het redelijkheidsbeginsel en in het licht van reeds uit andere bronnen ontvangen vergoedingen (bijvoorbeeld van de dader of op grond van een socialezekerheidsregeling).

In geval van een verzoek om schadeloosstelling voor inkomstenderving (bedragen die het slachtoffer niet meer heeft ontvangen) houdt de CPVC ook rekening met de aangifte inkomstenbelasting van het slachtoffer voor de drie jaar voorafgaand aan het strafbare feit. . Als het slachtoffer overlijdt, wordt de belastingaangifte van de verzoeker (een naast familielid) als referentie gebruikt of wordt de berekening van de schadeloosstelling, bij gebrek aan belastingaangiften, gebaseerd op een inkomen dat het gegarandeerde minimummaandloon niet overstijgt.

In geval van huiselijk geweld bepaalt de CPVC het bedrag volgens het redelijkheidsbeginsel. Een van de criteria aan de hand waarvan wordt bepaald of slachtoffers van huiselijk geweld in aanmerking komen voor vooruitbetaling van schadeloosstelling, is of er sprake is van ernstige financiële moeilijkheden als gevolg van het strafbare feit. Van alle veranderingen in de financiële of familieomstandigheden moet daarom melding worden gemaakt.

Bij het bepalen van de hoogte van de schadeloosstelling op grond van redelijkheid wordt rekening gehouden met vergoedingen die het slachtoffer heeft ontvangen op grond van een particuliere levensverzekering of een persoonlijke ongevallenverzekering.

Is er een minimum-/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Als het slachtoffer de CPVC verzoekt om vooruitbetaling van de schadeloosstelling, moet hij/zij onder meer de hoogte van de verlangde schadeloosstelling vermelden.

Bij geweldsmisdrijven bedraagt de maximale schadeloosstelling per slachtoffer 34 680 EUR, als het misdrijf tot ernstig letsel of overlijden heeft geleid.

Heeft één strafbaar feit tot het overlijden van of ernstig letsel voor meerdere mensen geleid, dan bedraagt de vooruitbetaalde schadeloosstelling maximaal 30 600 EUR per persoon en in totaal maximaal 91 800 EUR.

Bij een voorschot in de vorm van een jaarlijkse betaling is het maximum 4 080 EUR. Als er meerdere slachtoffers zijn, mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan 12 240 EUR.

Bij huiselijk geweld mag de vergoeding niet hoger zijn dan het maandelijkse equivalent van het gegarandeerde minimumloon gedurende een periode van zes maanden (die met nog eens zes maanden kan worden verlengd). Als er sprake is van specifieke financiële noodzaak, kan nog vóór het einde van het onderzoek naar de specifieke omstandigheden (instrução) worden verzocht om een voorziening als voorschot op de schadeloosstelling, als er geen melding is gemaakt van veranderingen in de te ontvangen vergoedingen.

*Waarden voor 2019

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, om deze informatie wordt verzocht op het formulier.

In geval van schadeloosstelling door een andere lidstaat van de Europese Unie laat de CPVC de verzoeker, mits de betreffende lidstaat het verzoek om schadeloosstelling naar de CPVC heeft verstuurd en de verzoeker zijn/haar gewone verblijfplaats in Portugal heeft, weten hoe hij/zij het verzoek om schadeloosstelling moet invullen en welke aanvullende documenten er nodig zijn.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Als het slachtoffer na betaling van de voorziening of schadeloosstelling, op welke manier dan ook, een effectieve vergoeding of schadeloosstelling voor zijn/haar verlies ontvangt, zal de CPVC eisen dan hij/zij de ontvangen vergoedingen volledig of gedeeltelijk terugbetaalt.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Er kan een voorschot worden toegekend, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) voor slachtoffers van strafbare feiten:

