Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Ofiary przestępstw popełnionych na terytorium Finlandii (lub ich bliscy krewni) mogą otrzymać kompensatę państwową za szkodę wyrządzoną przestępstwem. Charakter przestępstwa nie ogranicza prawa do kompensaty.

Jeżeli szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu silnikowego w ruchu drogowym, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych (liikennevakuutuslaki) zostanie ona naprawiona w pierwszej kolejności z polisy ubezpieczeniowej obejmującej pojazd, który spowodował szkodę.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje z tytułu uszczerbku na zdrowiu i krzywdy wyrządzonych przestępstwem.

„Uszczerbek na zdrowiu” oznacza pogorszenie stanu zdrowia, które można potwierdzić badaniem lekarskim. Takie pogorszenie może mieć charakter fizyczny lub psychiczny.

„Krzywda” oznacza natomiast cierpienie psychiczne wywołane przedmiotowym zdarzeniem; nie uznaje się jej za pogorszenie stanu zdrowia, które należy potwierdzić w drodze badania lekarskiego.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Kompensatę mogą otrzymać osoby bliskie zmarłej ofiary przestępstwa. „Osobą bliską” jest rodzic, dziecko lub małżonek osoby zmarłej bądź inna osoba, która pozostawała w szczególnie bliskich stosunkach ze zmarłym.

Osoby, które zorganizowały pochówek osoby zmarłej wskutek przestępstwa, mają prawo do otrzymania zwrotu uzasadnionych kosztów pochówku.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Osoby szczególnie bliskie ofierze przestępstwa mogą otrzymać kompensatę z tytułu uzasadnionych i niezbędnych kosztów opieki nad ofiarą oraz utraty zarobków w związku z opieką nad ofiarą. „Osobą bliską” jest rodzic, dziecko lub małżonek osoby, która poniosła uszczerbek na zdrowiu, bądź inna osoba pozostająca w równie bliskich relacjach z ofiarą.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Co do zasady ofiary przestępstw popełnionych na terytorium Finlandii mają prawo do kompensaty niezależnie od ich obywatelstwa lub miejsca zamieszkania. Jeżeli jednak ofiara nie zamieszkiwała w państwie członkowskim UE w chwili popełnienia przestępstwa na jej szkodę lub w chwili złożenia wniosku o przyznanie kompensaty i jeżeli szkoda ma niewielki związek z Finlandią, organ może odrzucić wniosek o kompensatę.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Finlandii, może – w pewnych okolicznościach – otrzymać kompensatę również za uszczerbek na zdrowiu i krzywdę wyrządzone przestępstwem, które popełniono za granicą.

Organ może przyznać kompensatę, jeżeli wnioskodawca przebywał za granicą w celach zawodowych, edukacyjnych lub z innych podobnych przyczyn. Organ może również przyznać kompensatę na zasadzie uznaniowej w innych przypadkach, w których ofiara poniosła szkodę za granicą. Należy wówczas uwzględnić związek przestępstwa z Finlandią, bliskość stosunków między sprawcą a ofiarą przestępstwa, charakter szkody oraz możliwości uzyskania odszkodowania z innego źródła.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Ofiara musi złożyć na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jeżeli ofiara nie złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub policja nie powzięła wiadomości o przestępstwie w inny sposób, kompensatę można uzyskać wyłącznie w szczególnych przypadkach.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Wniosek o przyznanie kompensaty można złożyć przed zakończeniem postępowania przygotowawczego lub postępowania sądowego. Organ rozstrzygnie jednak wniosek dopiero po zakończeniu postępowania przygotowawczego. Jeżeli prokurator postanowił o wniesieniu aktu oskarżenia, organ rozstrzygnie wniosek zasadniczo dopiero po wydaniu przez sąd orzeczenia co do winy oskarżonego i roszczeń odszkodowawczych ofiary.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Jeżeli prokurator skieruje sprawę na drogę sądową, ofiara musi podjąć kroki, aby sąd uwzględnił jej roszczenie odszkodowawcze w wyroku. Oznacza to, że w postępowaniu sądowym ofiara musi zgłosić roszczenie o odszkodowanie od sprawcy. Co do zasady organ odmówi wypłaty kompensaty, jeżeli ofiara nie wywiąże się z tego obowiązku.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Ofiara może ubiegać się o kompensatę nawet wtedy, gdy sprawca nie został ustalony. Do wniosku o przyznanie kompensaty należy załączyć odpis protokołu policyjnego sporządzonego w toku postępowania przygotowawczego lub inne wiarygodne dowody potwierdzające przebieg zdarzenia.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Wniosek o przyznanie kompensaty należy złożyć w terminie trzech lat od dnia uprawomocnienia się wyroku zasądzającego płatność na rzecz ofiary. Jeżeli prokurator nie skierował sprawy na drogę sądową, ofiara powinna złożyć wniosek o przyznanie kompensaty w terminie dziesięciu lat od dnia, w którym popełniono przestępstwo. Terminy te można przedłużyć wyłącznie w szczególnych okolicznościach.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Na przykład:

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty związane z leczeniem (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja) – kompensata pokryje koszty leczenia
 • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, tymczasowe i stałe leczenie, długotrwała fizjoterapia, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.) – kompensata pokryje inne niezbędne koszty
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. kalectwo i inna trwała niepełnosprawność)
  • utrata zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.) – kompensata pokrywa utratę zarobków w wysokości maksymalnie 150 euro dziennie
  • utracone możliwości – w szczególnych okolicznościach przy określaniu kwoty kompensaty organ może uwzględnić potencjalną zmianę sytuacji dochodowej wnioskodawcy (np. w przypadku gdy osoba poniosła uszczerbek na zdrowiu w młodym wieku)
  • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej, koszty sądowe – ofiara może otrzymać uzasadnioną kompensatę z tytułu kosztów sądowych, jeżeli sąd rozstrzygnął roszczenie odszkodowawcze, a ofiara poniosła inną szkodę, która musi zostać naprawiona
  • kompensata z tytułu kradzieży lub zniszczenia rzeczy osobistych – kompensata pokrywa zniszczenie zwykłych rzeczy osobistych (np. okularów, zegarka, telefonu komórkowego) w związku z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu
   • w innych przypadkach kompensatę za zniszczenie przedmiotów i innego rodzaju mienia wypłaca się wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie ofiary – kompensata pokrywa:
  • czasowe problemy psychologiczne
  • cierpienie psychiczne w przypadku szkody wyrządzonej:
   • przestępstwem przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności
   • innymi przestępstwami przeciwko wolności
   • przestępstwem szczególnie dotkliwie naruszającym integralność osobistą ofiary

b) w przypadku osób uprawnionych lub krewnych ofiary:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty pogrzebu – kompensata pokrywa koszty pogrzebu, takie jak koszty zakupu trumny, miejsca na cmentarzu i nagrobka oraz organizacji ceremonii pogrzebowej. Osoby szczególnie bliskie mogą otrzymać również kompensatę z tytułu kosztów uczestnictwa w pogrzebie (koszty podróży na ceremonię pogrzebową, kwiatów i odzieży żałobnej)
 • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne lub szpitalne, rehabilitacja) – jeżeli bliski ofiary poniósł uszczerbek na zdrowiu wskutek jej śmierci, może otrzymać kompensatę za koszty leczenia poniesione w związku z tą szkodą oraz inne niezbędne koszty i utratę zarobków. Maksymalna kwota takiej kompensaty wynosi 6000 euro (w 2018 r.)
 • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości – osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą otrzymać kompensatę z tytułu utraty środków utrzymania

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych / kompensata dla osób pozostałych przy życiu po śmierci ofiary – bliscy ofiary przestępstwa nie otrzymują kompensaty za tymczasowe niedogodności lub cierpienie psychiczne.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Kompensatę wypłaca się co do zasady jednorazowo, z wyjątkiem stałej kompensaty z tytułu utraty zarobków i utraty środków utrzymania. Tego rodzaju kompensatę wypłaca się najczęściej w formie świadczeń miesięcznych.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Jeżeli zachowanie wnioskodawcy przyczyniło się do powstania szkody, organ może przyznać kompensatę w zmniejszonej wysokości. Organ może zmniejszyć wysokość kompensaty np. wtedy, gdy wnioskodawca rozpoczął bójkę, wskutek której poniósł uszczerbek na zdrowiu. Uprzednia karalność wnioskodawcy nie ma natomiast wpływu na możliwość uzyskania przez niego kompensaty ani na jej wysokość.

Aby otrzymać kompensatę, wnioskodawca powinien przesłać dokumenty wymagane przez Skarb Państwa (Valtiokonttori), który rozpatrzy sprawę. Organ ten może odrzucić wniosek o przyznanie kompensaty, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi niezbędnych dowodów.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Co do zasady sytuacja finansowa wnioskodawcy nie wpływa na to, czy uzyska on kompensatę, ani na przyznaną kwotę kompensaty.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie kompensaty organ uwzględnia sytuację finansową wnioskodawcy wyłącznie wtedy, gdy wnioskodawca wystąpił o przyznanie kompensaty z tytułu istotniej szkody na mieniu lub straty finansowej, opierając się na tym, że nie był w stanie zapobiec wystąpieniu szkody.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Jeżeli prokurator skieruje sprawę na drogę sądową, Skarb Państwa wypłaca kompensatę zasadniczo zgodnie z orzeczeniem sądu. Jeżeli Skarb Państwa nie zastosuje się do orzeczenia wydanego przez sąd w odniesieniu do zasądzonej kwoty, uzasadni swoje stanowisko w wydanej decyzji.

Sprawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania zasądzonego przez sąd. Państwo wstąpi jednak w prawa ofiary, jeżeli chodzi o dochodzenie odszkodowania od sprawcy, w zakresie, w jakim Skarb Państwa wypłacił ofierze należną jej kwotę.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Kompensata przysługuje z tytułu kosztów leczenia i innych kosztów, jeżeli były one niezbędne, przy czym między tymi kosztami a poniesioną szkodą lub poniesionym uszczerbkiem występuje związek przyczynowy.

Określając kwotę kompensaty należnej za dolegliwości bólowe i inne tymczasowe niedogodności, organ uwzględnia charakter i stopień szkody lub uszczerbku, które poniosła ofiara, oraz najczęściej stosowane praktyki w zakresie przyznawania kompensaty. Kwota należnej kompensaty nie może przekraczać pułapu określonego w przepisach.

„Krzywda” oznacza cierpienie psychiczne spowodowane przestępstwem. Wysokość należnej kompensaty oblicza się na podstawie charakteru przedmiotowego czynu. Kwota kompensaty podlega również określonym w przepisach ograniczeniom.

Za punkt wyjścia przy obliczaniu kwoty należnej z tytułu utraty zarobków przyjmuje się szacunkowe zarobki, które uzyskałaby ofiara, gdyby nie popełniono przestępstwa. Od tej kwoty odlicza się wszelkie dochody i świadczenia, które ofiara otrzymała lub mogła otrzymać bez względu na szkodę lub uszczerbek. Kwota należnej kompensaty nie może przekraczać maksymalnej dziennej kwoty określonej w przepisach.

Od łącznej kwoty należnej kompensaty za niedogodności i cierpienie odlicza się kwotę podstawową podlegającą odliczeniu. Kwota podstawowa podlegająca odliczeniu wynosi 220 euro z tytułu przestępstwa popełnionego w 2018 r.

Od przyznanej kwoty kompensaty nie nalicza się żadnych odsetek.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Nie przewidziano kwoty minimalnej kompensaty.

Maksymalna kwota kompensaty, jaką można uzyskać z tytułu uszczerbku na zdrowiu i krzywdy wyrządzonych przestępstwem, wynosi 61 500 euro. Ponadto:

 • maksymalna kwota kompensaty za dolegliwości bólowe i inne tymczasowe niedogodności wynosi 12 000 euro;
 • maksymalna kwota kompensaty za krzywdę wynosi 3600 euro; w przypadku ofiar przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności maksymalna kwota kompensaty za krzywdę wynosi jednak 9500 euro lub 16 200 euro, jeżeli na dzień popełnienia przestępstwa ofiara nie ukończyła osiemnastego roku życia;
 • maksymalna kwota kompensaty dla bliskich osoby zmarłej wynosi zasadniczo 6000 euro;
 • maksymalna kwota kompensaty za utratę zarobków wynosi 150 euro dziennie.

Pułap kompensaty za poszczególne rodzaje uszczerbku na zdrowiu lub szkody nie ma zastosowania do kompensaty z tytułu utraty zarobków lub środków utrzymania, jeżeli wypłaca się ją w sposób ciągły.

Maksymalna kwota kompensaty z tytułu szkody na mieniu i straty finansowej wynosi 31 000 euro.

Maksymalne kwoty kompensaty dla ofiar przestępstw i wysokość kwoty podstawowej podlegającej odliczeniu weryfikuje się co trzy lata.Najbliższa weryfikacja kwot zostanie przeprowadzona na początku 2021 r.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Kwota przyznanej kompensaty nie może przewyższać kwoty, o którą zwrócił się wnioskodawca. W razie potrzeby można złożyć wniosek o przyznanie rozsądnej kwoty kompensaty. Można również powołać się na kwotę zasądzoną w orzeczeniu sądu, na podstawie którego wnioskodawca składa wniosek o przyznanie kompensaty.

W stosownych przypadkach porad na temat szkód wyrządzonych przestępstwem może udzielić zespół ds. obsługi klienta Skarbu Państwa oraz osoba rozpatrująca wniosek o przyznanie kompensaty.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Kompensata wypłacana z funduszy publicznych ma charakter uzupełniający. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy dochodzić odszkodowania z innych źródeł, np. z polisy ubezpieczenia zdrowotnego i zakładu ubezpieczeń. Uzyskane w ten sposób kwoty odszkodowania zostaną odliczone od przyznanej kwoty kompensaty.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Zaliczkę na poczet kompensaty można w stosownych przypadkach uzyskać, składając pisemny wniosek. Zaliczkę na poczet kompensaty można otrzymać wówczas, gdy doszło do opóźnienia w rozpatrywaniu wniosku z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, a wnioskodawca jest uprawniony do wysokiej kwoty kompensaty.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Skarb Państwa ponownie rozpatrzy sprawę, jeżeli pojawią się nowe dowody. Na podstawie nowych dowodów wnioskodawca może uzyskać kompensatę, której wcześniej odmówiono, lub otrzymać wyższą kwotę kompensaty.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

