Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Belgia

Autor treści:
Belgia

Informacje dotyczące ofiar terroryzmu można znaleźć w dalszej sekcji na tej stronie, klikając tutaj.

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) może przyznać kompensatę ofiarom umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, które popełniono na terytorium Belgii (i ich bliskim krewnym).

Szczegółowe informacje dotyczące ofiar terroryzmu można znaleźć poniżej.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Rodzaje szkody, które Komisja bierze pod uwagę, różnią się w zależności od kategorii ofiary:

A. Ofiary bezpośrednie – osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym bezpośrednio na skutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, które popełniono na terytorium Belgii.

W przypadku ofiar bezpośrednich Komisja może wziąć pod uwagę:

 • czasową i trwałą niepełnosprawność;
 • krzywdę;
 • utratę zarobków;
 • oszpecenie;
 • utratę roku lub kilku lat nauki szkolnej (niepowodzenia w nauce);
 • koszty leczenia;
 • koszty postępowania (w tym odszkodowanie procesowe (indemnités de procédure)) do kwoty 6000 EUR;
 • szkody majątkowe (maksymalnie 1250 EUR).

B. Ofiary pośrednie – spadkobiercy ofiary zmarłej wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, będący krewnymi ofiary do drugiego stopnia pokrewieństwa, a także powinowaci takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa.

W przypadku tej kategorii ofiar Komisja może wziąć pod uwagę:

 • krzywdę;
 • koszty leczenia bliskich krewnych;
 • koszty pogrzebu (do kwoty 6000 EUR na jednego zmarłego);
 • koszty postępowania;
 • utratę źródła utrzymania w przypadku bliskich krewnych, którzy pozostawali na utrzymaniu ofiary przed jej śmiercią;
 • utratę roku lub kilku lat nauki szkolnej.

C. Ofiary pośrednie – spadkobiercy ofiary, która poniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, będący krewnymi ofiary do drugiego stopnia pokrewieństwa, a także powinowaci takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa.

W przypadku tej kategorii ofiar Komisja może wziąć pod uwagę:

 • krzywdę;
 • koszty leczenia bliskich krewnych;
 • koszty postępowania.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak, kompensatę mogą otrzymać bliscy krewni (spadkobiercy) – do drugiego stopnia pokrewieństwa – ofiary zmarłej bezpośrednio wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, a także powinowaci takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Tak, kompensatę mogą otrzymać bliscy krewni (spadkobiercy) – do drugiego stopnia pokrewieństwa – ofiary, która nie zmarła bezpośrednio wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, lecz poniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu, a także powinowaci takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Tak. Komisja może przyznać kompensatę bez względu na obywatelstwo wnioskodawcy i legalność jego pobytu w Belgii.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Nie, Komisja ds. Pomocy Finansowej może przyznać kompensatę jedynie z tytułu przestępstw popełnionych w Belgii.

Od tej reguły istnieje jednak jeden wyjątek: kompensata przysługuje w przypadku aktów terrorystycznych popełnionych za granicą, których ofiarą padli obywatele Belgii lub osoby mające miejsce zwykłego pobytu w Belgii (zob. sekcja poświęcona ofiarom terroryzmu).

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Tak, należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji. Zgodnie z ustawą z dnia 1 sierpnia 1985 r., która reguluje działalność Komisji ds. Pomocy Finansowej, wnioskodawca musi również wnieść pozew adhezyjny w postępowaniu karnym.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

O główną kompensatę państwową można ubiegać się dopiero po zakończeniu postępowania sądowego i w oparciu o prawomocne orzeczenie sądu.

Można jednak również uzyskać doraźną kompensatę przed zakończeniem postępowania sądowego, o ile spełnione zostaną określone przesłanki.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Tak. Jeżeli sprawca został wykryty, ofiara musi wytoczyć powództwo adhezyjne w postępowaniu karnym, ponieważ kompensata przyznawana przez Komisję jest alternatywną formą naprawienia szkody, stosowaną jedynie w ostateczności.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Jeżeli sprawca nie został wykryty przed zakończeniem postępowania sądowego lub jeżeli postępowanie umorzono w związku z niewykryciem sprawcy, ofiara może wnieść do Komisji o przyznanie kompensaty. Wówczas minimalną przesłanką jest złożenie przez ofiarę formalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (na policji lub w prokuraturze).

