Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Normaal gesproken zijn er drie manieren om vergoeding te krijgen voor letsel dat door een misdrijf is ontstaan, namelijk:

 • schade die de dader moet betalen;
 • vergoeding op basis van een particuliere, collectieve of openbare verzekering;
 • schadeloosstelling door de staat van schade die het gevolg is van een misdrijf.

Er gelden verschillende regels voor verschillende soorten schadevergoeding. De volgende informatie heeft uitsluitend betrekking op schadeloosstelling door de staat van schade die het gevolg is van een misdrijf.

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

In principe kan schadevergoeding worden toegekend voor alle soorten misdrijven, maar welke mogelijkheden er zijn, hangt af van het soort schade of letsel.

Een vergoeding voor persoonlijk letsel kan voor alle soorten misdrijven worden toegekend, als het letsel een vanzelfsprekend gevolg van het misdrijf is.

Vergoeding is ook mogelijk voor letsel waarbij iemand een andere persoon ernstig leed berokkent door een aanslag op diens persoon (bv. mishandeling of verkrachting) of op diens vrijheid (bv. onrechtmatige vrijheidsberoving) of rust (bv. onrechtmatige bedreiging) dan wel door grove laster.

Vergoeding voor materiële schade (bv. door diefstal of beschadiging van eigendommen) of puur financiële schade (bv. door fraude) wordt slechts in bepaalde gevallen toegekend.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Er kan een vergoeding worden toegekend voor persoonlijk letsel en schade, en aan kinderen die getuige waren van misdrijven die naaste familieleden jegens elkaar hebben gepleegd. In enkele uitzonderlijke situaties is ook vergoeding mogelijk van materiële schade of puur financiële schade.

In geval van persoonlijk letsel kan een vergoeding worden toegekend voor:

 • medische en andere kosten van het slachtoffer en, in redelijke mate, voor een naast familielid van het slachtoffer;
 • schade aan kleding, brillen en soortgelijke voorwerpen die het slachtoffer droeg toen hij of zij het letsel opliep;
 • gederfde inkomsten;
 • tijdelijk lichamelijk en geestelijk lijden (pijn en lijden);
 • permanent lichamelijk en geestelijk lijden (misvorming of ander blijvend letsel).

Als persoonlijk letsel overlijden tot gevolg heeft, is vergoeding mogelijk voor:

 • begrafeniskosten en ook, in redelijke mate, andere kosten die met het overlijden verband houden;
 • verlies van bestaansmiddelen (onder bepaalde voorwaarden);
 • persoonlijk letsel dat een naast familielid van de overledene treft als gevolg van het overlijden van die persoon.

Andere voordelen waarop u recht hebt (bv. sociale uitkeringen, pensioen of compensatie door een werkgever), worden afgetrokken van de vergoeding voor verlies van inkomsten en bestaansmiddelen.

Wanneer een misdrijf tegen u als persoon of tegen uw vrijheid of rust is gericht en in het geval van grove laster, kunt u een vergoeding krijgen wanneer uw persoonlijke integriteit daarbij ernstig is geschonden.

Vergoeding voor materiële schade, bijvoorbeeld gestolen of beschadigde goederen, wordt enkel bij uitzondering toegekend. Zo’n vergoeding kan worden uitgekeerd als het misdrijf werd gepleegd door iemand die gedwongen vastzat, bijvoorbeeld in een gevangenis, detentiecentrum of inrichting (in geval van ontsnapping). Vergoeding is ook mogelijk in bijzonder moeilijke situaties waarin u door het opgelopen letsel veel minder mogelijkheden hebt om in uw levensonderhoud te voorzien of waarin compensatie om andere redenen uiterst belangrijk blijkt te zijn.

Slechts zelden wordt een vergoeding verstrekt voor puur financiële schade, bijvoorbeeld in relatie tot fraude of verduistering. Vergoeding is uitsluitend mogelijk wanneer de verdachte gedwongen vastzat en is ontsnapt, of in bijzonder moeilijke situaties waarin u door het opgelopen letsel veel minder mogelijkheden hebt om in uw levensonderhoud te voorzien of waarin compensatie om andere redenen uiterst belangrijk blijkt te zijn.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja, u kunt een vergoeding krijgen zoals hierboven uitgelegd. Wanneer een naast familielid van de overledene schade heeft geleden, wordt er gewoonlijk een standaardvergoeding betaald voor pijn en lijden (smartengeld).

