Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

O kompensatę może ubiegać się ofiara umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, które popełniono na terytorium Chorwacji i które spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu fizycznym, poważny rozstrój zdrowia lub śmierć.

Przestępstwem z użyciem przemocy jest:

 1. każde przestępstwo popełnione umyślnie i z użyciem siły lub naruszające integralność seksualną innej osoby;
 2. każde narażenie na niebezpieczeństwo życia lub mienia poprzez popełnienie czynu uznawanego co do zasady za niebezpieczny lub poprzez użycie przedmiotu, które spowodowało śmierć, ciężki uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub poważny rozstrój zdrowia jednej osoby lub większej liczby osób i które określono w kodeksie karnym jako formę kwalifikowaną umyślnego przestępstwa.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

 • Nie każdy uszczerbek na zdrowiu uprawnia do otrzymania kompensaty. Kompensata może przysługiwać, jeżeli ofiara poniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu fizycznym, doznała poważnego rozstroju zdrowia bądź poniosła śmierć wskutek przestępstwa z użyciem przemocy.
 • Ofiary bezpośrednie mają prawo do kompensaty z tytułu utraty zarobków w wysokości do 35 000 kun chorwackich, jeżeli popełniony na ich szkodę czyn nosi znamiona przestępstwa z użyciem przemocy skutkującego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu fizycznym lub poważnym rozstrojem zdrowia i jeżeli – pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów przewidzianych w ustawie – można udowodnić, że przestępstwo to spowodowało utratę zarobków.
 • Ofiary bezpośrednie mają prawo do otrzymania zwrotu kosztów leczenia, jeżeli popełniony na ich szkodę czyn nosi znamiona przestępstwa z użyciem przemocy skutkującego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu fizycznym lub poważnym rozstrojem zdrowia i jeżeli – pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów przewidzianych w ustawie – można udowodnić, że wskutek przestępstwa ofiara musiała poddać się leczeniu, którego koszty musiała pokryć samodzielnie. Zwrot kosztów leczenia jest możliwy do wysokości progu ustalonego dla opieki zdrowotnej, który określono w przepisach dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Republice Chorwacji, pod warunkiem że ofiara bezpośrednia nie ma prawa do otrzymania zwrotu kosztów z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Ofiary pośrednie mają prawo do kompensaty z tytułu utraty ustawowego źródła otrzymania, jeżeli bezpośrednia ofiara zmarła wskutek przestępstwa z użyciem przemocy oraz jeżeli – pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów przewidzianych w ustawie – można udowodnić, że ofiara pośrednia utraciła ustawowe źródło utrzymania. Jeżeli ofiara pośrednia jest uprawniona do świadczeń w ramach systemu obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, nie ma prawa do kompensaty z tytułu utraty ustawowego źródła utrzymania. Ofiary pośrednie mogą otrzymać kompensatę z tytułu utraty ustawowego źródła utrzymania do kwoty 70 000 kun chorwackich dla wszystkich ofiar pośrednich łącznie.
 • Osoby, które pokryły koszty pogrzebu ofiary zmarłej bezpośrednio wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, mają prawo do zwrotu kosztów pogrzebu, jeżeli – pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów przewidzianych w ustawie – można udowodnić, że pokryły one koszty pogrzebu. Maksymalna kwota zwrotu kosztów pogrzebu wynosi 5000 kun chorwackich.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie popełnienia czynu zabronionego? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

 • TAK, krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłych ofiar przestępstw mają prawo do kompensaty z tytułu utraty ustawowego źródła utrzymania i zwrotu standardowych kosztów pogrzebu.
 • Takich krewnych i członków rodziny określa się w przepisach mianem „ofiar pośrednich”. Do krewnych lub członków rodziny (tj. ofiar pośrednich na mocy przepisów) należą: małżonkowie, partnerzy, dzieci, rodzice, dzieci przysposobione, rodzice adopcyjni, macochy, ojczymowie, pasierbowie oraz partnerzy tej samej płci, z którymi ofiara bezpośrednia pozostawała w związku; dziadkowie i wnuki – wyłącznie jeżeli sami są ofiarami bezpośrednimi, o ile stale wspólnie zamieszkiwali, a dziadkowie zastępowali rodziców ofiary bezpośredniej.
 • To, czy związek nieformalny lub związek osób tej samej płci faktycznie istniał, ocenia się zgodnie z prawem Republiki Chorwacji.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