 • het strafbare feit vond plaats op Portugees grondgebied, of het vond plaats buiten Portugal, maar was gericht tegen inwoners van Portugal of burgers van EU-lidstaten, mits zij geen recht hebben op schadeloosstelling door het land waar het strafbare feit plaatsvond;
 • het strafbare feit heeft tot ten minste dertig dagen volledige arbeidsongeschiktheid of tot het overlijden van het slachtoffer geleid;
 • het strafbare feit heeft geleid tot ernstige verstoring van het leven van het slachtoffer en tot aanzienlijke verstoring van zijn/haar levenskwaliteit, waarbij deze twee vereisten cumulatief zijn;
 • het slachtoffer heeft geen vergoeding voor het verlies ontvangen uit een andere bron – via de dader dan wel via een eigen verzekering;
 • de wettelijke uitzonderingen zijn niet van toepassing op het slachtoffer, en diens gedrag voor, tijdens en na het strafbare feit ging niet in tegen de openbare orde en het recht.

b) voor slachtoffers van huiselijk geweld:

 • het slachtoffer is al dan niet herhaaldelijk fysiek of psychisch mishandeld, met inbegrip van lijfstraffen, vrijheidsontneming of seksuele misdrijven;
 • het strafbare feit is gepleegd tegen een minderjarige, in het bijzijn van een minderjarige, in een gedeelde woning of in de woning van het slachtoffer; of
 • er zijn zonder diens toestemming persoonsgegevens van het slachtoffer, met inbegrip van beeld of geluid, gedeeld via internet of een ander wijdverbreid publiek medium, met gevolgen voor zijn/haar privacy; en
 • het slachtoffer verkeert in ernstige financiële moeilijkheden als gevolg van het strafbare feit; en
 • het strafbare feit vond plaats op Portugees grondgebied, of het vond plaats buiten Portugal, maar was gericht tegen inwoners van Portugal of burgers van EU-lidstaten, mits zij geen recht hebben op schadeloosstelling door het land waar het strafbare feit plaatsvond (de CPVC moet deze omstandigheden controleren);
 • de wettelijke uitzonderingen zijn niet van toepassing op het slachtoffer, en diens gedrag voor, tijdens en na het strafbare feit druiste niet in tegen de openbare orde of het recht.

Ongeacht of het een geweldsmisdrijf of huiselijk geweld betreft, kunt u, in geval van duidelijke financiële noodzaak, ook onmiddellijk een voorziening ontvangen voordat de CPVC haar voorlopige beoordeling van de toekenning van schadeloosstelling afrondt, als voorschot op de schadeloosstelling die later wordt vastgesteld.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

De CPVC mag zelfstandig beslissingen nemen in zaken waarbij nieuwe elementen betrokken zijn ten opzichte van eerder afgeronde zaken, of waarbij sprake is van bijzondere kenmerken die afwijken van de (eerder door de CPVC zelf opgestelde) richtsnoeren over de hoogte van schadeloosstellingen per type omstandigheden.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

a) Schadeloosstelling van de staat voor slachtoffers van geweldsmisdrijven (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes Violentos) (formulier)

Vereiste documenten:

 • volledig ingevuld verzoekformulier;
 • indicatie van de verlangde hoogte van de schadeloosstelling;
 • belastingaangifte waaruit het inkomen van het slachtoffer (of van de verzoeker, als deze niet het rechtstreekse slachtoffer is) blijkt voor het jaar voorafgaand aan het strafbare feit, het jaar waarin het strafbare feit plaatsvond, en het jaar na het strafbare feit;
 • uittreksel van het dossier van de strafrechtelijke procedure, met een kopie van het vonnis en de datum waarop dit kracht van gewijsde krijgt;
 • een machtiging, als het verzoek door een vertegenwoordiger wordt ingediend;
 • aanstelling van een advocaat, in geval van een automatisch aangewezen vertegenwoordiger.

b) Schadeloosstelling van de staat voor slachtoffers van huiselijk geweld (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes de Violência Doméstica) (formulier)

Vereiste documenten:

 • volledig ingevuld verzoekformulier;
 • indicatie van de verlangde hoogte van de schadeloosstelling;
 • bewijs van status als slachtoffer of bijzonder kwetsbaar slachtoffer;
 • kopie van het proces-verbaal of de klacht;
 • financieel, sociaal en familieverslag, als het slachtoffer zich in een opvang bevindt.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee. Het verzoek is vrijgesteld van (gerechts)kosten of heffingen voor het slachtoffer, en de benodigde documenten en certificaten voor dit verzoek kunnen ook kosteloos worden verkregen.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De CPVC (Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten) is het orgaan van het ministerie van Justitie dat in nationale procedures verantwoordelijk is voor beslissingen over verzoeken van slachtoffers van geweldsmisdrijven en huiselijk geweld om schadeloosstelling door de staat.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Aan de Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (zie vorige antwoord).

