Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Kompensatę można przyznać ofierze każdego czynu zabronionego, w wyniku którego poniosła ona uszczerbek na zdrowiu lub doznała krzywdy oraz który nosi znamiona czynu umyślnego posiadającego actus reus (stronę przedmiotową) albo czynu stanowiącego przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności bądź przestępstwo zgwałcenia, określone w art. 372–376 kodeksu karnego.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

– uszczerbek na zdrowiu / strata materialna;

– krzywda.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiary zmarłej w wyniku popełnienia czynu umyślnego, który nosi znamiona przestępstwa i który spowodował uszczerbek na zdrowiu prowadzący do śmierci ofiary oraz znaczne pogorszenie jakości życia tych osób (cierpienie psychiczne w związku z utratą bliskiej osoby), mogą zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o kompensatę, jeżeli nie uzyskały skutecznego i odpowiedniego zadośćuczynienia/odszkodowania. Członkowie rodziny, małżonek, konkubent, zarejestrowany partner ofiary lub osoby szczególnie jej bliskie mogą uzyskać kompensatę, pod warunkiem że doznali krzywdy / ponieśli szkodę, która podlega naprawieniu. Co do zasady stopień pokrewieństwa nie ma znaczenia, ponieważ pod uwagę bierze się jedynie istnienie więzi emocjonalnej i majątkowej z ofiarą bezpośrednią. W praktyce wyłącznie członkowie rodziny, w szczególności rodziny małej, są uznawani za ofiary pośrednie. Rodzina mała oznacza rodzinę składającą się z dwóch osób dorosłych – pozostających bądź niepozostających w związku małżeńskim oraz posiadających bądź nieposiadających dzieci.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiary, która w wyniku czynu umyślnego noszącego znamiona przestępstwa nie poniosła śmierci, lecz doznała uszczerbku na zdrowiu prowadzącego do trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż miesiąc oraz do znacznego pogorszenia jakości życia, mogą wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o kompensatę, jeżeli nie uzyskały skutecznego i odpowiedniego zadośćuczynienia/odszkodowania.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

O kompensatę mogą się ubiegać wyłącznie osoby legalnie zamieszkujące w Luksemburgu lub będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Rady Europy, które w chwili, w której popełniono przestępstwo, przebywały legalnie w Luksemburgu, bądź osoby będące ofiarami handlu ludźmi. Osoby niespełniające powyższych przesłanek nie mogą ubiegać się o kompensatę.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Każdy, kto legalnie zamieszkuje w Luksemburgu i ma tam miejsce zwykłego pobytu, lecz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej padł ofiarą umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, ma prawo do ubiegania się o kompensatę z luksemburskiego budżetu Państwa, jeżeli nie przysługuje mu prawo do otrzymania kompensaty od państwa, w którym popełniono przestępstwo.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 1984 r. o kompensacie dla niektórych ofiar szkód osobowych, należy spełnić następujące warunki:

 • ofiara legalnie zamieszkuje i ma miejsce zwykłego pobytu w Luksemburgu albo jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź Rady Europy. Ponadto wymaga się, aby w chwili popełnienia przestępstwa osoba poszkodowana legalnie przebywała w Luksemburgu lub była ofiarą przestępstwa stanowiącego czyn określony w art. 382-1 kodeksu karnego;
 • uszczerbek na zdrowiu wynika z popełnienia czynu umyślnego stanowiącego przestępstwo;
 • szkoda wywołuje uszczerbek na zdrowiu, a nie tylko w majątku osoby poszkodowanej (co wyklucza na przykład możliwość wypłaty kompensaty w związku ze zwykłą kradzieżą);
 • uszczerbek na zdrowiu wywołał znaczne pogorszenie jakości życia ofiary, na przykład w związku z utratą zarobków lub obniżeniem ich wysokości, zwiększeniem kosztów lub koniecznością ponoszenia nadzwyczajnych wydatków, niezdolnością do pracy, utratą roku nauki, uszczerbkiem na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, krzywdą lub oszpeceniem bądź cierpieniem fizycznym lub psychicznym. Ofiary przestępstwa, o którym mowa w art. 372–376 kodeksu karnego, nie mają obowiązku udowadniać uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, ponieważ domniemywa się, że go doznały;
 • państwo wypłaca kompensatę wyłącznie wówczas, gdy ofiara w żaden inny sposób nie może uzyskać skutecznego i odpowiedniego odszkodowania.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Nie, nie wymaga się, aby ofiara złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, aby móc dochodzić kompensaty.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie, Minister Sprawiedliwości może wydać decyzję o przyznaniu kompensaty przed zakończeniem postępowania karnego.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Jeżeli sprawcę zidentyfikowano i ofiara wytoczy przeciwko niemu powództwo odszkodowawcze w postępowaniu karnym, musi ona zaczekać na rozstrzygnięcie sądu co do tego powództwa. Jeżeli sprawca jest niewypłacalny, ofiara może złożyć wniosek o kompensatę do Ministra Sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości może nakazać całkowity lub częściowy zwrot kompensaty bądź zaliczki na jej poczet, która została następnie wypłacona ofierze w celu skutecznego zrekompensowania uszczerbku na zdrowiu lub krzywdy.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Sprawcy nie zidentyfikowano

Jeżeli sprawcy nie zidentyfikowano, ofiara może ubiegać się o kompensatę, występując ze stosownym wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości. Wymaga się, aby ofiara złożyła wniosek o kompensatę w języku francuskim, niemieckim lub luksemburskim oraz wskazała w nim datę, miejsce i dokładny charakter czynu popełnionego na jej szkodę. Na poparcie roszczenia do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające okoliczności popełnienia czynu oraz doznany uszczerbek na zdrowiu. Ponadto należy spełniać warunki określone w art. 1 ustawy z dnia 12 marca 1984 r. o kompensacie dla niektórych ofiar szkód osobowych wywołanych przestępstwem.

Sprawca nie został skazany

Aby ofiara była uprawniona do kompensaty, wymaga się, aby sprawca został uznany winnym prawomocnym wyrokiem sądu. Minister Sprawiedliwości może – na podstawie opinii wydaną przez Komisję ds. Ofiar (Commission victime) – nakazać całkowity lub częściowy zwrot kompensaty bądź zaliczki na jej poczet. Minister może podjąć taką samą decyzję, jeżeli już po wypłaceniu zaliczki okaże się, że kompensata była nienależna.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Wniosek należy złożyć w terminie dwóch lat od daty popełnienia czynu. Jeżeli sprawca został oskarżony, termin ten wydłuża się i upływa po dwóch latach od uprawomocnienia się orzeczenia sądu orzekającego w sprawie karnej. Jeżeli po uprawomocnieniu się orzeczenia w postępowaniu karnym ofiara uzyska rozstrzygnięcie co do jej powództwa odszkodowawczego, termin ten przedłuża się i upływa dwa lata od uprawomocnienia się tego rozstrzygnięcia. Jeżeli jednak ofiarą jest małoletni, termin przedawnienia zaczyna biec dopiero od dnia osiągnięcia przez niego pełnoletniości, w przypadku gdy popełnione czyny są zagrożone karami przewidzianymi w kodeksie karnym lub gdy stanowią przestępstwa określone w art. 372, 373, 375, 382-1 i 382-2, 400, 401bis, 402, 403 lub 405 kodeksu karnego i są zagrożone karami przewidzianymi w tych przepisach.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Przykładowo kompensata pokrywa:

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty związane z leczeniem uszczerbku na zdrowiu (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
 • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, leczenie okresowe i stałe, długotrwała fizjoterapia, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo i inna trwała niepełnosprawność)
 • utrata zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.)
 • utracone możliwości zawodowe
 • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej i inne koszty
 • kompensata za szkodę wynikającą z kradzieży lub zniszczenia składnika majątku osobistego

szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie ofiary

b) w przypadku osób uprawnionych lub krewnych ofiary:

szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty pogrzebu
 • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
 • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości zawodowe

szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych / kompensata dla osób pozostałych przy życiu po śmierci ofiary