 • NIE, krewni ani członkowie rodziny pozostający na utrzymaniu ofiary nie mają prawa do kompensaty, jeżeli ofiara przeżyła atak.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

 • Kompensata przysługuje wyłącznie tym ofiarom, które są obywatelami Chorwacji lub mają miejsce zamieszkania w Republice Chorwacji bądź które są obywatelami państwa członkowskiego UE lub mają miejsce zamieszkania na terytorium takiego państwa.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

NIE, ofiara nie może ubiegać się o kompensatę od Republiki Chorwacji, jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie. Republika Chorwacji wypłaca kompensatę wyłącznie wówczas, gdy spełnione zostaną przesłanki i wymogi określone w ustawie, a przestępstwo z użyciem przemocy popełniono na jej terytorium (Republika Chorwacji nie wypłaca zatem kompensaty z tytułu przestępstw popełnionych w innym państwie).

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

 • TAK, aby móc ubiegać się o kompensatę, należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji lub w prokuraturze bądź policja lub prokuratura muszą zarejestrować jego popełnienie.
 • Wraz z wnioskiem o przyznanie kompensaty należy złożyć sporządzone przez policję zaświadczenie potwierdzające, że czyn zgłoszono lub zarejestrowano jako noszący znamiona przestępstwa.
 • Policja ma obowiązek wydania na wniosek ofiary zaświadczenia potwierdzającego, że przedmiotowy czyn zgłoszono lub zarejestrowano jako noszący znamiona przestępstwa.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

 • NIE, nie trzeba czekać na wynik dochodzenia policyjnego ani postępowania sądowego.
 • Prawo do kompensaty można wykonać niezależnie od tego, czy wykryto sprawcę i czy wszczęto postępowanie karne.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

 • NIE, nie trzeba ubiegać się w pierwszej kolejności o odszkodowanie od sprawcy.
 • Złożenie wniosku na mocy ustawy o kompensacie dla ofiar przestępstw (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, zwanej dalej „ustawą”) pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wykonania przez ofiarę przysługującego jej prawa do uzyskania odszkodowania od sprawcy.
 • Jeżeli ofiara złożyła wniosek na mocy ustawy i wykonała przysługujące jej prawo do uzyskania odszkodowania bezpośrednio od sprawcy, odszkodowanie to uwzględnia się przy obliczaniu kwoty kompensaty, o którą ubiega się ofiara na mocy ustawy.
 • Jeżeli odszkodowanie otrzymane od sprawcy zaspokaja roszczenie w całości, wniosek złożony na mocy ustawy odrzuca się. Jeżeli zakończono już postępowanie w przedmiocie tego wniosku, ale nie wypłacono kompensaty, wydaje się decyzję o niewypłacaniu kompensaty.
 • Jeżeli państwo wypłaciło już ofierze kompensatę na mocy ustawy, a roszczenie ofiary zostanie w całości lub w części zaspokojone przez sprawcę, wówczas państwu przysługuje roszczenie regresowe wobec ofiary o zwrot kwoty otrzymanej bezpośrednio od sprawcy; kwota ta nie może jednak przekraczać kwoty wypłaconej kompensaty.
 • Po otrzymaniu kompensaty państwowej na mocy ustawy ofiara traci prawo do dochodzenia odszkodowania od sprawcy, ponieważ od tej pory to państwu przysługuje roszczenie regresowe wobec sprawcy.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