De personen die doorgaans schadevergoeding krijgen, zijn de partner, ouders en kinderen van de overledene, evenals broers en zussen die met de overledene samenleefden. Volwassen broers en zussen die niet met de overledene samenleefden, komen meestal niet voor een vergoeding in aanmerking.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Wanneer letsel geen overlijden tot gevolg heeft, kan in speciale gevallen een vergoeding voor indirecte schade worden toegekend aan iemand die een bijzonder nauwe relatie met het slachtoffer heeft. Dit kan gelden wanneer het slachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen en zich lange tijd in een levensbedreigende situatie heeft bevonden, of wanneer het familielid in kwestie getuige was van het incident waarbij het letsel werd opgelopen, en het familielid daardoor psychische schade werd berokkend.

In dit geval hebben dezelfde personen recht op schadevergoeding als wanneer het slachtoffer als gevolg van een misdrijf overlijdt.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Als het misdrijf in Zweden werd gepleegd, kan schadevergoeding worden toegekend ongeacht uw nationaliteit of het land waar u woont. Is de connectie tussen het misdrijf en het slachtoffer en Zweden echter zo zwak dat het voor de Zweedse staat niet reëel is het letsel te compenseren, dan krijgt u geen vergoeding. Deze uitzondering wordt restrictief toegepast. De uitzondering geldt niet voor een burger van een ander EU-land die in Zweden wordt blootgesteld aan een opzettelijk geweldsmisdrijf.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja. Als u in Zweden woont, kunt u in dat land om schadevergoeding verzoeken, zelfs als het misdrijf in een ander land werd gepleegd, binnen of buiten de EU.

In principe moet schade als gevolg van een misdrijf eerst worden vergoed in het land waar het misdrijf werd gepleegd. Als de schade in dat land niet of niet volledig kan worden vergoed, komt u, wanneer u in Zweden woont, in aanmerking voor compensatie door de Zweedse staat.

Werd het misdrijf gepleegd in een ander EU-land en kunt u daarvoor in dat land schadevergoeding krijgen? Dan kan de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven (Brottsoffermyndigheten) u bijstaan in uw contacten met het betrokken land, als u het verzoek in Zweden indient. Onder bepaalde voorwaarden kan Zweden een vergoeding uitkeren voordat is vastgesteld of u in het andere land recht hebt op schadeloosstelling.

Als vergoeding van de schade door het andere land niet mogelijk is, wordt op grond van de Zweedse regels onderzocht of u voor compensatie in aanmerking komt.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja. Aangifte bij de politie is noodzakelijk en als slachtoffer moet u ook hebben meegewerkt aan het onderzoek van de politie.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja. Schadevergoeding wordt slechts heel zelden toegekend voordat het politieonderzoek en de toetsing door de rechter zijn afgerond.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Is de dader bekend, dan moet hij of zij in principe voor het misdrijf zijn veroordeeld, anders betaalt de staat geen schadevergoeding. In eerste instantie moet de persoon die de schade heeft veroorzaakt, een vergoeding betalen, wat betekent dat er in principe eerst een vordering tegen de dader moet worden ingesteld. Als uit onderzoek echter duidelijk blijkt dat de dader geen schadevergoeding kan betalen, hoeft u niet eerst zo’n vergoeding van hem of haar te eisen.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja. Als de dader niet is geïdentificeerd en het politieonderzoek om die reden is gesloten, kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding. In zulke gevallen is de beoordeling van het misdrijf en het recht op schadeloosstelling grotendeels gebaseerd op de inhoud van het politierapport. Daarnaast is het aan u als slachtoffer bewijs te overleggen waaruit blijkt welke schade of welk letsel het misdrijf heeft veroorzaakt.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Ja. De termijn hiervoor is drie jaar en die wordt als volgt berekend:

als er een rechterlijke uitspraak over het misdrijf is gedaan, moet u het verzoek indienen binnen drie jaar nadat deze uitspraak definitief is geworden (er is geen hoger beroep meer mogelijk);

als het politieonderzoek is gesloten, moet u het verzoek indienen binnen drie jaar nadat de beslissing werd genomen om het onderzoek te sluiten;

als er geen politieonderzoek heeft plaatsgevonden, moet u het verzoek indienen binnen drie jaar nadat het misdrijf is gepleegd;

kinderen die voor hun 18e levensjaar slachtoffer van een misdrijf zijn geworden, mogen tot hun 21e verjaardag om schadevergoeding verzoeken.

Wanneer er uitzonderlijke redenen zijn om dit te doen, kunnen zelfs te laat ontvangen verzoeken worden behandeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u wegens een ernstige ziekte niet tijdig een verzoek om schadeloosstelling in verband met een misdrijf heeft kunnen indienen.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)

Ja, voor zover er geen vergoeding uit andere bronnen wordt toegekend.

 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)

Ja, voor zover er geen vergoeding uit andere bronnen wordt toegekend.

 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)

  Ja, voor zover er geen vergoeding uit andere bronnen wordt toegekend.

  • het verlies van een kans

  Nee, alleen gederfde inkomsten en toekomstige gederfde inkomsten (periodieke uitkering) worden vergoed.

  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)

  Nee.

  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen

U kunt een vergoeding krijgen voor beschadigde of kapotte kleren, brillen en soortgelijke voorwerpen die u droeg op het moment dat u het letsel hebt opgelopen.

In andere gevallen zijn de mogelijkheden tot vergoeding van schade aan eigendommen zeer beperkt; zie punt 1.2 hierboven.

 • overige

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer.

Ja. Behalve voor pijn en lijden kan ook vergoeding worden toegekend voor een misdrijf dat is gericht tegen de persoon, de vrijheid of de rust van een slachtoffer en waarbij diens persoonlijke integriteit mogelijk ernstig is geschonden.

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten

Ja, voor zover er geen vergoeding uit andere bronnen wordt toegekend.

 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);

Ja. Als het misdrijf het overlijden van een persoon tot gevolg heeft gehad en iemand die bijzonder dicht bij de overledene stond, daardoor persoonlijk letsel is toegebracht, kan schadevergoeding worden toegekend. Voorwaarde daarbij is dat de vergoeding niet uit andere bronnen is verkregen. Zie ook punt 1.3 en 1.4.

 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

Het verlies van bestaansmiddelen kan onder bepaalde voorwaarden worden gecompenseerd.

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer

Ja. Zie punt 1.3 hierboven.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt gewoonlijk in één enkele betaling uitgekeerd. Vergoedingen voor blijvend letsel moeten vaak in een later stadium worden aangepast wanneer duidelijk wordt dat het letsel een permanent karakter heeft. Langdurige inkomstenderving wordt normaal gesproken eenmaal per jaar achteraf gecompenseerd. Hebt u als slachtoffer door het letsel een handicap opgelopen waardoor u blijvend verminderd arbeidsgeschikt bent? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor vergoeding van toekomstige gederfde inkomsten in de vorm van een maandelijkse uitkering.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De vergoeding kan worden verlaagd of volledig worden geweigerd als door uw gedrag het risico op letsel is toegenomen. Het maakt niet uit of dat verband houdt met het misdrijf of anderszins vanwege opzet of nalatigheid het geval is. De vergoeding wordt gewoonlijk op deze wijze manier als het misdrijf door uw eigen criminele activiteiten is veroorzaakt of verband houdt met drugs, of als u in relatie tot het misdrijf provocerend gedrag hebt vertoond.

