Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

In het Spaanse recht is de normale procedure voor verzoeken om schadeloosstelling voor geleden schade en letsel een strafrechtelijke procedure waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid samen met de strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt geanalyseerd. Om die reden biedt de lokale strafrechtbank (Juzgado de Instrucción) een persoon die schade heeft geleden de mogelijkheid van een civiele actie, zodat hij kan aangeven of hij een vordering wil instellen tijdens de strafrechtelijke procedure of zich het recht wil voorbehouden schadeloosstelling voor de geleden schade te vorderen via een civiele procedure.

Als de benadeelde aangeeft een vordering te willen instellen in de strafrechtelijke procedure, kan hij kiezen voor een civiele actie die namens hem aanhangig wordt gemaakt door de openbare aanklager (dit gebeurt ook wanneer hij geen voorkeur aangeeft) of, als hij dat wenst, zelf de zitting bij te wonen (via een advocaat en de openbare aanklager).

Als de benadeelde ervoor kiest buiten de strafrechtelijke procedure om schadevergoeding te vorderen, moet hij een civiele procedure beginnen volgens de desbetreffende regels.

In grensoverschrijdende situaties, bijvoorbeeld wanneer het strafbare feit is gepleegd in een andere lidstaat dan die waarin het slachtoffer woont, kan naar nationaal recht een schadevergoeding van de pleger van het misdrijf worden gevorderd bij de strafrechter die uitspraak doet in de zaak.

Het Spaanse recht kent specifieke schadeloosstellingsregelingen voor geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven en terroristische misdrijven.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven die in Spanje zijn gepleegd en tot overlijden, ernstig lichamelijk letsel of schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid hebben geleid, heeft Spanje een regeling die voorziet in steun bij dit soort bewuste (opzettelijke) en gewelddadige misdrijven. Er wordt eveneens steun verleend aan slachtoffers van zedenmisdrijven die niet met geweld gepaard zijn gegaan.

In het algemeen is de wettelijk vastgestelde financiële steun beschikbaar wanneer ten tijde van het misdrijf:

 • het slachtoffer de Spaanse nationaliteit had of onderdaan was van een andere EU-lidstaat;
 • het slachtoffer niet de Spaanse nationaliteit had of geen onderdaan was van een andere EU-lidstaat, maar wel zijn gewone verblijfplaats in Spanje had;
 • het slachtoffer onderdaan was van een andere staat die soortgelijke steun aan Spanjaarden op zijn grondgebied toekent.

In geval van overlijden gelden de bovengenoemde eisen ten aanzien van nationaliteit of verblijfplaats voor de begunstigden en niet voor de overledene.

In geval van ernstig lichamelijk letsel of ernstige schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid zijn de directe slachtoffers (de slachtoffers die het letsel of de schade hebben opgelopen) de begunstigden.

Letsel dat recht geeft op financiële steun is letsel dat inbreuk maakt op de lichamelijke integriteit of de lichamelijke of geestelijke gezondheid en dat bij het slachtoffer leidt tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid die meer dan zes maanden voortduurt of blijvende invaliditeit van ten minste 33 %.

Bij terroristische misdrijven zijn er verschillende soorten staatssteun beschikbaar voor slachtoffers van terrorisme, als vergoeding voor de schade die zij door misdrijven van dit type hebben geleden. Er moet een direct verband bestaan tussen de terroristische daad en de geleden schade.

De volgende schade en letsels komen voor vergoeding in aanmerking:

 • lichamelijk letsel, zowel fysiek als psychisch, en uitgaven voor medische behandeling, prothesen en operaties;
 • deze kosten worden alleen aan de betrokken persoon vergoed als ze niet geheel of gedeeltelijk worden gedekt door het publieke of particuliere socialezekerheidsstelsel dat op hem van toepassing is;
 • materiële schade aan woningen van natuurlijke personen of schade aan commerciële en industriële inrichtingen, hoofdkantoren van politieke partijen, vakbonden en maatschappelijke organisaties;
 • de kosten van tijdelijke huisvesting tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden aan de gewone verblijfplaats van natuurlijke personen;
 • schade aan particuliere voertuigen en schade aan voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen, met uitzondering van overheidsvoertuigen.

Met uitzondering van lichamelijk letsel is vergoeding voor bovengenoemde schade ondergeschikt aan de vergoeding die voor dezelfde omstandigheden is vastgesteld door een andere overheidsinstelling of aan vergoedingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten. In deze gevallen is de vergoeding het verschil tussen de door bovengenoemde overheidsinstellingen of verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde vergoeding en de officiële waardering.

Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald op basis van de ontstane schade (ernst van het letsel en soort handicap dat het letsel veroorzaakt, overlijden enz.).

Andere steun:

 • voor studie: wanneer een terroristische daad leidt tot lichamelijk letsel dat van bijzonder belang is voor een student of voor zijn ouders of voogden, of wanneer hij door dit letsel ongeschikt wordt voor het uitoefenen van zijn reguliere beroep;
 • onmiddellijke psychologische en psychopedagogische bijstand, zowel voor slachtoffers als voor hun familieleden;
 • buitengewone en uitzonderlijke steun ter verlichting van situaties van persoonlijke of gezinsnood van slachtoffers die in het geheel niet of in sterk onvoldoende mate in aanmerking komen voor normale steun.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven die rechtstreeks tot de dood van het slachtoffer leiden, kunnen indirecte slachtoffers begunstigde zijn als het slachtoffer ten tijde van het misdrijf de Spaanse nationaliteit bezat of onderdaan van een andere EU-lidstaat was of, als dit niet het geval is, zijn gewone verblijfplaats in Spanje had of onderdaan was van een andere staat die soortgelijke steun aan Spanjaarden op zijn grondgebied toekent.

Begunstigden als indirecte slachtoffers zijn:

 • de echtgenoot of echtgenote van de overledene, als zij niet wettelijk gescheiden waren, of de persoon die vóór het overlijden ten minste twee jaar op permanente basis met de overledene samenwoonde in een relatie die vergelijkbaar is met een huwelijk, tenzij zij samen kinderen hadden, in welk geval louter samenwonen volstaat;
 • iedereen die is veroordeeld voor moord met voorbedachten rade in welke vorm dan ook waarbij de overledene zijn/haar echtgenoot was of de persoon met wie hij/zij verbonden was of verbonden was geweest in een soortgelijke stabiele relatie, is uitgesloten van de status van begunstigde;
 • het kind van een overleden persoon dat van die persoon afhankelijk was en met hem/haar samenwoonde, ervan uitgaande dat minderjarigen en gehandicapte meerderjarigen financieel afhankelijk zijn;
 • de ouder van een overleden persoon die financieel afhankelijk was van die persoon, mits er niemand is die in de hierboven vermelde situaties verkeert;
 • de ouders van minderjarigen die overlijden als rechtstreeks gevolg van een misdrijf, worden eveneens als indirecte slachtoffers beschouwd voor de financiële steun die in de Spaanse wetgeving is vastgesteld.

In geval van overlijden van een minderjarige of gehandicapte als rechtstreeks gevolg van een misdrijf, hebben de ouders of voogden van de minderjarige of gehandicapte slechts recht op steun bestaande uit een vergoeding voor de begrafeniskosten die zij daadwerkelijk hebben betaald, tot het wettelijk vastgestelde maximum.

In geval van zedenmisdrijven waarbij schade wordt toegebracht aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer, dekt het bedrag aan steun de kosten van de door het slachtoffer vrij te kiezen therapeutische behandeling, tot een wettelijk vastgesteld maximum.

In geval van terroristische misdrijven die tot de dood van het directe slachtoffer hebben geleid, kunnen de volgende personen begunstigde van de steun zijn:

 • de echtgenoot of echtgenote van de overledene;
 • een ongehuwde partner met wie de overledene ten minste twee jaar heeft samengewoond;
 • een ongehuwde partner met wie de overledene kinderen had;
 • de ouders van de overleden persoon als zij financieel afhankelijk waren van die persoon; bij afwezigheid van ouders, en in deze volgorde, de kleinkinderen, broers en zussen, en grootouders van de overledene die financieel afhankelijk waren van die persoon;
 • als er geen van de hierboven genoemde personen zijn, kinderen en, als die er niet zijn, ouders die niet financieel afhankelijk waren van de overledene.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

In geval van geweldsmisdrijven of zedenmisdrijven waarbij het slachtoffer ernstig lichamelijk letsel of ernstige schade aan zijn lichamelijke of geestelijke gezondheid is toegebracht, hebben alleen directe slachtoffers (d.w.z. zij die het letsel of de schade hebben opgelopen) recht op schadeloosstelling. Indirecte slachtoffers kunnen alleen begunstigde van steun zijn na overlijden van een direct slachtoffer, in de gevallen die bij wet zijn vastgesteld en mits aan de wettelijk vastgestelde vereisten is voldaan.

In geval van terroristische misdrijven worden de volgende personen geacht de wettelijk vastgestelde rechten en voordelen te genieten:

 • de overledenen, of degenen die lichamelijke en/of geestelijke schade hebben geleden als gevolg van de terroristische daad;
 • personen die materiële schade lijden, als zij niet worden beschouwd als slachtoffers van terroristische daden of om een andere reden recht hebben op steun, voordelen of schadeloosstelling;
 • personen die in geval van overlijden van het slachtoffer en onder de voorwaarden en in de volgorde van voorkeur zoals bij wet vastgesteld, mogelijk aanspraak kunnen maken op steun of rechten op grond van verwantschap (familieleden), samenwonen of een relatie van afhankelijkheid ten opzichte van de overledene;
 • personen die aantonen dat zij rechtstreeks en herhaaldelijk zijn bedreigd of gechanteerd door een terroristische organisatie;
 • gewonde personen die verschillende graden van letsel met blijvende invaliditeit hebben opgelopen, tot de tweede graad van bloedverwantschap;
 • personen die doelwit zijn geweest van een terroristische aanslag maar ongedeerd zijn gebleven, hebben recht op medailles en onderscheidingen maar niet op financiële schadeloosstelling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

In geval van geweldsmisdrijven of zedenmisdrijven:

Ja, als de staat waarvan het slachtoffer onderdaan is, soortgelijke steun toekent aan Spanjaarden op zijn grondgebied. Deze praktijk van erkenning — waarbij de toepasselijke wetgeving van de staat waarvan het slachtoffer onderdaan is, wordt ingeroepen — moet worden aangetoond en is een van de documenten die bijvoorbeeld bij het verzoek om definitieve steun voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid of letsel met blijvende invaliditeit moeten worden gevoegd. De Spaanse overheid zal de inhoud en validiteit van het ingeroepen buitenlandse recht verifiëren en bepalen of dit kan worden toegepast op elk specifiek geval.

Om in aanmerking te komen voor de in de Spaanse wetgeving vastgestelde steunregeling, voordelen en schadeloosstelling, moeten in geval van misdrijven van terroristische aard de terroristische daden zijn gepleegd op Spaans grondgebied of onder Spaanse jurisdictie en hebben plaatsgevonden na 1 januari 1960.

Als een slachtoffer de gevolgen ondervindt van een terroristische daad die na 1 januari 1960 op Spaans grondgebied of onder Spaanse jurisdictie is gepleegd, heeft hij ongeacht zijn nationaliteit toegang tot de wettelijke steun.