 • TAK, wnioskodawca musi załączyć do wniosku o przyznanie kompensaty wszystkie zasadniczo wymagane dokumenty potwierdzające wymienione w oficjalnym formularzu wniosku, który można złożyć bez względu na to, czy wykryto lub skazano sprawcę, a także bez względu na to, czy wszczęto postępowanie karne.
 • Co do zasady dokumenty potwierdzające obejmują: sporządzone przez policję zaświadczenie potwierdzające, że czyn zgłoszono lub zarejestrowano jako noszący znamiona przestępstwa, dowód potwierdzający obywatelstwo, zaświadczenie o miejscu zamieszkania, akt zgonu ofiary, poświadczone oświadczenie wnioskodawcy o niewykonaniu prawa do kompensaty wynikającego z ustawy o kompensacie dla ofiar przestępstw w oparciu o inną podstawę prawną, dokumentację medyczną ofiary, która stanowi podstawę roszczenia (formularz przyjęcia do szpitala, wyniki badań lekarskich i zaświadczenia lekarskie, wypis ze szpitala, zaświadczenie o zwolnieniu chorobowym, rachunki związane z opieką zdrowotną), rachunki za standardowe koszty pogrzebu, inne ważne zaświadczenia lub dokumenty, które mogą mieć istotne znaczenie w kontekście decyzji o przyznaniu kompensaty.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

 • TAK, wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia popełnienia przestępstwa, o którym mowa we wniosku.
 • Jeżeli z uzasadnionych przyczyn ofiara nie była w stanie złożyć wniosku w tym terminie, wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia ustania tych uzasadnionych przyczyn, lecz nie później niż w terminie 3 lat od dnia popełnienia przestępstwa. (Ofiara musi podać i wykazać takie uzasadnione przyczyny).
 • Jeżeli ofiara jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, a jej przedstawiciel ustawowy nie złożył wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia popełnienia przestępstwa, sześciomiesięczny termin rozpoczyna bieg w dniu, w którym osoba ta ukończyła 18 lat, lub – po osiągnięciu pełnoletności przez ofiarę – w dniu, w którym wszczęto postępowanie karne lub w którym uchylono ubezwłasnowolnienie.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

– szkoda majątkowa (szkoda niedotycząca kondycji psychicznej)

 • koszty związane z leczeniem poniesionego uszczerbku na zdrowiu (leczenie – ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja):
  • ofiara bezpośrednia ma prawo do kompensaty z tytułu kosztów opieki zdrowotnej do wysokości progu ustalonego dla opieki zdrowotnej, który określono w przepisach dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Republice Chorwacji. Zwrot tych kosztów jest możliwy wyłącznie wówczas, gdy ofiara bezpośrednia nie ma prawa do otrzymania zwrotu kosztów z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, tymczasowe i stałe leczenie, długotrwała fizjoterapia, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.):
  • zob. odpowiedź na pierwsze pytanie (prawo do kompensaty z tytułu kosztów opieki zdrowotnej do wysokości progu ustalonego dla opieki zdrowotnej, który określono w przepisach dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Republice Chorwacji);
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. kalectwo i inna trwała niepełnosprawność):
  • utrata zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.);
 • ofiary bezpośrednie mają prawo do kompensaty z tytułu utraconych zarobków, którą przyznaje się w formie pojedynczej płatności do kwoty 35 000 kun chorwackich:
  • utracone możliwości;
  • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, takie jak koszty obsługi prawnej, koszty sądowe;
  • kompensata z tytułu skradzionego lub zniszczonego mienia osobistego;
  • inne.

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • NIE
  • ból i cierpienie ofiary;
 • NIE

b) w przypadku osób uprawnionych lub krewnych ofiary:

– szkoda majątkowa (szkoda niedotycząca kondycji psychicznej)

 • koszty pogrzebu:
standardowe koszty pogrzebu maksymalnie do kwoty 5000 kun chorwackich;
 • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja);
 • utratę środków utrzymania lub utracone możliwości;

Ofiary pośrednie pozostające na utrzymaniu ofiary bezpośredniej, która zmarła wskutek przestępstwa z użyciem przemocy, mają prawo do kompensaty z tytułu utraty ustawowego źródła utrzymania. Taką kompensatę wypłaca się w formie jednorazowej płatności, której wysokość określa się poprzez obliczenia aktuarialne na podstawie najniższej renty rodzinnej zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym (Zakon o mirovinskom osiguranju) w oparciu o pięcioletnią historię zatrudnienia i przewidywany okres utrzymywania ofiary pośredniej. Kompensata przysługuje wyłącznie wówczas, gdy ofiara pośrednia nie jest uprawniona do świadczeń w ramach systemu ustawowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Maksymalna kwota kompensaty dla wszystkich ofiar pośrednich wynosi 70 000 kun chorwackich.

