Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Węgry

Autor treści:
Węgry

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę wypłacaną przez Skarb Państwa?

Kompensata przysługuje z tytułu szkody wywołanej przestępstwem z użyciem przemocy popełnionym przeciwko danej osobie.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje w związku z uszczerbkiem na zdrowiu (fizycznym lub psychicznym) trwającym dłużej niż osiem dni.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak. Oprócz ofiary kompensatę mogą otrzymać jej wstępni lub zstępni, jej rodzice adopcyjni lub zastępczy, dzieci przysposobione lub objęte pieczą zastępczą, małżonek lub zarejestrowany partner, o ile osoba taka zamieszkiwała z ofiarą w tym samym gospodarstwie domowym w chwili, w której popełniono przestępstwo, a także osoby pozostające na utrzymaniu ofiary. Prawo do otrzymania kompensaty przysługuje ponadto osobie, która zorganizowała pochówek zmarłej ofiary.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Tak, śmierć ofiary nie wpływa na prawo do kompensaty osób pozostających na jej utrzymaniu lub innych uprawnionych.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Tak, jeżeli ofiara zamieszkuje legalnie w UE lub jeżeli została uznana za ofiarę handlu ludźmi.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Kompensatę wypłacaną przez węgierski Skarb Państwa można uzyskać wyłącznie w związku z przestępstwami popełnionymi na terytorium Węgier; jeżeli jednak przestępstwo popełniono w innym państwie, wniosek o kompensatę można złożyć na Węgrzech. Wówczas organy węgierskie przekażą wniosek do państwa członkowskiego, w którym przestępstwo popełniono.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Tak, wszczęcie postępowania karnego w związku z popełnionym czynem jest warunkiem otrzymania kompensaty.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie, wniosek o kompensatę można złożyć natychmiast po wszczęciu postępowania karnego.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Możliwość ubiegania się o kompensatę od Skarbu Państwa nie jest uzależniona od wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko sprawcy.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Tak, wniosek o przyznanie kompensaty można złożyć nawet wówczas, gdy sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany. W takich przypadkach należy ponadto przedstawić dokumenty potwierdzające rozmiar szkody i związek przyczynowy między szkodą a czynem (np. fakturę, rachunek, wstępną wycenę lub inny dokument).

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Co do zasady o wypłatę kompensaty można zwrócić się w terminie roku od dnia popełnienia przestępstwa.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Czy kompensata pokryje na przykład:

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

 • szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):
  • koszty związane z leczeniem (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
  • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, leczenie okresowe i stałe, fizjoterapia długotrwała, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.)
  • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo i inna trwała niepełnosprawność)
  • utrata zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.)
  • utracone możliwości
  • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej, koszty sądowe
  • kompensata w związku z kradzieżą lub zniszczeniem składnika majątku osobistego
  • inne
 • szkoda niemajątkowa (krzywda):
  • ból psychiczny i cierpienie ofiary

b) w przypadku osób uprawnionych lub członków rodziny ofiary:

 • szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):
  • koszty pogrzebu
  • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
  • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości
 • szkoda niemajątkowa (krzywda):
  • obciążenie psychologiczne i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych/kompensata dla osób pozostałych przy życiu po śmierci ofiary

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Kompensatę można wypłacić jednorazowo lub w formie comiesięcznych świadczeń.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Kompensata wypłacana przez Skarb Państwa nie przysługuje, jeżeli sąd w prawomocnym wyroku ustalił, że zachowanie ofiary przyczyniło się do przestępstwa lub było przyczyną przestępstwa, bądź szkoda powstała wskutek niewłaściwego postępowania ofiary lub takie niewłaściwe postępowanie przyczyniło się do jej powstania. Dodatkowe przyczyny uzasadniające odmowę przyznania kompensaty w toku postępowania karnego wszczętego wskutek popełnienia przestępstwa uprawniającego do dochodzenia kompensaty to: odmowa składania zeznań, odmowa wypełnienia obowiązku współpracy lub niewniesienie pozwu adhezyjnego. Ponadto ofiara nie otrzyma kompensaty, jeżeli w toku postępowania karnego wszczętego wskutek popełnienia przestępstwa uprawniającego do dochodzenia kompensaty lub postępowania karnego wszczętego w związku z takim przestępstwem dopuściła się przestępstwa fałszywego oskarżenia, wprowadzania organów w błąd, składania fałszywych zeznań, przekupywania świadków, utrudniania przebiegu postępowania lub stosowania środków przymusu w toku postępowania, zatajania okoliczności uniewinniających, pomocnictwa, naruszenia pieczęci, napaści na sprawcę lub członka rodziny sprawcy bądź przestępstwa stwarzającego niebezpieczeństwo publiczne i została następnie skazana za popełnienie takiego przestępstwa prawomocnym wyrokiem sądu.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Trudna sytuacja socjalna nie stanowi przesłanki uprawniającej do dochodzenia kompensaty od Skarbu Państwa.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

W przepisach węgierskich przewidziano przypadki, w których ofiara nie ma możliwości ubiegania się o kompensatę (np. z uwagi na fakt, że uzyskała już pomoc w danej sprawie lub nie zwróciła Skarbowi Państwa kwoty wsparcia finansowego, które otrzymała już zgodnie z przepisami stosownej ustawy, mimo że była do tego zobowiązana).

