Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Financiële schadeloosstelling wordt toegekend aan slachtoffers van de volgende strafbare feiten: (poging tot) moord en doodslag conform de artikelen 188 en 189 van het wetboek van strafrecht, mishandeling conform artikel 194 van het wetboek van strafrecht, een opzettelijk misdrijf met lichamelijk letsel voor het slachtoffer tot gevolg, verkrachting, seksuele omgang met een minderjarige en seksueel geweld conform de artikelen 218 t/m 220 van het wetboek van strafrecht, mensenhandel en handel in minderjarigen conform de artikelen 210 en 211 van het wetboek van strafrecht, terrorisme en alle andere opzettelijke gewelddadige strafbare handelingen.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Financiële schadeloosstelling wordt toegekend:

 • aan slachtoffers: voor hun ziekenhuis- en andere soorten medische kosten; voor de materiële schade als gevolg van de vernieling, de aantasting of het onbruikbaar maken van hun bezittingen, of voor hun deprivatie als gevolg van het strafbare feit; voor de winst die zij zijn misgelopen als gevolg van het strafbare feit;
 • aan de echtgenoot, kinderen en ten laste komende personen van de overledene: voor de begrafeniskosten; voor de onderhoudsbetalingen die zij zijn misgelopen als gevolg van het strafbare feit.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Financiële schadeloosstelling wordt in het kader van dit hoofdstuk op verzoek toegekend aan de volgende categorieën slachtoffers:

 1. personen die het slachtoffer zijn geworden van de volgende strafbare feiten: (poging tot) moord en doodslag conform de artikelen 188 en 189 van het wetboek van strafrecht, mishandeling conform artikel 194 van het wetboek van strafrecht, een opzettelijk misdrijf met lichamelijk letsel voor het slachtoffer tot gevolg, verkrachting, seksuele omgang met een minderjarige en seksueel geweld conform de artikelen 218 t/m 220 van het wetboek van strafrecht, mensenhandel en handel in minderjarigen conform de artikelen 210 en 211 van het wetboek van strafrecht, terrorisme en alle andere opzettelijke gewelddadige strafbare handelingen;
 2. de echtgenoot, de kinderen en de ten laste komende personen van degene die als gevolg van een van de bovengenoemde strafbare feiten is overleden.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, de directe familie (erfgenamen) tot de tweede graad en de schoonfamilie tot de tweede graad van een slachtoffer dat niet is overleden, maar wel ernstig letsel heeft als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke geweldsdaad, kunnen financiële bijstand krijgen.

Financiële schadeloosstelling wordt op verzoek toegekend aan de volgende categorieën slachtoffers:

 1. personen die het slachtoffer zijn geworden van de volgende strafbare feiten: (poging tot) moord en doodslag conform de artikelen 188 en 189 van het wetboek van strafrecht, mishandeling conform artikel 194 van het wetboek van strafrecht, een opzettelijk misdrijf met lichamelijk letsel voor het slachtoffer tot gevolg, verkrachting, seksuele omgang met een minderjarige en seksueel geweld conform de artikelen 218 t/m 220 van het wetboek van strafrecht, mensenhandel en handel in minderjarigen conform de artikelen 210 en 211 van het wetboek van strafrecht, terrorisme en alle andere opzettelijke gewelddadige strafbare handelingen;
 2. de echtgenoot, de kinderen en de ten laste komende personen van degene die als gevolg van een van de bovengenoemde strafbare feiten is overleden.

Financiële schadeloosstelling wordt toegekend aan de bovengenoemde slachtoffers als het strafbare feit is begaan op het grondgebied van Roemenië en het slachtoffer:

 1. een Roemeens staatsburger is;
 2. een buitenlands staatsburger of een staatloze is die legaal in Roemenië verblijft;
 3. een staatsburger van een EU-lidstaat is die op het moment van het strafbare feit legaal op het grondgebied van Roemenië aanwezig is; of
 4. een buitenlands staatsburger of staatloze is die op het grondgebied van een EU-lidstaat verblijft en op het moment van het strafbare feit legaal op het grondgebied van Roemenië aanwezig is.