De in de Spaanse wetgeving vastgestelde steunregeling is ook van toepassing op de volgende gevallen:

Spaanse onderdanen die in het buitenland slachtoffer zijn van groeperingen die gewoonlijk in Spanje actief zijn of van terroristische daden tegen de Spaanse staat of Spaanse belangen;

Spaanse slachtoffers van buiten nationaal grondgebied gepleegde terroristische daden die niet in bovenstaand punt zijn opgenomen;

deelnemers aan vredes- en veiligheidsoperaties die deel uitmaken van Spaanse contingenten in het buitenland die doelwit zijn van een terroristische aanslag.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of eruit afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbaar feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het misdrijf is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zijn de bepalingen van de Spaanse wetgeving van toepassing op de bij wet vastgestelde voorlopige en definitieve procedures voor het verwerken en verlenen van de steun aan directe en indirecte slachtoffers van misdrijven, wanneer het misdrijf in Spanje is gepleegd en de aanvrager van de steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft.

Als het verzoek om in de Spaanse wetgeving vastgestelde overheidssteun wordt gedaan via de assistentieverlenende instanties van de staat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft, moet in dergelijke gevallen de beslissende instantie in Spanje (het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst (Ministerio de Hacienda y Función Pública)) de aanvrager en de assistentieverlenende instantie in kennis stellen van:

 • de ontvangst van het verzoek om overheidssteun, de instantie die de zaak onderzoekt, de termijn voor het afhandelen van de zaak en, zo mogelijk, de verwachte datum waarop de beslissing zal worden genomen;
 • de beslissing waarmee de zaak wordt gesloten.

Bovendien kan het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen als beslissende instantie de medewerking verkrijgen van de assistentieverlenende instantie van de staat waar de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats heeft, om een hoorzitting te houden met de aanvrager of met andere personen die naar zijn oordeel moeten worden gehoord.

Daartoe kan het directoraat-generaal de assistentieverlenende instantie verzoeken de onderzoeksinstantie de nodige ondersteuning te bieden om de hoorzitting met de te horen persoon rechtstreeks te laten plaatsvinden, met name per telefoon of videoconferentie, als deze daarmee instemt.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het misdrijf, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, in geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven, hoewel de mogelijkheid bestaat dat de strafrechtelijke procedure door de bevoegde instanties op eigen initiatief is gestart en geen aangifte bij de politie hoeft te worden gedaan.

In de regel is toekenning van de steun afhankelijk van een rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan. Zolang de strafrechtelijke procedure loopt, voorziet de wetgeving in toekenning van tussentijdse steun om de precaire financiële situatie van slachtoffers van misdrijven of hun begunstigden te verbeteren. Tussentijdse steun kan worden aangevraagd zodra het slachtoffer bij de bevoegde instanties aangifte van de gebeurtenissen heeft gedaan of wanneer de strafrechtelijke procedure door de bevoegde instanties is ingeleid en geen aangifte hoeft te worden gedaan.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven moet u het verzoek om financiële steun, om het te kunnen indienen, vergezeld doen gaan van een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan. Daarbij is het niet van belang of het gaat om een uitspraak, een uitspraak bij verstek, een beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de verdachte of om een beslissing tot buitenvervolgingstelling.

In geval van terroristische misdrijven moet voor toekenning van de in de Spaanse wetgeving vastgestelde steun en voordelen ofwel het slachtoffer het recht zijn toegekend om schadeloos te worden gesteld wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de daden en hun gevolgen waarvoor schadeloosstelling kan worden verkregen op grond van een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, ofwel — als een dergelijke uitspraak niet is gedaan — het gerechtelijke onderzoek zijn uitgevoerd of de strafrechtelijke procedure voor de vervolging van de misdrijven zijn ingeleid.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven moet u het verzoek om financiële steun, om het te kunnen indienen, vergezeld doen gaan van een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan. Daarbij is het niet van belang of het gaat om een uitspraak, een uitspraak bij verstek, een beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de dader of om een beslissing tot buitenvervolgingstelling.

Dit vereiste houdt in dat als u om financiële steun wilt verzoeken, u een gerechtelijke procedure moet beginnen tegen de persoon die voor het misdrijf verantwoordelijk wordt gehouden.

In geval van terroristische misdrijven moet voor toekenning van de in de Spaanse wetgeving vastgestelde steun en voordelen ofwel het slachtoffer het recht zijn toegekend om schadeloos te worden gesteld wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de gebeurtenissen en hun gevolgen waarvoor schadeloosstelling kan worden verkregen op grond van een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, ofwel — als een dergelijke uitspraak niet is gedaan — het gerechtelijke onderzoek zijn uitgevoerd of de strafrechtelijke procedure voor de vervolging van de misdrijven zijn ingeleid.

Daarom moet een strafrechtelijke procedure zijn gestart of ten minste het gerechtelijke onderzoek zijn uitgevoerd om de wettelijke steun en voordelen te kunnen aanvragen.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is het niet mogelijk om schadeloosstelling aan te vragen als de dader niet is geïdentificeerd, aangezien een van de vereisten is dat een kopie wordt overgelegd van de rechterlijke uitspraak tegen de vermeende dader waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan. Als de strafrechtelijke procedure nog niet is beëindigd, dat wil zeggen als er nog geen rechterlijke uitspraak is gedaan waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, kan tussentijdse steun worden aangevraagd, mits de precaire financiële situatie van het slachtoffer of zijn begunstigden wordt aangetoond.

Als de vermeende dader niet voor de rechtbank verschijnt, moet de desbetreffende uitspraak bij verstek bij het verzoek om steun worden gevoegd.

Een van de documenten die bij verzoeken om tussentijdse steun moeten worden ingediend, is een verslag van het openbaar ministerie waaruit blijkt dat er prima facie bewijs is voor de veronderstelling dat het overlijden, het letsel of de schade is veroorzaakt door een gewelddadige en bewuste (opzettelijke) daad.

In geval van terroristische misdrijven kunnen de in de Spaanse wetgeving vastgestelde steun en voordelen worden aangevraagd als het gerechtelijke onderzoek is uitgevoerd of de strafrechtelijke procedure voor de berechting van de misdrijven is ingeleid.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is de termijn voor het aanvragen van de steun in het algemeen één jaar na het plegen van het misdrijf.

In geval van terroristische misdrijven is de termijn voor het indienen van verzoeken om schadeloosstelling voor lichamelijk letsel of materiële schade in het algemeen één jaar na de datum waarop de schade is ontstaan.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit

- Materiële schade

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven wordt steun toegekend bij overlijden, ernstig lichamelijk letsel of ernstige schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Onder ernstig letsel wordt letsel verstaan dat schade toebrengt aan de lichamelijke integriteit of de lichamelijke of geestelijke gezondheid en dat leidt tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid bij de persoon die het letsel heeft opgelopen.

Het lichamelijke letsel of de schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid moet voldoende ernstig zijn om volgens de Spaanse socialezekerheidswetgeving te worden aangemerkt als blijvende invaliditeit of een situatie van tijdelijke arbeidsongeschiktheid die meer dan zes maanden voortduurt. Van blijvende arbeidsongeschiktheid is sprake bij een arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 %.

In geval van terroristische misdrijven heeft de gewone steun betrekking op de volgende onvoorziene gebeurtenissen:

 • overlijden: de niet door een verzekeringspolis gedekte kosten van verwijdering, begrafenis, teraardebestelling en/of crematie van personen die bij een terroristische aanslag zijn omgekomen, worden door de staat aan de begunstigden vergoed tot een wettelijk vastgesteld maximum.

Bovendien hebben begunstigden in voorkomende gevallen recht op:

 • buitengewone betaling van alle bedragen waarvan vergoeding is gelast, in een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, voor civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijke of psychische schade als gevolg van de gebeurtenissen;
 • vergoeding van materiële schade;
 • steun voor medische behandeling en aanvullende gezondheidszorg en psychosociale zorg;
 • onderwijskundige steun;
 • steun in verband met huisvesting;
 • buitengewone steun voor noodsituaties;
 • onderscheidingen die zijn toegekend door de Koninklijke Orde van Civiele Erkenning aan de Slachtoffers van Terrorisme (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • lichamelijk letsel:

personen die lichamelijk letsel hebben opgelopen, hebben recht op vergoeding van uitgaven voor medische behandeling, prothesen en chirurgische ingrepen in verband met de terroristische daad, wanneer de behoefte daaraan wordt aangetoond en de uitgaven niet worden gedekt door een publieke of particuliere socialezekerheidsregeling voor deze personen.

De volgende situaties worden onderscheiden:

 • ernstige handicap;
 • blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen;
 • blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene;
 • gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: voor deze situaties is een vaste financiële schadeloosstelling vastgesteld.

Bovendien hebben begunstigden in voorkomende gevallen recht op:

 • buitengewone betaling van alle bedragen waarvan vergoeding is gelast, in een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, voor civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijke of psychische schade als gevolg van de gebeurtenissen;
 • vergoeding van materiële schade;
 • steun voor medische behandeling en aanvullende gezondheidszorg en psychosociale zorg; onderwijskundige steun;
 • steun in verband met huisvesting;
 • buitengewone steun voor noodsituaties;
 • onderscheidingen die zijn toegekend door de Koninklijke Orde van Civiele Erkenning aan de Slachtoffers van Terrorisme (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • niet-invaliderend blijvend letsel: in dit geval varieert de dekking naargelang de schade zoals beoordeeld overeenkomstig de regeling voor slachtoffers van verkeersongevallen, aan de hand van de schaal die voortvloeit uit de toepassing van de socialezekerheidswetgeving betreffende de vergoedingsbedragen voor blijvend letsel, verminking en vervorming en niet-invaliderend letsel als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

Wat betreft de bepaling van de vergoeding voor nawerkingen, waaronder lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en organische beperkingen en cosmetische schade die voortvloeien uit letsel en blijven bestaan nadat het genezingsproces is voltooid, omvat de regeling voor slachtoffers van verkeersongevallen uitgaven voor onder meer toekomstige gezondheidszorg, prothesen, revalidatie thuis en in het ziekenhuis, en kosten in verband met het verlies van persoonlijke onafhankelijkheid.

De regeling omvat ook tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een slachtoffer terwijl hij gezondheidszorg ontvangt en niet in staat is zijn beroepsactiviteiten of normale activiteiten uit te oefenen.

Evenzo hebben slachtoffers van terrorisme met blijvend niet-invaliderend letsel in voorkomend geval recht op:

 • buitengewone betaling van alle bedragen waarvan vergoeding is gelast, in een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, voor civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijke of psychische schade als gevolg van de gebeurtenissen;
 • vergoeding van materiële schade;
 • steun voor medische behandeling en aanvullende gezondheidszorg en psychosociale zorg;
 • vrijstelling van collegegeld;
 • steun in verband met huisvesting;
 • buitengewone steun voor noodsituaties;
 • onderscheidingen die zijn toegekend door de Koninklijke Orde van Civiele Erkenning aan de Slachtoffers van Terrorisme (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid: een slachtoffer wordt in dit verband geacht in een situatie van tijdelijke arbeidsongeschiktheid te verkeren terwijl hij gezondheidszorg ontvangt en niet in staat is zijn beroepsactiviteiten of normale activiteiten uit te oefenen.

Bovendien hebben slachtoffers in voorkomende gevallen ook recht op aanvullende steun voor personen met een blijvende handicap of blijvend niet-invaliderend letsel, met uitzondering van onderwijskundige steun.

 • ontvoering: de schadeloosstelling voor ontvoering omvat een vaste financiële schadeloosstelling en een schadeloosstelling voor lichamelijk letsel dat u bij de ontvoering hebt opgelopen.

