Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Malta

Autor treści:
Malta

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Rodzaje przestępstw, z tytułu których ofiara może otrzymać kompensatę, obejmują zgwałcenie, stręczycielstwo małoletnich, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i podpalenie zagrażające życiu.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Ofiara może otrzymać kompensatę z tytułu dowolnej szkody poniesionej na skutek któregokolwiek z wyżej wymienionych umyślnych przestępstw z użyciem przemocy.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Wnioskodawca może otrzymać kompensatę, jeżeli jest krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary, która zmarła w wyniku przestępstwa.  „Osoby pozostające na utrzymaniu” oznaczają osoby pozostające pod opieką prawną zmarłego oraz osoby, do opieki nad którymi zmarły był zobowiązany na mocy prawa.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Wnioskodawca nie może dochodzić kompensaty, jeżeli jest krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary przestępstwa, która pozostała przy życiu.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Wnioskodawca nie może dochodzić kompensaty, jeżeli nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak zrobić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

W takim przypadku wnioskodawca może dochodzić kompensaty, udzielając wszelkiej koniecznej i uzasadnionej pomocy oraz wszelkich informacji niezbędnych do tych celów.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Tak, wnioskodawca musi zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa, aby móc dochodzić kompensaty.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Wnioskodawca nie musi czekać na wynik dochodzenia policyjnego ani postępowania sądowego, aby móc dochodzić kompensaty.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Wnioskodawca powinien najpierw dochodzić odszkodowania od sprawcy – jeżeli został on ustalony.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Wnioskodawca jest nadal uprawniony do otrzymania kompensaty, nawet jeżeli sprawca nie został ustalony lub skazany.  Dowodem, który należy przedstawić, jest protokół policyjny.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Termin do złożenia wniosku o kompensatę wynosi rok od dnia popełnienia przestępstwa.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Kompensata pokryje następujące szkody:

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty związane z leczeniem (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
 • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, tymczasowe i stałe leczenie, długotrwała fizjoterapia, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo i inna trwała niepełnosprawność)
  • utrata zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.)
  • utracone możliwości
  • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej, koszty sądowe
  • kompensata z tytułu kradzieży lub zniszczenia rzeczy osobistych
  • inne – według wyłącznego uznania urzędnika rozpatrującego wnioski

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie ofiary – według wyłącznego uznania urzędnika rozpatrującego wnioski

b) w przypadku osób uprawnionych lub krewnych ofiary:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty pogrzebu
 • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
 • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości

Według wyłącznego uznania urzędnika rozpatrującego wnioski.
– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych / kompensata dla osób pozostałych przy życiu po śmierci ofiary.

Według wyłącznego uznania urzędnika rozpatrującego wnioski.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Kompensatę wypłaca się jednorazowo, a nie w formie świadczenia okresowego.  Urzędnik rozpatrujący wnioski może jednak wydać decyzję tymczasową i odroczyć wydanie decyzji ostatecznej w przypadku opóźnienia wydania ostatecznego zaświadczenia lekarskiego dotyczącego poniesionego uszczerbku na zdrowiu.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Urzędnik rozpatrujący wnioski może wstrzymać wypłatę kompensaty lub zmniejszyć jej wysokość, jeżeli uzna, że:

 1. wnioskodawca nie podjął niezwłocznie wszelkich uzasadnionych działań w celu poinformowania o okolicznościach popełnienia przestępstwa policji bądź innych podmiotów lub osób uznanych przez urzędnika rozpatrującego wnioski za właściwe do celów postępowania;
 2. wnioskodawca nie współpracował z policją ani żadnym innym organem w celu pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej;
 3. wnioskodawca nie udzielił urzędnikowi rozpatrującemu wnioski, innemu podmiotowi ani innej osobie wszelkiej uzasadnionej pomocy w związku z wnioskiem;
 4. ze względu na zachowanie wnioskodawcy przed zdarzeniem, w trakcie zdarzenia lub po zdarzeniu, w związku z którym wystąpił on z wnioskiem o kompensatę, wypłata pełnej lub nawet częściowej kompensaty byłaby nieuzasadniona;
 5. ze względu na cechy osobowe wnioskodawcy, które wynikają z wydanych przez sąd wyroków skazujących wnioskodawcę lub dowodów dostępnych urzędnikowi rozpatrującemu wnioski, wypłata pełnej kwoty kompensaty lub jakiejkolwiek innej pełnej kwoty byłaby nieuzasadniona;
 6. ofiara jest współodpowiedzialna lub częściowo odpowiedzialna za poniesioną szkodę lub
 7. zachowanie ofiary, jej cechy osobowe lub styl życia uzasadniają podjęcie takiej decyzji.

