Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę poniesionej straty z Funduszu Kompensaty dla Ofiar Przestępstw z Użyciem Przemocy (Schadefonds Geweldsmisdrijven )?

Kompensata przysługuje z tytułu wszystkich umyślnych przestępstw z użyciem przemocy, tj. napaści, groźby użycia przemocy lub groźby użycia broni, zabójstwa, spowodowania śmierci, rozboju oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności z użyciem przemocy (napaść na tle seksualnym i zgwałcenie). Kompensatę mogą również otrzymać pozostali przy życiu członkowie rodziny ofiary nieumyślnego spowodowania śmierci.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę z funduszu?

Płatność ma na celu zrekompensowanie bólu i cierpienia (krzywdy) ofiary oraz wszelkich poniesionych w związku z tym strat, w tym kosztów leczenia uszczerbku na zdrowiu poniesionego wskutek przestępstwa lub wszelkiej utraty zarobków spowodowanej niezdolnością do pracy wynikającą z tego uszczerbku. Nie ma ona na celu pełnego pokrycia wszystkich strat; jest to stała, jednorazowa i niezróżnicowana kwota wypłacana w celu pokrycia kosztów naprawienia szkody poniesionej przez ofiarę.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Wnioskodawca może otrzymać kompensatę, jeśli jest małżonkiem, (zarejestrowanym) partnerem bądź rodzicem, dzieckiem, bratem lub siostrą zmarłej ofiary przestępstwa. Może on dochodzić kompensaty za stres, którego doświadczył jako pozostały przy życiu członek rodziny, za poniesione koszty pogrzebu oraz za utratę środków utrzymania w związku z utratą dochodów osoby zmarłej.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak, kompensatę z funduszu można przyznać bliskim ofiar, które doznały poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku przestępstwa z użyciem przemocy. Za bliskich uznaje się wszystkie następujące osoby: małżonka osoby zmarłej, jej (zarejestrowanego) partnera, rodzica, dziecko, brata lub siostrę.

Czy mogę uzyskać kompensatę, jeżeli byłem świadkiem czynu zabronionego?

Tak, fundusz może przyznać kompensatę, z tytułu uszczerbku na zdrowiu psychicznym, świadkowi umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy lub osobie bezpośredniego dotkniętej skutkami takiego przestępstwa (nie ma to zastosowania do nieumyślnego spowodowania śmierci). Aby kwalifikować się do otrzymania kompensaty, świadek musi wykazać, że w wyniku przedmiotowego przestępstwa doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu psychicznym. W takim przypadku konieczne jest postawienie diagnozy przez wykwalifikowanego lekarza.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Tak, pod warunkiem że przestępstwo na szkodę ofiary będącej wnioskodawcą zostało popełnione na terytorium Niderlandów. Obywatelstwo ofiary jest bez znaczenia.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Nie, kompensatę z funduszu można przyznać wyłącznie z tytułu przestępstwa z użyciem przemocy popełnionego na terytorium Niderlandów.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Nie, wnioskodawca nie musi składać na policji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, aby wniosek został rozpatrzony przez fundusz. W praktyce zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wszczęte w związku z nim postępowanie przygotowawcze odgrywają jednak ważną rolę w uzasadnieniu wniosku. Jeżeli przestępstwo nie zostało zgłoszone, musi istnieć możliwość ustalenia zasadności roszczenia na podstawie innych obiektywnych oświadczeń. Termin „obiektywne” oznacza w tym przypadku, że informacje otrzymano z wiarygodnych, bezstronnych źródeł.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie. W niektórych przypadkach fundusz może jednak uznać, że należy zaczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania sądowego w celu ustalenia zasadności roszczenia wnioskodawcy.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Nie.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Tak. Tego rodzaju wnioski podlegają tym samym warunkom dotyczącym wykazania zasadności co wnioski składane w sprawach, w których sprawca został ustalony.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Tak. Wnioskodawca musi złożyć wniosek do funduszu w terminie 10 lat od dnia, w którym popełniono przestępstwo. W przypadku bliskiego pozostałego przy życiu termin ten rozpoczyna bieg w chwili śmierci ofiary.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Świadczenia z funduszu nie wypłaca się z tytułu konkretnych szkód. Jest to stała, jednorazowa, niezróżnicowana kwota mająca na celu zrekompensowanie bólu i cierpienia (krzywdy) ofiary oraz wszelkich poniesionych w związku z tym strat, w tym kosztów leczenia uszczerbku na zdrowiu poniesionego wskutek przestępstwa lub wszelkiej utraty zarobków spowodowanej niezdolnością do pracy wynikającą z tego uszczerbku.

