Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De wet voorziet in een eenmalige schadeloosstelling voor personen die letsel hebben opgelopen door met voorbedachten rade gepleegde geweldsmisdrijven; voor andere misdrijven geldt geen financiële compensatie. Het gaat hierbij vooral om moord en toebrengen van lichamelijk letsel. Mensenhandel, seksueel misbruik, seksueel geweld en verkrachting worden in de wet als een aparte categorie misdrijven beschouwd; hiervoor wordt een vergoeding wegens morele schade toegekend.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Als u slachtoffer van een geweldsmisdrijf bent, krijgt u alleen een vergoeding voor het lichamelijk letsel dat u is toegebracht (compensatie voor pijn en lijden en verminderd maatschappelijk functioneren). Wat betreft mensenhandel, verkrachting, seksueel misbruik en seksueel geweld voorziet de wet in een vergoeding van morele schade.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Als iemand als gevolg van een geweldsmisdrijf is overleden, kunnen de familieleden van die persoon volgens de wet ook om schadeloosstelling verzoeken, te weten de echtgenoot en kinderen van de overledene en, als er geen kinderen zijn, de ouders van de overledene, en als er geen ouders zijn, de persoon jegens wie de overledene een onderhoudsverplichting had.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Nee, in dit geval hebben de familieleden van het slachtoffer wettelijk gezien geen recht op schadeloosstelling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

U kunt om schadeloosstelling verzoeken als u een staatsburger van Slowakije bent of een staatsburger van een andere lidstaat of een staatloze persoon met vaste woonplaats op het grondgebied van Slowakije of in een andere lidstaat, of als u een staatsburger bent van een niet EU-land onder de voorwaarden en in de mate als bepaald in internationale verdragen die conform de wet zijn geratificeerd en afgekondigd, als het lichamelijk letsel op het grondgebied van Slowakije is toegebracht. U kunt ook om schadeloosstelling verzoeken als u in Slowakije asiel, subsidiaire bescherming, tijdelijk onderdak of een verblijfsvergunning (al dan niet om humanitaire redenen) hebt gekregen, als het lichamelijk letsel op het grondgebied van Slowakije is toegebracht.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, op grond van de Slowaakse rechtsorde is zo’n procedure niet toegestaan. U kunt alleen om schadeloosstelling verzoeken als het lichamelijk letsel op het grondgebied van Slowakije is toegebracht.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U kunt alleen om schadeloosstelling verzoeken als uit het onderzoek blijkt dat er een misdrijf is gepleegd en dat het lichamelijk letsel dat u is toegebracht, daarvan het gevolg is. Daarom komt u uitsluitend voor schadeloosstelling in aanmerking als er strafrechtelijke vervolging is ingesteld. Het is echter niet belangrijk of deze vervolging op basis van uw aangifte of om een andere reden tot stand is gekomen.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, u kunt alleen een verzoek om schadeloosstelling indienen wanneer er in het kader van een strafproces een definitief vonnis of een strafbeschikking is gegeven waarin de dader schuldig is bevonden aan het plegen van een misdrijf dat lichamelijk letsel aan u als slachtoffer heeft toegebracht, of een vonnis waarin de verdachte is vrijgesproken, omdat hij of zij vanwege ontoerekeningsvatbaarheid of zijn of haar leeftijd strafrechtelijk niet aansprakelijk is. Voorwaarde voor het inwilligen van dit verzoek is wel dat u niet op een andere manier schadeloos bent gesteld voor het lichamelijk letsel. In geval van sepot, een beslissing om de vervolging te staken of sluiting van de zaak overeenkomstig het ter zake bepaalde in Wet nr. 301/2005 Jurispr. houdende de invoering van het wetboek van strafvordering, kunt u schadeloosstelling vorderen op basis van een beslissing van de bevoegde instantie waarin bovengenoemde feiten worden beschreven. In zo’n geval mogen de uitkomsten van het onderzoek of het beknopte onderzoek van de strafvervolgingsinstanties echter geen aanleiding geven tot redelijke twijfel over de vraag of het misdrijf, met lichamelijk letsel voor het slachtoffer, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen – als die werd geïdentificeerd?

