Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

W Republice Bułgarii można otrzymać kompensatę państwową za szkodę majątkową, jeżeli poniesiono ją bezpośrednio w wyniku następujących przestępstw:

 • przestępstw o charakterze terrorystycznym, zabójstwa, usiłowania zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu fizycznym, przestępstw seksualnych, zgwałcenia, handlu ludźmi;
 • przestępstw popełnionych na zlecenie lub polecenie organizacji przestępczej;
 • innych umyślnych przestępstw z użyciem przemocy, których nieodłącznym skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Zob. odpowiedź na pierwsze pytanie.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Jeżeli ofiara zmarła wskutek przestępstwa, prawo do kompensaty nabywają jej spadkobiercy lub partner/konkubent.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Nie, nie jest to możliwe. Spadkobiercy lub partner/konkubent ofiary są uprawnieni do kompensaty wyłącznie wówczas, gdy ofiara zmarła wskutek przestępstwa.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Cudzoziemcy mają prawo do kompensaty w przypadkach przewidzianych w umowie międzynarodowej, której stroną jest Republika Bułgarii.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Nie, nie jest to możliwe. Kompensatę wypłaca właściwy organ państwa członkowskiego, w którym popełniono przestępstwo.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Tak. Kompensata nie przysługuje, jeżeli ofiara nie złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do właściwych organów, chyba że z uzasadnionych przyczyn było to niemożliwe.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Tak. Ofiary przestępstw nabywają prawo do ubiegania się o kompensatę z chwilą zakończenia postępowania karnego w drodze prawomocnego orzeczenia organów wymiaru sprawiedliwości, tj.:

 • wyroku skazującego, w tym wydanego w trybie zaocznym;
 • ugody pozasądowej;
 • postanowienia prokuratury lub właściwego sądu kończącego postępowanie karne, z wyjątkiem spraw zakończonych na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1, 7, 8a i 9 kodeksu postępowania karnego (Наказателно-процесуален кодекс);
 • postanowienia prokuratury lub właściwego sądu w sprawie zawieszenia postępowania karnego ze względu na niewykrycie sprawcy.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Nie ma takiego wymogu, ale kompensata nie zostanie przyznana, jeżeli ofiara otrzymała odszkodowanie z innych źródeł.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Zob. odpowiedź na pytanie: „Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?”.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Wnioski o kompensatę należy składać w terminie maksymalnie jednego roku od dnia uprawomocnienia się właściwego orzeczenia organu sądowego.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Kompensata pokrywa – łącznie lub osobno – szkody majątkowe poniesione bezpośrednio wskutek przestępstwa, w tym:

 • koszty leczenia, z wyjątkiem kosztów pokrywanych z budżetu Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych;
 • utratę zarobków;
 • koszty sądowe;
 • utratę środków utrzymania;
 • koszty pogrzebu;
 • inne szkody majątkowe.

Ofiary muszą przedstawić właściwe dokumenty potwierdzające wszystkie szkody majątkowe będące przedmiotem roszczenia.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Ofiary przestępstw mają prawo do jednorazowej wypłaty kompensaty państwowej.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Kompensata nie zostanie przyznana, jeżeli:

 • ofiara została skazana za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w odpowiedzi na pierwsze pytanie, w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o przyznanie kompensaty;
 • przestępstwo popełniono pod wpływem silnego wzburzenia emocjonalnego spowodowanego czynem zabronionym, który popełniła ofiara i który spowodował lub mógł spowodować poważne konsekwencje dla sprawcy lub jego krewnych;
 • przestępstwo popełniono, przekraczając granice obrony koniecznej.
 • Jeżeli ofiara przyczyniła się do popełnienia przestępstwa, kwota kompensaty, która byłaby w przeciwnym razie należna, zostaje obniżona.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub na wysokość kwoty?

Wszystkim ofiarom przestępstw przysługują takie same prawa. Sytuacja finansowa ofiary nie ma znaczenia w kontekście ubiegania się o kompensatę państwową.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub na wysokość kwoty?

Kompensata państwowa jest przyznawana z tytułu przestępstw popełnionych po dniu 30 czerwca 2005 r., które należą do jednej z kategorii wyszczególnionych w odpowiedzi na pierwsze pytanie.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Ofiary muszą przedstawić właściwe dokumenty potwierdzające wszystkie szkody majątkowe będące przedmiotem roszczenia.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Maksymalna wysokość kompensaty pieniężnej wypłacanej przez państwo wynosi 10 000 BGN. W przypadku przyznania kompensaty na pokrycie kosztów utrzymania osób pozostających na utrzymaniu ofiary, które są w wieku poniżej 18 lat oraz są spadkobiercami ofiary zmarłej wskutek przestępstwa, maksymalna wysokość kompensaty dla każdej takiej osoby wynosi 10 000 BGN.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Tak, we wniosku o przyznanie kompensaty ofiara musi podać kwotę kompensaty i wartość szkód majątkowych będących przedmiotem roszczenia.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Tak.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Nie, nie jest to możliwe.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Nie, nie jest to możliwe.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

 • odpis orzeczenia właściwego organu sądowego oraz uzasadnienie wyroku, jeżeli wydano wyrok skazujący;
 • wyciąg z rejestru sądowego, jeżeli osoba nie jest obywatelem Bułgarii;
 • kopię dokumentu tożsamości;
 • zaświadczenie o obecnym miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania kompensaty w Bułgarii;
 • pełnomocnictwo procesowe, dokument potwierdzający sprawowanie opieki lub kurateli;
 • akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli osoba uprawniona do otrzymania kompensaty jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem ofiary zmarłej wskutek przestępstwa;
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających koszty, np. koszty leczenia (z wyjątkiem kosztów pokrywanych z Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych), koszty pogrzebu itd.;
 • dokument poświadczający zarobki uzyskiwane przez ofiarę z tytułu stosunku pracy lub stosunku równoważnego ze stosunkiem pracy przez okres sześciu miesięcy przed dniem popełnienia przestępstwa;
 • zaświadczenie sądowe o wydatkach poniesionych w związku z postępowaniem;
 • dokumenty potwierdzające inne szkody majątkowe;
 • oświadczenie, że ofiara nie otrzymała innego odszkodowania za szkodę majątkową wyrządzoną przestępstwem.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Nie.

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw przy Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Bułgarii.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Bułgarii)

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw)

Adres: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1

Strona internetowa: https://www.compensation.bg

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub kiedy mój wniosek jest rozpatrywany?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty?

Wniosek o przyznanie kompensaty zostaje rozpatrzony w terminie jednego miesiąca od dnia jego wpłynięcia. W stosownych przypadkach termin ten można przedłużyć do trzech miesięcy.

Jeżeli nie jestem zadowolony z decyzji organu, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Od decyzji Krajowej Rady ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw nie można się odwołać.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Standardowy formularz wniosku o przyznanie kompensaty można uzyskać od Krajowej Rady ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw, naczelników obwodów, organów śledczych i organizacji udzielających wsparcia ofiarom przestępstw. Formularz wniosku o przyznanie kompensaty w formie elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady: https://www.compensation.bg

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

Należy zapoznać się ze stroną internetową Krajowej Rady ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw: https://www.compensation.bg

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Organizacje udzielające wsparcia ofiarom przestępstw zapewniają praktyczną pomoc ofiarom przestępstw, w tym wsparcie w sporządzeniu wniosku o przyznanie kompensaty.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Tak. Taką rolę pełni Bułgarskie Stowarzyszenie Organizacji Udzielających Wsparcia Ofiarom Przestępstw (Българска асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите).

Nr tel.: +359 29819300

Ostatnia aktualizacja: 25/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.