Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje z tytułu wszystkich umyślnych przestępstw z użyciem przemocy, tj. napaści, groźby użycia przemocy lub groźby użycia broni, zabójstwa, spowodowania śmierci, rozboju oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności z użyciem przemocy (napaść na tle seksualnym i zgwałcenie). Kompensatę mogą również otrzymać pozostali przy życiu krewni ofiary nieumyślnego spowodowania śmierci.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata ma na celu zrekompensowanie bólu i cierpienia ofiary oraz wszelkich poniesionych przez ofiarę kosztów leczenia uszczerbku na zdrowiu poniesionego wskutek przestępstwa lub wszelkiej utraty zarobków spowodowanej niezdolnością do pracy wynikającą z tego uszczerbku. Nie ma ona na celu pełnego zrekompensowania szkody; jest to stała, jednorazowa kwota wypłacana w celu pokrycia kosztów naprawienia szkody poniesionej przez ofiarę.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak, wnioskodawca może otrzymać kompensatę, jeśli jest małżonkiem lub zarejestrowanym partnerem bądź rodzicem, dzieckiem, bratem lub siostrą zmarłej ofiary przestępstwa. Może on dochodzić kompensaty za stres, którego doświadczył jako pozostały przy życiu krewny, za poniesione koszty pogrzebu oraz za utratę środków utrzymania w związku z utratą dochodów osoby zmarłej.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Tak, fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy (Schadefonds Geweldsmisdrijven) może przyznać kompensatę świadkowi przestępstwa z użyciem przemocy, jeżeli doznał on uszczerbku na zdrowiu psychicznym, lub osobie bezpośredniego dotkniętej skutkami przestępstwa z użyciem przemocy popełnionego na szkodę jej krewnego.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Tak, pod warunkiem że przestępstwo na szkodę ofiary będącej wnioskodawcą zostało popełnione na terytorium Niderlandów.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Nie, kompensatę z funduszu kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy można przyznać wyłącznie z tytułu przestępstwa z użyciem przemocy popełnionego na terytorium Niderlandów.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Nie, wnioskodawca nie musi składać na policji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, aby wniosek został rozpatrzony przez fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy. W praktyce zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wszczęte w związku z nim postępowanie przygotowawcze odgrywają jednak ważną rolę w uzasadnieniu wniosku. Jeżeli przestępstwo nie zostało zgłoszone, musi istnieć możliwość ustalenia zasadności roszczenia na podstawie innych obiektywnych oświadczeń. Termin „obiektywne” oznacza w tym przypadku, że informacje otrzymano z wiarygodnych, bezstronnych źródeł.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie. W niektórych przypadkach fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy może jednak uznać, że należy zaczekać na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania sądowego w celu ustalenia zasadności roszczenia wnioskodawcy.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Nie.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Tak. Tego rodzaju wnioski podlegają tym samym warunkom dotyczącym wykazania zasadności co wnioski składane w sprawach, w których sprawca został ustalony.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Tak. Wnioskodawca musi złożyć wniosek do funduszu kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy w terminie 10 lat od dnia popełnienia przestępstwa. W przypadku pozostałego przy życiu krewnego termin ten rozpoczyna bieg w chwili śmierci ofiary.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Czy kompensata pokryje na przykład:

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty związane z leczeniem (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
 • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, tymczasowe i stałe leczenie, długotrwała fizjoterapia, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo i inna trwała niepełnosprawność)
  • utrata zarobków w trakcie leczenia i po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.)
  • utracone możliwości
  • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej, koszty sądowe
  • kompensata z tytułu kradzieży lub zniszczenia rzeczy osobistych
  • inne

Świadczenia z funduszu kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy nie wypłaca się z tytułu konkretnych szkód. Jest to ustalona, jednorazowa kwota, która ma na celu zrekompensowanie bólu i cierpienia ofiary oraz wszelkich poniesionych przez ofiarę kosztów leczenia uszczerbku na zdrowiu poniesionego na skutek przestępstwa lub wszelkiej utraty zarobków spowodowanej niezdolnością do pracy wynikającą z tego uszczerbku.

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie ofiary

Tak.

b) w przypadku osób uprawnionych lub krewnych ofiary:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty pogrzebu
 • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
 • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości

W przypadku pozostałych przy życiu krewnych celem świadczenia jest również zrekompensowanie bólu i cierpienia (stres spowodowany śmiercią krewnego), poniesionych kosztów leczenia, np. leczenia urazu psychicznego spowodowanego śmiercią krewnego, lub utraty zarobków spowodowanej niezdolnością do pracy wynikającą ze śmierci krewnego. Fundusz może również przyznać osobną kompensatę na pokrycie kosztów pogrzebu oraz z tytułu utraty środków utrzymania w związku z utratą dochodów osoby zmarłej.