Begunstigden kunnen schadeloos worden gesteld voor lichamelijk letsel dat zij bij de ontvoering hebben opgelopen, samen met andere soorten steun zoals:

 • buitengewone betaling van alle bedragen waarvan vergoeding is gelast, in een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, voor civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijke of psychische schade als gevolg van de gebeurtenissen;
 • vergoeding van materiële schade;
 • steun voor medische behandeling en aanvullende gezondheidszorg en psychosociale zorg;
 • steun in verband met huisvesting;
 • buitengewone steun voor noodsituaties;
 • onderscheidingen die zijn toegekend door de Koninklijke Orde van Civiele Erkenning aan de Slachtoffers van Terrorisme (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • materiële schade: deze steun is ondergeschikt aan andere steun die wordt toegekend door overheidsinstanties of voortvloeit uit verzekeringsovereenkomsten, en wordt verminderd met de bedragen die uit deze bronnen zijn ontvangen.

Schade aan overheidseigendommen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Begunstigden hebben recht op:

vergoeding voor schade aan woningen

 • Bij een gewone verblijfplaats van natuurlijke personen, waarbij onder gewone verblijfplaats doorgaans het gebouw wordt verstaan dat ten minste zes maanden per jaar de verblijfplaats van een persoon of gezin is, kan een vergoeding worden betaald voor schade aan de constructie, de uitrusting en het meubilair waarvan vervanging nodig is om de verblijfplaats in zijn oude staat van bewoonbaarheid terug te brengen, met uitzondering van bepaalde elementen.
 • Bij een niet-gewone verblijfplaats bedraagt de vergoeding 50 % van de schade tot het maximum voor huisvesting dat in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

tijdelijke huisvesting

 • Wanneer getroffen personen als gevolg van een terroristische aanslag tijdelijk hun woning moeten verlaten tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, kan het ministerie van Binnenlandse Zaken bijdragen in de kosten van tijdelijke huisvesting.

vergoeding voor schade aan commerciële of industriële inrichtingen

 • De vergoeding omvat de waarde van de reparaties die nodig zijn om de activiteiten in deze inrichtingen te hervatten, waaronder de reparatie van beschadigd meubilair en beschadigde inventaris, tot de maximale vergoeding die in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

vergoeding voor schade aan voertuigen

 • Er kan een vergoeding worden verkregen voor schade aan particuliere voertuigen en schade aan voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen.
 • Het is van wezenlijk belang dat ten tijde van het voorval de verplichte verzekeringspolis voor het voertuig up-to-date is als een dergelijke verzekering bij specifieke wetgeving is vereist.
 • De vergoeding omvat de kosten die nodig zijn voor de reparatie en er is ook steun beschikbaar als het voertuig is vernietigd.
 • Onderwijskundige steun: studiesteun wordt toegekend als een terroristische daad leidt tot letsel bij de student, zijn weduwe, weduwnaar, ongehuwde partner of kinderen bij zijn overlijden, of bij zijn ouders, broers en zusters of voogden als gevolg waarvan zij arbeidsongeschikt raken voor hun gewone beroep. De vereisten daarvoor zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

De verantwoordelijkheid voor de schadeloosstelling van slachtoffers van terroristische aanslagen berust bij de staat, die in uitzonderlijke gevallen op basis van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor overlijden of voor lichamelijke of psychische schade de vergoeding betaalt voor de volgende onvoorziene gebeurtenissen: overlijden, ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene, gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvend niet-invaliderend letsel en ontvoering.

- Psychische schade

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven dekt het bedrag aan steun als het misdrijf schade aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer (psychische schade) heeft toegebracht, de kosten van een door het slachtoffer vrij gekozen therapeutische behandeling voor het maximumbedrag dat in de Spaanse wetgeving is vastgesteld.

In geval van terroristische misdrijven krijgen slachtoffers van terroristische aanslagen met betrekking tot de psychische schade onmiddellijk gratis de psychologische en psychiatrische bijstand die nodig is om in hun zorgbehoefte te voorzien zolang dit klinisch nodig wordt geacht voor een zo snel en doeltreffend mogelijk herstel.

Deze steun geldt voor de directe slachtoffers zelf alsmede voor bedreigde personen en hun gezinnen of degenen met wie zij samenwonen.

(b) Rechten van ouders of familieleden van slachtoffers

- Materiële schade

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven worden de ouders van een minderjarige die als gevolg van het misdrijf overlijdt, als indirecte slachtoffers beschouwd als begunstigden.

In dergelijke gevallen is de steun beperkt tot een vergoeding voor de begrafeniskosten die de ouders of voogden van het overleden kind daadwerkelijk hebben betaald, binnen de grenzen die in de Spaanse wetgeving zijn vastgesteld.

Kosten in verband met de dodenwake, verwijdering, teraardebestelling of crematie worden beschouwd als begrafeniskosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

In geval van terroristische misdrijven betaalt de staat de niet door een verzekeringspolis gedekte kosten van verwijdering, begrafenis, teraardebestelling en/of crematie van personen die zijn omgekomen bij een terroristische aanslag, tot een maximum dat is vastgesteld in de toepasselijke wetgeving.

- Psychische schade

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/schadeloosstelling van de nabestaanden als het slachtoffer is overleden

In geval van terroristische misdrijven geldt de vastgestelde steun met betrekking tot psychologische en psychiatrische bijstand voor de directe slachtoffers van terroristische daden ook voor familieleden en met hen samenwonende personen die psychische gevolgen van de terroristische daden kunnen ondervinden die pas later tot uiting komen. Zij hebben recht op financiering van de kosten van psychologische hulp op voorschrift van een arts, tot een maximum dat voor geïndividualiseerde behandeling is vastgesteld.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kan het bedrag aan steun in het algemeen niet hoger zijn dan de schadeloosstelling die in de uitspraak is vastgesteld.

Het bedrag aan steun wordt bepaald door toepassing van een reeks regels, mits dit bedrag niet hoger is dan het in de uitspraak vastgestelde bedrag:

 • in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt de betrokkene na het verstrijken van de eerste zes maanden een bedrag van tweemaal de actuele dagelijkse publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) zolang hij of zij arbeidsongeschikt blijft. De desbetreffende maandelijkse betalingen worden in die periode verricht.

De IPREM is een index die jaarlijks wordt vastgesteld en wordt gebruikt om het bedrag van bepaalde uitkeringen of de drempel voor toegang tot bepaalde uitkeringen, aanspraken of overheidsdiensten te bepalen.

 • In geval van letsel met blijvende invaliditeit is het maximaal te ontvangen bedrag gekoppeld aan de actuele maandelijkse IPREM op de datum waarop het letsel of de gezondheidsschade is opgetreden en afhankelijk van de mate van invaliditeit:
  • bij gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 40 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene: 60 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 90 maandelijkse termijnen;
  • bij ernstige invaliditeit: 130 maandelijkse termijnen;
 • In geval van overlijden bedraagt de maximaal te ontvangen steun 120 maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

Het bedrag aan steun voor begrafeniskosten dat wordt toegekend aan de ouders of voogden van een minderjarige of een gehandicapte meerderjarige die overlijdt als rechtstreeks gevolg van een misdrijf, dekt de daadwerkelijk betaalde kosten tot een maximum van vijf maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

Het bedrag aan steun dat wordt toegekend voor de kosten van therapeutische behandeling bij zedenmisdrijven die schade aan de geestelijke gezondheid van slachtoffers hebben toegebracht, wordt betaald volgens de volgende criteria:

 • Als het verzoek om steun wordt gedaan voordat met de behandeling wordt begonnen, kan betaling van een bedrag op basis van een maandelijkse termijn van de IPREM worden overeengekomen. Als dat bedrag niet voldoende is om de behandeling te bekostigen, kan op verzoek van de betrokkene het verschil als eenmalige uitkering of in opeenvolgende bedragen worden uitbetaald tot het einde van de behandeling of, indien van toepassing, tot het vastgestelde maximumbedrag wordt bereikt.
 • Als de steun wordt aangevraagd nadat de behandeling is begonnen, worden de door de betrokkene verantwoorde uitgaven samen met de toekomstige uitgaven voor hetzelfde doel betaald tot het einde van de behandeling of, indien van toepassing, tot het vastgestelde maximumbedrag wordt bereikt.
 • Als ten tijde van het verzoek wordt aangetoond dat de behandeling ten einde is gekomen, wordt de steun betaald als eenmalige uitkering voor het bedrag van de verantwoorde uitgaven tot het toegestane maximumbedrag. Als de behandeling aantoonbaar moet worden hervat en het maximumbedrag nog niet is bereikt, kunnen de uit de hervatte behandeling voortvloeiende uitgaven worden vergoed.

Tussentijdse steun kan ook worden toegekend vóór de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, mits de precaire financiële situatie van u als slachtoffer of uw begunstigden is aangetoond. Deze steun kan worden verleend als eenmalige uitkering of in de vorm van periodieke betalingen.

In geval van terroristische misdrijven:

 • in geval van overlijden wordt de steun als eenmalige uitkering verleend overeenkomstig de wettelijk vastgestelde bedragen.

Voor de niet door een verzekeringspolis gedekte kosten van verwijdering, begrafenis, teraardebestelling en/of crematie van personen die bij een terroristische aanslag zijn omgekomen, wordt een eenmalige uitkering betaald tot een wettelijk vastgesteld maximum.

 • In geval van lichamelijk letsel: bij ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene en gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de steun betaald als eenmalige uitkering overeenkomstig de wettelijk vastgestelde bedragen.

Bij schadeloosstelling voor blijvend niet-invaliderend letsel wordt de vergoeding betaald als eenmalige uitkering of in maandelijkse termijnen, afhankelijk van de vastgestelde schaal.

 • Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid geldt een maximum van 18 maandelijkse vergoedingstermijnen.
 • Bij ontvoering wordt naast een eenmalige uitkering als schadeloosstelling voor het lichamelijke letsel dat het slachtoffer bij de ontvoering heeft opgelopen, ook steun betaald op basis van het aantal dagen dat de ontvoering heeft geduurd, tot het maximum voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • In geval van materiële schade: deze steun is ondergeschikt aan andere steun die wordt toegekend door overheidsinstanties of voortvloeit uit verzekeringsovereenkomsten, en wordt verminderd met de bedragen die uit deze bronnen zijn ontvangen.

Schade aan overheidseigendommen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

In het algemeen vindt betaling plaats in de vorm van een eenmalige uitkering van de bedragen die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld, met uitzondering van steun voor tijdelijke huisvesting: deze wordt verstrekt in maandelijkse betalingen, waarbij de steun op dagbasis wordt berekend bij verblijf in een hotel en op maandbasis bij huur van woonruimte.

Begunstigden hebben recht op:

vergoeding voor schade aan woningen

 • Bij een gewone verblijfplaats van natuurlijke personen, waarbij onder gewone verblijfplaats doorgaans het gebouw wordt verstaan dat ten minste zes maanden per jaar de verblijfplaats van een persoon of gezin is, kan een vergoeding worden betaald voor schade aan de constructie, de uitrusting en het meubilair waarvan vervanging nodig is om de verblijfplaats in zijn oude staat van bewoonbaarheid terug te brengen, met uitzondering van bepaalde elementen.
 • Bij een niet-gewone verblijfplaats omvat de vergoeding 50 % van de schade tot het maximum voor huisvesting dat in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

tijdelijke huisvesting

 • Wanneer getroffen personen als gevolg van een terroristische aanslag tijdelijk hun woning moeten verlaten tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, kan het ministerie van Binnenlandse Zaken bijdragen in de kosten van tijdelijke huisvesting.

vergoeding voor schade aan commerciële of industriële inrichtingen

 • De vergoeding omvat de waarde van de reparaties die nodig zijn om de activiteiten in deze inrichtingen te hervatten, waaronder de reparatie van beschadigd meubilair en beschadigde inventaris, tot de maximale vergoeding die in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

vergoeding voor schade aan voertuigen

 • Er kan een vergoeding worden verkregen voor schade aan particuliere voertuigen en schade aan voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen.
 • Het is van wezenlijk belang dat ten tijde van het voorval de verplichte verzekeringspolis voor het voertuig up-to-date is als een dergelijke verzekering bij specifieke wetgeving is vereist.
 • De vergoeding omvat de kosten die nodig zijn voor de reparatie en er is ook steun beschikbaar als het voertuig is vernietigd.
 • Onderwijskundige steun: onderwijssteun wordt toegekend als een terroristische daad leidt tot letsel bij de student, zijn weduwe, weduwnaar, ongehuwde partner of kinderen bij zijn overlijden of bij zijn ouders, broers en zusters of voogden als gevolg waarvan zij arbeidsongeschikt raken voor hun gewone beroep. De vereisten daarvoor zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

De regeling voor betaling in termijnen wordt toegepast op gevallen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en letsel met blijvende invaliditeit als gevolg van terroristische aanslagen binnen de in de Spaanse wetgeving vastgestelde grenzen.