W przypadku bliskich pozostałych przy życiu krewnych celem świadczenia jest również zrekompensowanie bólu i cierpienia (stres spowodowany śmiercią krewnego), poniesionych kosztów leczenia, np. leczenia urazu psychicznego spowodowanego śmiercią bliskiego, lub utraty zarobków spowodowanej niezdolnością do pracy wynikającą ze śmierci bliskiego. Fundusz może również przyznać osobną kompensatę na pokrycie kosztów pogrzebu oraz z tytułu utraty środków utrzymania w związku z utratą dochodów osoby zmarłej.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

W formie jednorazowej płatności.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku procedury składania wniosku wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Aby móc ubiegać się o kompensatę z funduszu, wnioskodawca nie może być winny popełnienia przestępstwa. Innymi słowy, wnioskodawcą nie może być sprawca przestępstwa ani osobą, która uczestniczyła w popełnianiu przestępstwa. Jeśli wnioskodawca uczestniczył w popełnianiu przestępstwa, fundusz może odrzucić jego wniosek lub obniżyć kwotę wypłaconej kompensaty.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Sytuacja finansowa wnioskodawcy nie ma wpływu na przysługujące mu prawo do otrzymania kompensaty za poniesione szkody.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

  • Wnioskodawca musi doznać w wyniku przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za ciężki uszczerbek na zdrowiu uznaje się uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia psychicznego, które mają poważne długotrwałe lub trwałe konsekwencje medyczne.
  • Fundusz przyznaje kompensatę wyłącznie wówczas, gdy poniesiona szkoda nie została lub nie zostanie zrekompensowana w inny sposób, np. jako odszkodowanie wypłacone przez sprawcę lub zakład ubezpieczeń. Przed wystąpieniem z wnioskiem do funduszu wnioskodawca nie musi jednak ubiegać się najpierw o odszkodowanie od sprawcy lub zakładu ubezpieczeń. Jednocześnie mogą toczyć się różne postępowania.
  • Nie można również złożyć wniosku dotyczącego przestępstw popełnionych przed 1 stycznia 1973 r.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Wysokość świadczenia jest uzależniona od dotkliwości poniesionej szkody lub okoliczności popełnienia przestępstwa.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Fundusz określił sześć kategorii szkód i przypisał każdej z nich należną kwotę kompensaty. Kategoria 1 uprawnia ofiary do otrzymania wypłaty w wysokości 1 000 euro, a kategoria 6 – 35 000 euro.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Nie.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Tak, jeśli otrzymane świadczenie stanowi zadośćuczynienie za krzywdę lub ma na celu pokrycie kosztów leczenia i zrekompensowanie utraty zarobków.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Tak, fundusz może wypłacić zaliczkę na poczet kompensaty w formie płatności tymczasowej. Wypłata zaliczki jest możliwa pod warunkiem, że wniosek spełnia wymogi prawne (tj. ustalono w sposób niebudzący wątpliwości, iż wnioskodawcy przysługuje prawo do otrzymania świadczenia) i że fundusz nie może wydać ostatecznej decyzji w krótkim terminie. Wniosek o zaliczkę zostanie rozpatrzony wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca złoży go na piśmie i uzasadni, dlaczego wypłata zaliczki jest konieczna i pilna – np. ponieważ wnioskodawca nie posiada wystarczających środków na leczenie poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Sam fakt, że wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, nie stanowi wystarczającej przesłanki przyznania zaliczki.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Wnioskodawca może złożyć dodatkowy wniosek, jeżeli po otrzymaniu decyzji o przyznaniu kompensaty okaże się, że szkoda uległa znacznemu pogłębieniu w stosunku do sytuacji, na której oparto decyzję w sprawie pierwszego wniosku. Pozostała przy życiu osoba bliska również może złożyć dodatkowy wniosek o pokrycie kosztów pogrzebu i kompensatę z tytułu utraty środków utrzymania.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

  • wypełniony formularz wniosku;
  • kopię dokumentu tożsamości;
  • w miarę dostępności: protokół policyjny, wyrok;
  • wszelkie informacje medyczne dotyczące poniesionego uszczerbku na zdrowiu;
  • w stosownych przypadkach: inne dokumenty wymagane zgodnie z formularzem

Czy ze złożeniem wniosku i jego rozpoznaniem wiążą się opłaty administracyjne lub inne opłaty?

Nie.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Fundusz Kompensaty dla Ofiar Przestępstw z Użyciem Przemocy.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Fundusz Kompensaty dla Ofiar Przestępstw z Użyciem Przemocy.

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub kiedy mój wniosek jest rozpatrywany?

Nie.

Jak długo będę czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez właściwy organ?

Najwyżej 26 tygodni, przy czym zazwyczaj okres ten jest krótszy.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

W terminie 6 tygodni wnioskodawca może wnieść do funduszu pisemny sprzeciw. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z rozstrzygnięciem w przedmiocie sprzeciwu, może się odwołać do niderlandzkiego sądu administracyjnego.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Wszystkie formularze i inne informacje są dostępne na stronie internetowej funduszu.

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który można zadzwonić, lub strona internetowa, z którą można się zapoznać?

Można odwiedzić stronę internetową Funduszu Kompensaty dla Ofiar Przestępstw z Użyciem Przemocy.

Numer telefonu funduszu: 070-4142000

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Ofiarom nie przysługuje pomoc prawna w postaci pomocy adwokata przy składaniu wniosku do funduszu. Jeżeli jednak wnioskodawca potrzebuje pomocy przy składaniu wniosku, może skorzystać z nieodpłatnego wsparcia Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw (Slachtofferhulp Nederland).

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Niderlandzka Organizacja Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw może udzielić nieodpłatnej pomocy przy składaniu wniosku o kompensatę.

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.