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych / kompensata dla osób pozostałych przy życiu po śmierci ofiary

Tak.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

W formie jednorazowej płatności.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Aby móc ubiegać się o kompensatę z funduszu kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy, wnioskodawca nie może być winny popełnienia przestępstwa. Innymi słowy, wnioskodawcą nie może być sprawca przestępstwa ani osoba, która uczestniczyła w popełnianiu przestępstwa. Jeśli wnioskodawca uczestniczył w popełnianiu przestępstwa, fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy może odrzucić jego wniosek lub obniżyć kwotę wypłaconej kompensaty.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Sytuacja finansowa wnioskodawcy nie ma wpływu na przysługujące mu prawo do otrzymania kompensaty za poniesione szkody.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

 • Wnioskodawca musi doznać w wyniku przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za ciężki uszczerbek na zdrowiu uznaje się uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia psychicznego, które mają poważne długotrwałe lub trwałe konsekwencje medyczne.
 • Fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy przyzna kompensatę tylko wtedy, gdy poniesiona szkoda nie została lub nie zostanie zrekompensowana w inny sposób, np. przez sprawcę lub zakład ubezpieczeń.
 • Nie można również złożyć wniosku dotyczącego przestępstw popełnionych przed 1973 r.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Wysokość świadczenia jest zazwyczaj uzależniona od dotkliwości poniesionej szkody lub okoliczności popełnienia przestępstwa.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy określił sześć kategorii szkód i przypisał każdej z nich należną kwotę kompensaty. Kategoria 1. uprawnia do otrzymania świadczenia w wysokości

1000 euro, zaś kategoria 6. – do świadczenia w wysokości 35 000 euro.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Nie.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Tak, jeśli otrzymane świadczenie stanowi zadośćuczynienie za ból i cierpienie lub ma na celu pokrycie kosztów leczenia i zrekompensowanie utraty zarobków.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Tak, fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy może wypłacić zaliczkę na poczet kompensaty w formie płatności tymczasowej. Wypłata zaliczki jest możliwa pod warunkiem, że wniosek spełnia wymogi prawne (tj. ustalono w sposób niebudzący wątpliwości, iż wnioskodawcy przysługuje prawo do otrzymania świadczenia) i że fundusz nie może wydać ostatecznej decyzji w krótkim terminie. Wniosek o zaliczkę zostanie rozpatrzony wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca złoży go na piśmie i uzasadni, dlaczego wypłata zaliczki jest konieczna i pilna – np. ponieważ wnioskodawca nie posiada wystarczających środków na leczenie poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Sam fakt, że wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, nie stanowi wystarczającej przesłanki przyznania zaliczki.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Wnioskodawca może złożyć dodatkowy wniosek, jeżeli po otrzymaniu decyzji o przyznaniu kompensaty okaże się, że szkoda uległa znacznemu pogłębieniu w stosunku do sytuacji, na której oparto decyzję w sprawie pierwszego wniosku. Pozostały przy życiu krewny również może złożyć dodatkowy wniosek, jednak może się ubiegać wyłącznie o pokrycie kosztów pogrzebu i kompensatę z tytułu utraty środków utrzymania.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

 • wypełniony formularz wniosku;
 • kopię dokumentu tożsamości;
 • w miarę dostępności: protokół policyjny, wyrok;
 • wszelkie informacje medyczne dotyczące poniesionego uszczerbku na zdrowiu;
 • w stosownych przypadkach: inne dokumenty wymagane zgodnie z formularzem

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Nie.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy)
Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy)
Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez ten organ?

Nie dłużej niż 26 tygodni.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

W terminie 6 tygodni wnioskodawca może wnieść pisemny sprzeciw do komisji funduszu kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven). W sprzeciwie tym wnioskodawca powinien wskazać, z którymi punktami decyzji się nie zgadza, i podać uzasadnienie. Pismo można wysłać na adres:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 070-4142000

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Wnioskodawcy nie przysługuje pomoc prawna finansowana przez państwo. Może on jednak uzyskać porady i wsparcie od Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw (Slachtofferhulp Nederland), odwiedzając stronę https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Niderlandzka Organizacja Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw (Slachtofferhulp Nederland): https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Ostatnia aktualizacja: 18/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.