Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Systemy kompensat dostępne w państwach UE

Art. 12 dyrektywy odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw stanowi, że każde państwo UE ustanawia krajowy system dotyczący kompensaty dla wszystkich ofiar umyślnych przestępstw z użyciem przemocy. Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie ofiary umyślnych przestępstw popełnionych z użyciem przemocy mają dostęp do krajowego systemu kompensaty w państwie członkowskim, na którego terytorium popełniono przestępstwo.

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat systemów kompensat dostępnych w państwach członkowskich UE.

Niektóre kraje zapewniają również dostęp do kompensat swoim własnym obywatelom, jeśli przestępstwo miało miejsce za granicą. Kwestia ta nie jest obecnie uregulowana przepisami UE.

Zgodnie z dyrektywą o kompensacie osoba fizyczna może domagać się kompensaty od państwa UE, w którym przestępstwo zostało popełnione, jeżeli mieszka w tym państwie (poziom krajowy) lub jeśli mieszka w innym państwie UE (sytuacja transgraniczna).

W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi kraju, w którym popełnione zostało przestępstwo.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, proszę wybrać flagę danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 08/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.