Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Schadeloosstelling kan uitsluitend worden toegekend aan slachtoffers van met opzet gepleegde geweldsmisdrijven. Dit zijn misdrijven die de dader opzettelijk heeft gepleegd en die een rechtstreekse aanval op lijf en leven vormen met gebruik van geweld (misdrijven tegen lijf en leven, zoals moord, doodslag, mishandeling) of aantasting van de seksuele integriteit (zedenmisdrijven).

Een andere voorwaarde voor toekenning van een schadeloosstelling is dat volgens het Wetboek van Strafrecht op het betrokken misdrijf een gevangenisstraf van ten minste één jaar staat. Met andere woorden, schadeloosstelling is niet mogelijk bij strafbare feiten waarop een geldstraf staat.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U hebt geen recht op schadeloosstelling in geval van gering letsel (bv. kneuzingen schaafwonden, blauwe plekken) of andere lichamelijke verwondingen die slechts tijdelijk en aan de buitenkant zichtbaar zijn, of die tijdelijk en in mindere mate uw gezondheid aantasten.

U kunt schadeloos worden gesteld krijgen wanneer lichamelijk letsel ten minste als gering wordt beschouwd (bv. wonden van de weke delen die gehecht moeten worden, eenvoudige fracturen, eenvoudige ontwrichtingen en verstuikingen, eenvoudige trommelvliesperforaties, hersenschudding met zeer kort bewustzijnsverlies, verlies van een of twee tanden of kiezen, verlies van één gewrichtsknokkel).

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja, psychisch lijden door het overlijden van een dierbare kan ook een reden zijn om de nabestaanden schadeloosstelling toe te kennen; dat wil zeggen personen die door het slachtoffer werden ondersteund of het recht hadden door hem of haar te worden ondersteund (met name minderjarige kinderen en kinderen onder de 26 jaar die voltijds onderwijs volgen; een echtgenoot of ongehuwde partner die geen bestaansmiddelen had en buiten eigen schuld werkloos was; ouders, als zij niet voldoende bestaansmiddelen hebben of kunnen verkrijgen).

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Nee.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Nee. De formele voorwaarde voor toekenning van schadeloosstelling is dat u een staatsburger van de Republiek Slovenië of een andere EU-lidstaat bent.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee. U kunt alleen schadeloos worden gesteld als het strafbare feit is gepleegd op het grondgebied van de Republiek Slovenië of op een Sloveens schip of in een Sloveens vliegtuig, ongeacht waar deze zich bevonden op het moment dat het strafbare feit werd begaan.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, het feit moet door de bevoegde instantie (politie, openbaar ministerie) zijn geregistreerd of bij deze instantie zijn aangegeven. Verder moet het feit als een misdrijf worden beschouwd (en niet bijvoorbeeld als een overtreding) en moet er een redelijk vermoeden bestaan dat er een misdrijf is gepleegd (strafklacht ingediend bij de openbare aanklager).

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, maar er moet wel een redelijk vermoeden bestaan dat het misdrijf is gepleegd. Dit betekent gewoonlijk dat er ten minste een strafklacht moet zijn ingediend, die de politie naar het openbaar ministerie doorstuurt zodra zij haar onderzoek heeft afgerond.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Doorgaans is de grondslag voor schadeloosstelling in zulke gevallen het definitieve en uitvoerbare vonnis waarin het slachtoffer een schadeloosstelling wordt toegekend en dat al tijdens de strafprocedure (beslissing over een civiele vordering binnen deze procedure) of in een civiele procedure (beslissing over een vordering) kan zijn uitgesproken. Een extra voorwaarde is dat de tenuitvoerlegging (inning van bedragen) op basis van dit vonnis niet succesvol was of in überhaupt niet mogelijk is (de dader heeft geen vermogen, het vermogen kan niet worden geïnd).

In bepaalde gevallen is het echter niet nodig om eerst schadeloosstelling van de dader te eisen:

— wanneer u als slachtoffer van een misdrijf tot een van de speciaal beschermde groepen hoort – kinderen, slachtoffers van huiselijk geweld, gehandicapten, burgers van andere EU-lidstaten (in grensoverschrijdende zaken);

— wanneer de dader onbekend blijft (d.w.z. drie maanden na de registratie of aangifte van het misdrijf nog niet bekend is en ook niet is geïdentificeerd voordat de betrokken commissie een beslissing over schadeloosstelling heeft gegeven) of als de dader niet kan worden vervolgd (bv. als de dader is overleden of jonger dan is 14 jaar en niet strafrechtelijk aansprakelijk is).

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Als de dader onbekend blijft (d.w.z. drie maanden na de opsporing of aangifte van het misdrijf nog niet bekend is en ook niet is geïdentificeerd voordat de betrokken commissie een beslissing over schadeloosstelling heeft gegeven), kunt u om schadeloosstelling verzoeken.

