Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Cypr

Autor treści:
Cypr

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje z tytułu szkód wywołanych określonymi umyślnymi przestępstwami z użyciem przemocy, popełnionych na obszarach pozostających pod kontrolą Republiki Cypryjskiej, które wskazano w prawie krajowym (np. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zabójstwo).

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje z tytułu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub problemów zdrowotnych, które – zgodnie z opinią lekarza – wymagają leczenia szpitalnego i nieobecności w pracy przez okres co najmniej 8 dni.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak, kompensatę mogą otrzymać osoby pozostające na utrzymaniu ofiary, która zmarła wskutek przestępstwa, tj. małżonek lub dzieci ofiary.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Nie, bliskim ofiary, która pozostała przy życiu, ani osobom pozostającym na jej utrzymaniu prawo do kompensaty nie przysługuje.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Tak, osoba niebędąca obywatelem UE może otrzymać kompensatę, jeżeli jest obywatelem państwa członkowskiego Rady Europy i ma miejsce stałego pobytu na terytorium Republiki Cypryjskiej lub jest obywatelem państwa będącego stroną Europejskiej konwencji o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Nie, zainteresowana osoba nie może dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim zamieszkuje lub z niego pochodzi, a przestępstwo zostało popełnione w innym państwie członkowskim UE. Kompensatę przyznaje się jedynie z tytułu szkód wywołanych przestępstwami, które popełniono na obszarach pozostających pod kontrolą Republiki Cypryjskiej.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Tak, należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji, w terminie pięciu dni od dnia, w którym popełniono przestępstwo, a jeżeli ofiara z uzasadnionych przyczyn nie mogła go złożyć w tym terminie, powinna złożyć zawiadomienie w terminie pięciu dni od dnia, w którym te przyczyny ustały.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie, wniosek o przyznanie kompensaty należy złożyć w terminie dwóch lat od dnia, w którym popełniono przestępstwo, bez względu na to, czy postępowanie przygotowawcze prowadzone przez policję lub postępowanie sądowe jest w toku.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Tak, przed złożeniem wniosku o przyznanie kompensaty w pierwszej kolejności należy dochodzić odszkodowania od sprawcy, jeżeli został on zidentyfikowany. Wniosek o przyznanie kompensaty należy jednak złożyć w terminie dwóch lat od dnia, w którym popełniono przestępstwo, bez względu na to, czy przeciwko sprawcy nadal toczy się postępowanie.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Tak, kompensata przysługuje nawet wtedy, gdy sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany. Należy przedstawić protokół policyjny dotyczący sprawy, w którym wskazano, że sprawca nie został zidentyfikowany.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Tak, termin do złożenia wniosku o przyznanie kompensaty wynosi dwa lata od popełnienia przestępstwa.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty związane z leczeniem uszczerbku na zdrowiu (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)

Publiczne placówki opieki zdrowotnej zapewniają nieodpłatną opiekę zdrowotną do kwoty 1709 EUR.

 • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, leczenie okresowe i stałe, długotrwała fizjoterapia, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.)

Obejmuje je kwota wskazanej powyżej.

 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo i inna trwała niepełnosprawność)

W przypadku trwałej niezdolności do pracy przysługuje renta inwalidzka. Kwota odpowiada procentowemu spadkowi zdolności do pracy pomnożonemu przez kwotę pełnej renty podstawowej przyznawanej zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym.

 • utrata zarobków w trakcie leczenia i po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata lub obniżenie zdolności do pracy zarobkowej itd.)

W przypadku tymczasowej niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez okres do sześciu miesięcy. Kwota odpowiada kwocie pełnego podstawowego zasiłku chorobowego wypłacanego zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym.

 • utracone możliwości

Nie dotyczy.

 • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które wywołało szkodę, np. koszty obsługi prawnej, koszty sądowe

Nie dotyczy.

 • kompensata w związku z kradzieżą lub zniszczeniem składnika majątku osobistego

Nie dotyczy.

 • inne

Nie dotyczy.

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie ofiary

Nie dotyczy.

b) w przypadku osób uprawnionych lub krewnych ofiary:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty pogrzebu

Przysługuje zasiłek pogrzebowy. Kwota odpowiada kwocie zasiłku pogrzebowego wypłacanego zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym.

 • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne lub szpitalne, rehabilitacja)

Nie dotyczy.

 • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości

Przysługuje renta rodzinna dla osób pozostałych przy życiu lub renta rodzinna dla dzieci osieroconych. Kwota odpowiada kwocie pełnej podstawowej renty rodzinnej wypłacanej zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym.

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych / kompensata dla osób pozostałych przy życiu po śmierci ofiary

Nie dotyczy.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Kompensatę wypłaca się jednorazowo, ale rentę inwalidzką oraz rentę rodzinną dla osób pozostałych przy życiu i rentę rodzinną dla dzieci osieroconych wypłaca się w ratach miesięcznych.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Wnioskodawca nie otrzyma kompensaty, jeżeli jest ofiarą przestępstwa, które sam popełnił, jest uwikłany w przestępczość zorganizowaną lub jest członkiem organizacji, która dopuszcza się przestępstw z użyciem przemocy, nawet jeżeli przestępstwo z użyciem przemocy, którego ofiarą padł wnioskodawca, pozostaje bez związku z działalnością przestępczą prowadzoną przez wnioskodawcę lub wnioskodawca nie uczestniczył w jego popełnianiu.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Sytuacja finansowa wnioskodawcy nie wpływa na możliwość otrzymania przez niego kompensaty.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Na możliwość otrzymania kompensaty przez wnioskodawcę wpływa brak pełnej współpracy z policją lub innym właściwym organem bądź odmowa takiej współpracy.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Kompensatę oblicza się w sposób wskazany w odpowiedzi na powyższe pytanie: Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Czy istnieje kwota minimalna lub maksymalna kompensaty?

Nie ma minimalnej kwoty kompensaty. Maksymalną kwotę, którą można przyznać, wskazano w odpowiedzi na powyższe pytanie: Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Nie, nie jest to konieczne.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczenia) w związku z poniesioną szkodą?

Tak, od kwoty kompensaty odlicza się wszelkie odszkodowania uzyskane z innych źródeł.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Nie, nie ma takiej możliwości.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Nie, nie ma takiej możliwości.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

Do wniosku o przyznanie kompensaty należy załączyć protokół policyjny i zaświadczenie lekarskie. Organ może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia niektórych albo wszystkich wskazanych poniżej dokumentów:

 • pełnomocnictwo / dowód potwierdzający umocowanie bądź dowód potwierdzający związek z ofiarą;
 • akt zgonu ofiary;
 • kopia protokołu policyjnego;
 • odpis wyroku/postanowienia sądu;
 • raporty i zaświadczenia lekarskie;
 • rachunki szpitalne;
 • rachunki potwierdzające inne wydatki (opieka, pogrzeb);
 • dowód potwierdzający dochody (wynagrodzenie, świadczenia w ramach systemu opieki/pomocy społecznej);
 • potwierdzenie otrzymania (lub nieotrzymania) odpowiednich kwot z innych źródeł (ubezpieczenie pracodawcy, ubezpieczenie prywatne);
 • zaświadczenie z rejestru karnego;
 • wszelkie inne dokumenty potwierdzające, które mają związek ze sprawą.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Nie.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcie dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Dyrektor Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Formularz wniosku można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Urząd Ubezpieczeń Społecznych), Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7, 1465, Λευκωσία, Cypr.

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub kiedy mój wniosek jest rozpatrywany?

Nie, nie jest to konieczne.

Jak długo trzeba czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty?

Organ rozstrzygający wydaje decyzję w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania wszystkich niezbędnych danych.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję można zaskarżyć do sądu administracyjnego w terminie 75 dni od dnia wydania decyzji.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Formularze wniosku i informacje na temat kompensaty w językach greckim i angielskim można uzyskać w oddziałach Urzędu Ubezpieczeń Społecznych lub na stronie internetowej Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy działa specjalna infolinia, pod którą można zadzwonić, lub strona internetowa, z którą można się zapoznać?

Nie ma takiej specjalnej infolinii ani specjalnej strony internetowej. Informacji udziela bezpośrednio Urząd Ubezpieczeń Społecznych.

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Wnioskodawca może wystąpić o przyznanie pomocy prawnej w postępowaniu sądowym dotyczącym jego sprawy. Nie można uzyskać pomocy prawnej w celu sporządzenia wniosku o przyznanie kompensaty, który składa się do Urzędu.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Aby uzyskać informacje oraz złożyć wniosek o przyznanie kompensaty, należy skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.