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • NIE
  • ból i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych / kompensata dla osób pozostających przy życiu po śmierci ofiary
 • NIE

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

 • Kompensatę wypłaca się jednorazowo.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

 • Decydując o przyznaniu prawa do kompensaty, uwzględnia się następujące okoliczności: działania, które ofiara bezpośrednia podjęła przed popełnieniem przestępstwa przez sprawcę, a także w jego trakcie i po jego popełnieniu; rolę ofiary bezpośredniej w odniesieniu do powstania i zakresu szkody; to, czy ofiara bezpośrednia złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwych organów, a także w jakim terminie je złożyła (chyba że z uzasadnionych przyczyn nie mogła tego zrobić); to, czy ofiara bezpośrednia współpracowała z policją i właściwymi organami w celu pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej; ponadto ofiara bezpośrednia, która przyczyniła się do powstania szkody lub doprowadziła do zwiększenia zakresu szkody, ma prawo wyłącznie do proporcjonalnie obniżonej kompensaty.
 • Wniosek o przyznanie kompensaty odrzuca się w przypadku ustalenia, że ofiara jest uwikłana w przestępczość zorganizowaną lub współpracuje z organizacją przestępczą.
 • Jeżeli przyznanie pełnej kwoty kompensaty byłoby sprzeczne z zasadą sprawiedliwości, zasadami moralnymi bądź z porządkiem prawnym lub publicznym, kompensata może nie zostać przyznana lub jej kwota może zostać obniżona.
 • Decydując o przyznaniu prawa do kompensaty ofierze pośredniej, uwzględnia się zachowanie ofiary bezpośredniej.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub na wysokość kwoty?

 • NIE
 • Co do zasady sytuacja finansowa wnioskodawcy, tj. jego okoliczności życiowe, nie ma wpływu na decyzję w sprawie wniosku, jednak przy podejmowaniu decyzji w sprawie kompensaty z tytułu utraty ustawowego źródła utrzymania może mieć ona wpływ na możliwość otrzymania kompensaty.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

 • TAK
 • Decydując o przyznaniu prawa do kompensaty, uwzględnia się następujące okoliczności: działania, które ofiara bezpośrednia podjęła przed popełnieniem przestępstwa przez sprawcę, a także w jego trakcie i po jego popełnieniu; rolę ofiary bezpośredniej w odniesieniu do powstania i zakresu szkody; to, czy ofiara bezpośrednia złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwych organów, a także w jakim terminie je złożyła (chyba że z uzasadnionych przyczyn nie mogła tego zrobić); to, czy ofiara bezpośrednia współpracowała z policją i właściwymi organami w celu pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej; ponadto ofiara bezpośrednia, która przyczyniła się do powstania szkody lub doprowadziła do zwiększenia zakresu szkody, ma prawo wyłącznie do proporcjonalnie obniżonej kompensaty.
 • Wniosek o przyznanie kompensaty odrzuca się w przypadku ustalenia, że ofiara jest uwikłana w przestępczość zorganizowaną lub współpracuje z organizacją przestępczą.
 • Jeżeli przyznanie pełnej kwoty kompensaty byłoby sprzeczne z zasadą sprawiedliwości, zasadami moralnymi bądź z porządkiem prawnym lub publicznym, wniosek o przyznanie kompensaty może zostać odrzucony lub kwota kompensaty może zostać obniżona.
 • Decydując o przyznaniu prawa do kompensaty ofierze pośredniej, uwzględnia się zachowanie ofiary bezpośredniej.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

 • Przy obliczaniu kompensaty uwzględnia się okoliczności konkretnej sprawy, a wnioskodawca musi udowodnić, że spełnił wymogi prawne i że poniósł konkretne koszty lub konkretne straty, tj. poniósł szkodę.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

 • W przepisach nie określono minimalnej kwoty kompensaty (określono jednak jej maksymalną kwotę).