In gevallen waarin vanwege de ernst van het opgelopen letsel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het slachtoffer later volledig blijvend arbeidsongeschikt voor zijn normale beroep wordt verklaard, dan wel blijvend arbeidsongeschikt voor alle beroepen of ernstig gehandicapt, is betaling in termijnen tot het wettelijk vastgestelde maximum mogelijk.

In uitzonderlijke gevallen zal de staat de verantwoordelijkheid voor de betaling van de schadeloosstelling op zich nemen op basis van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor overlijden of voor lichamelijke of psychische schade met betrekking tot de volgende onvoorziene gebeurtenissen: overlijden, ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene, gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvend niet-invaliderend letsel en ontvoering. Deze buitengewone steun wordt gewoonlijk verstrekt in de vorm van een eenmalige uitkering, met uitzondering van niet-invaliderend blijvend letsel en ontvoering.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kan overheidssteun worden afgewezen of het bedrag van de steun worden verminderd als volledige of gedeeltelijke toekenning onbillijk of in strijd met de openbare orde zou zijn in de volgende bij rechterlijke uitspraak vastgestelde omstandigheden:

 • als het gedrag van de begunstigde direct of indirect heeft bijgedragen aan het plegen van het misdrijf of het verergeren van het letsel;
 • als de begunstigde banden heeft met de dader of behoort tot een organisatie die zich bezighoudt met geweldsmisdrijven.

Wanneer een als gevolg van het misdrijf overleden persoon onder een van de bovenvermelde redenen voor afwijzing of beperking van steun valt, kunnen begunstigden als indirecte slachtoffers toegang tot de steun krijgen als zij in financiële moeilijkheden verkeren.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven wordt uw financiële situatie in aanmerking genomen bij het bepalen van het toe te kennen bedrag aan steun. De volgende wegingsfactoren worden toegepast:

 • de door de begunstigde of gezamenlijk door alle begunstigden (in geval van steun na overlijden) op jaarbasis genoten inkomsten in welke vorm dan ook, volgens de geldende schaal;
 • de door het slachtoffer op jaarbasis genoten inkomsten in welke vorm dan ook op de datum dat het letsel of de gezondheidsschade is opgetreden (steun bij letsel met blijvende invaliditeit), volgens de geldende schaal.

Uw financiële situatie wordt ook in aanmerking genomen om te bepalen of u als begunstigde in een situatie van financiële afhankelijkheid verkeert die tot toekenning van de steun kan leiden. Als u in een precaire financiële situatie verkeert, kan overeenkomstig de betrokken wetgeving tussentijdse steun worden toegekend voordat de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd met een rechterlijke uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan.

In geval van terroristische misdrijven wordt ter vaststelling van het recht op schadeloosstelling voor overlijden, de financiële afhankelijkheid van de begunstigde ten opzichte van de overledene op het moment van overlijden als gevolg van de terroristische daad in aanmerking genomen. Daarbij wordt uitgegaan van de jaarlijkse inkomsten die in welke vorm dan ook zijn genoten.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Nee.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kan het bedrag aan steun niet hoger zijn dan de in de uitspraak vastgestelde schadeloosstelling. Het exacte bedrag wordt bepaald door toepassing van een reeks regels:

 • In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt de betrokkene na het verstrijken van de eerste zes maanden een bedrag van tweemaal de actuele dagelijkse publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) zolang hij arbeidsongeschikt blijft. De desbetreffende maandelijkse betalingen worden in die periode verricht.
 • In geval van letsel met blijvende invaliditeit is het maximaal te ontvangen bedrag gekoppeld aan de actuele maandelijkse IPREM op de datum waarop het letsel of de gezondheidsschade van de betrokkene is opgetreden en afhankelijk van de mate van invaliditeit:
  • bij gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 40 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep van de betrokkene: 60 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 90 maandelijkse termijnen;
  • bij ernstige invaliditeit: 130 maandelijkse termijnen.

Om het te ontvangen bedrag aan steun in deze gevallen te bepalen, worden de volgende correctiefactoren achtereenvolgens toegepast op de maximumbedragen van elke betrokken vorm van steun:

 • de door het slachtoffer op jaarbasis genoten inkomsten in welke vorm dan ook op de datum dat het letsel of de gezondheidsschade is opgetreden, volgens de volgende schaal:
  • inkomsten lager dan de op die datum geldende IPREM: correctiefactor = 1;
  • tussen 101 % en 200 % van de IPREM: correctiefactor = 0,90;
  • tussen 201 % en 350 % van de IPREM: correctiefactor = 0,80;
  • meer dan 350 % van de IPREM: correctiefactor = 0,70.
 • het aantal personen dat op de datum van het letsel financieel afhankelijk is van het slachtoffer, overeenkomstig de in de toepasselijke wetgeving vastgelegde criteria, als zij met het slachtoffer samenwonen op kosten van het slachtoffer en mits zij inkomsten in welke vorm dan ook genieten die op jaarbasis niet hoger zijn dan 150 % van de op jaarbasis berekende IPREM die geldt op de datum van het letsel, overeenkomstig de volgende schaal:
  • voor vier of meer ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 1 toegepast;
  • voor drie ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 0,95 toegepast;
  • voor twee ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 0,90 toegepast;
  • voor één ten laste komende persoon wordt een correctiefactor van 0,85 toegepast;
  • als er geen ten laste komende personen zijn, wordt een correctiefactor van 0,80 toegepast.
  • In geval van overlijden bedraagt de maximaal te ontvangen steun 120 maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

Om het te ontvangen bedrag aan steun in dit geval te bepalen, worden de volgende correctiefactoren achtereenvolgens toegepast op de maximumbedragen van elke betrokken vorm van steun:

 • de door de begunstigde of gezamenlijk door alle begunstigden (in geval van meerdere begunstigden) op jaarbasis genoten inkomsten in welke vorm dan ook op de datum van overlijden van het slachtoffer, volgens de volgende schaal:
  • inkomsten lager dan de op die datum geldende IPREM: correctiefactor = 1;
  • tussen 101 % en 200 % van de IPREM: correctiefactor = 0,90;
  • tussen 201 % en 350 % van de IPREM: correctiefactor = 0,80;
  • meer dan 350 % van de IPREM: correctiefactor = 0,70.
 • het aantal personen dat ten tijde van het overlijden van het slachtoffer financieel afhankelijk was van hem of van een of meer begunstigden. De in de toepasselijke wetgeving genoemde personen worden als begunstigden aangemerkt, mits door elk van hen aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • dat zij ten tijde van het overlijden van het slachtoffer met hem of met een of meer begunstigden samenwoonden op kosten van het slachtoffer of de begunstigden; en
  • dat zij geen inkomsten in welke vorm dan ook genieten die op jaarbasis hoger zijn dan 150 % van de op jaarbasis berekende IPREM ten tijde van overlijden van het slachtoffer, volgens de volgende schaal:
   • voor vier of meer ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 1 toegepast;
   • voor drie ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 0,95 toegepast;
   • voor twee ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 0,90 toegepast;
   • voor één ten laste komende persoon wordt een correctiefactor van 0,85 toegepast.

Het bedrag aan steun voor begrafeniskosten dat wordt toegekend aan de ouders of voogden van een minderjarige of een gehandicapte meerderjarige die overlijdt als rechtstreeks gevolg van een misdrijf, dekt de daadwerkelijk betaalde kosten tot een maximum van vijf maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

In geval van zedenmisdrijven waarbij schade wordt toegebracht aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer, dekt het bedrag aan steun de uitgaven voor een vrij door het slachtoffer te kiezen therapeutische behandeling tot een maximum van vijf maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van het forensisch-medische rapport met een onderbouwing van de schade aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer die therapeutisch kan worden behandeld.

Tussentijdse steun kan worden toegekend vóór de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, mits de precaire financiële situatie van u als slachtoffer of uw begunstigden is aangetoond.

In geval van terroristische misdrijven:

 • in geval van overlijden wordt de steun als eenmalige uitkering verleend overeenkomstig de wettelijk vastgestelde bedragen.

Begunstigden van deze schadeloosstelling hebben recht op een verhoging van de steun met een vast bedrag van twintig maandelijkse betalingen van de op de datum van de terroristische daad geldende IPREM voor elk van de begunstigde kinderen of minderjarigen die ten tijde van het overlijden financieel afhankelijk waren van het slachtoffer.

Een persoon wordt geacht financieel afhankelijk te zijn van de overleden persoon als hij ten tijde van het overlijden geheel of gedeeltelijk op kosten van die persoon leefde en op jaarbasis inkomsten in welke vorm dan ook genoot van ten hoogste 150 % van de op dat moment geldende op jaarbasis berekende IPREM.

Steun wordt ook toegekend voor de niet door een verzekeringspolis gedekte kosten van verwijdering, begrafenis en teraardebestelling en/of crematie van personen die zijn omgekomen bij een terroristische aanslag, tot het wettelijk vastgestelde maximum. De kosten worden vergoed na indiening van de desbetreffende facturen. De facturen moeten vergezeld gaan van de verzekeringspolis die deze kosten dekt of van een beëdigde verklaring waarin staat dat een dergelijke verzekering ontbreekt.

 • In geval van lichamelijk letsel: bij ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene en gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de steun betaald als eenmalige uitkering overeenkomstig de wettelijk vastgestelde bedragen.

Bij schadeloosstelling voor blijvend niet-invaliderend letsel wordt de vergoeding betaald als eenmalige uitkering of in maandelijkse termijnen, afhankelijk van de vastgestelde schaal.

Begunstigden hebben recht op de verleende steun en op een verhoging van die steun met een vast bedrag van twintig maandelijkse betalingen van de geldende IPREM voor elk van de begunstigde kinderen of minderjarigen die ten tijde van de terroristische daad die het letsel heeft veroorzaakt, financieel afhankelijk waren van het slachtoffer.

 • Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid een schadeloosstelling van tweemaal de geldende IPREM betaald, tot een maximum van 18 maandelijkse termijnen.
 • Bij ontvoering krijgen slachtoffers een schadeloosstelling van het wettelijk vastgestelde bedrag voor de ontvoering. Bovendien wordt als schadeloosstelling voor lichamelijk letsel dat het slachtoffer bij de ontvoering heeft opgelopen, steun ten bedrage van driemaal de dagelijkse IPREM betaald voor elke dag dat de ontvoering heeft geduurd, tot de maximale schadeloosstelling voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • Materiële schade: deze steun is ondergeschikt aan andere steun die wordt toegekend door overheidsinstanties of voortvloeit uit verzekeringsovereenkomsten, en wordt verminderd met de bedragen die uit deze bronnen zijn ontvangen.

De schadeloosstellingen kunnen samen niet hoger zijn dan het bedrag van de veroorzaakte schade.