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Kompensatę wypłaca się jednorazowo, nie zaś w formie renty. Jeżeli jednak w należycie uzasadnionych przypadkach zaistnieje taka potrzeba, rozpatrując wniosek, Minister Sprawiedliwości może przyznać wnioskodawcy zaliczkę na poczet kompensaty. Ponadto, jeżeli już po wypłaceniu kompensaty ofierze jej uszczerbek na zdrowiu znacznie się pogłębi, w terminie pięciu lat od dnia wypłaty głównej kompensaty ofiara może wystąpić o kompensatę dodatkową.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Kompensaty można nie przyznać albo może zostać przyznana w zmniejszonej wysokości ze względu na zachowanie ofiary w chwili popełnienia czynu zabronionego.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Każda ofiara, która poniosła uszczerbek na zdrowiu i spełnia przesłanki określone w art. 1 ustawy z dnia 12 marca 1984 r. o kompensacie dla niektórych ofiar szkód osobowych, może ubiegać się o kompensatę od państwa, niezależnie od swojej sytuacji finansowej, pod warunkiem że nie otrzymała skutecznego i odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Kompensaty można nie przyznać lub może zostać przyznana w zmniejszonej wysokości ze względu na związek ofiary ze sprawcą.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Komisja ds. Ofiar stwierdza w swojej opinii, czy roszczenie jest zasadne oraz jaką kwotę kompensaty należy przyznać, co zależy w szczególności od tego, w jakim stopniu przestępstwo pogorszyło jakość życia wnioskodawcy. Następnie Minister Sprawiedliwości podejmuje decyzję, czy kompensatę należy przyznać oraz ustala jej wysokość.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Maksymalna kwota kompensaty, którą przyznaje Minister Sprawiedliwości, nie może przekraczać limitu określanego corocznie w rozporządzeniu Wielkiego Księcia. Na 2017 r. ustanowiono limit w wysokości 63 000 EUR.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

W Luksemburgu osoby ubiegające się o kompensatę nie mają obowiązku wypełniać w tym celu specjalnego formularza. Należy jedynie sporządzić wniosek wskazujący datę, miejsce i dokładny charakter czynu zabronionego oraz załączyć dokumenty na poparcie roszczenia.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam w związku z poniesieniem szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczenia)?

Państwo wypłaca kompensatę wyłącznie wówczas, gdy ofiara nie może w inny sposób uzyskać skutecznego i odpowiedniego odszkodowania, np. od sprawcy, w ramach systemu zabezpieczenia społecznego lub z tytułu ubezpieczenia osobowego. Komisja ds. Ofiar może wziąć pod uwagę wszelkie odszkodowania za poniesione straty, które ofiara otrzymała z innych źródeł.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Jeżeli w należycie uzasadnionych przypadkach zaistnieje taka potrzeba, rozpatrując wniosek, Minister Sprawiedliwości może przyznać zaliczkę na poczet kompensaty.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Jeżeli już po wypłaceniu kompensaty ofierze jej uszczerbek na zdrowiu znacznie się pogłębi, może ona wystąpić o kompensatę dodatkową. Wniosek ten należy złożyć w terminie pięciu lat od dnia wypłaty kompensaty głównej.

Taka kompensata dodatkowa nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 63 000 EUR, pomniejszonej o uprzednio przyznaną kwotę kompensaty.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

Na poparcie roszczenia do wniosku o kompensatę należy załączyć dokumenty potwierdzające okoliczności popełnienia czynu oraz doznany uszczerbek na zdrowiu.