Aan slachtoffers die niet in de bovengenoemde categorieën vallen, wordt financiële schadeloosstelling toegekend op grond van de internationale verdragen waarbij Roemenië partij is.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja. Financiële schadeloosstelling wordt toegekend aan slachtoffers als het strafbare feit is begaan op het grondgebied van Roemenië en het slachtoffer:

 1. een Roemeens staatsburger is;
 2. een buitenlands staatsburger of een staatloze is die legaal in Roemenië verblijft;
 3. een staatsburger van een EU-lidstaat is die op het moment van het strafbare feit legaal op het grondgebied van Roemenië aanwezig is; of
 4. een buitenlands staatsburger of staatloze is die op het grondgebied van een EU-lidstaat verblijft en op het moment van het strafbare feit legaal op het grondgebied van Roemenië aanwezig is.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee. Financiële schadeloosstelling wordt toegekend aan slachtoffers als het strafbare feit is begaan op het grondgebied van Roemenië.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja. Financiële schadeloosstelling wordt uitsluitend aan het slachtoffer toegekend als hij/zij er binnen 60 dagen na het strafbare feit melding van heeft gemaakt bij de strafvervolgingsinstanties of de rechtbank. Voor de echtgenoot, kinderen en ten laste komende personen van de overledene, is dit binnen 60 dagen na de datum waarop het slachtoffer kennis heeft gekregen van het strafbare feit.

Indien het slachtoffer lichamelijk of geestelijk niet in staat is aangifte te doen bij de strafvervolgingsinstanties, gaat de termijn van 60 dagen in op het moment dat hij/zij hier weer toe in staat is.

Slachtoffers die jonger zijn dan 18 jaar en slachtoffers handelingsonbekwaam zijn, zijn niet verplicht aangifte van het strafbare feit te doen bij de strafvervolgingsinstanties. De wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige of degene die handelingsonbekwaam is, kan zich tot de strafvervolgingsinstanties wenden in verband met het strafbare feit.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee. Het slachtoffer kan bij de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) een verzoek indienen om een voorschot op de financiële schadeloosstelling ter hoogte van maximaal tien keer het nationale bruto minimumloon, zoals vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer om een voorschot verzoekt.

Het voorschot kan worden aangevraagd in het verzoek om financiële schadeloosstelling of in een apart verzoek, dat kan worden ingediend op ieder moment na de aangifte bij de strafvervolgingsinstanties of de rechtbank, maar uiterlijk 30 dagen na de indiening van het schadeloosstellingsverzoek. Als het voorschot in een apart verzoek wordt aangevraagd, wordt het stadium van de gerechtelijke procedure hier ook in vermeld.

Het voorschot wordt toegekend als het slachtoffer zich in een moeilijke financiële situatie bevindt.

Over het verzoek van een slachtoffer om een voorschot op de financiële schadeloosstelling wordt binnen 30 dagen na indiening ervan een beslissing genomen door twee rechters van de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven.

Wordt het verzoek om financiële schadeloosstelling afgewezen, dan moet het slachtoffer het voorschot terugbetalen, tenzij het verzoek om financiële schadeloosstelling enkel is afgewezen omdat de dader insolvent is of vermist is.

Een slachtoffer dat een voorschot op de financiële schadeloosstelling heeft ontvangen, moet dit terugbetalen als hij/zij het verzoek om financiële schadeloosstelling niet binnen de gestelde termijn heeft ingediend.

Moet ik eerst van de dader — als die is geïdentificeerd — schadeloosstelling trachten te krijgen?