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

 • Tak, wnioskodawcy muszą podać żądaną kwotę.
 • Nie podano instrukcji obliczania kwoty (wnioskodawca musi wykazać koszty lub straty będące przedmiotem roszczenia).

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

 • W niektórych przypadkach TAK, a w innych NIE, w zależności od źródła otrzymanego odszkodowania.
 • Odszkodowanie otrzymane z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalno-rentowego lub innego ubezpieczenia oraz z innych źródeł jest uwzględniane we właściwej podstawie kompensaty, w związku z czym kompensata przyznana ofierze odpowiada różnicy między całkowitą kwotą kompensaty, do której ofiara jest uprawniona na mocy ustawy o kompensacie dla ofiar przestępstw (zwanej dalej „ustawą”), a kwotą otrzymaną przez ofiarę z jednego źródła lub z wielu źródeł.
 • Przy obliczaniu kompensaty nie uwzględnia się kwot otrzymanych z tytułu z dobrowolnych ubezpieczeń wykupionych przez ofiarę bezpośrednią lub pośrednią.
 • Jeżeli ofiara otrzymała odszkodowanie bezpośrednio od sprawcy, kwotę tego odszkodowania uwzględnia się przy obliczaniu kwoty kompensaty, o którą ofiara ubiega się od Republiki Chorwacji. Jeżeli odszkodowanie otrzymane od sprawcy zaspokaja roszczenie w całości, wniosek odrzuca się. Jeżeli odszkodowanie otrzymane od sprawcy zaspokaja roszczenie w całości, a postępowanie już zakończono, ale nie wypłacono jeszcze kompensaty, wydaje się decyzję o niewypłacaniu kompensaty.
 • Jeżeli państwo wypłaciło już ofierze kompensatę na mocy ustawy, a roszczenie ofiary zostanie w całości lub w części zaspokojone przez sprawcę, wówczas państwu przysługuje roszczenie regresowe wobec ofiary o zwrot kwoty otrzymanej bezpośrednio od sprawcy; kwota ta nie może jednak przekraczać kwoty wypłaconej kompensaty.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

 • NIE

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

 • W ustawie o kompensacie dla ofiar przestępstw nie przewidziano kompensaty uzupełniającej ani dodatkowej.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

 • Dokumenty potwierdzające, które należy załączyć do wniosku, wyszczególniono w oficjalnym formularzu. Dokumenty potwierdzające obejmują: dowód potwierdzający obywatelstwo, zaświadczenie o miejscu zamieszkania, akt zgonu ofiary, sporządzone przez policję zaświadczenie potwierdzające, że czyn zgłoszono lub zarejestrowano jako noszący znamiona przestępstwa, poświadczone oświadczenie wnioskodawcy o niewykonaniu prawa do kompensaty wynikającego z ustawy o kompensacie dla ofiar przestępstw w oparciu o inną podstawę prawną, dokumentację medyczną ofiary, która stanowi podstawę roszczenia (formularz przyjęcia do szpitala, wyniki badań lekarskich i zaświadczenia lekarskie, wypis ze szpitala, zaświadczenie o zwolnieniu chorobowym, rachunki związane z opieką zdrowotną), rachunki za standardowe koszty pogrzebu, inne ważne zaświadczenia lub dokumenty, które mogą mieć istotne znaczenie w kontekście decyzji o przyznaniu kompensaty.
 • Należy złożyć oryginały powyższych dokumentów lub ich poświadczone kopie.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

 • Podczas procesu rozpatrywania wniosku na podstawie ustawy o kompensacie dla ofiar przestępstw nie trzeba uiszczać żadnych opłat administracyjnych ani innych należności.