Locatie en contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes)

 • Adres: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lissabon
 • Tel.: (+351) 21 322 24 90
 • Fax: (+351) 21 322 24 91
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Openingstijden:

 • Maandag tot en met vrijdag: 9:30 – 12:30 uur; 14:00 – 16:30 uur

Meer informatie is beschikbaar op https://cpvc.mj.pt/

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Het is niet nodig aanwezig te zijn tijdens de beslissingsprocedure, behalve wanneer de CPVC uw aanwezigheid noodzakelijk acht.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Na ontvangst van het verzoek om schadeloosstelling heeft de CPVC één maand de tijd om het verzoek te analyseren en de nodige stappen te ondernemen. De beslissing of het verzoek al dan niet wordt ingewilligd en welk bedrag er wordt toegekend, wordt direct na die periode van één maand genomen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, kan ik die dan aanvechten?

Ja. Als de verzoeker van mening is dat de beslissing van de CPVC onjuist is, heeft hij/zij 15 dagen de tijd om een klacht in te dienen bij de commissie. Daarin moet de verzoeker de grondslag van zijn/haar verzoek uiteenzetten, in combinatie met al het bewijs dat hij/zij relevant acht.

De CPVC heeft vervolgens dertig dagen de tijd om de klacht te beoordelen en een beslissing te nemen. Zij kan de betwiste beslissing bevestigen, intrekken, annuleren, wijzigen of vervangen.

Als de verzoeker niet tevreden is met de beslissing over de klacht, kan hij/zij deze aanvechten bij een bestuursgerecht.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Op de website van de Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten: https://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Er zijn twee verschillende formulieren: een voor slachtoffers van geweldsmisdrijven en een voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

CPVC – Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten: https://cpvc.mj.pt/

APAV – Portugese Vereniging voor slachtofferhulp (Associação Portuguesa de apoio à Vítima): http://www.apav.pt/

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij het opstellen van het verzoek?

De staat garandeert dat slachtoffers van geweldsmisdrijven of huiselijk geweld recht hebben op juridisch advies, en zo nodig op de daaropvolgende rechtsbijstand (kosteloos).

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC):

 • persoonlijk – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lissabon, maandag tot en met vrijdag, 9:30 – 12:30 uur en 14:00 – 16:30 uur;
 • per post, met behulp van het formulier op de website van de commissie;
 • per e-mail: correio.cpcv@sg.mj.pt;
 • online, door het formulier voor slachtoffers van geweldsmisdrijven of het formulier voor slachtoffers van huiselijk geweld in te vullen (https://cpvc.mj.pt/);
 • telefonisch: (+351) 213 222 490, tegen het landlijntarief, 9:30 – 12:30 uur en 14:00 – 16:30 uur.

APAV:

 • telefoonlijn voor slachtofferhulp: (+351) 116 006 (9:00 – 21:00 uur op werkdagen);
 • online, via de website van de APAV: http://www.apav.pt/ (beschikbaar in het Portugees, Engels, Russisch en Chinees), of op http://infovitimas.pt/pt/app/;
 • tolkdienst gebarentaal – via videogesprek (+351 12 472), 10:00 – 18:00 uur op werkdagen.

Commissie voor burgerschap en gendergelijkheid (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – GIG):

 • Informatiedienst voor slachtoffers van huiselijk geweld (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (geeft informatie over de rechten van slachtoffers en over de beschikbare middelen in het hele land en de plaatsen waar psychische en sociale hulp en juridische informatie kunnen worden verkregen) – telefoonnummer: (+351) 800 202 148 (gratis, anonieme, vertrouwelijke dienst die 24/7 beschikbaar is).
Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.