Ja. Indien de dader bekend is, kan er financiële schadeloosstelling aan het slachtoffer worden toegekend als: het slachtoffer een verzoek heeft ingediend; het slachtoffer een civiel verzoek heeft ingediend binnen de strafrechtelijke procedure; de dader insolvent is of vermist is; het slachtoffer geen volledige schadeloosstelling voor de geleden schade heeft ontvangen van een verzekeringsmaatschappij.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja. Indien de dader onbekend is, kan het slachtoffer een verzoek om financiële schadeloosstelling indienen als hij/zij geen volledige schadeloosstelling voor de geleden schade heeft ontvangen van een verzekeringsmaatschappij.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Indien de dader bekend is, kan er financiële schadeloosstelling aan het slachtoffer worden toegekend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het slachtoffer heeft het verzoek om financiële schadeloosstelling ingediend binnen één jaar, gerekend:
  1. vanaf de datum van de definitieve uitspraak van de strafrechtbank die tot veroordeling of vrijspraak heeft besloten en civiele schadeloosstelling heeft toegekend, of die tot vrijspraak heeft besloten, of die heeft besloten de strafrechtelijke procedure te beëindigen;
  2. vanaf de datum waarop de officier van justitie heeft gelast bepaalde personen niet meer te vervolgen of de vervolging volledig te beëindigen;
  3. vanaf de datum waarop is besloten niet tot vervolging over te gaan;
 • het slachtoffer heeft een civiel verzoek ingediend binnen de strafrechtelijke procedure;
 • de dader insolvent is of vermist is;
 • het slachtoffer heeft geen volledige schadeloosstelling voor de geleden schade ontvangen van een verzekeringsmaatschappij.

Indien de dader onbekend is, kan het slachtoffer binnen drie jaar na het strafbare feit een verzoek om financiële schadeloosstelling indienen.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Financiële schadeloosstelling wordt toegekend:

 • aan slachtoffers: voor hun ziekenhuis- en andere soorten medische kosten; voor de materiële schade als gevolg van de vernieling, de aantasting of het onbruikbaar maken van hun bezittingen, of voor hun deprivatie als gevolg van het strafbare feit; voor de winst die zij zijn misgelopen als gevolg van het strafbare feit;
 • aan de echtgenoot, kinderen en ten laste komende personen van de overledene: voor de begrafeniskosten; voor de onderhoudsbetalingen die zij zijn misgelopen als gevolg van het strafbare feit.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Bijstand wordt in één enkele betaling uitgekeerd.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Er wordt geen financiële schadeloosstelling toegekend als:

 • wordt vastgesteld dat de handeling niet heeft plaatsgevonden of niet in het strafrecht voorkomt, of dat de handeling zelfverdediging tegen een aanval van het slachtoffer betrof;
 • het slachtoffer middels een definitief vonnis is veroordeeld voor deelname aan een groep voor georganiseerde misdaad;
 • het slachtoffer middels een definitief vonnis is veroordeeld voor moord, doodslag, moord met voorbedachten rade, ernstige lichamelijke mishandeling, een opzettelijk misdrijf met ernstig lichamelijk letsel voor het slachtoffer tot gevolg, verkrachting, seksuele omgang met een minderjarige of seksuele perversie;
 • de rechtbank bepaalt dat er voor de dader sprake is van de verzachtende omstandigheid dat de grenzen van legitieme zelfverdediging tegen de aanval van het slachtoffer niet zijn overschreden, of van de verzachtende omstandigheid van provocatie.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De financiële situatie wordt niet in aanmerking genomen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De bedragen die de dader als civiele schadeloosstelling betaalt en de vergoeding die het slachtoffer van een verzekeringsmaatschappij krijgt voor de door het strafbare feit veroorzaakte schade, worden afgetrokken van het bedrag van de financiële schadeloosstelling die de staat aan het slachtoffer toekent.

Hoe wordt de schadeloosstelling berekend?