Wykaz przykładowych dokumentów:

 • odpis zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (protokołu policyjnego) lub dowody potwierdzające wniesienie powództwa odszkodowawczego w postępowaniu karnym;
 • odpis orzeczenia wydanego w postępowaniu karnym;
 • orzeczenie co do odszkodowania;
 • dowody potwierdzające doznanie uszczerbku na zdrowiu: zaświadczenia lekarskie, w których dokładnie opisano doznane obrażenia, okres trwania niezdolności do pracy oraz – w stosownych przypadkach – opis następstw i trwałą niezdolność do pracy;
 • dowody potwierdzające koszty leczenia w następstwie doznanego uszczerbku na zdrowiu (leczenie ambulatoryjne i szpitalne itp.);
 • dowody potwierdzające objęcie ubezpieczeniem przez instytucję zabezpieczenia społecznego;
 • dowody potwierdzające kwoty wszelkich odszkodowań otrzymanych z systemu zabezpieczenia społecznego;
 • kopia polisy ubezpieczeniowej;
 • dowody potwierdzające kwoty wszelkich odszkodowań otrzymanych z zakładu ubezpieczeń;
 • dowody potwierdzające utratę zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Nie.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcie dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Ministerstwo Sprawiedliwości Luksemburga (Ministère de la Justice luxembourgeois)
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Strona internetowa: http://www.mj.public.lu/

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Ministerstwo Sprawiedliwości Luksemburga (Ministère de la Justice luxembourgeois)
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Strona internetowa: http://www.mj.public.lu/

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub kiedy mój wniosek jest rozpatrywany?

Komisja ds. Ofiar obowiązana jest wezwać ofiarę do stawiennictwa na przesłuchanie. Jeżeli ofiara stawi się na przesłuchanie, Komisja wysłucha przedstawionego przez nią przebiegu zdarzenia i informacji dotyczących poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Przesłuchanie odbywa się bez udziału osób trzecich, a ofierze może towarzyszyć adwokat.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty?

Minister Sprawiedliwości rozpatrzy wniosek o kompensatę w terminie sześciu miesięcy od dnia jego złożenia.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Jeżeli ofiara nie zgadza się z decyzją wydaną przez Ministra Sprawiedliwości – co do istoty sprawy lub co do przyznanej kwoty – może wytoczyć powództwo przeciwko państwu reprezentowanemu przez Ministra Sprawiedliwości. Powództwo to należy wytoczyć przed Sąd Okręgowy (tribunal d’arrondissement) w Luksemburgu albo Diekirch. Wyboru sądu dokonuje powód.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące ubiegania się o kompensatę?

Informacji na temat procedury składania wniosku udziela:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministère de la Justice)
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Strona internetowa: http://www.mj.public.lu/

Ponadto Biuro Porad i Informacji Prawnej (Service d’Accueil et d’Information juridique) oraz Biuro Wsparcia Ofiar Przestępstw (Service d’aide aux victimes) przy Centralnym Biurze Pomocy Społecznej (Service central d’assistance sociale) udzielają ofiarom pomocy i porad przy składaniu wniosków.

Czy działa specjalna infolinia, na którą można zadzwonić, lub strona internetowa, z którą można się zapoznać?

Strona internetowa:

http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Każdy, kto wykaże, że nie osiąga wystarczających dochodów, może uzyskać pomoc prawną nieodpłatnie na warunkach określonych w przepisach prawa. Pomoc może polegać na ustanowieniu adwokata, który będzie udzielał ofierze porad prawnych lub reprezentował ją przed sądem, przy czym koszty takich usług pokryje Skarb Państwa. Każdy może zwrócić się do organów, które udzielają informacji i porad prawnych lub świadczą usługi mediacyjne. Wszelkie informacje prawne można uzyskać nieodpłatnie w Biurze Porad i Informacji Prawnej (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

– Service d’aide aux victimes (Biuro Wsparcia Ofiar Przestępstw), Service central d’assistance sociale (Centralne Biuro Pomocy Społecznej)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: +(352) 47 58 21-627 / 628
Telefon komórkowy: (+352) 621 32 65 95

E-mail: scas-sav@justice.etat.lu

– Service d’Accueil et d’Information juridique (Biuro Porad i Informacji Prawnej):

w Luksemburgu:
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

w Diekirch:
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

w Esch-sur-Alzette:
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Ostatnia aktualizacja: 18/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.