Nie wypłaca się kompensaty w ramach systemu, jeżeli:

 1. szkoda wyrządzona przestępstwem została poniesiona przed dniem 1 stycznia 2006 r.;
 2. urzędnik rozpatrujący wnioski uzna, że sprawca nie znajduje się w ubóstwie albo jeżeli nie zostanie wykazane, że wytoczono powództwo o odszkodowanie, które nie zakończyło się pomyślnie;
 3. urzędnik rozpatrujący wnioski uzna, że wnioskodawca nie udzielił wszelkiej uzasadnionej pomocy i wszelkich informacji niezbędnych do celów określonych w przepisach;
 4. wnioskodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przestępstwem, ponieważ podżegał do popełnienia przestępstwa lub w inny sposób przyczynił się do jego popełnienia.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Sytuacja finansowa wnioskodawcy może mieć wpływ na wysokość przyznanej kwoty.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na możliwość otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Nie istnieją żadne inne kryteria niż te wskazane powyżej.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Kompensata zostanie obliczona w oparciu o ocenę uznaniową.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Maksymalna kwota kompensaty wynosi dwadzieścia trzy tysiące trzysta euro (23 300 euro), w tym wówczas, gdy w związku z tym samym przestępstwem złożono więcej niż jeden wniosek.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Tak, wnioskodawca powinien wskazać w formularzu wnioskowaną kwotę, przy czym zostanie on pouczony o sposobie jej obliczania lub o innych kwestiach.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Kwota odszkodowania, którą wnioskodawca otrzyma z innych źródeł z tytułu poniesionej szkody, może zostać odliczona od kwoty kompensaty wypłaconej przez właściwy organ.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Urzędnik rozpatrujący wnioski jest uprawniony do dokonania wszelkich ustaleń, jakie uzna za stosowne w odniesieniu do zarządzania środkami pieniężnymi, które mają zostać przyznane z tytułu kompensaty.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Po wydaniu głównej decyzji wnioskodawca nie może otrzymać uzupełniającej ani dodatkowej kompensaty.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

Wymagane dokumenty:

 • pełnomocnictwo / dowód potwierdzający umocowanie bądź dowód potwierdzający związek z ofiarą;
 • akt zgonu ofiary;
 • odpis protokołu policyjnego;
 • odpis orzeczenia sądowego;
 • raporty i zaświadczenia lekarskie;
 • rachunki za leczenie szpitalne;
 • rachunki potwierdzające inne wydatki (opieka, pogrzeb);
 • dowód potwierdzający dochody (wynagrodzenie, świadczenia w ramach systemu opieki/pomocy społecznej);
 • potwierdzenie otrzymania (lub nieotrzymania) świadczenia z innych źródeł (ubezpieczenie pracodawcy, ubezpieczenie prywatne);
 • wyciąg z rejestru karnego wnioskodawcy;
 • złożone przez wnioskodawcę oświadczenie z mocą przysięgi, że nie otrzymał odszkodowania od żadnego innego organu; wszelkie inne istotne dokumenty w zależności od okoliczności.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

W takim przypadku nie pobiera się żadnych opłat administracyjnych ani innego rodzaju opłat.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Organem tym jest urzędnik rozpatrujący wnioski z Biura Prokuratora Generalnego.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Wnioski należy przesyłać na adres: Assisting Officer, Department of Justice, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ?

Od miesiąca do dwóch miesięcy, w zależności od okoliczności.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzja nie podlega zaskarżeniu.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Można je uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości lub na stronie internetowej: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

http://vso.org.mt/

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Tak, wnioskodawca może otrzymać pomoc prawną.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

http://vso.org.mt/

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.