Schade aan overheidseigendommen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Begunstigden hebben recht op:

vergoeding voor schade aan woningen

 • Bij een gewone verblijfplaats van natuurlijke personen kan een vergoeding worden betaald voor schade aan de constructie, de inrichting en het meubilair waarvan vervanging nodig is om de verblijfplaats in zijn oude staat van bewoonbaarheid terug te brengen, met uitzondering van bepaalde luxe-elementen.
 • Bij een niet-gewone verblijfplaats bedraagt de vergoeding 50 % van de schade tot het maximum voor huisvesting dat in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

tijdelijke huisvesting

 • Wanneer getroffen personen als gevolg van een terroristische aanslag tijdelijk hun woning moeten verlaten tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, kan het ministerie van Binnenlandse Zaken bijdragen in de kosten van tijdelijke huisvesting door betaling van steun die op dagbasis wordt berekend bij verblijf in een hotel en op maandbasis bij huur van woonruimte.

vergoeding voor schade aan commerciële of industriële inrichtingen

 • De vergoeding omvat de waarde van de reparaties die nodig zijn om de activiteiten in deze inrichtingen te hervatten, waaronder de reparatie van beschadigd meubilair en beschadigde inventaris, tot de maximale vergoeding die in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

vergoeding voor schade aan voertuigen

 • Er kan een vergoeding worden verkregen voor schade aan particuliere voertuigen en schade aan voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen.
 • Het is van wezenlijk belang dat ten tijde van het voorval de verplichte verzekeringspolis voor het voertuig up-to-date is als een dergelijke verzekering bij specifieke wetgeving is vereist.
 • De vergoeding omvat het voor de reparatie noodzakelijke bedrag of de uitgaven die daarvoor nodig zijn.
 • Onderwijskundige steun: onderwijssteun wordt toegekend als een terroristische daad leidt tot lichamelijk letsel bij de student, zijn weduwe of weduwnaar, ongehuwde partner of de kinderen van de overledene of bij zijn ouders, broers en zusters of voogden als gevolg waarvan zij arbeidsongeschikt raken voor hun gewone beroep. De vereisten daarvoor zijn vastgesteld in de toepasselijke wetgeving.

U komt alleen in aanmerking voor de steun als u nog niet beschikt over een kwalificatie van hetzelfde niveau of hoger dan de studie waarvoor de steun wordt aangevraagd of nog niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor het verwerven van een dergelijke kwalificatie.

Voor taalonderwijs en bachelor- of gelijkwaardige of hogere studies gelden de academische vereisten voor inschrijving en eindtermen die zijn vastgesteld in de Spaanse wetgeving inzake studiebeurzen en studiesteun.

Bij de berekening evenwel van de minimale academische prestaties die van de begunstigden van studiesteun worden verlangd, past het ministerie van Binnenlandse Zaken een correctiefactor van 0,60 toe voor studenten met specifieke onderwijsbehoeften die een aangepast curriculum of meer tijd voor hun studie nodig hebben vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap.

In uitzonderlijke gevallen zal de staat de verantwoordelijkheid voor de betaling van de schadeloosstelling op zich nemen op basis van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor het overlijden of voor de lichamelijke of psychische schade met betrekking tot de volgende onvoorziene gebeurtenissen: overlijden, ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene, gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvend niet-invaliderend letsel en ontvoering.

Het bedrag van de schadeloosstelling wordt als volgt bepaald:

 • In geval van een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan en waarbij schadeloosstelling wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid wordt toegekend voor het overlijden of voor de lichamelijke of geestelijke schade die tot een van bovengenoemde onvoorziene gebeurtenissen leidt, wordt een eenmalige uitkering verstrekt voor het wettelijk vastgestelde bedrag.
 • Als in de uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, geen bedrag wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijk of geestelijk letsel wordt toegekend en evenmin toekenning van een bedrag wordt toegestaan, wordt de steun betaald als eenmalige uitkering voor alle onvoorziene gebeurtenissen met uitzondering van:
  • niet-invaliderend blijvend letsel: in dit geval varieert de dekking naargelang de schade zoals beoordeeld overeenkomstig de regeling voor slachtoffers van verkeersongevallen, aan de hand van de schaal die voortvloeit uit de toepassing van de socialezekerheidswetgeving betreffende de vergoedingsbedragen voor blijvend letsel, verminking en vervorming en niet-invaliderend letsel als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
  • ontvoering: voor elke dag dat de ontvoering voortduurt, wordt steun ten bedrage van driemaal de dagelijkse publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (IPREM) betaald, tot de maximale schadeloosstelling voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kan het bedrag aan steun in het algemeen niet hoger zijn dan de in de uitspraak vastgestelde schadeloosstelling.

Het bedrag aan steun wordt bepaald door toepassing van een reeks regels, mits dit bedrag niet hoger is dan het in de uitspraak vastgestelde bedrag:

 • In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt de betrokkene na het verstrijken van de eerste zes maanden een bedrag van tweemaal de actuele dagelijkse publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (IPREM) zolang hij arbeidsongeschikt blijft. De desbetreffende maandelijkse betalingen worden in die periode verricht.
 • In geval van letsel met blijvende invaliditeit is het maximaal te ontvangen bedrag gekoppeld aan de actuele maandelijkse IPREM op de datum waarop het letsel of de schade aan de gezondheid van de persoon is opgetreden en afhankelijk van de mate van invaliditeit:
  • bij gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 40 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene: 60 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 90 maandelijkse termijnen;
  • bij ernstige invaliditeit: 130 maandelijkse termijnen.
 • In geval van overlijden bedraagt de maximaal te ontvangen steun 120 maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

Het bedrag aan steun voor begrafeniskosten dat wordt toegekend aan de ouders of voogden van een minderjarige of een gehandicapte meerderjarige die overlijdt als rechtstreeks gevolg van een misdrijf, dekt de daadwerkelijk betaalde kosten tot een maximum van vijf maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

Het bedrag aan steun dat wordt toegekend voor de kosten van therapeutische behandeling bij zedenmisdrijven die tot schade aan de geestelijke gezondheid van slachtoffers hebben geleid, wordt betaald volgens de volgende criteria:

 • Als het verzoek om steun wordt gedaan voordat met de behandeling wordt begonnen, kan betaling van een bedrag op basis van een maandelijkse termijn van de IPREM worden overeengekomen. Als dat bedrag niet voldoende is om de behandeling te bekostigen, kan op verzoek van de betrokkene het verschil als eenmalige uitkering of in opeenvolgende bedragen worden uitbetaald tot het einde van de behandeling of, indien van toepassing, tot het vastgestelde maximumbedrag wordt bereikt.
 • Als de steun wordt aangevraagd nadat de behandeling is begonnen, worden de door de betrokkene verantwoorde uitgaven samen met de toekomstige uitgaven voor hetzelfde doel betaald tot het einde van de behandeling of, indien van toepassing, tot het vastgestelde maximumbedrag wordt bereikt.
 • Als ten tijde van het verzoek wordt aangetoond dat de behandeling ten einde is gekomen, wordt de steun betaald als eenmalige uitkering voor het bedrag van de verantwoorde uitgaven tot het toegestane maximumbedrag. Als de behandeling moet worden hervat en het maximumbedrag nog niet is bereikt, kunnen de uit de hervatte behandeling voortvloeiende uitgaven worden vergoed.

Tussentijdse steun kan ook worden toegekend vóór de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, mits de precaire financiële situatie van u als slachtoffer of uw begunstigden is aangetoond. Deze steun kan worden verleend als eenmalige uitkering of in de vorm van periodieke betalingen.

In geval van terroristische misdrijven:

 • in geval van overlijden bedraagt het bedrag van de schadeloosstelling 250 000 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd met een vast bedrag van twintig maandelijkse betalingen van de op de datum van de terroristische daad geldende IPREM voor elk van de begunstigde kinderen of minderjarigen die ten tijde van het overlijden financieel afhankelijk waren van het slachtoffer.

Voor de niet door een verzekeringspolis gedekte kosten van verwijdering, begrafenis, teraardebestelling en/of crematie van personen die bij een terroristische aanslag zijn omgekomen, wordt een eenmalige uitkering gedaan tot een maximum van 6 000 EUR.

 • In geval van lichamelijk letsel: bij ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene en gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de steun betaald als eenmalige uitkering overeenkomstig de wettelijk vastgestelde bedragen.
  • ernstige handicap: 500 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 180 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene: 100 000 EUR;
  • gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 75 000 EUR.
 • Bij schadeloosstelling voor blijvend niet-invaliderend letsel wordt de vergoeding betaald als eenmalige uitkering of in maandelijkse termijnen, afhankelijk van de vastgestelde schaal en met hetzelfde maximum als voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid (75 000 EUR).
 • Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedurende de periode waarin het slachtoffer tijdelijk arbeidsongeschikt is, een schadeloosstelling van tweemaal de geldende IPREM betaald tot een maximum van 18 maandelijkse termijnen.
 • Bij ontvoering wordt een eenmalige uitkering van 12 000 EUR voor de ontvoering betaald plus driemaal de dagelijkse IPREM voor elke dag dat de ontvoering heeft geduurd, tot het maximum voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid (75 000 EUR).
 • In geval van materiële schade: deze steun is ondergeschikt aan andere steun die wordt toegekend door overheidsinstanties of voortvloeit uit verzekeringsovereenkomsten, en wordt verminderd met de bedragen die uit deze bronnen zijn ontvangen.

Schade aan overheidseigendommen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

In het algemeen vindt betaling plaats in de vorm van een eenmalige uitkering van de bedragen die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld, met uitzondering van steun voor tijdelijke huisvesting: deze wordt verstrekt in maandelijkse betalingen, waarbij de steun op dagbasis wordt berekend bij verblijf in een hotel en op maandbasis bij huur van woonruimte.

Begunstigden hebben recht op:

vergoeding voor schade aan woningen

 • Bij een gewone verblijfplaats van natuurlijke personen, waarbij onder gewone verblijfplaats doorgaans het gebouw wordt verstaan dat ten minste zes maanden per jaar de verblijfplaats van een persoon of gezin is, kan een vergoeding worden betaald voor schade aan de constructie, de uitrusting en het meubilair waarvan vervanging nodig is om de verblijfplaats in zijn oude staat van bewoonbaarheid terug te brengen, met uitzondering van bepaalde elementen.
 • Bij een niet-gewone verblijfplaats bedraagt de vergoeding 50 % van de schade tot het maximum voor huisvesting dat in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

tijdelijke huisvesting

 • Wanneer getroffen personen als gevolg van een terroristische aanslag tijdelijk hun woning moeten verlaten tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, kan het ministerie van Binnenlandse Zaken bijdragen in de kosten van tijdelijke huisvesting.

vergoeding voor schade aan commerciële of industriële inrichtingen

 • De vergoeding omvat de waarde van de reparaties die nodig zijn om de activiteiten in deze inrichtingen te hervatten, waaronder de reparatie van beschadigd meubilair en beschadigde inventaris, tot de maximale vergoeding die in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

vergoeding voor schade aan voertuigen

 • Er kan een vergoeding worden verkregen voor schade aan particuliere voertuigen en schade aan voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen.
 • Het is van wezenlijk belang dat ten tijde van het voorval de verplichte verzekeringspolis voor het voertuig up-to-date is als een dergelijke verzekering bij specifieke wetgeving is vereist.
 • De vergoeding omvat de kosten die nodig zijn voor de reparatie en er is ook steun beschikbaar als het voertuig is vernietigd.
 • Onderwijskundige steun: onderwijssteun wordt toegekend als een terroristische daad leidt tot lichamelijk letsel bij de student, zijn weduwe of weduwnaar, ongehuwde partner of de kinderen van de overledene of bij zijn ouders, broers en zusters of voogden als gevolg waarvan zij arbeidsongeschikt raken voor hun gewone beroep. De vereisten daarvoor zijn vastgesteld in de toepasselijke wetgeving.