Als slachtoffer wordt u ook geacht mee te werken aan het politieonderzoek, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. U moet ook meewerken aan de compensatieprocedure van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven door informatie te verstrekken en de stukken over te leggen die voor de beoordeling nodig zijn. Als u niet aan het politieonderzoek hebt meegewerkt, is het mogelijk dat u geen schadevergoeding krijgt. Dat geldt ook wanneer u niet actief bij de schadeloosstellingsprocedure betrokken bent geweest.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Wat betreft de vergoeding voor persoonlijk letsel en schending van de persoonlijke integriteit heeft uw financiële situatie geen gevolgen voor het recht op schadeloosstelling of de hoogte van het bedrag. Bij schade aan eigendommen of puur financiële schade kan uw financiële situatie in sommige gevallen wel invloed hebben op het recht op schadevergoeding en het bedrag daarvan.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Wat voor vergoeding de staat uitkeert, is afhankelijk van andere vormen van compensatie waarop u wellicht recht hebt. Dit betekent dat eventuele andere vergoedingen van de schadeloosstelling door de staat moeten worden afgetrokken. Dat geldt bijvoorbeeld voor schadevergoeding die wordt betaald of geacht te worden betaald, en voor vergoedingen van een verzekeringsmaatschappij waarop u recht hebt.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De schadevergoeding wordt berekend op grond van de bepalingen in de Wet schadeloosstelling misdrijven (brottsskadelag) en de Wet aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (skadeståndslag). In bepaalde opzichten is het recht op schadeloosstelling als gevolg van een misdrijf beperkter dan het recht op schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatige daad. In principe is de schadeloosstelling een vorm van herstel, waarbij het slachtoffer voor zover mogelijk in dezelfde financiële situatie wordt gebracht als wanneer hij of zij geen schade of letsel zou hebben opgelopen.

Alle noodzakelijke en redelijke kosten worden gedekt, evenals de gederfde inkomsten als gevolg van de schade of het letsel. Er geldt een bovengrens voor de vergoeding; zie punt 1.18.

De vergoeding voor pijn en lijden (smartengeld) wordt op grond van tabellen uitgekeerd – het gebruikelijke bedrag tijdens ziekteverlof is ongeveer 2 700 SEK per maand (2022). Er kan echter een hoger bedrag worden betaald, bijvoorbeeld bij behandeling op een intensivecareafdeling. Voor bepaalde misdrijven – waarbij het letsel overlijden tot gevolg heeft gehad (vergoeding voor familieleden) en in geval van verkrachting – is er ook sprake van een vermoeden van persoonlijk letsel; dit houdt in dat het letsel niet hoeft te worden bewezen. In deze gevallen gelden vaste bedragen voor smartengeld: 60 000 SEK in geval van opzettelijk doden, 30 000 SEK in geval van onopzettelijk doden en 15 000 SEK in geval van verkrachting.

De vergoeding voor blijvende handicaps wordt bepaald aan de hand van tabellen en is gebaseerd op de beoordeling van een arts en op de leeftijd van degene die om schadeloosstelling verzoekt.

De vergoeding voor blijvende verminking wordt eveneens bepaald aan de hand van tabellen en is gebaseerd op de vraag hoe zichtbaar de verminking is en waar deze zich bevindt, en op de leeftijd van het slachtoffer.

De vergoeding voor schending van de persoonlijke integriteit wordt bepaald op basis van de objectieve omstandigheden van het misdrijf, ongeacht de subjectieve ervaring van het slachtoffer. In de praktijk gelden bijvoorbeeld de volgende vergoedingen: 5 000 – 20 000 SEK voor onrechtmatige bedreiging, 5 000 – 100 000 SEK voor mishandeling, 100 000 SEK voor verkrachting en 100 000 – 150 000 SEK voor poging tot moord.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Het laagste bedrag is 100 SEK (na aftrek van het basisbedrag).

De maximumvergoeding voor persoonlijk letsel, inclusief pijn en lijden, is 966 000 SEK (2022). Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook een periodieke uitkering krijgen.

De maximale vergoeding voor materiële schade en puur financiële schade bedraagt 482 000 SEK (2022).

De vergoeding voor schending van de persoonlijke integriteit kent geen bovengrens.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, als het gaat om financiële verliezen zoals medische kosten of gederfde inkomsten moet u het bedrag vermelden of bewijs overleggen waaruit duidelijk blijkt hoe groot de schade is.