Er wordt financiële schadeloosstelling aan het slachtoffer toegekend voor de volgende categorieën door hem/haar geleden schade als gevolg van het strafbare feit:

 1. voor de slachtoffers van de volgende strafbare feiten: (poging tot) moord en doodslag, mishandeling, een opzettelijk misdrijf met lichamelijk letsel voor het slachtoffer tot gevolg, verkrachting, seksuele omgang met een minderjarige en seksueel geweld, mensenhandel en handel in minderjarigen, terrorisme en alle andere opzettelijke gewelddadige strafbare handelingen:
  1. voor hun ziekenhuis- en andere soorten medische kosten;
  2. voor de materiële schade als gevolg van de vernieling, de aantasting of het onbruikbaar maken van hun bezittingen, of voor hun deprivatie als gevolg van het strafbare feit;
  3. voor de winst die zij zijn misgelopen als gevolg van het strafbare feit;
 2. voor de slachtoffers die de echtgenoot, kinderen of ten laste komende personen zijn van degene die als gevolg van een van de bovengenoemde strafbare feiten is overleden:
  1. voor de begrafeniskosten;
  2. voor de onderhoudsbetalingen die zij zijn misgelopen als gevolg van het strafbare feit.

Er wordt financiële schadeloosstelling voor de in punt 2, onder a), genoemde materiële schade toegekend ter hoogte van maximaal tien keer het nationale bruto minimumloon, zoals vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer het verzoek om financiële schadeloosstelling heeft ingediend.

De bedragen die de dader als civiele schadeloosstelling betaalt en de vergoeding die het slachtoffer van een verzekeringsmaatschappij krijgt voor de door het strafbare feit veroorzaakte schade, worden afgetrokken van het bedrag van de financiële schadeloosstelling die de staat aan het slachtoffer toekent.

Is er een minimum-/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er wordt financiële schadeloosstelling voor materiële schade toegekend ter hoogte van maximaal tien keer het nationale bruto minimumloon, zoals vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer het verzoek om financiële schadeloosstelling heeft ingediend.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja. Het verzoek om financiële schadeloosstelling moet het volgende bevatten:

 1. de achternaam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats en woon- of verblijfplaats van het slachtoffer;
 2. de datum, plaats en omstandigheden van het strafbare feit waardoor de schade is veroorzaakt;
 3. de categorieën van de als gevolg van het strafbare feit geleden schade die onder artikel 27, lid 1, vallen;
 4. in voorkomend geval: de strafvervolgingsinstantie of de rechtbank en de datum waarop men zich daartoe heeft gewend;
 5. in voorkomend geval: het nummer en de datum van het vonnis of de handeling van de strafvervolgingsinstantie, zoals beschreven in artikel 24, lid 1, onder a);
 6. de hoedanigheid van echtgenoot, kind of ten laste komende persoon van de overledene als het gaat om de in artikel 21, lid 1, onder b), genoemde slachtoffers;
 7. het strafblad;
 8. de bedragen die de dader als schadeloosstelling heeft betaald of de vergoeding die het slachtoffer van een verzekeringsmaatschappij heeft gekregen voor de door het strafbare feit veroorzaakte schade;
 9. het verlangde bedrag aan financiële schadeloosstelling.

Kopieën van bewijsstukken met betrekking tot de in het verzoek om kosteloze rechtsbijstand ingevulde gegevens en van andere documenten waarover het slachtoffer beschikt en die relevant zijn voor het verzoek, worden bij dat verzoek gevoegd.

Het is wettelijk mogelijk om bijstand te ontvangen na een beoordeling van de behoeften van het slachtoffer – niet van de rechtbank, maar van de bijstandsdiensten voor slachtoffers van misdrijven (die zijn opgericht binnen de directoraten-generaal voor sociale bijstand en kinderopvang op grond van wet nr. 211/2004 inzake bepaalde maatregelen ter voorlichting, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van misdrijven).