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Wniosek o przyznanie głównej kompensaty należy złożyć w terminie trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu wydanego w sprawie lub w terminie trzech lat od dnia wydania postanowienia o umorzeniu sprawy w związku z niewykryciem sprawcy.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

W przypadku ofiar bezpośrednich Komisja może wziąć pod uwagę:

 • czasową i trwałą niepełnosprawność;
 • krzywdę;
 • utratę zarobków;
 • oszpecenie;
 • utratę roku lub kilku lat nauki szkolnej (niepowodzenia w nauce);
 • koszty leczenia;
 • koszty postępowania (w tym odszkodowanie procesowe (indemnités de procédure)) do kwoty 6000 EUR;
 • szkodę majątkową (maksymalnie 1250 EUR).

W przypadku ofiar pośrednich – spadkobierców ofiary zmarłej wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, będących krewnymi ofiary do drugiego stopnia pokrewieństwa, a także powinowatych takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa –

Komisja może wziąć pod uwagę:

 • krzywdę;
 • koszty leczenia bliskich krewnych;
 • koszty pogrzebu (do kwoty 6000 EUR na jednego zmarłego);
 • koszty postępowania;
 • utratę źródła utrzymania w przypadku bliskich krewnych, którzy pozostawali na utrzymaniu ofiary przed jej śmiercią;
 • utratę roku lub kilku lat nauki szkolnej.

W przypadku ofiar pośrednich – spadkobierców ofiary, która poniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, będących krewnymi ofiary do drugiego stopnia pokrewieństwa, a także powinowatych takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa –

 • Komisja może wziąć pod uwagę:
 • krzywdę;
 • koszty leczenia bliskich krewnych;
 • koszty postępowania.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Komisja wypłaca kompensatę w formie jednorazowego świadczenia.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Komisja może uwzględnić zachowanie bezpośredniej ofiary umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy w momencie jego popełnienia, a także to, czy przyczyniła się ona do poniesionej szkody.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Sytuacja finansowa ofiary nie jest brana pod uwagę.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Komisja uwzględnia odszkodowanie wypłacone przez sprawcę i wszelkie świadczenia otrzymane od instytucji świadczeń wzajemnych lub zakładów ubezpieczeń (zasada pomocniczości).

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Komisja, która jest sądem administracyjnym, przyznaje kompensatę zgodnie z zasadą sprawiedliwości.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Minimalna kwota: 500 EUR.

Maksymalna kwota głównej kompensaty (i pełna kwota kompensaty): 125 000 EUR.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Nie jest to wymagane.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Tak, kompensata przyznawana przez Komisję opiera się na zasadzie pomocniczości. W związku z tym uwzględnia się odszkodowanie wypłacone przez zakłady ubezpieczeń (oraz przez sprawcę).

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Można otrzymać kompensatę doraźną, nawet jeżeli sąd nie wydał orzeczenia w sprawie. Zgodnie z praktyką decyzyjną Komisji może ona przyznać kompensatę doraźną jedynie z tytułu kosztów leczenia (w minimalnej wysokości 500 EUR), które poniosła ofiara (po wyrażeniu przez zakłady ubezpieczeń zgody na pokrycie części kosztów lub wydaniu przez nie decyzji odmownej).

Maksymalna kwota kompensaty doraźnej wynosi 30 000 EUR.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać uzupełniającą lub dodatkową kompensatę (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Dodatkowa kompensata przysługuje, jeżeli uszczerbek na zdrowiu pogłębił się w ciągu 10 lat od dnia przyznania głównej kompensaty, chyba że ofiara otrzymała już maksymalną kwotę kompensaty od państwa belgijskiego (125 000 EUR). Ofiara musi udowodnić pogłębienie uszczerbku na zdrowiu (na podstawie szczegółowej dokumentacji medycznej).

