Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Austria

Autor treści:
Austria

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Zgodnie z ustawą o ofiarach przestępstw (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. nr 288/1972, kompensatę przyznaje się osobom, w przypadku których można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że doznały uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku bezprawnego i umyślnego czynu, który w dniu wydania decyzji zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze wyższym niż sześć miesięcy.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje z tytułu bezprawnego i umyślnego czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności w wymiarze wyższym niż sześć miesięcy, skutkującego uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak. Kompensata przysługuje członkom rodziny pozostającym na utrzymaniu zmarłego na mocy prawa cywilnego (dzieci, małżonek).

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Tak, jeśli ofiara doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Warunkiem uprawnienia do kompensaty jest również to, że przestępstwo wywołało szok u członka rodziny ofiary (dziecko, rodzic, małżonek, rodzeństwo) skutkujący urazem psychicznym wymagającym leczenia klinicznego.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Tak, pod warunkiem, że przestępstwo zostało popełnione w Austrii po 30 czerwca 2005 r. Co do zasady wymaga się, by w chwili, gdy popełniono przestępstwo, wnioskodawcy posiadali prawo legalnego pobytu.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Zgodnie z ustawą o ofiarach przestępstw obywatele Austrii i UE (jeśli przed popełnieniem przestępstwa na ich szkodę posiadali miejsce zwykłego pobytu w Austrii) są co do zasady uprawnieni do kompensaty również za szkody, które ponieśli za granicą.

Zgodnie z art. 2 dyrektywy Rady 2004/80/WE kompensatę wypłaca właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium popełniono przestępstwo.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Ofiara i pozostałe przy życiu osoby pozostające na jej utrzymaniu muszą współpracować w toku postępowania przygotowawczego i pomóc w poszukiwaniu sprawcy, ponieważ odmowa współpracy może stanowić przesłankę odrzucenia wniosku o kompensatę.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy - jeżeli został zidentyfikowany?

Nie

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Sprawca nie musi zostać ustalony ani skazany. Wystarczającą przesłanką jest istnienie prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

W przypadku większości świadczeń, aby otrzymać świadczenie z mocą wsteczną, należy wystąpić o nie w terminie trzech lat od dnia popełnienia przestępstwa. Jeżeli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, świadczenie wypłaca się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Przewidziano następujące rodzaje pomocy:

1. kompensata z tytułu utraty zarobków lub środków utrzymania;

2. opieka terapeutyczna
a) pomoc medyczna,
b) leki,
c) środki medyczne,
d) opieka instytucjonalna,
e) leczenie stomatologiczne,
f) środki mające na celu wzmocnienie zdrowia (§ 155 ustawy o powszechnym zabezpieczeniu społecznym (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. nr 189/1955);

2a. pokrycie kosztów interwencji przeprowadzanych w sytuacjach kryzysowych przez psychologów klinicznych i psychologów zdrowia oraz psychoterapeutów;

3. opieka ortopedyczna
a) dopasowywanie protez, przyrządów ortopedycznych i innych przyrządów, ich naprawa i wymiana,
b) zwrot kosztów dostosowania przedmiotów codziennego użytku i instalacji przyrządów sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) dotacje na pokrycie kosztów przystosowania pojazdów wielośladowych do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy,
d) pomoc przeznaczona na zakup pojazdów wielośladowych,
e) wszelkie poniesione koszty podróży i transportu;

4. rehabilitacja medyczna
a) pobyt w placówkach medycznych, które specjalizują się przede wszystkim w rehabilitacji,
b) pomoc medyczna, leki i środki medyczne, jeżeli są one wymagane bezpośrednio po rehabilitacji, o której mowa w lit. a), lub w związku z tą rehabilitacją,
c) wszelkie poniesione koszty podróży i transportu;

5. rehabilitacja zawodowa
a) szkolenie zawodowe mające na celu odzyskanie lub poprawę zdolności do zarobkowania,
b) szkolenie w celu zdobycia nowego zawodu,
c) dotacje lub pożyczki (§ 198 ust. 3 ustawy o powszechnym zabezpieczeniu społecznym (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG z 1955 r.));

6. rehabilitacja społeczna
a) dotacja na pokrycie kosztów uzyskania prawa jazdy, jeżeli ze względu na niepełnosprawność osoby nie można racjonalnie oczekiwać, że będzie ona korzystała z transportu publicznego,
b) odprawa przejściowa (§ 306 ASVG z 1955 r.);

7. zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla osób niewidomych;

8. zwrot kosztów pogrzebu;

9. dodatkowe świadczenia uzależnione od dochodów;

10. zryczałtowane zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Istnieją różne sposoby wypłaty kompensaty.