Er wordt een afdeling opgericht voor ondersteuning van de slachtoffers van misdrijven, die ondersteunings- en beschermingsdiensten moet bieden aan de slachtoffers van misdrijven binnen de organisatiestructuur van ieder directoraat-generaal en waar ten minste drie specialisten zullen werken: een maatschappelijk werker, een psycholoog en een juridisch adviseur.

Het proces van informatie voor en ondersteuning en bescherming van slachtoffers van misdrijven omvat de volgende stappen:

 1. identificatie: de hoedanigheid van slachtoffer van een misdrijf in het kader van deze wet vaststellen;
 2. doorverwijzing: het slachtoffer doorverwijzen naar de dienst voor bijstand voor slachtoffers van misdrijven en naar de in artikel 3, lid 1, vermelde afdelingen voor sociale diensten en dienstverleners;
 3. initiële informatie: het slachtoffer algemene informatie geven over zijn/haar rechten en de diensten waar hij/zij gebruik van kan maken;
 4. beoordeling van de situatie van het slachtoffer door de dienst voor bijstand voor slachtoffers van misdrijven en de in artikel 3, lid 1, vermelde afdelingen voor sociale diensten en dienstverleners om te bepalen welke ondersteunings- en beschermingsmaatregelen zij gaan gebruiken;
 5. verrichting van ondersteunings- en beschermingsdiensten;
 6. monitoring en beoordeling van ondersteunings- en beschermingsdiensten.

De directoraten-generaal bieden de ondersteunings- en beschermingsdiensten kosteloos aan het slachtoffer van een misdrijf of zijn/haar gezinsleden aan, op verzoek van het slachtoffer of zijn/haar gezinsleden. De diensten kunnen ook worden verricht door de overheidsdiensten voor sociale bijstand als het gaat om plaatsen en gemeenten, of door particuliere aanbieders van sociale diensten.

Een aanvraag voor ondersteunings- en beschermingsdiensten wordt doorgaans gericht tot het directoraat-generaal, maar kan ook tot een particuliere of publieke aanbieder van sociale diensten worden gericht. In dat geval moet de dienstverlener het directoraat-generaal van het rechtsgebied waarbinnen de begunstigde van de betrokken dienst woont of verblijft, hier schriftelijk van in kennis stellen.

Slachtoffers kunnen, afhankelijk van hun behoeften, ook worden doorverwezen naar sociale diensten, diensten op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg, of andere nabijgelegen diensten van algemeen belang die conform de wet worden verricht.

Aan slachtoffers van strafbare feiten en hun gezinsleden kunnen de volgende ondersteunings- en beschermingsdiensten worden toegekend:

 1. informatie over de rechten van het slachtoffer;
 2. psychologische begeleiding en begeleiding op het gebied van het risico van secundaire en herhaalde victimisatie, intimidatie en vergelding;
 3. begeleiding in verband met financiële en praktische zaken als gevolg van het strafbare feit;
 4. diensten op het gebied van sociale (re-)integratie;
 5. emotionele en sociale ondersteuning met het oog op sociale re-integratie;
 6. informatie en begeleiding ten aanzien van de rol van het slachtoffer in de strafrechtelijke procedure, met inbegrip van voorbereiding op en deelname aan de procedure. Deze informatie- en begeleidingsdiensten omvatten geen kosteloze rechtsbijstand voor de slachtoffers van bepaalde strafbare feiten op grond van de artikelen 14 t/m 20 van wet nr. 211/2004 inzake bepaalde maatregelen ter voorlichting, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van misdrijven, of rechtsbijstand voor de persoon met letsel op grond van wet nr. 135/2010 inzake het wetboek van strafvordering, zoals nadien gewijzigd en aangevuld;
 7. indien van toepassing, doorverwijzing van het slachtoffer naar andere gespecialiseerde diensten: sociale diensten, gezondheidszorg, werkgelegenheidsdiensten, onderwijs of andere diensten van algemeen belang die conform de wet worden aangeboden.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja. De bedragen die de dader als civiele schadeloosstelling betaalt en de vergoeding die het slachtoffer van een verzekeringsmaatschappij krijgt voor de door het strafbare feit veroorzaakte schade, worden afgetrokken van het bedrag van de financiële schadeloosstelling die de staat aan het slachtoffer toekent.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Het slachtoffer kan bij de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) een verzoek indienen om een voorschot op de financiële schadeloosstelling ter hoogte van maximaal tien keer het nationale bruto minimumloon, zoals vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer om een voorschot verzoekt.

