Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Węgry

Autor treści:
Węgry
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje z tytułu szkody wywołanej przestępstwem z użyciem przemocy popełnionym przeciwko danej osobie.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje w związku z uszczerbkiem na zdrowiu (fizycznym lub psychicznym) trwającym dłużej niż osiem dni.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak. Oprócz ofiary kompensatę mogą otrzymać jej wstępni lub zstępni, jej rodzice adopcyjni lub zastępczy, dzieci przysposobione lub objęte pieczą zastępczą, małżonek/małżonka lub zarejestrowany partner / zarejestrowana partnerka, o ile osoba taka zamieszkiwała z ofiarą w tym samym gospodarstwie domowym w chwili popełnienia zbrodni, a także osoby pozostające na utrzymaniu ofiary.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Tak, śmierć ofiary nie wpływa na prawo do kompensaty osób pozostających na jej utrzymaniu lub innych uprawnionych.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Tak, jeżeli ofiara zamieszkuje legalnie w UE lub jeżeli jest ofiarą handlu ludźmi.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Kompensatę można uzyskać jedynie w związku z przestępstwami popełnionymi na terytorium Węgier. Jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie, można złożyć wniosek o kompensatę na Węgrzech. Wówczas organy węgierskie przekażą wniosek do państwa członkowskiego, w którym przestępstwo popełniono.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Tak, wszczęcie postępowania karnego w związku z popełnionym czynem jest warunkiem otrzymania kompensaty.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie, wniosek o kompensatę można złożyć natychmiast po wszczęciu postępowania karnego.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Nie.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Tak, można złożyć taki wniosek. Wówczas należy przedstawić dowody potwierdzające rozmiar szkody, związek przyczynowy między szkodą a czynem oraz uzasadnienie konieczności otrzymania kompensaty.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Wniosek o kompensatę należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia popełnienia przestępstwa. Termin przedawnienia, po upływie którego nie można już złożyć wniosku, wynosi pięć lat od dnia popełnienia przestępstwa.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Kompensata pokryje na przykład:

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

 • szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):
  • koszty związane z leczeniem doznanego uszczerbku na zdrowiu (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
  • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, leczenie okresowe i stałe, fizjoterapia długotrwała, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.)
  • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo i inna trwała niepełnosprawność)
  • utrata zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.)
  • utracone możliwości
  • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej, koszty sądowe
  • kompensata w związku z kradzieżą lub zniszczeniem składnika majątku osobistego
  • inne
 • szkoda niemajątkowa (krzywda):
  • ból i cierpienie ofiary

b) w przypadku osób uprawnionych lub krewnych ofiary:

 • szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):
  • koszty pogrzebu
  • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
  • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości
 • szkoda niemajątkowa (krzywda):
  • ból i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych / kompensata dla osób pozostających przy życiu po śmierci ofiary

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Kompensatę można wypłacić jednorazowo lub w formie comiesięcznych świadczeń.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Kompensata państwowa nie przysługuje, jeżeli sąd w prawomocnym wyroku ustalił, że zachowanie ofiary przyczyniło się do przestępstwa lub było przyczyną przestępstwa, bądź szkoda powstała wskutek niewłaściwego postępowania. Kolejne przyczyny, które uniemożliwiają otrzymanie kompensaty, to: odmowa składania zeznań, odmowa obowiązku współpracy lub niewniesienie powództwa cywilnego.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Kompensata przysługuje jedynie ofiarom, które mają potrzeby socjalne. Ofiara ma potrzeby socjalne, jeżeli jej miesięczny dochód netto (dochód na osobę w przypadku osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym) nie przekracza kwoty 226 328 HUF w 2018 r. lub jeżeli otrzymuje inne świadczenia określone w przepisach prawa. W przypadku ofiar przestępstw o charakterze terrorystycznym ich dochodów nie bierze się pod uwagę.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Nie.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Kwota kompensaty nie przekracza piętnastokrotności kwoty podstawowej (113 164 HUF), tj. 1 697 460 HUF w 2018 r. Kwota jednorazowej świadczenia jest równa: w przypadku szkody, której wartość nie przekracza pięciokrotności kwoty podstawowej – 100 % wartości szkody; w przypadku szkody, której wartość wynosi od pięciokrotności do dziesięciokrotności kwoty podstawowej – pięciokrotności kwoty podstawowej + 75 % części wartości szkody, która przekracza pięciokrotność kwoty podstawowej, zaś w przypadku szkody, której wartość przekracza dziesięciokrotność kwoty podstawowej – kwocie równej kwocie podstawowej pomnożonej przez 8,75 plus 50 % części wartości szkody, która przekracza dziesięciokrotność kwoty podstawowej. Kwota kompensaty w formie zasiłku jest równa: 75 % udowodnionych utraconych dochodów, jeżeli ofiara jest w wieku poniżej 18. roku życia lub jest zależna od pomocy innych, oraz 50 % udowodnionych utraconych dochodów, jeżeli ofiara nie jest zależna od pomocy innych.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Nie ma kwoty minimalnej. Kwota kompensaty nie przekracza piętnastokrotności kwoty podstawowej (113 164 HUF), tj. 1 697 460 HUF w 2018 r. Maksymalna miesięczna kwota kompensaty w formie zasiłku jest równa kwocie podstawowej, która wynosi 113 164 HUF w 2018 r.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam za szkodę z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczenia)?

We wniosku należy określić wartość szkody. Od kwoty kompensaty należy odliczyć wszelkie kwoty uzyskane z innych źródeł.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Państwo wypłaca kompensatę w wysokości potwierdzonej dowodami, nawet jeżeli można uzyskać odszkodowanie z innego źródła. Jeżeli ofiara w późniejszym czasie uzyska odszkodowanie z innych źródeł, zaliczkę należy zwrócić.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Nie. Kompensatę można otrzymać tylko raz.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

 • zaświadczenie o wszczęciu postępowania karnego, o ile jest ono dostępne (wydane przez policję, sąd lub prokuraturę)
 • dokumenty potwierdzające potrzeby socjalne (zaświadczenia o dochodach osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym)
 • dokument określający wartość szkody poniesionej wskutek przestępstwa

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku lub w trakcie jego rozpatrywania?

Nie, złożenie wniosku jest nieodpłatne.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcie dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw przy stołecznych lub komitatowych urzędach państwowych.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Wniosek można złożyć w każdym biurze powiatowym (organie pomocniczym) lub bezpośrednio w organie rozstrzygającym (stołeczne lub komitatowe urzędy państwowe).

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub kiedy mój wniosek jest rozpatrywany?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty?

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi maksymalnie 60 dni.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję wydaną w pierwszej instancji można zaskarżyć do Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu drugiej instancji. Decyzję wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w drugiej instancji można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Czy jest specjalna infolinia, pod którą można zadzwonić, lub strona internetowa, z którą można się zapoznać?

Całodobowy telefon zaufania dla ofiar przestępstw (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225, wsparcie jest udzielane w językach węgierskim i angielskim.

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Tak, zgodnie z ustawą LXXX z 2003 r. o pomocy prawnej.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Ofiary przestępstw mogą uzyskać pomoc w dochodzeniu swoich praw w każdym z biur służb udzielających wsparcia ofiarom przestępstw, gdzie wyspecjalizowani doradcy udzielają zainteresowanym stronom praktycznego wsparcia(np. pomagają wypełnić wniosek, udzielają informacji). Ofiary mogą również zwrócić się do organizacji społeczeństwa obywatelskiego (np. do stowarzyszenia Biały Krąg (Fehérgyűrű) lub do Węgierskiej Organizacji Pomocy Baptystów (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.