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

 • Jeżeli kompensata wypłacana jest z budżetu państwa, organem właściwym do rozpatrywania wniosków o przyznanie kompensaty na mocy ustawy o kompensacie dla ofiar przestępstw jest Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Jeżeli ofiara dochodzi odszkodowania od sprawcy, może zgłosić stosowne roszczenie w drodze powództwa adhezyjnego, które można wytoczyć w postępowaniu karnym przed właściwy sąd orzekający w sprawach karnych.
 • Ofiara może jednak również zdecydować, że będzie dochodziła odszkodowania od sprawcy w drodze powództwa cywilnego wytoczonego przed właściwy sąd.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

 • Wniosek o przyznanie kompensaty na rzecz ofiary przestępstwa na mocy ustawy o kompensacie dla ofiar przestępstw należy złożyć do Komisji ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, tj. do ministerstwa właściwego do spraw sprawiedliwości.

Republika Chorwacji
Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Jeżeli ofiara dochodzi odszkodowania od sprawcy w drodze powództwa adhezyjnego, wnosi pozew adhezyjny w celu uzyskania odszkodowania do właściwego sądu, który prowadzi postępowanie karne przeciwko sprawcy.
 • Ofiara może jednak również zdecydować, że będzie dochodziła odszkodowania od sprawcy w drodze powództwa cywilnego wytoczonego przed właściwy sąd.

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

 • Co do zasady nie ma takiej konieczności podczas procesu rozpatrywania wniosku złożonego przez ofiarę przestępstwa, ale w zależności od przypadku właściwy organ, tj. komisja, może w drodze odstępstwa wystąpić o przesłuchanie stron, świadków lub biegłych sądowych przed sądem, o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty?

 • Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie wniosku w terminie 60 dni, jeżeli wniosek jest kompletny i spełnia wymogi formalne (jeżeli uzyskano i przekazano wszystkie wymagane dokumenty, informacje i dowody niezbędne do wydania decyzji). Jeżeli wniosek wymaga jednak uzupełnienia, czas potrzebny na wydanie decyzji może się wydłużyć.

Jeżeli nie jestem zadowolony z decyzji organu, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

 • Od decyzji nie przysługuje odwołanie; wnioskodawca może jednak wnieść skargę do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

 • Formularz i informacje można uzyskać w każdym komisariacie policji, w każdej prokuraturze, w sądach rejonowych (općinski sud) i okręgowych (županijski sud) oraz w formie elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (Ministarstvo pravosuđa), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Ministarstvo unutarnjih poslova), Biura Prokuratury Republiki Chorwacji (Državno odvjetništvo RH) oraz sądów rejonowych i okręgowych.
 • Informacje można uzyskać również pod numerem infolinii Krajowego Centrum Pomocy Telefonicznej dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) – 116-006.
 • Policja, prokuratura i sądy mają obowiązek pouczyć każdego, kto zgodnie z ustawą o kompensacie dla ofiar przestępstw ma prawo do ubiegania się o kompensatę od Republiki Chorwacji, o prawie do uzyskania kompensaty oraz wskazać organ, do którego taka osoba może się zwrócić w celu wykonania tego prawa.
 • Policja, prokuratura i ministerstwo właściwe do spraw sprawiedliwości muszą wydać niezbędne formularze wniosku wszystkim osobom, którym zgodnie z ustawą przysługuje prawo do kompensaty, i na ich wniosek muszą przekazać ogólne instrukcje i informacje o sposobie wypełniania wniosku oraz o dokumentach potwierdzających, które należy do niego załączyć.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało broszurę w językach chorwackim i angielskim, która zawiera wszystkie informacje na temat prawa do kompensaty, wymogów, które należy spełnić, aby ją uzyskać, oraz sposobu wykonania tego prawa. Ulotki i formularze wniosków opublikowano w językach chorwackim i angielskim na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

 • Jeżeli wniosek wymaga uzupełnienia, jest niezrozumiały lub nieczytelny, nie zostanie z tych powodów odrzucony, a wnioskodawca zostanie pouczony o sposobie usunięcia tych uchybień lub uzupełnienia wniosku. W tym sensie można to rozumieć jako pomoc dla wnioskodawcy.
 • Wnioskodawca może skorzystać z pomocy upoważnionej osoby lub adwokata (odvjetnik) w celu sporządzenia wniosku lub skorzystania z zastępstwa procesowego (na własny koszt).
 • Informacje i pomoc w wypełnieniu formularza wniosku o przyznanie kompensaty dla ofiary przestępstwa można uzyskać w każdym komisariacie policji, w każdej prokuraturze, w sądach rejonowych i okręgowych lub pod numerem bezpłatnej infolinii Krajowego Centrum Pomocy Telefonicznej dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń – 116-006.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