Wyróżnia się świadczenia miesięczne (kompensata z tytułu utraty zarobków / środków utrzymania; dodatkowe świadczenia uzależnione od dochodów; zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla osób niewidomych) oraz świadczenia jednorazowe (takie jak zwrot kosztów pogrzebu, zryczałtowane zadośćuczynienie za ból i cierpienie).

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

W ustawie o ofiarach przestępstw określono przesłanki odmowy wypłaty kompensaty (np. rażące niedbalstwo, udział w bójce).

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

W przypadku większości świadczeń sytuacja finansowa wnioskodawcy nie jest brana pod uwagę. Kwotę należną z tytułu utraty zarobków i środków utrzymania oblicza się zgodnie z kryteriami określonymi w prawie cywilnym i nie jest ona uzależniona od dochodów.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Nie

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Kompensatę oblicza się indywidualnie w każdym przypadku. Bieżącą kompensatę z tytułu utraty zarobków i środków utrzymania oblicza się na podstawie kryteriów określonych w prawie cywilnym.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Nie istnieje minimalna kwota kompensaty.

Istnieją limity dochodów lub ustalone kwoty dla poszczególnych rodzajów kompensat.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Nie. Kwotę kompensaty ustala właściwy organ; ofiara musi jednak współpracować w toku postępowania i udzielać wymaganych informacji.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Świadczenia państwowe (takie jak świadczenie dla bezrobotnych) oraz świadczenia z zabezpieczenia społecznego (renty inwalidzkie itp.) zostaną uwzględnione i wpłyną na zmniejszenie kwoty kompensaty z tytułu utraty zarobków zgodnie z ustawą o ofiarach przestępstw.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Tak. Jeżeli wnioskodawca pilnie potrzebuje pomocy finansowej. Musi istnieć prawdopodobieństwo, że roszczenie jest zasadne.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Tak

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

Do wniosków o kompensatę należy zwykle dołączyć następujące dokumenty:

  • pełnomocnictwo / dowód potwierdzający umocowanie bądź dowód potwierdzający związek z ofiarą;
  • akt zgonu ofiary;
  • kopię protokołu policyjnego;
  • odpis wyroku/postanowienia sądu;
  • raporty i zaświadczenia lekarskie;
  • rachunki wystawione przez szpital;
  • rachunki potwierdzające inne wydatki (opieka, pogrzeb);
  • dowód potwierdzający dochody (wynagrodzenie, świadczenia w ramach systemu opieki/pomocy społecznej, zasiłki);
  • potwierdzenie otrzymania (lub nieotrzymania) świadczenia z innych źródeł (zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie prywatne);
  • aktualny wyciąg z rejestru karnego dotyczący wnioskodawcy.

O dokumenty zwróci się również sam organ.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Nie.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice (Federalny Urząd do Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Spraw Społecznych)
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
Faks: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Na adres Federalnego Urzędu do Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Spraw Społecznych (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
Faks: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

W niektórych przypadkach uczestnictwo wnioskodawcy w postępowaniu może być konieczne (do dokonania oceny przez biegłego, udzielenia odpowiedzi na pytania itp.), jednak co do zasady obecność wnioskodawcy nie jest obowiązkowa.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty?

Termin wydania decyzji zależy od rodzaju wnioskowanej kompensaty. Zazwyczaj wynosi on kilka miesięcy.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję Ministerstwa Spraw Społecznych można zaskarżyć do Federalnego Trybunału Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht). Można również wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego (Verfassungsgerichtshof) oraz do Trybunału Administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof).

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Wniosku o kompensatę nie trzeba składać na specjalnym formularzu. Stosownych informacji udziela Ministerstwo Spraw Społecznych; są one również dostępne na jego stronie internetowej (wraz z odpowiednimi formularzami).

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

Ministerstwo Spraw Społecznych - Wydział ds. Kompensaty Społecznej (Sozial Ministerium - Sozialentschädigung)

Ministerstwo Spraw Społecznych - Wydział ds. Ofiar Przestępstw) (Sozial Ministerium - Verbrechensopfer).

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Ministerstwo Spraw Społecznych udziela informacji prawnych. Nie zapewnia jednak usług adwokata ani nie pokrywa kosztów tych usług.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Tak, np. organizacja Weisser Ring (Biały Krąg).

Ostatnia aktualizacja: 19/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.