Na przykład:

 • ważne pełnomocnictwo, jeżeli pełnomocnikiem nie jest doradca prawny ani adwokat. Konieczne jest również pełnomocnictwo szczególne, jeżeli wnioskodawca pragnie, aby należna mu kompensata została wypłacona innej osobie;
 • dowody potwierdzające koszty pochówku, o których zwrot wnosi wnioskodawca, a w stosownych przypadkach spis inwentarza, jak również pełnomocnictwa;
 • odpis orzeczenia wydanego przez sąd lub, jeżeli sąd nie wydał orzeczenia, odpis protokołu sporządzonego przez policję w postępowaniu przygotowawczym;
 • zaświadczenie lekarskie lub raport medyczny;
 • dowody potwierdzające wszystkie koszty, których dotyczy wniosek, jeżeli sprawa nie była przedmiotem postępowania sądowego;
 • jeżeli wniosek dotyczy utraty zarobków – zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy, odpis decyzji o przyznaniu zasiłku chorobowego oraz dowód potwierdzający wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę i utraconą kwotę zarobków;
 • wszelkie decyzje i dowody potwierdzające uzyskanie odszkodowania z polisy ubezpieczenia zdrowotnego, zakładu ubezpieczeń lub z innego źródła;
 • jeżeli wniosek dotyczy kosztów prawnych – obliczenie wynagrodzenia pełnomocnika i wszelkie decyzje zakładu ubezpieczeń w przedmiocie odszkodowania;
 • jeżeli wniosek dotyczy kosztów związanych z samym wnioskiem – fakturę potwierdzającą koszty usług prawnych i dowody potwierdzające przyznanie pomocy prawnej lub wyznaczenie doradcy prawnego;
 • jeżeli wniosek dotyczy uznaniowej kompensaty za stratę finansową lub szkodę na mieniu – dowody potwierdzające chorobę, niepełnosprawność lub inną niesprawność i sytuację finansową zaistniałą wskutek szkody.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat z tytułu rozpatrzenia wniosku o przyznanie kompensaty.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Wnioski o przyznanie kompensaty rozpatruje Skarb Państwa.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Wniosek można przesłać pocztą elektroniczną na adres rikosvahingot@valtiokonttori.fi albo wydrukować formularz i wysłać go na adres:

Valtiokonttori

PL 50

00054 Valtiokonttori, Finlandia

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

Sprawę rozpoznaje Skarb Państwa w trybie pisemnym. Wnioskodawcy nie wzywa się do osobistego stawiennictwa na żadnym etapie postępowania.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ?

Średni czas rozpatrywania wniosku wynosi około siedmiu miesięcy. Na stronie internetowej Skarbu Państwa można zapoznać się z aktualnymi szacowanymi terminami rozpatrywania wniosków.

Nie jestem zadowolony z decyzji organu. W jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Otrzymaną decyzję w sprawie kompensaty wnioskodawca może zaskarżyć na piśmie do Sądu ds. Ubezpieczeń (Vakuutusoikeus) w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tej decyzji. Decyzja Skarbu Państwa w sprawie kompensaty zawiera pouczenie na temat sposobu zaskarżenia.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Formularz wniosku o przyznanie kompensaty i szczegółowe informacje na temat ubiegania się o kompensatę znajdują się na stronie internetowej Skarbu Państwa pod adresem https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Można również skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta Skarbu Państwa, dzwoniąc pod numer telefonu +358 295 50 2736 lub wysyłając e-mail na adres rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

Więcej informacji na temat kompensat z tytułu szkód wyrządzonych przestępstwem można uzyskać na stronie internetowej https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage//. W razie potrzeby można również skontaktować się z przedstawicielami Skarbu Państwa telefonicznie. Pomoc można uzyskać pod numerem telefonu +358 295 50 2736.

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Składając wniosek o przyznanie kompensaty, można skorzystać z usług prawnika. Wnioskodawca otrzyma jednak kompensatę z tytułu kosztów poniesionych w związku ze złożeniem wniosku wyłącznie wówczas, gdy:

 • przyznano mu prawo pomocy lub wyznaczono dla niego doradcę prawnego w postępowaniu sądowym lub
 • sprawa nie była rozpatrywana przez sąd, ale wnioskodawca spełnia przesłanki finansowe uzyskania prawa pomocy.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Porady i wsparcie można uzyskać np. od Fińskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom (Rikosuhripäivystys, RIKU). Dane kontaktowe tej organizacji znajdują się na jej stronie internetowej pod adresem https://www.riku.fi/en/home/

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.