Het voorschot kan worden aangevraagd in het verzoek om financiële schadeloosstelling of in een apart verzoek, dat kan worden ingediend op ieder moment na de aangifte bij de strafvervolgingsinstanties of de rechtbank, maar uiterlijk 30 dagen na de indiening van het schadeloosstellingsverzoek.

Het voorschot wordt toegekend als het slachtoffer zich in een moeilijke financiële situatie bevindt.

Wordt het verzoek om financiële schadeloosstelling afgewezen, dan moet het slachtoffer het voorschot terugbetalen, tenzij het verzoek om financiële schadeloosstelling enkel is afgewezen omdat de dader insolvent is of vermist is.

Een slachtoffer dat een voorschot op de financiële schadeloosstelling heeft ontvangen, moet dit terugbetalen als hij/zij het verzoek om financiële schadeloosstelling niet binnen de gestelde termijn heeft ingediend.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

In wet nr. 211/2004 inzake bepaalde maatregelen ter voorlichting, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van misdrijven is geen ander maximum opgenomen dan dat van artikel 27, lid 2, te weten tien keer het nationale bruto minimumloon zoals vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer het verzoek om financiële schadeloosstelling heeft ingediend.

Indien de waarde van de schade is toegenomen, kan een nieuw verzoek om financiële schadeloosstelling worden ingediend.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Kopieën van bewijsstukken met betrekking tot de in het verzoek om kosteloze rechtsbijstand ingevulde gegevens en van andere documenten waarover het slachtoffer beschikt en die relevant zijn voor het verzoek (bv. vonnissen, bonnetjes, facturen of andere documenten die als betalingsbewijs kunnen dienen, medische documenten, verslagen van deskundigen), worden bij het verzoek gevoegd.

Het verzoek om financiële schadeloosstelling moet de volgende informatie bevatten of, indien van toepassing, vergezeld gaan van documenten waaruit de volgende informatie is op te maken:

 1. de achternaam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats en woon- of verblijfplaats van het slachtoffer;
 2. de datum, plaats en omstandigheden van het strafbare feit waardoor de schade is veroorzaakt;
 3. de categorieën van de schade die is geleden als gevolg van de volgende strafbare feiten: (poging tot) moord en doodslag, mishandeling, een opzettelijk misdrijf met lichamelijk letsel voor het slachtoffer tot gevolg, verkrachting, seksuele omgang met een minderjarige en seksueel geweld, mensenhandel en handel in minderjarigen, terrorisme en alle andere opzettelijke gewelddadige strafbare handelingen;
 4. in voorkomend geval: de strafvervolgingsinstantie of de rechtbank en de datum waarop men zich daartoe heeft gewend;
 5. in voorkomend geval: het nummer en de datum van het vonnis of het document van de strafvervolgingsinstantie; indien de dader bekend is, heeft het slachtoffer het verzoek om financiële schadeloosstelling ingediend binnen één jaar na de datum van het definitieve vonnis van de strafrechtbank die tot veroordeling of vrijspraak heeft besloten en civiele schadeloosstelling heeft toegekend of die heeft besloten de strafrechtelijke procedure te beëindigen, of na de datum waarop de officier van justitie de sluiting van de zaak heeft gelast;
 6. de hoedanigheid van echtgenoot, kind of ten laste komende persoon van de overledene, voor de slachtoffers die de echtgenoot, kinderen of ten laste komende personen zijn van degene die als gevolg van een van de volgende strafbare feiten is overleden: (poging tot) moord en doodslag, mishandeling, een opzettelijk misdrijf met lichamelijk letsel voor het slachtoffer tot gevolg, verkrachting, seksuele omgang met een minderjarige en seksueel geweld, mensenhandel en handel in minderjarigen, terrorisme en alle andere opzettelijke gewelddadige strafbare handelingen;
 7. het strafblad;
 8. de bedragen die de dader als schadeloosstelling heeft betaald of de vergoeding die het slachtoffer van een verzekeringsmaatschappij heeft gekregen voor de door het strafbare feit veroorzaakte schade.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee. Het verzoek om financiële schadeloosstelling en het verzoek om een voorschot op de financiële schadeloosstelling zijn vrijgesteld van zegelrechten.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