De regeling voor betaling in termijnen wordt toegepast op gevallen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en letsel met blijvende invaliditeit als gevolg van terroristische aanslagen binnen de in de Spaanse wetgeving vastgestelde grenzen.

In gevallen waarin vanwege de ernst van het opgelopen letsel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het slachtoffer later blijvend arbeidsongeschikt voor zijn normale beroep wordt verklaard, blijvend arbeidsongeschikt voor alle beroepen of ernstig gehandicapt, is betaling in termijnen mogelijk tot 18 030,36 EUR.

In uitzonderlijke gevallen zal de staat de verantwoordelijkheid voor de betaling van de schadeloosstelling op zich nemen op basis van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor het overlijden of voor de lichamelijke of psychische schade met betrekking tot de volgende onvoorziene gebeurtenissen: overlijden, ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene, gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvend niet-invaliderend letsel en ontvoering.

Het bedrag van de schadeloosstelling wordt als volgt bepaald:

 • In geval van een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan en waarbij schadeloosstelling wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid wordt toegekend voor overlijden of voor lichamelijke of geestelijke schade die tot een van bovengenoemde onvoorziene gebeurtenissen leidt, wordt het in de uitspraak vastgestelde bedrag betaald tot de volgende maxima:
  • overlijden: 500 000 EUR;
  • ernstige handicap: 750 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 300 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene: 200 000 EUR;
  • gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 125 000 EUR;
  • niet-invaliderend blijvend letsel: 100 000 EUR;
  • ontvoering: 125 000 EUR.
 • Als in de uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, geen bedrag wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijk of geestelijk letsel wordt toegekend en evenmin toekenning van een bedrag wordt toegestaan, worden de volgende bedragen betaald:
  • overlijden: 250 000 EUR;
  • ernstige handicap: 500 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 180 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene: 100 000 EUR;
  • gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 75 000 EUR;
 • Niet-invaliderend blijvend letsel: in dit geval varieert de dekking naargelang de beoordeling van de schade zoals beoordeeld overeenkomstig de regeling voor slachtoffers van verkeersongevallen, aan de hand van de schaal die voortvloeit uit de toepassing van de socialezekerheidswetgeving betreffende de vergoedingsbedragen voor blijvend letsel, verminking en vervorming en niet-invaliderend letsel als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
 • Ontvoering: voor elke dag dat de ontvoering heeft geduurd, wordt steun ten bedrage van driemaal de dagelijkse publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (IPREM) betaald, tot de maximale schadeloosstelling voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is het ontvangen van wettelijk vastgestelde steun in het algemeen niet verenigbaar met het ontvangen van een voor letsel en schade als gevolg van het misdrijf toegekende schadeloosstelling die is vastgesteld in een rechterlijke uitspraak.

Het is echter mogelijk dat alle of een deel van de wettelijk vastgestelde steun wordt betaald als de dader gedeeltelijk insolvent is verklaard; maar het uit beide bronnen ontvangen bedrag kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de gerechtelijke beslissing is vastgesteld.

Daarom is de in de Spaanse wetgeving vastgestelde steun onverenigbaar met:

 • een financiële schadeloosstelling waarop de begunstigde recht heeft op grond van een verzekeringsstelsel, tenzij het van een particuliere verzekering ontvangen vergoedingsbedrag lager is dan het in de uitspraak vastgestelde bedrag;
 • in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer is steun onverenigbaar met een eventuele vergoeding die voor deze arbeidsongeschiktheid wordt betaald op grond van een openbaar socialezekerheidsstelsel. Deze onverenigbaarheid wordt geacht te bestaan wanneer de in Spanje wettelijk vastgestelde steun en de schadeloosstelling of financiële steun waarop de begunstigde recht heeft op grond van een particulier verzekeringsstelsel, dezelfde risico's en noodsituaties dekken.

Niettemin kan een mogelijke betaling van de wettelijk vastgestelde steun passend zijn voor een begunstigde van een particuliere verzekering, als de van de verzekering ontvangen schadevergoeding lager is dan het in de uitspraak vastgestelde bedrag, mits het te betalen verschil niet hoger is dan de vastgestelde schaal.

In geval van letsel of schade met blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden van het slachtoffer als gevolg, is ontvangst van de steun verenigbaar met de ontvangst van een overheidspensioen waarop de begunstigde aanspraak maakt.

Steun voor blijvende arbeidsongeschiktheid is onverenigbaar met steun voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

In geval van terroristische misdrijven is de vergoeding voor de materiële schade die slachtoffers hebben geleden, ondergeschikt aan de vergoeding die door de overheidsinstanties wordt toegekend of uit verzekeringsovereenkomsten voortvloeit, en wordt het bedrag van de vergoeding verminderd met het uit deze bronnen ontvangen bedrag.

Met betrekking tot schade aan voertuigen kan de schade worden vergoed die is veroorzaakt aan particuliere voertuigen, alsook de schade die is geleden door de gebruikers van voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen, met uitzondering van voertuigen die overheidseigendom zijn. Voorwaarde hiervoor is dat ten tijde van het voorval de verplichte verzekering voor het voertuig up-to-date is, als een dergelijke verzekering bij specifieke wetgeving is vereist. Deze vergoeding is ondergeschikt aan andere vergoedingen die worden toegekend door overheidsinstanties of voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten, en wordt verminderd met de bedragen van die vergoedingen.

De kosten van verwijdering, begrafenis en teraardebestelling en/of crematie van personen die zijn omgekomen bij een terroristische aanslag, worden door de Spaanse centrale overheid vergoed — mits de begunstigden niet door een verzekeringspolis worden gedekt — tot het wettelijk vastgestelde maximum. De betrokken facturen moeten vergezeld gaan van de verzekeringspolis die deze kosten dekt of van een beëdigde verklaring waarin staat dat een dergelijke verzekering ontbreekt.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja.

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kan tussentijdse steun worden toegekend vóór de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, zolang de precaire financiële situatie waarin het slachtoffer of zijn begunstigden terecht zijn gekomen, is aangetoond. De financiële situatie van een slachtoffer of de begunstigden wordt als precair beschouwd als op de datum waarop om steun wordt verzocht, noch de slachtoffers, noch de begunstigden op jaarbasis berekende inkomsten in welke vorm dan ook genieten die hoger zijn dan de op jaarbasis berekende publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (IPREM) die geldt ten tijde van het verzoek.

In elk geval moet voor toekenning van deze tussentijdse steun worden aangetoond dat de aanvrager voldoet aan de vereisten die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld voor de status van begunstigde van de betrokken definitieve steun.

In geval van terroristische misdrijven kan het ministerie van Binnenlandse Zaken in afwachting van de definitieve steun een voorschot tot het wettelijk vastgestelde maximum betalen in gevallen waarin vanwege de ernst van het letsel als gevolg van de terroristische daad redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het slachtoffer later blijvend arbeidsongeschikt voor zijn normale beroep, blijvend arbeidsongeschikt voor alle beroepen of ernstig gehandicapt wordt verklaard.

Evenzo kunnen bij letsel met blijvende invaliditeit of tijdelijke arbeidsongeschiktheid perioden van arbeidsverzuim op kwartaalbasis worden betaald. Deze in termijnen betaalde bedragen zijn gelijk aan tweemaal de IPREM op de datum van het letsel voor de dagen van arbeidsongeschiktheid.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja.

In geval van geweldsmisdrijven of zedenmisdrijven kan, wanneer steun is toegekend voor een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid of beperking en ofwel de situatie verergert waardoor recht op een hoger bedrag bestaat, ofwel het slachtoffer overlijdt als rechtstreeks gevolg van het letsel of de schade, eenmalige steun worden toegekend wegens een verergering van de nadelige gevolgen.

De termijn voor het aanvragen van de nieuwe steun met het oog op een herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit is één jaar te rekenen vanaf de datum van de uitspraak waarbij de oorspronkelijke steun werd toegekend.

In geval van terroristische misdrijven moeten verzoeken normaliter worden ingediend binnen een termijn van ten hoogste één jaar vanaf de datum waarop de schade is ontstaan, maar wanneer als rechtstreeks gevolg van het bij de terroristische daad opgelopen letsel de gevolgen verergeren of de betrokken persoon overlijdt, gaat een nieuwe termijn van dezelfde duur in voor de aanvraag van het verschil in bedrag.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven moet voor de toekenning van definitieve steun voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en letsel met blijvende invaliditeit het verzoek door het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger door middel van het officiële formulier worden gedaan en de volgende gegevens en documenten bevatten:

 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde overheidsinstantie;
 • een verklaring over de door de betrokkene ontvangen schadeloosstelling en steun of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met deze gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan (uitspraak, uitspraak bij verstek, beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de dader of beslissing tot buitenvervolgingstelling).

Bovendien moeten altijd de volgende documenten worden bijgevoegd:

 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • een door het bevoegde beheersorgaan afgegeven verklaring waaruit blijkt dat de betrokkene op het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd, onder een openbaar socialezekerheidsstelsel viel. Als een dergelijke verklaring niet beschikbaar is, volstaat een verklaring van de betrokkene. Deze wordt later door de onderzoeksinstantie gecontroleerd.

Als het verzoek om steun voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedaan en de betrokkene onder een openbaar socialezekerheidsstelsel viel, moet uit de overgelegde verklaring ook blijken dat geen recht op een uitkering voor die arbeidsongeschiktheid is toegekend.

 • Als het verzoek om steun wegens letsel met blijvende invaliditeit wordt gedaan door directe slachtoffers die onder een van de regelingen van het socialezekerheidsstelsel vallen, met uitzondering van de speciale regeling voor militaire en burgerlijke ambtenaren (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), moet de beslissing van de provinciale directeur van de Nationale Instelling voor de Sociale Zekerheid (Instituto Nacional de la Seguridad Social) over de classificatie van dit letsel worden overgelegd. Wanneer nog geen beslissing is gegeven, moet de aanvrager een verklaring overleggen waaruit blijkt dat de passende arbeidsongeschiktheidsprocedure is ingeleid.

Voor de toekenning van definitieve steun in gevallen waarin een persoon is overleden, moet het verzoek van het indirecte slachtoffer of zijn vertegenwoordiger volgens het officiële sjabloon worden gedaan en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • bewijsstukken van het overlijden en van de status van begunstigde of indirect slachtoffer;
 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde overheidsinstantie;
 • een verklaring over de door de betrokkene ontvangen schadeloosstelling en steun of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met deze gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan (uitspraak, uitspraak bij verstek, beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de dader of beslissing tot buitenvervolgingstelling).

Bovendien moeten altijd de volgende documenten worden bijgevoegd:

 • als het slachtoffer (de begunstigde als indirect slachtoffer) de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • een overlijdensakte voor het directe slachtoffer van het misdrijf en de volgende documenten naargelang de band van de begunstigde met de overledene:
  • als de echtgenoot van de overledene niet gescheiden of juridisch gescheiden was: een uitgebreide huwelijksakte van de burgerlijke stand die is afgegeven na de datum van overlijden van het slachtoffer;
  • als de aanvrager de persoon is die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, moet een verklaring van samenwonen op hetzelfde adres (certificado de convivencia en domicilio común) worden overgelegd.

Om duurzaam samenwonen als gelijkwaardig aan een huwelijk aan te tonen, is het raadzaam een verklaring van het desbetreffende register van partners in een geregistreerd partnerschap (Registro de parejas de hecho) over te leggen.