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

 • formularz wniosku (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl);
 • kopię protokołu policyjnego i szczegółowy opis czynu;
 • odpis pozwu adhezyjnego;
 • odpisy wszystkich orzeczeń wydanych w sprawie;
 • odpisy orzeczeń lekarskich, w których opisano skutki czynu dla zdrowia fizycznego lub psychicznego; kopie dowodów potwierdzających koszty leczenia / szkody majątkowe / koszty postępowania, których nie obejmuje ubezpieczenie;
 • dowody potwierdzające utratę zarobków;
 • w przypadku śmierci – odpis aktu zgonu;
 • w przypadku bliskich krewnych ofiary – urzędowe zaświadczenie o osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego (Etat civil);
 • dowody potwierdzające koszty pogrzebu (w przypadku śmierci ofiary bezpośredniej);
 • dowody potwierdzające niepowodzenie w nauce;
 • dowody potwierdzające wypłacenie przez sprawcę odszkodowania lub niewypłacalność sprawcy;
 • dowody potwierdzające kwotę odszkodowania wypłaconego przez zakłady ubezpieczeń.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Nie.

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy i Osób Dobrowolnie Udzielających Pomocy (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ), która wchodzi w skład Służby Publicznej Wymiaru Sprawiedliwości ( SPF JUSTICE).

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Wniosek (obejmujący formularz wniosku i dokumenty potwierdzające) należy wysłać w dwóch egzemplarzach na następujący adres pocztowy:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

Nie. Wnioskodawca nie musi być obecny na posiedzeniach Komisji, na których rozpatrywany jest jego wniosek.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty?

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie głównej kompensaty wynosi około 18 miesięcy.

Jeżeli nie jestem zadowolony z decyzji organu, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Decyzja Komisji nie podlega zaskarżeniu. Można jedynie wnieść skargę o stwierdzenie nieważności (recours en annulation) do belgijskiej Rady Stanu (Conseil d’Etat).

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Na stronie internetowej Komisji ds. Pomocy Finansowej lub telefonicznie.

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy i Osób Dobrowolnie Udzielających Pomocy

Tel.: +32 25427207, +32 25427208, +32 25427244

E-mail: commission.victimes@just.fgov.be

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Nie za pośrednictwem Komisji.

O pomoc prawną można się zwrócić (pod pewnymi warunkami) do izby adwokackiej działającej w okręgu sądowym, w którym popełniono przestępstwo, lub właściwej dla miejsca zamieszkania ofiary.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Istnieją służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw, które mogą pomóc ofiarom w ubieganiu się o kompensatę od Komisji.

Wsparcie na rzecz ofiar zapewniają wspólnoty i regiony belgijskie.

Więcej informacji (w szczególności na temat różnych służb uprawnionych do udzielania wsparcia) można uzyskać na następujących stronach internetowych:

Federacja Walonia-Bruksela: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandria: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

W przypadku ofiar terroryzmu:

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence ) może przyznać kompensatę ofiarom aktu terrorystycznego (i ich bliskim krewnym). Sprawami dotyczącymi ofiar terroryzmu zajmuje się Wydział ds. Terroryzmu tej Komisji.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Rodzaje szkody, które Komisja bierze pod uwagę, różnią się w zależności od kategorii ofiary:

A. Ofiary bezpośrednie – osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym bezpośrednio na skutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, które popełniono na terytorium Belgii.

W przypadku ofiar bezpośrednich Komisja może wziąć pod uwagę:

 • czasową i trwałą niepełnosprawność;
 • krzywdę;
 • utratę zarobków;
 • oszpecenie;
 • utratę roku lub kilku lat nauki szkolnej (niepowodzenia w nauce);
 • koszty leczenia;
 • koszty postępowania (w tym odszkodowanie procesowe (indemnités de procédure)) do kwoty 6000 EUR;
 • szkodę majątkową (maksymalnie 1250 EUR).

B. Ofiary pośrednie – spadkobiercy ofiary zmarłej wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy będący krewnymi ofiary do drugiego stopnia pokrewieństwa, a także powinowaci takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa.

W przypadku tej kategorii ofiar Komisja może wziąć pod uwagę:

 • krzywdę;
 • koszty leczenia bliskich krewnych;
 • koszty pogrzebu (do kwoty 6000 EUR na jednego zmarłego);
 • koszty postępowania;
 • utratę źródła utrzymania w przypadku bliskich krewnych, którzy pozostawali na utrzymaniu ofiary przed jej śmiercią;
 • utratę roku lub kilku lat nauki szkolnej.