In de regel wordt u schadeloos gesteld wanneer de dader wordt veroordeeld en uw verzoek gebaseerd is op een uitvoerbare akte - een vonnis (in een strafprocedure of civiele procedure) waarin u als slachtoffer schadeloosstelling wordt toegekend, en wanneer u deze schadeloosstelling niet bij de dader kunt innen (tenuitvoerlegging is niet succesvol of onmogelijk).

Als een slachtoffer een speciale status heeft (kinderen, gehandicapten of slachtoffers van huiselijk geweld en slachtoffers in grensoverschrijdende zaken - staatsburgers van andere EU-lidstaten), hoeft de dader niet veroordeeld te zijn wanneer u om schadeloosstelling wilt verzoeken.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Ja, er zijn twee termijnen voor een verzoek om schadeloosstelling.

In geval van een onbekende dader of speciale groepen slachtoffers (kinderen, slachtoffers van huiselijk geweld, gehandicapten, staatsburgers van andere EU-lidstaten) moet het verzoek worden ingediend binnen zes maanden na de datum waarop het misdrijf werd gepleegd.

In andere gevallen waarin u eerst schadeloosstelling door de dader moet eisen, is de termijn voor het indienen van het verzoek drie maanden vanaf de datum van ontvangst van de beslissing of de kennisgeving dat de tenuitvoerlegging niet succesvol was; wanneer er geen tenuitvoerlegging werd voorgesteld, bedraagt de termijn drie maanden vanaf de ontvangst van het bericht dat tenuitvoerlegging niet mogelijk is.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

— materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel) — JA, maar alleen wanneer u niet in aanmerking komt voor toereikende uitkeringen op grond van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; u krijgt het bedrag dat volgens de regelgeving van de Republiek Slovenië op basis van de verplichte ziektekostenverzekering voor de kosten van gezondheidszorg wordt uitgekeerd, met een maximum van 20 000 EUR
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.) — NEE
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.) — NEE
  • het verlies van een kans — NEE
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten) — NEE
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen — NEE
  • overige

— psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtofferJA, bij lichamelijke en geestelijke pijn (verlies van levenskwaliteit, verminking, verminderde vrijheid, schending van waardigheid en andere persoonlijkheidsrechten); een vergoeding voor angst wordt niet toegekend

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

— materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten — NEE, omdat dit nu een sociaal recht is dat op grond van een andere wet wordt uitgeoefend
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie) — JA (uitsluitend voor slachtoffers); u krijgt het bedrag dat volgens de regelgeving van de Republiek Slovenië op basis van de verplichte ziektekostenverzekering voor de kosten van gezondheidszorg wordt uitgekeerd, maar alleen als u geen verplichte of vrijwillige ziektekostenverzekering heeft
 • verlies van bestaansmiddelenJA, voor de kinderen van de overledene die aan de voorwaarden voor een nabestaandenpensioen voldoen (leeftijd tot 15 jaar, of 26 jaar als zij voltijds onderwijs volgen), maar het pensioen niet ontvangen (om redenen die met de overledene te maken hebben)
 • het verlies van een kans — NEE

— psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer — JA, de nabestaanden krijgen een vergoeding voor geestelijke pijn door het verlies van een dierbare

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

— materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
  • het verlies van een kans
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overige

— psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

— materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

 

— psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Gewoonlijk wordt de vergoeding in één enkele betaling uitgekeerd, tenzij het nodig is de toekomstige voorwaarden vast te stellen om schadeloosstelling voor bepaalde perioden (bv. voltijds onderwijs aan een kind) toe te kennen.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Bij de beslissing over het bedrag van de schadeloosstelling wordt gekeken naar uw gedrag tijdens en na het plegen van het misdrijf, en naar uw bijdrage aan het ontstaan en de omvang van de schade. De schadeloosstelling kan op basis hiervan worden verlaagd en het verzoek kan zelfs worden afgewezen.

Uw strafblad wordt niet gecontroleerd. Als u echter niet meewerkt aan de schadeloosstellingsprocedure, kunnen mogelijk niet alle omstandigheden die van belang zijn om het recht op schadeloosstelling te bepalen, worden vastgesteld. Daardoor wordt wellicht niet aan de voorwaarden voor de erkenning van schade voldaan. Als u niet reageert op oproepen van de beslissende instantie om het verzoek om schadeloossteling aan te vullen, kan het onvolledige verzoek worden afgewezen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De financiële situatie van u als slachtoffer wordt niet onderzocht en heeft dus geen gevolgen voor de erkenning van het recht op schadeloosstelling of het bedrag.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Ja, het bedrag van de schadeloosstelling wordt verminderd met andere vormen van compensatie, vergoedingen of andere betalingen die u op enige andere basis voor hetzelfde soort schade hebt ontvangen.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Voor lichamelijke en geestelijke pijn wordt gekeken naar de hoogste wettelijke vergoeding voor elk soort schade. Het uit te keren bedrag wordt vastgesteld op grond van deze limieten en van de ernst van het letsel of het soort schade.