In nationale zaken wordt het verzoek om financiële schadeloosstelling ingediend bij de districtsrechtbank van het rechtsgebied waar het slachtoffer woont. Er wordt uitspraak gedaan door twee rechters van de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven, die in iedere districtsrechtbank is opgericht.

In grensoverschrijdende zaken is de conform artikel 3, lid 2, aangewezen Roemeense beslissende instantie de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven van de districtsrechtbank van Boekarest:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Boekarest, code 030823
Tel. +40 214083600, +40 214083700
Fax +40 213187731
E-mail:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

In nationale zaken wordt het verzoek om financiële schadeloosstelling ingediend bij de districtsrechtbank van het rechtsgebied waar het slachtoffer woont. Er wordt uitspraak gedaan door twee rechters van de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven, die in iedere districtsrechtbank is opgericht.

In grensoverschrijdende zaken is de conform artikel 3, lid 2, aangewezen Roemeense beslissende instantie, indien het strafbare feit op Roemeens grondgebied is begaan en het slachtoffer een burger van een EU-lidstaat is die op het moment van het strafbare feit legaal op het grondgebied van Roemenië aanwezig is, of een buitenlands staatsburger of staatloze die op het grondgebied van een EU-lidstaat verblijft en op het moment van het strafbare feit legaal op het grondgebied van Roemenië aanwezig is, de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven van de districtsrechtbank van Boekarest:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Boekarest, code 030823
Tel. +40 214083600, +40 214083700
Fax +40 213187731
E-mail:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee. De beslissing over het verzoek om kosteloze rechtsbijstand en het verzoek om een voorschot op de financiële schadeloosstelling wordt genomen in de raadkamer, met oproeping van het slachtoffer. De aanwezigheid van de officier van justitie is verplicht.

De Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven, die uit een panel van twee rechters bestaat, kan personen horen, om documenten verzoeken en ander bewijsmateriaal opvragen dat zij nuttig acht voor de beslissing over het verzoek.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Een tot twee jaar.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

De Commissie kan een van de volgende twee oplossingen kiezen:

 1. het verzoek inwilligen en de hoogte van de financiële schadeloosstelling of, in voorkomend geval, van het voorschot bepalen;
 2. het verzoek afwijzen, als niet is voldaan aan de wettelijke eisen voor toekenning van financiële schadeloosstelling of, in voorkomend geval, een voorschot.

De uitspraak over het verzoek om financiële schadeloosstelling of het verzoek om een voorschot op de financiële schadeloosstelling wordt betekend aan het slachtoffer. Hiertegen kan binnen 15 dagen na de betekening beroep worden ingesteld.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Het formulier voor verzoeken om financiële schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken is te vinden in een bijlage  Word (15 Kb) ro bij Besluit nr. 1319/C van de minister van Justitie van 13 mei 2008.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Nog te bevestigen.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Het slachtoffer kan op verzoek kosteloze rechtsbijstand ontvangen.

Het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt ingediend bij de districtsrechtbank van het rechtsgebied waar het slachtoffer woont. Binnen 15 dagen na de indieningsdatum wordt er daarover uitspraak gedaan door twee rechters van de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven.