Voor vergoeding van morele schade (pijn en lijden, schending van de persoonlijke integriteit, blijvend letsel en schadeloosstelling van kinderen die getuige van een misdrijf zijn geweest) hoeft geen bedrag te worden vermeld.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, de staat betaalt alleen een vergoeding voor zover de schade niet wordt gedekt door andere vormen van compensatie waarop u recht hebt.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, u kunt geen voorschot op de schadevergoeding krijgen.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja, mits het verzoek niet is verjaard. Gewoonlijk moet het verzoek worden ingediend binnen tien jaar nadat de beslissing is gegeven.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Er moet een originele volmacht worden overgelegd als u een wettelijke vertegenwoordiger hebt. Om de kosten daarvan vergoed te krijgen, moet u normaal gesproken de originele facturen overleggen. Het is ook verstandig om de bovengenoemde stukken die voor de schade of het letsel in kwestie van belang zijn, in te dienen.

Wanneer de vereiste stukken niet bij het verzoek zijn gevoegd, verzamelt de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven zelf de documenten die nodig zijn om te beoordelen of u recht hebt op compensatie en om de hoogte daarvan vast te stellen. Dit doet zij op basis van de machtiging die zij van u heeft ontvangen toen u het verzoek indiende. Als de instantie niet zelf de benodigde documenten kan vergaren, krijgt u alsnog de mogelijkheid om dat te doen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven, Box 470, 901 09 Umeå, Zweden.

Voor het verzoek moet een speciaal formulier worden gebruikt. Deze formulieren zijn te vinden op de website van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven, op https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Als u een Zweeds ID voor internetbankieren hebt, kunt u het verzoek elektronisch indienen. U kunt dat doen via de website https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De verwerkingstijd verschilt afhankelijk van de werkdruk van de instantie. Het hangt er ook van af hoe ingewikkeld een zaak is. De gemiddelde verwerkingstijd is rond drie maanden (2022).

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt geen hoger beroep instellen tegen de beslissing van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven. De instantie kan echter wel op verzoek of op eigen initiatief haar beslissing wijzigen, als er nieuwe omstandigheden bekend worden of als er andere redenen zijn om dat te doen. Zo’n wijziging mag niet in het nadeel zijn van degene die het verzoek om schadevergoeding heeft ingediend.

Als u ontevreden over de beslissing bent, kunt u de instantie schriftelijk vragen de zaak opnieuw te beoordelen. Daarbij moet u de gewenste wijziging en de redenen vermelden. Eventuele aanvullende documenten moet u samen met het verzoek indienen.

U heeft altijd het recht om de beslissing te laten toetsen door de raad voor schadeloosstelling in verband met misdrijven (Nämnden för brottsskadeersättning).

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Informatie en verzoekformulieren zijn te vinden op de website van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven, op https://www.brottsoffermyndigheten.se/. De informatie over schadeloosstelling en hoe u een verzoek kunt indienen, wordt getoond in diverse talen; de verzoekformulieren zijn beschikbaar in het Engels.

U kunt ook de hulplijn van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven bellen (+46 90 70 82 00), en wel op werkdagen van 9:00-15:00 uur. De medewerkers kunnen u advies geven in het Zweeds en het Engels.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Zie hierboven.

Informatie bedoeld voor kinderen tot 18 jaar is te vinden op https://www.jagvillveta.se/ (afgestemd op verschillende leeftijdscategorieën). Deze informatie is beschikbaar in meerdere talen.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Een verzoek indienen is eenvoudig en bij problemen kunt u contact opnemen met de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven. De kosten van een wettelijke vertegenwoordiger worden alleen vergoed als daar bijzondere redenen voor zijn.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Het lokale centrum voor slachtofferhulp kan u helpen bij uw verzoek. U kunt dit centrum vinden via de website van slachtofferhulp Zweden (Brottsofferjouren), http://www.brottsofferjouren.se/ of bel +46 (0)200-21 20 19 voor ondersteuning.

Laatste update: 17/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.