C. Ofiary pośrednie – spadkobiercy ofiary, która poniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, będący krewnymi ofiary do drugiego stopnia pokrewieństwa, a także powinowaci takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa.

W przypadku tej kategorii ofiar Komisja może wziąć pod uwagę:

 • krzywdę;
 • koszty leczenia bliskich krewnych;
 • koszty postępowania.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak, kompensatę mogą otrzymać bliscy krewni (spadkobiercy) – do drugiego stopnia pokrewieństwa – ofiary zmarłej bezpośrednio wskutek aktu terrorystycznego, a także powinowaci takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Tak, kompensatę mogą otrzymać bliscy krewni (spadkobiercy) – do drugiego stopnia pokrewieństwa – ofiary, która nie zmarła bezpośrednio wskutek aktu terrorystycznego, lecz poniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu, a także powinowaci takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Tak. Komisja może przyznać kompensatę bez względu na obywatelstwo wnioskodawcy i legalność jego pobytu w Belgii.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Wydział ds. Terroryzmu Komisji może przyznać kompensatę w przypadku aktów terrorystycznych dokonanych za granicą, których ofiarą padli obywatele Belgii lub osoby mające miejsce zwykłego pobytu w Belgii. Belgijski rząd federalny musi jednak uznać takie przestępstwa za akty terrorystyczne w drodze dekretu królewskiego.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Nie, ale zarejestrowanie się jako ofiara (aktu terrorystycznego) na policji lub w prokuraturze federalnej leży w interesie ofiary lub jej bliskich krewnych.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Nie.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Tak. Przyznanie kompensaty ofiarom aktów terrorystycznych przez Komisję nie jest uzależnione od wyniku żadnego postępowania sądowego.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Wniosek o przyznanie kompensaty z tytułu aktu terrorystycznego należy złożyć do Komisji w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie dekretu królewskiego, w którym uznano przedmiotowe przestępstwo za akt terrorystyczny.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

W przypadku ofiar bezpośrednich Komisja może wziąć pod uwagę:

 • czasową i trwałą niepełnosprawność;
 • krzywdę;
 • utratę zarobków;
 • oszpecenie;
 • utratę roku lub kilku lat nauki szkolnej (niepowodzenia w nauce);
 • koszty leczenia;
 • koszty postępowania (w tym odszkodowanie procesowe (indemnités de procédure)) do kwoty 6000 EUR;
 • szkodę majątkową (maksymalnie 1250 EUR).

W przypadku ofiar pośrednich – spadkobierców ofiary zmarłej wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, będących krewnymi ofiary do drugiego stopnia pokrewieństwa, a także powinowatych takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa –

Komisja może wziąć pod uwagę:

 • krzywdę;
 • koszty leczenia bliskich krewnych;
 • koszty pogrzebu (do kwoty 6000 EUR na jednego zmarłego);
 • koszty postępowania;
 • utratę źródła utrzymania w przypadku bliskich krewnych, którzy pozostawali na utrzymaniu ofiary przed jej śmiercią;
 • utratę roku lub kilku lat nauki szkolnej.

W przypadku ofiar pośrednich – spadkobierców ofiary, która poniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, będących krewnymi ofiary do drugiego stopnia pokrewieństwa, a także powinowatych takiej ofiary do drugiego stopnia powinowactwa –

Komisja może wziąć pod uwagę:

 • krzywdę;
 • koszty leczenia bliskich krewnych;
 • koszty postępowania.

Zwracamy uwagę, że procedura przyznawania kompensaty ofiarom terroryzmu zostanie zmieniona w 2018 r.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Komisja wypłaca kompensatę w formie jednorazowego świadczenia; oprócz głównej kompensaty ofiara może jednak otrzymać zaliczkę na jej poczet.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Komisja może uwzględnić zachowanie bezpośredniej ofiary umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy w momencie jego popełnienia, a także to, czy przyczyniła się ona do poniesionej szkody.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub na wysokość kwoty?

Sytuacja finansowa ofiary nie jest brana pod uwagę.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub na wysokość kwoty?