 • Als de aanvrager de persoon is die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, moet een verklaring van samenwonen op hetzelfde adres (certificado de convivencia en domicilio común) worden overgelegd.
 • Kinderen van de overledene: de desbetreffende geboorteakten van de burgerlijke stand moeten worden overgelegd.

Om hun afstamming aan te tonen, moeten kinderen van een echtgenoot die niet juridisch gescheiden was of van een persoon die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, de desbetreffende geboorteakten van de burgerlijke stand overleggen.

Zij moeten ook aantonen dat hun ouder gehuwd was of samenwoonde met de overledene, tenzij die feiten al zijn aangetoond door het verzoek van hun ouder om steun.

Bovendien moeten zowel de kinderen van de overledene als die van de echtgenoot die niet juridisch gescheiden was of de kinderen van de persoon die met de overledene samenwoonde, aan de hand van de volgende documenten bewijzen dat zij financieel afhankelijk waren van de overledene:

 • een verklaring van samenwonen van de lokale overheid;
 • een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die zijn genoten gedurende de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van overlijden van het slachtoffer;
 • een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het fiscale jaar waarin het slachtoffer is overleden, of anders van de aangifte over het onmiddellijk daaraan voorafgaande fiscale jaar. Als die aangiften niet zijn gedaan, moet een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)) worden overgelegd.
 • De ouders van de overledene moeten hun ouderschap aantonen door middel van een geboorteakte van de zoon of dochter die is overleden. Bovendien moeten zij om er zeker van te zijn dat er geen andere mogelijke begunstigden zijn die voorrang hebben bij de toegang tot de steun, een verklaring overleggen over de burgerlijke staat van de zoon of dochter op de datum van overlijden en een verklaring waaruit blijkt of zij bekend zijn met eventuele andere personen die op grond van de toepasselijke wetgeving in aanmerking kunnen komen als begunstigde.

Voor de toekenning van definitieve steun voor begrafeniskosten moet het verzoek — met gebruikmaking van het officiële formulier — van de ouders of voogden van een minderjarige of rechtsonbekwame meerderjarige, of van hun vertegenwoordigers, de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • bewijsstukken van het overlijden en van de status van begunstigde of indirect slachtoffer;
 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde overheidsinstantie;
 • een verklaring over de door de betrokkene ontvangen schadeloosstelling en steun of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met deze gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan (uitspraak, uitspraak bij verstek, beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de dader of beslissing tot buitenvervolgingstelling).

Bovendien moeten altijd de volgende documenten worden bijgevoegd:

 • de overlijdensakte van de minderjarige of rechtsonbekwame meerderjarige;
 • om hun status van begunstigde aan te tonen, de geboorteakte van de minderjarige of rechtsonbekwame meerderjarige als het verzoek wordt gedaan door de ouders, of een authentieke akte waaruit de voogdij blijkt als het verzoek wordt gedaan door de voogd;
 • als de overledene een rechtsonbekwame meerderjarige was, het rechtsgeldige document waarin de rechtsonbekwaamheid is vermeld of, indien van toepassing, de verklaring waaruit de mate van rechtsonbekwaamheid blijkt;
 • een kopie van het nationale identiteitsdocument voor de ouders of voogden of, in geval van onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • bewijsstukken van de kosten in verband met de dodenwake, verwijdering, teraardebestelling of crematie.

Voor de toekenning van definitieve steun voor de uitgaven betreffende therapeutische behandeling na zedenmisdrijven moet het verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger worden gedaan door middel van het officiële formulier en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde overheidsinstantie;
 • een verklaring over de door de betrokkene ontvangen schadeloosstelling en steun of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met deze gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan (uitspraak, uitspraak bij verstek, beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de dader of beslissing tot buitenvervolgingstelling).

Bovendien moeten altijd de volgende documenten worden bijgevoegd:

 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • een verklaring van het slachtoffer waaruit blijkt of de therapeutische behandeling is gestart en, indien van toepassing, overlegging van de bewijsstukken voor de betaalde kosten. Als de behandeling niet is voltooid, moet dat worden aangegeven.

Voor de toekenning van tussentijdse steun voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en letsel met blijvende invaliditeit moet het verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger door middel van het officiële formulier worden gedaan en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • de classificatie van het letsel of de schade aan de gezondheid, uitgevoerd door de bevoegde instantie en overeenkomstig de in de desbetreffende wetgeving vastgestelde procedure;
 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde instantie of dat de strafrechtelijke procedure daarvoor door de bevoegde instantie uit eigen beweging is ingeleid;
 • een verklaring over de door de aanvrager ontvangen schadeloosstelling en steun, over verzoeken die in behandeling zijn of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook voor de gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een verzoek om een verslag van het openbaar ministerie waaruit blijkt dat er prima facie bewijs is voor de veronderstelling dat het letsel is veroorzaakt door een gewelddadige en bewuste (opzettelijke) daad;
 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die door de aanvrager zijn genoten in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verzoek en een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het laatste fiscale jaar of, als die aangifte niet is gedaan, een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (AEAT).

Voor de toekenning van tussentijdse steun in gevallen waarin een persoon is overleden, moet het verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger volgens het officiële sjabloon worden gedaan en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • bewijsstukken van het overlijden en van de status van begunstigde als indirect slachtoffer. Er moet een overlijdensakte voor het directe slachtoffer van het misdrijf worden overgelegd, alsook de volgende documenten, afhankelijk van de band van de begunstigde met de overledene:
  • als de echtgenoot van de overledene niet gescheiden of juridisch gescheiden was: een uitgebreide huwelijksakte van de burgerlijke stand die is afgegeven na de datum van overlijden van het slachtoffer.

Specifiek voor deze vorm van steun, een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die door de aanvrager zijn genoten in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verzoek en een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het laatste fiscale jaar of, als die aangifte niet is gedaan, een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (AEAT).

 • Als de aanvrager de persoon is die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, moet een verklaring van samenwonen op hetzelfde adres worden overgelegd.

Om duurzaam samenwonen als gelijkwaardig aan een huwelijk aan te tonen, is het raadzaam een verklaring van het desbetreffende register van partners in een geregistreerd partnerschap (Registro de parejas de hecho) over te leggen.

Specifiek voor deze vorm van steun, een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die door de aanvrager zijn genoten in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verzoek en een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het laatste fiscale jaar of, als die aangifte niet is gedaan, een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (AEAT).

 • Als de aanvrager de persoon is die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, moet een verklaring van samenwonen op hetzelfde adres worden overgelegd.
 • Kinderen van de overledene: de desbetreffende geboorteakten van de burgerlijke stand moeten worden overgelegd.

Om hun afstamming aan te tonen, moeten kinderen van een echtgenoot die niet juridisch gescheiden was of van een persoon die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, de desbetreffende geboorteakten van de burgerlijke stand overleggen. Zij moeten ook aantonen dat hun ouder gehuwd was of samenwoonde met de overledene, tenzij die feiten al zijn aangetoond door het verzoek van hun ouder om steun.

Bovendien moeten zowel de kinderen van de overledene als die van de echtgenoot die niet juridisch gescheiden was of de kinderen van de persoon die met de overledene samenwoonde, bewijzen dat zij financieel afhankelijk waren van de overledene. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van de volgende documenten:

 • een verklaring van samenwonen van de lokale overheid;
 • een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die zijn genoten gedurende de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van overlijden van het slachtoffer;
 • een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het fiscale jaar waarin het slachtoffer is overleden, of anders van de aangifte over het onmiddellijk daaraan voorafgaande fiscale jaar. Als die aangiften niet zijn gedaan, moet een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)) worden overgelegd;
 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde instantie of dat de strafrechtelijke procedure daarvoor door de bevoegde instantie uit eigen beweging is ingeleid;
 • een verklaring over de door de aanvrager ontvangen schadeloosstelling en steun, over verzoeken die in behandeling zijn of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met de gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een verzoek om een verslag van het openbaar ministerie waaruit blijkt dat er prima facie bewijs is voor de veronderstelling dat het letsel is veroorzaakt door een gewelddadige en bewuste (opzettelijke) daad;
 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;

Voor de toekenning van tussentijdse steun in gevallen waarin een persoon is overleden, moet het verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger met gebruikmaking van het officiële formulier worden gedaan en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde instantie of dat de strafrechtelijke procedure daarvoor door de bevoegde instantie uit eigen beweging is ingeleid;
 • een verklaring over de door de aanvrager ontvangen schadeloosstelling en steun, over verzoeken die in behandeling zijn of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook voor de gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een verzoek om een verslag van het openbaar ministerie waaruit blijkt dat er prima facie bewijs is voor de veronderstelling dat het letsel is veroorzaakt door een gewelddadige en bewuste (opzettelijke) daad;
 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • de overlijdensakte van de minderjarige of rechtsonbekwame meerderjarige;
 • om hun status van begunstigde aan te tonen, de geboorteakte van de minderjarige of rechtsonbekwame meerderjarige als het verzoek wordt gedaan door de ouders, of een authentieke akte waaruit de voogdij blijkt als het verzoek wordt gedaan door de voogd;
 • als de overledene een rechtsonbekwame meerderjarige was, het rechtsgeldige document waarin de rechtsonbekwaamheid is vermeld of, indien van toepassing, de verklaring waaruit de mate van rechtsonbekwaamheid blijkt;
 • een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die door de ouders of voogden zijn genoten in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verzoek en een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het laatste fiscale jaar of, als die aangifte niet is gedaan, een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (AEAT);
 • bewijsstukken van de kosten in verband met de dodenwake, verwijdering, teraardebestelling of crematie.

Voor de toekenning van tussentijdse steun voor de uitgaven betreffende therapeutische behandeling voor seksuele misdrijven moet het verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger worden gedaan met gebruikmaking van het officiële formulier en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde instantie of dat de strafrechtelijke procedure daarvoor door de bevoegde instantie uit eigen beweging is ingeleid;
 • een verklaring over de door de aanvrager ontvangen schadeloosstelling en steun, over verzoeken die in behandeling zijn of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met de gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een verzoek om een verslag van het openbaar ministerie waaruit blijkt dat er prima facie bewijs is voor de veronderstelling dat het letsel is veroorzaakt door een gewelddadige en bewuste (opzettelijke) daad;
 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • een verklaring van het slachtoffer waaruit blijkt of de therapeutische behandeling is gestart en, indien van toepassing, overlegging van de bewijsstukken voor de betaalde kosten. Als de behandeling niet is voltooid, moet dat worden aangegeven;
 • een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die door de betrokkene zijn genoten in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verzoek en een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het laatste fiscale jaar of, als die aangifte niet is gedaan, een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (AEAT).