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Ofiara przestępstwa może zwrócić się o wypłacenie jej zryczałtowanej płatności pieniężnej mającej charakter całościowej lub częściowej kompensaty z tytułu straty majątkowej poniesionej w rezultacie przestępstwa. Kwota kompensaty w formie zryczałtowanej płatności pieniężnej nie przekracza piętnastokrotności kwoty podstawowej (która w 2021 r. wynosiła 158 168 forintów).

Ofiara przestępstwa może wystąpić o częściową kompensatę z tytułu utraty stałego źródła dochodu w formie zasiłku, jeżeli w wyniku popełnionego na jej szkodę przestępstwa utraciła ona zdolność do pracy na szacunkowy okres przekraczający sześć miesięcy.

Kwota kompensaty w formie zasiłku jest równa: 75% udowodnionych utraconych dochodów, jeżeli ofiara jest w wieku poniżej 18. roku życia lub jest zależna od pomocy innych, oraz 50% udowodnionych utraconych dochodów, jeżeli ofiara nie jest zależna od pomocy innych.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Nie ma kwoty minimalnej. Kwota kompensaty nie przekracza piętnastokrotności kwoty podstawowej (która w 2021 r. wynosiła 158 168 forintów), a więc według stanu na 2021 r. może wynosić maksymalnie 2 372 520 forintów. Maksymalna miesięczna kwota kompensaty w formie zasiłku jest równa kwocie podstawowej, która w 2021 r. wynosiła 158 168 forintów.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

We wniosku należy określić wartość szkody. Od kwoty kompensaty należy odliczyć wszelkie kwoty uzyskane z innych źródeł.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Państwo wypłaca kompensatę w wysokości potwierdzonej dowodami, nawet jeżeli można uzyskać odszkodowanie z innego źródła. Jeżeli ofiara w późniejszym czasie uzyska odszkodowanie z innych źródeł, wypłaconą kwotę pomocy należy zwrócić w stosownym zakresie. W takim przypadku kompensatę wypłaconą przez Skarb Państwa uznaje się za płatność zaliczkową.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Nie. Kompensatę można otrzymać tylko raz.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

 • zaświadczenie o wszczęciu postępowania karnego, o ile jest ono dostępne (wydane przez policję, sąd lub prokuraturę)
 • dokumenty potwierdzające rozmiar szkody poniesionej w rezultacie przestępstwa i związek przyczynowy między szkodą a czynem (np. fakturę, rachunek, wstępną wycenę lub inny dokument)

Czy ze złożeniem wniosku i jego rozpoznaniem wiążą się opłaty administracyjne lub inne opłaty?

Nie, złożenie wniosku jest nieodpłatne.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji w przedmiocie wypłaty kompensaty przez Skarb Państwa jest Urząd Miasta Stołecznego Budapesztu (Budapest Főváros Kormányhivatala).

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Wniosek można złożyć do jednostki organizacyjnej służby udzielającej wsparcia ofiarom w strukturach dowolnego komitatowego urzędu państwowego (organu pomocniczego) lub bezpośrednio do organu odpowiedzialnego za wydanie decyzji (Urzędu Miasta Stołecznego Budapesztu – Budapest Főváros Kormányhivatala).

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub kiedy mój wniosek jest rozpatrywany?

Nie.

Jak długo będę czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez właściwy organ?

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi maksymalnie 60 dni.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję wydaną w pierwszej instancji można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który można zadzwonić, lub strona internetowa, z którą można się zapoznać?

Całodobowy telefon zaufania dla ofiar przestępstw (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 – wsparcie jest udzielane w językach węgierskim i angielskim – a także strona internetowa http://www.vansegitseg.hu/.

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Tak, zarówno pracownicy lokalnych służb udzielających wsparcia ofiarom, jak i personel ośrodków wsparcia ofiar zapewniają ofierze pomoc przy sporządzaniu wniosku, a także udzielają porad prawnych w mniej złożonych sprawach. W przeciwnym wypadku pomoc prawną można uzyskać zgodnie z ustawą LXXX z 2003 r. o pomocy prawnej.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Ofiary przestępstw mogą uzyskać pomoc w dochodzeniu swoich praw w dowolnej jednostce organizacyjnej służby udzielającej wsparcia ofiarom, tj. w stołecznych i komitatowych urzędach państwowych oraz w ośrodkach służby udzielającej wsparcia ofiarom, gdzie wyspecjalizowani doradcy udzielają zainteresowanym stronom praktycznego wsparcia (np. pomagają wypełnić wniosek) oraz przekazują im stosowne informacje. Ofiary mogą również zwrócić się do organizacji społeczeństwa obywatelskiego (np. do stowarzyszenia Biały Krąg (Fehérgyűrű) lub do Węgierskiej Organizacji Pomocy Baptystów (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.