 • TAK

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

 • Organem pomocniczym jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji, do którego można skierować wniosek w omawianych sprawach
 • (w prawie chorwackim sprawy te są nazywane sprawami transgranicznymi (prekogranični slučajevi)).
 • Organ pomocniczy bezzwłocznie przekazuje wniosek wraz z załącznikami do właściwego organu państwa, od którego wnioskodawca ubiega się o kompensatę; wniosek i załączniki należy sporządzić w języku urzędowym tego państwa lub w innym dopuszczanym przez nie języku.
 • Wniosek należy sporządzić na formularzu opracowanym przez Komisję Europejską.
 • Jeżeli organ odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku w przedmiotowym państwie zażąda przesłuchania wnioskodawcy, świadków, biegłych sądowych lub innych osób w Republice Chorwacji, przesłuchanie przeprowadza Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, która następnie przekazuje protokół przesłuchania organowi tego państwa rozstrzygającemu w sprawie wniosku.
 • Jeżeli organ odnośnego państwa rozstrzygający w sprawie wniosku zażąda, aby przesłuchanie przeprowadzono przy użyciu środków technicznych, przesłuchanie odbywa się we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Chorwacji, o ile osoba, która ma zostać przesłuchana, zgadza się na taki tryb przesłuchania.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji – jako organ pomocniczy – zapewnia tłumaczenie wniosku na język państwa, od którego wnioskodawca ubiega się o kompensatę, lub na inny język wskazany przez to państwo jako język komunikacji.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

 • W przypadku wysłania wniosku za granicę nie trzeba uiszczać żadnych opłat administracyjnych ani innych należności.

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, składając wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji osobiście lub za pośrednictwem przesyłki poleconej.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

 • Organ rozstrzygający nie tłumaczy wniosku i dokumentów potwierdzających ani nie pokrywa kosztów tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

W postępowaniu dotyczącym wniosku nie trzeba uiszczać żadnych opłat administracyjnych ani innych należności.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

 • Jeżeli Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw postanowi wezwać wnioskodawcę do stawiennictwa na przesłuchaniu lub do osobistego uczestnictwa w postępowaniu, wnioskodawcy przysługuje zwrot kosztów podróży.
 • Co do zasady wnioskodawca nie musi osobiście uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu ani w wydawaniu decyzji, a jeżeli przesłuchanie wnioskodawcy, świadków, biegłych sądowych lub innych osób jest konieczne, Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw może – jako organ rozstrzygający – zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym złożono wniosek o przyznanie kompensaty, o przeprowadzenie tych czynności.
 • Ponadto przesłuchanie, którego przeprowadzenie jest konieczne w takim postępowaniu, można przeprowadzić przy użyciu środków technicznych, w tym technologii informatycznych, sieci komunikacji elektronicznej oraz innych środków zapewniających transmisję obrazu i dźwięku. W takim przypadku przesłuchanie przeprowadza Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, czyli organ rozstrzygający.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

 • Tak

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

 • Dokumentacja medyczna sporządzona za granicą jest uznawana, ale Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, która jako organ rozstrzygający sprawdza i ocenia taką dokumentację, może w stosownych przypadkach wystąpić o opinię biegłego lekarza sądowego.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

 • Nie

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

 • Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie wniosku w terminie ok. 60 dni, jeżeli wniosek jest kompletny i spełnia wymogi formalne (jeżeli uzyskano i przekazano wszystkie wymagane dokumenty, informacje i dowody niezbędne do wydania decyzji). Jeżeli wniosek wymaga jednak uzupełnienia, czas potrzebny na wydanie decyzji może się wydłużyć.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

 • Decyzję w sprawie wniosku sporządza się w języku chorwackim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

 • Od decyzji nie przysługuje odwołanie; wnioskodawca może jednak wnieść skargę do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

 • Nie

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

 • Tak
Ostatnia aktualizacja: 03/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.