In geval van terroristische misdrijven wordt de procedure voor toekenning van de verschillende vormen van wettelijk vastgestelde steun gestart met een verzoek met gebruikmaking van het officiële formulier door de betrokkene of zijn vertegenwoordiger, dat vergezeld moet gaan van de volgende documenten:

 • documenten waaruit de status van de betrokkene of, waar van toepassing, de graad van verwantschap met het slachtoffer blijkt;
  • de uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan en waarin het recht wordt erkend om schadeloos te worden gesteld voor de betrokken gebeurtenissen en schade binnen het toepassingsgebied van de Spaanse wetgeving;
  • als nog geen uitspraak is gedaan maar als wel de passende gerechtelijke procedure is uitgevoerd of de strafrechtelijke procedure voor vervolging van de misdaden is ingeleid, alle wettelijk toegestane bewijsstukken waaruit de status van het slachtoffer of de begunstigde, de geleden schade en de aard van de schadeveroorzakende gebeurtenissen blijkt;
  • alle eerdere administratieve uitspraken;
  • de overlijdensakte, als het slachtoffer is overleden;
  • een fotokopie van het trouwboekje (Libro de familia);
  • politierapporten of -verklaringen;
  • klinische of psychologische rapporten;
 • als om tijdelijke huisvesting wordt verzocht:
  • een politierapport of een verklaring van de politie of de Guardia Civil waarin wordt aangegeven dat de gestelde schade is ontstaan tijdens of als gevolg van een terroristische aanslag (als er geen bewijs van de oorzaak van de schade in de administratie is opgenomen);
  • als de aanvrager eigenaar is: een akte, koopovereenkomst of uittreksel uit het kadaster, of het laatste bewijs van betaling van onroerendezaakbelasting (Impuesto de Bienes Inmuebles), of een verklaring van de voorzitter van de bewonersvereniging dat de aanvrager lid is;
  • als de aanvrager huurder is: het huurcontract of een bewijs van betaling van de laatste huur of een betalingsbewijs voor water, elektriciteit of de telefoon op naam van de huurder;
  • als de aanvrager noch eigenaar, noch huurder is: een document waaruit zijn juridische status blijkt om de reparatie uit te voeren of te laten uitvoeren;
  • als het zijn hoofdverblijfplaats betreft en het betrokken adres niet in het nationale identiteitsdocument (DNI) van de aanvrager is vermeld: een bewijs van inschrijving of een aangifte inkomstenbelasting waarin de fiscale woonplaats is vermeld, of een verklaring van de voorzitter van de bewonersvereniging dat de aanvrager de hoofdbewoner van de woning is;
 • als om vergoeding voor schade aan een voertuig wordt verzocht:
  • een politierapport of een verklaring van de politie of de Guardia Civil waarin is vermeld dat de gestelde schade is ontstaan tijdens of als gevolg van een terroristische aanslag (als er geen bewijs van de oorzaak van de schade in de administratie is opgenomen);
  • het kentekenbewijs, op naam van de aanvrager;
  • bewijs dat ten tijde van de aanval een geldige verzekeringspolis was afgesloten, met vermelding van het soort en de gedekte risico's;
  • als de reparatie is uitgevoerd, een factuur waaruit de reparatiekosten van de door de terroristische daad veroorzaakte schade blijken;
 • als om studiesteun wordt verzocht, moeten bewijsstukken worden bijgevoegd met nadere informatie over de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven en over zijn academische prestaties.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is de behandeling van en besluitvorming over de wettelijk vastgestelde overheidssteun de verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst.

In geval van terroristische misdrijven is de besluitvorming over de toekenning of afwijzing van wettelijk toegekende steun de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven worden verzoeken om steun met gebruikmaking van het officiële formulier gericht aan het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst op het volgende adres:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) - 28020 Madrid.

Voor hulp bij het indienen en verzenden van verzoeken om steun kunnen aanvragers zich wenden tot de desbetreffende bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven, waar zij informatie ontvangen over de financiële steun die op hen van toepassing is en over de verschillende procedures.

Deze bureaus zijn te vinden in alle autonome gemeenschappen, in bijna alle provinciehoofdsteden en ook in andere steden.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende link.

In geval van terroristische misdrijven worden verzoeken om steun met gebruikmaking van het officiële formulier gericht aan het directoraat-generaal Ondersteuning van slachtoffers van terrorisme van het ministerie van Binnenlandse Zaken op het volgende adres:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Het Bureau voor Informatie aan en Ondersteuning van Slachtoffers van Terrorisme van het Spaanse Hooggerechtshof verschaft algemene informatie over de financiële steun die van toepassing kan zijn op slachtoffers van terrorisme. Dit Bureau is gevestigd op:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefoonnummer van de contactpersoon: + 34 914007402

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zal, nadat alle onderzoeken zijn afgerond en voordat de ontwerpbeslissing over toekenning of afwijzing van de gevraagde steun wordt opgesteld, de aanvrager worden gehoord overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zodat hij relevante argumenten naar voren kan brengen.

Als het misdrijf in Spanje is gepleegd en de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft, kan, wanneer het verzoek om steun wordt gedaan via de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft, het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst als beslissende instantie de medewerking van de betrokken assistentieverlenende instantie verkrijgen bij het uitvoeren van de procedure voor het horen van de aanvrager of andere personen als het directoraat-generaal dit nodig acht.

Om de hoorzitting te kunnen houden, kan het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats heeft om de nodige ondersteuning verzoeken, zodat de instantie die de toekenning of afwijzing van de steun onderzoekt, de hoorzitting rechtstreeks, per telefoon of per videoconferentie kan laten plaatsvinden als de aanvrager daarmee instemt. Bovendien moet de assistentieverlenende instantie die de hoorzitting leidt, een verslag van de hoorzitting naar het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst zenden.

In geval van terroristische misdrijven gelden dezelfde regels als voor geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven waarbij het misdrijf is gepleegd in Spanje en de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft. Als het verzoek om steun wordt gedaan via de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft, zal het ministerie van Binnenlandse Zaken via het directoraat-generaal Ondersteuning van slachtoffers van terrorisme als beslissende instantie de hierboven beschreven actie met betrekking tot de hoorzitting uitvoeren.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is de termijn voor het aanvragen van de steun in het algemeen één jaar te rekenen vanaf de datum waarop het misdrijf plaatsvond.

De termijnen voor het geven van een beslissing om de steun toe te kennen of af te wijzen, definitief of voorlopig, zijn als volgt:

 • voor letsel met blijvende invaliditeit, verergering van letsel, of overlijden: zes maanden;
 • voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid: vier maanden;
 • voor de kosten van therapeutische behandeling na zedenmisdrijven en voor begrafeniskosten: twee maanden.

Verzoeken kunnen worden geacht te zijn afgewezen als niet uitdrukkelijk een beslissing is gegeven wanneer de termijn daarvoor is verstreken.

In geval van terroristische misdrijven moeten verzoeken in het algemeen worden ingediend binnen één jaar na het ontstaan van de schade of na het stellen van een diagnose waaruit een oorzakelijk verband tussen het gevolg en de terroristische daad blijkt. In geval van studiesteun bedraagt de termijn drie maanden vanaf de inschrijving voor de opleiding.

De termijn voor het nemen en meedelen van de desbetreffende beslissing bedraagt twaalf maanden, behalve in het geval van studiesteun, wanneer de termijn zes maanden bedraagt. Het verzoek wordt geacht te zijn goedgekeurd als de termijnen zijn verstreken zonder dat een uitdrukkelijke beslissing is gegeven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen aanvragers de beslissingen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst over wettelijk vastgestelde steun aanvechten binnen een termijn van één maand na kennisgeving. Als niet binnen deze periode bezwaar wordt aangetekend tegen de beslissing, resteert enkel de mogelijkheid om bij het bevoegde ministerie een verzoek om buitengewone herziening in te dienen.

Het bezwaar kan worden ingediend bij het ministerie van Financiën en Overheidsdienst of bij de Nationale Commissie voor Hulp aan Slachtoffers van Geweldsmisdrijven (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

De Nationale Commissie is het bevoegde orgaan voor het doen van uitspraak op bezwaren tegen beslissingen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst over de onder de toepasselijke wetgeving toegekende steun.

Als sinds het bezwaar drie maanden zijn verstreken zonder dat de Nationale Commissie tot overeenstemming is gekomen, kan het bezwaar als afgewezen worden beschouwd en kan daartegen administratief beroep worden ingesteld.

In geval van terroristische misdrijven kan tegen beslissingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de administratieve procedures voor het aanvragen van de verschillende vormen van steun intern beroep worden ingesteld of rechtstreeks bezwaar worden aangetekend binnen het bestuurlijke rechtsstelsel.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen aanvragers zich voor hulp bij het indienen en verzenden van verzoeken om steun wenden tot de desbetreffende bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven, waar zij informatie ontvangen over eventuele financiële steun die op hen van toepassing is en over de verschillende procedures voor het aanvragen ervan.

Deze bureaus zijn te vinden in alle autonome gemeenschappen, in bijna alle provinciehoofdsteden en ook in andere steden.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende link.

De specifieke formulieren voor de steun zijn beschikbaar in de volgende link.

In geval van terroristische misdrijven worden verzoeken om steun met gebruikmaking van het officiële formulier gericht aan het directoraat-generaal Ondersteuning van slachtoffers van terrorisme van het ministerie van Binnenlandse Zaken op het volgende adres:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

De specifieke formulieren voor de steun zijn beschikbaar in de volgende link.

Het Bureau voor Informatie aan en Ondersteuning van Slachtoffers van Terrorisme van het Spaanse Hooggerechtshof verschaft algemene informatie over de financiële steun die van toepassing kan zijn op slachtoffers van terrorisme. Dit Bureau is gevestigd op:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefoonnummer van de contactpersoon: + 34 914007402

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zijn de formulieren of sjablonen voor de verschillende vormen van steun beschikbaar in de volgende link.

De locatie van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven, die informatie verschaffen over eventuele financiële steun die op u van toepassing is en over de verschillende procedures die moeten worden doorlopen om die steun aan te vragen, vindt u in de volgende link.

In geval van terroristische misdrijven kunt u op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken nagaan of er informatie over de steun beschikbaar is.

Het Bureau voor Informatie aan en Ondersteuning van Slachtoffers van Terrorisme van het Spaanse Hooggerechtshof verschaft algemene informatie over de financiële steun die van toepassing kan zijn op slachtoffers van terrorisme.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen slachtoffers om gratis rechtsbijstand verzoeken overeenkomstig de eisen en de procedure die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd.

Op grond van de Spaanse wetgeving hebben met name slachtoffers van gendergerelateerd geweld recht op gratis juridisch advies onmiddellijk voorafgaand aan het indienen van de klacht en op gratis verdediging en vertegenwoordiging door een advocaat en een vertegenwoordiger in alle gerechtelijke en administratieve procedures die direct of indirect het gevolg zijn van het geweld.

In deze situaties moet één enkel juridisch team de verdediging van het slachtoffer op zich nemen, mits dit het recht van het slachtoffer op verdediging naar behoren waarborgt. Dit recht geldt ook voor rechtsopvolgers in geval van overlijden van het slachtoffer, mits zij niet bij de daden betrokken waren.

In geval van terroristische misdrijven hebben in de Spaanse wetgeving erkende slachtoffers van terrorisme ongeacht hun financiële middelen recht op rechtsbijstand in alle gerechtelijke en administratieve procedures die voortvloeien uit de terroristische daad die tot hun status van slachtoffer heeft geleid, onder de voorwaarden van de in Spanje geldende wetgeving inzake gratis rechtsbijstand.

In ieder geval wordt onmiddellijke gratis rechtsbijstand gewaarborgd voor alle slachtoffers van terrorisme die erom verzoeken. Het recht op rechtsbijstand gaat verloren wanneer de status van slachtoffer niet wordt toegekend of wanneer een vrijspraak wordt uitgesproken waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, of als er geen verdere actie wordt ondernomen in de zaak, zonder verplichting om de kosten van tot op dat moment gratis genoten bijstand terug te betalen.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen aanvragers zich voor hulp bij het indienen en verzenden van verzoeken om steun wenden tot de desbetreffende bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven, waar zij informatie ontvangen over eventuele financiële steun die op hen van toepassing is en over de verschillende procedures voor het aanvragen ervan.

Deze bureaus zijn te vinden in alle autonome gemeenschappen, in bijna alle provinciehoofdsteden en ook in andere steden.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende link.

Het Bureau voor Informatie aan en Ondersteuning van Slachtoffers van Terrorisme van het Spaanse Hooggerechtshof verschaft algemene informatie over de financiële steun die van toepassing kan zijn op slachtoffers van terrorisme. Dit Bureau is gevestigd op:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefoonnummer van de contactpersoon: + 34 914007402

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.