Om krachtens deze wet aanspraak op schadeloosstelling te kunnen maken, moet u als slachtoffer van een geweldsmisdrijf in het kader van een strafproces uw recht op vergoeding van de schade als gevolg van het opgelopen lichamelijk letsel uitoefenen. Deze bepaling is niet van toepassing als het slachtoffer als gevolg van het misdrijf is overleden, noch in geval van lichamelijk letsel dat is veroorzaakt door mensenhandel, verkrachting, seksueel geweld of seksueel misbruik.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Als de dader of zijn of haar verblijfplaats niet bekend is of als een strafrechtelijke vervolging tegen hem of haar door een rechtmatig obstakel wordt belemmerd en het lichamelijk letsel dat u is toegebracht, niet op een andere wijze volledig is vergoed, mag u om schadeloosstelling verzoeken. Voorwaarde hierbij is dat de uitkomsten van het onderzoek of het beknopte onderzoek van de strafvervolgingsinstanties geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde twijfel over de vraag of het misdrijf, met lichamelijk letsel voor het slachtoffer, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het verzoek moet worden ondersteund door een rechtmatige beslissing van de strafvervolgingsinstantie of de rechtbank die de zaak als laatste heeft behandeld; in deze beslissing moeten de bovengenoemde feiten worden aangetoond.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

U moet het verzoek indienen binnen één jaar nadat de strafrechtelijke veroordeling van de dader van kracht is geworden. Als de dader onbekend is of als een strafrechtelijke vervolging tegen hem of haar door een rechtmatig obstakel wordt belemmerd, moet het verzoek worden ingediend binnen zes maanden nadat de beslissing van de strafvervolgingsinstantie of de rechtbank die de zaak als laatste heeft behandeld, van kracht is geworden.

Indien de strafrechter u als slachtoffer van een geweldsmisdrijf, en uw vordering tot vergoeding van de schade als gevolg van het lichamelijk letsel, heeft verwezen naar een civiele rechter of een procedure voor een andere instantie, moet het verzoek worden ingediend binnen één jaar na het van kracht worden van de beslissing over uw vordering die is genomen in het kader van het civiele proces of de procedure voor een andere instantie. Bij het verstrijken van deze termijn vervalt het recht op schadeloosstelling krachtens deze wet.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

Er wordt uitsluitend schadevergoeding uitgekeerd als er sprake is van lichamelijk letsel (compensatie voor pijn en lijden en verminderd maatschappelijk functioneren) of morele schade in de gevallen zoals die in de wet staan beschreven. De vergoeding betreft geen andere verliezen of kosten.

a) voor het slachtoffer van een strafbaar feit:

– materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (bv. verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, speciale hulpmiddelen enz.);
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit of andere blijvende beperkingen);
  • inkomstenderving tijdens de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.);
  • het verlies van een kans;
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten);
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen;
  • overige;

– niet van toepassing op:

– psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer – vergoeding van morele schade voor mensenhandel, verkrachting, seksueel misbruik en seksueel geweld;

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

– materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten;
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans;

– niet van toepassing op:

– psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/schadeloosstelling voor de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer – de nabestaanden van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf ontvangen een vergoeding tot het wettelijke maximum van vijftigmaal het minimumloon op het moment dat het strafbare feit werd gepleegd. Dit bedrag wordt evenredig over alle rechthebbende nabestaanden verdeeld.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt in één enkele betaling uitgekeerd.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Of u een strafblad hebt, maakt niet uit voor de schadeloosstelling die u van Slowakije krijgt. De beslissende instantie kan het bedrag wel verlagen, wanneer u als slachtoffer medeverantwoordelijk bent voor het lichamelijk letsel of niet bent overgegaan tot het uitoefenen van uw recht op schadeloosstelling door de dader van het misdrijf waardoor u het lichamelijk letsel hebt opgelopen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen invloed op de beslissing over de schadeloosstelling.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De hoogte van de schadeloosstelling kan worden beïnvloed door de mate waarin u verantwoordelijk bent voor het lichamelijk letsel, of door het feit dat u niet uw recht hebt uitgeoefend om rechtstreeks een vergoeding van de dader te krijgen.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Als het lichamelijk letsel in een rechterlijk vonnis is erkend, wordt de schadeloosstelling gebaseerd op de omvang van dit letsel zoals in het vonnis vermeld; zo niet, dan wordt de vergoeding op passende wijze berekend aan de hand van de bepalingen van speciale wetgeving over het toekennen van schadeloosstelling voor pijn en lijden en voor verminderd maatschappelijk functioneren. In geval van mensenhandel, verkrachting, seksueel geweld of seksueel misbruik beloopt de vergoeding voor morele schade tienmaal het minimumloon (op het moment van het ontstaan van de schade), terwijl de vergoeding van deze schade voor de nabestaanden – als het slachtoffer als gevolg van het misdrijf is overleden – vijftigmaal het minimumloon (op het moment van het ontstaan van de schade) beloopt.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

De wet voorziet niet in een minimumbedrag voor de schadeloosstelling. Het maximumbedrag is vijftigmaal het minimumloon op het moment dat het strafbare feit werd gepleegd (momenteel 29 000 EUR).