Kopieën van bewijsmateriaal voor de in het verzoek ingevulde gegevens, evenals andere documenten waarover het slachtoffer beschikt en die relevant zijn voor het verzoek, worden bij het verzoek om kosteloze rechtsbijstand gevoegd.

De beslissing over het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt genomen in de raadkamer, met oproeping van het slachtoffer.

Indien het slachtoffer niet over een eigen advocaat beschikt, moet in de beslissing waarbij het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt ingewilligd, ook van rechtswege een advocaat worden aangesteld conform wet nr. 51/1995 betreffende de organisatie en de uitoefening van het beroep van advocaat, zoals opnieuw bekendgemaakt en nadien gewijzigd en aangevuld, en de regels voor het beroep van advocaat.

De beslissing over het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt betekend aan het slachtoffer.

De beslissing houdende afwijzing van het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt op verzoek van het slachtoffer binnen 15 dagen na de betekening met het oog op heroverweging verstuurd naar de districtsrechtbank waartoe de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven behoort. De heroverweging wordt uitgevoerd door een panel van twee rechters.

Er wordt gedurende de gehele procedure kosteloze rechtsbijstand toegekend tot maximaal twee keer het nationale bruto minimumloon, zoals vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer het verzoek om kosteloze rechtsbijstand heeft ingediend. De middelen die nodig zijn voor de kosteloze rechtsbijstand, zijn afkomstig uit de staatsbegroting, via de begroting van het ministerie van Justitie.

De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing op de toekenning van het bedrag dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot toekenning van civiele schadeloosstelling aan het slachtoffer van een misdrijf.

Verder voorziet het ministerie van Justitie, dat in overeenstemming met artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad als de Roemeense assistentieverlenende instantie is aangewezen, de verzoeker van de noodzakelijke informatie over de mogelijkheden om de staat waar het strafbare feit is gepleegd, om financiële schadeloosstelling te verzoeken, alsook van de noodzakelijke verzoekformulieren, informatie en aanwijzingen in verband met het invullen daarvan, en de noodzakelijke bewijsstukken.

Zie besluit nr. 1319/C van de minister van Justitie van 13 mei 2008. Overeenkomstig artikel 2 van dit besluit vervult het ministerie van Justitie zijn taken als assistentieverlenende instantie via het directoraat voor Internationaal Recht en Internationale Verdragen, dat kan samenwerken met andere structuren van het ministerie van Justitie die taken op dat vlak hebben. Wanneer een aanvrager een verzoek om financiële schadeloosstelling indient in een andere lidstaat, heeft het ministerie van Justitie als assistentieverlenende instantie voornamelijk de volgende taken: het verzoek van de aanvrager ontvangen en de ontvangst hiervan bevestigen; het verzoek onderzoeken en de aanvrager in voorkomend geval laten weten waarom deze wordt afgewezen; indien men van oordeel is dat aan de eisen is voldaan: het verzoekformulier naar de aanvrager sturen en hem/haar helpen bij het invullen daarvan; de aanvrager verzoeken de noodzakelijke informatie en/of documenten aan te leveren om het formulier in te vullen; vertaling van de uitspraak van de beslissende autoriteit uit de staat waar de financiële schadeloosstelling wordt aangevraagd door een beëdigde vertaler faciliteren en de vertaling zo snel mogelijk naar de aanvrager sturen enz.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Het verzoek om kosteloze rechtsbijstand en het verzoek om toekenning van het bedrag dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot toekenning van civiele schadeloosstelling aan het slachtoffer van het misdrijf, kunnen ook worden ingediend door niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van slachtofferbescherming, indien de documenten zijn ondertekend door het slachtoffer, alle wettelijk vereiste gegevens bevatten en vergezeld gaan van de noodzakelijke bewijsstukken.

Laatste update: 23/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.