Wat betreft lichamelijke pijngelden speciale regels voor verschillende categorieën letsel. In de wet staan de minimum- en maximumbedragen voor deze categorieën – van 50 tot 500 EUR voor gering letsel, van 100 tot 1 000 EUR voor matig letsel, van 250 tot 2 500 EUR voor ernstig letsel, van 500 tot 5 000 EUR voor zeer ernstig letsel en van 1 000 tot 10 000 EUR voor buitengewoon ernstig letsel.

Voor andere soorten schade verwijst de wet naar andere regelgeving. De terugbetaling van behandelingskosten wordt opgenomen in het bedrag van de kosten van gezondheidszorg die door de ziektekostenverzekering worden gedekt, en waarop de verzekerde volgens de regelgeving van de Republiek Slovenië gezien de omstandigheden recht heeft. De vergoeding van gelden als gevolg van verlies van bestaansmiddelen voor nabestaanden van het overleden slachtoffer wordt vastgesteld op basis van de Sloveense regels voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betreffende het nabestaandenpensioen.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Ja, voor lichamelijke pijn ten minste 50 EUR en ten hoogste 10 000 EUR en voor geestelijke pijn ten hoogste 10 000 EUR.

De vergoeding voor geestelijke pijn door het overlijden van een dierbare kan worden toegekend aan alle familieleden van een overledene tot 10 000 EUR.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee. U kunt het bedrag van de schadeloosstelling op het verzoekformulier vermelden, maar dat is niet wettelijk verplicht.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja. Op grond van de wet wordt het bedrag van de vergoeding die voor elk soort schade is vastgesteld, verminderd met andere vormen van compensatie, vergoedingen of andere betalingen die u op enige andere basis voor hetzelfde soort schade hebt ontvangen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

De wet voorziet niet in zo'n wijziging in de omstandigheden.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Volgens de wet moeten de volgende documenten bij het verzoek worden gevoegd:

 • volmacht;
 • kopie van het proces-verbaal (of stukken van een andere instantie die in de strafprocedure of daaraan voorafgaand optreedt);
 • relevante medische verslagen en verklaringen;
 • een verklaring waaruit blijkt of u ook om schadeloosstelling uit andere bronnen verzoekt.

Wanneer u om schadeloosstelling verzoekt nadat u er niet in geslaagd bent vergoeding van de dader te vorderen, moet het volgende eveneens worden bijgevoegd:

 • kopie van het vonnis (waarin de vergoeding werd toegekend);
 • kopie van de executoriale titel (tenuitvoerleggingsbevel) en bewijs dat tenuitvoerlegging niet succesvol of onmogelijk was.

De beslissende instantie kan nader bewijs opvragen teneinde na te gaan of aan de voorwaarden voor het toekennen van schadevergoeding is voldaan.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee. Op grond van de Wet op schadevergoeding voor slachtoffers worden geen kosten in rekening gebracht voor verzoeken, handelingen en beslissingen in schadeloosstellingsprocedures.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Commissie voor besluitvorming over schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj; hierna de "commissie" genoemd).

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Aan het ministerie van Justitie (Ministrstvo za pravosodje), Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De wettelijke termijn voor het geven van een beslissing is drie maanden vanaf de ontvangst van een compleet verzoek. In de regel duurt de procedure minder dan een half jaar, afhankelijk van de omstandigheden.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing van de commissie aanvechten door een bestuursrechtelijke procedure aanhangig te maken bij de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Op de website van het ministerie van Justitie:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/kazniva-dejanja/odskodnine-zrtvam-kaznivih-dejanj.html

De Engelse versie van de webpagina:

https://www.gov.si/en/topics/compensation-for-victims-of-crimes/

U kunt ook schriftelijk of telefonisch informatie krijgen:

Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 369 5442

E-mail: gp.mp@gov.si

Volgens de wet moet de politie basisinformatie verschaffen over hoe mensen hun rechten kunnen uitoefenen. Deze informatie is ook te verkrijgen bij andere overheidsinstanties die zich met slachtoffers bezighouden (centra voor maatschappelijk werk, ngo's op het gebied van slachtofferhulp); zij zijn doorgaans eveneens op de hoogte van deze rechten.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Zie hierboven.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

In deze gevallen is geen gratis rechtsbijstand beschikbaar.

Volgens de regels voor de algemene administratieve procedure moet de betrokken ambtenaar echter de rechten van de verzoeker beschermen. Dit betekent dat hij of zij u moet toestaan uw rechten uit te oefenen, u op deze rechten moet wijzen, u moet vragen het verzoekformulier volledig in te vullen en een toelichting moet geven. Daarbij moet hij of zij ervoor zorgen dat uw rechten niet worden ingeperkt door uw onwetendheid of gebrek aan kennis.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja, sommige ngo's helpen slachtoffers hun rechten te doen gelden (bv. de organisatie voor geweldloze communicatie (Društvo za nenasilno komunikacijo)).

Laatste update: 12/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.