Komisja uwzględnia odszkodowanie wypłacone przez sprawcę i wszelkie świadczenia otrzymane od instytucji świadczeń wzajemnych lub zakładów ubezpieczeń (zasada pomocniczości).

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Komisja, która jest sądem administracyjnym, przyznaje kompensatę zgodnie z zasadą sprawiedliwości.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Minimalna kwota: 500 EUR.
Maksymalna kwota zaliczki: 30 000 EUR.
Maksymalna kwota głównej kompensaty (i pełna kwota kompensaty): 125 000 EUR.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Nie jest to wymagane.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczenia)?

Tak, kompensata przyznawana przez Komisję opiera się na zasadzie pomocniczości. W związku z tym uwzględnia się odszkodowanie wypłacone przez zakłady ubezpieczeń (oraz przez sprawcę).

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Zaliczka przysługuje ofiarom terroryzmu. Ofiary aktów terrorystycznych, które były hospitalizowane, oraz bliscy krewni ofiary zmarłej wskutek aktu terrorystycznego mogą otrzymać doraźną kompensatę.

Maksymalna kwota kompensaty doraźnej wynosi 30 000 EUR.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Dodatkowa kompensata przysługuje, jeżeli uszczerbek na zdrowiu pogłębił się w ciągu 10 lat od dnia przyznania głównej kompensaty, chyba że ofiara otrzymała już maksymalną kwotę kompensaty od państwa belgijskiego (125 000 EUR). Ofiara musi udowodnić pogłębienie uszczerbku na zdrowiu (na podstawie szczegółowej dokumentacji medycznej).

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

 • specjalny formularz wniosku dla ofiar terroryzmu (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl lub en Word (67 Kb) en);
 • kopię protokołu policyjnego i szczegółowy opis czynu;
 • odpisy orzeczeń lekarskich, w których opisano skutki czynów dla zdrowia fizycznego lub psychicznego;
 • kopie dowodów potwierdzających koszty leczenia / szkody majątkowe / koszty postępowania, których nie obejmuje ubezpieczenie;
 • dowody potwierdzające utratę zarobków;
 • w przypadku śmierci – odpis aktu zgonu;
 • w przypadku bliskich krewnych ofiary – urzędowe zaświadczenie o osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego (Etat civil);
 • dowody potwierdzające koszty pogrzebu (w przypadku śmierci ofiary bezpośredniej);
 • dowody potwierdzające niepowodzenie w nauce;
 • dowody potwierdzające kwotę odszkodowania wypłaconego przez zakłady ubezpieczeń.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Nie.

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Wydział ds. Terroryzmu Komisji ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy i Osób Dobrowolnie Udzielających Pomocy ( COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS – DIVISION TERRORISME).

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Wniosek (obejmujący formularz wniosku i dokumenty potwierdzające) należy wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres:

Adres pocztowy:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adres e-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

Nie. Wnioskodawca nie musi być obecny na posiedzeniach Komisji, na których rozpatrywany jest jego wniosek.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty?

W przypadku zaliczki decyzja wydawana jest w terminie od czterech do sześciu tygodni od dnia złożenia wniosku, o ile nie wymaga on uzupełnienia.

W przypadku głównej kompensaty Komisja rozpatruje wniosek dopiero po wypłacie odszkodowania przez zakłady ubezpieczeń i w oparciu o długotrwałe skutki przestępstwa dla ofiar.

Jeżeli nie jestem zadowolony z decyzji organu, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Decyzja Komisji nie podlega zaskarżeniu. Można jedynie wnieść skargę o stwierdzenie nieważności (recours en annulation) do belgijskiej Rady Stanu (Conseil d’Etat).

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Wydział ds. Terroryzmu Komisji ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy
Adres e-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

Wydział ds. Terroryzmu Komisji ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy
Adres e-mail: terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471123124

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Nie.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Istnieją służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw, które mogą pomóc ofiarom w ubieganiu się o kompensatę od Komisji.

Wsparcie na rzecz ofiar zapewniają wspólnoty i regiony belgijskie.

Więcej informacji (w szczególności na temat różnych służb upoważnionych do udzielania wsparcia) można uzyskać na następujących stronach internetowych:

Federacja Walonia-Bruksela: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandria: https://www.slachtofferzorg.be/

Ostatnia aktualizacja: 14/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.