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Als in het kader van een strafproces reeds middels een definitief vonnis of een strafbeschikking is besloten over schadevergoeding voor lichamelijk letsel, wordt de ernst van het letsel zoals beschreven in dat vonnis of die beschikking als uitgangspunt genomen voor de berekening en toekenning van de schadeloosstelling. Als u als slachtoffer (dat zijn recht in het kader van een strafproces heeft uitgeoefend) naar de civiele rechter wordt verwezen, wordt de ernst van het letsel zoals beschreven in de beslissing van die rechter als uitgangspunt genomen voor de berekening en toekenning van de schadeloosstelling. . Zo niet, dan moet een medisch verslag worden overgelegd met daarin de gegevens die nodig zijn om het specifieke bedrag van de schadeloosstelling te bepalen. De regels voor het vaststellen van de hoogte van de schadeloosstelling zijn te vinden in wetgeving over de berekening van lichamelijke schade in het algemeen, niet alleen met het oog op het compenseren van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, u krijgt alleen vergoeding als de schade niet op andere wijze is gecompenseerd (bv. op grond van een particuliere verzekering of rechtstreeks door de dader).

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt geen voorschot op de schadeloosstelling krijgen.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Zo’n procedure is mogelijk; als slachtoffer kunt u opnieuw schadeloosstelling eisen (bv. wanneer uw situatie is gewijzigd of uw gezondheid is verslechterd), maar het verzoek moet wel binnen de standaardperiode worden ingediend (binnen één jaar nadat de strafrechtelijke veroordeling van de schuldig bevonden dader van kracht is geworden, en als de dader onbekend is of als een strafrechtelijke vervolging tegen hem of haar door een rechtmatig obstakel wordt belemmerd, binnen één jaar nadat de beslissing van de strafvervolgingsinstantie of rechtbank die de zaak als laatste heeft behandeld, van kracht is geworden). Het totale bedrag van de schadeloosstelling mag in een en dezelfde zaak echter niet hoger zijn dan vijftigmaal het minimumloon.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • De definitieve uitspraak of beslissing van de strafvervolgingsinstantie die de zaak als laatste heeft behandeld; als u de beslissing niet kunt bijvoegen, moet u vermelden welke strafvervolgingsinstantie of rechtbank de zaak als laatste heeft behandeld. Tegelijkertijd moet u informatie verschaffen over de persoon die ervan verdacht wordt het strafbare feit te hebben gepleegd waardoor u lichamelijk letsel is toegebracht, wanneer u weet wie deze persoon is;
 • informatie over de actie die u hebt ondernomen om schadeloosstelling te ontvangen van de dader van het misdrijf waardoor u het lichamelijk letsel hebt opgelopen (deze bepaling is niet van toepassing als u als slachtoffer bent overleden als gevolg van het misdrijf, noch in geval van lichamelijk letsel dat is veroorzaakt door mensenhandel, verkrachting, seksueel geweld of seksueel misbruik);
 • een document waaruit de familieverwantschap blijkt en wie de groep rechthebbenden zijn, als u als slachtoffer bent overleden als gevolg van het misdrijf.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Een verzoek om schadeloosstelling brengt voor u geen kosten met zich mee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Het Slowaakse ministerie van Justitie beslist over zulke verzoeken.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

U moet het verzoek richten aan: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek), Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Uw aanwezigheid is niet verplicht.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Het Slowaakse ministerie van Justitie moet binnen zes maanden over dit verzoek beslissen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als het Slowaakse ministerie van Justitie het verzoek niet of slechts gedeeltelijk inwilligt, hebt u als slachtoffer van een geweldsmisdrijf het recht te verzoeken om de bescherming van uw subjectieve rechten door middel van een administratief beroep dat steunt op de desbetreffende bepalingen van Wet nr. 162/2015 Jurispr. houdende de invoering van het wetboek van administratieve rechtsvordering. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Op de website van het Slowaakse ministerie van Justitie.

Ieder slachtoffer wordt door de opsporingsinstanties geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden om door Slowakije schadeloos te worden gesteld in het kader van een strafproces.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Informatie over de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven is te vinden op de website van het Slowaakse ministerie van Justitie (klik hier). Wanneer u tijdens een strafproces wordt gehoord, ontvangt u tevens informatie over (en de contactgegevens van) organisaties die slachtoffers hulp en bijstand bieden.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Er bestaat geen rechtsbijstand die specifiek is gericht op het indienen van verzoeken om schadeloosstelling. U kunt wel een beroep doen op de algemene rechtshulp die de staat via het centrum voor rechtsbijstand verstrekt. Daarnaast verschaft het Slowaakse ministerie van Justitie zelf basisrichtlijnen voor het indienen van zo’n verzoek.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja, er zijn organisaties die slachtoffers van geweldsmisdrijven hulp en bijstand bieden, maar die zijn momenteel onafhankelijk van de staat actief.

Laatste update: 31/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.