Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Przyjęty w Irlandii Północnej program na rzecz kompensaty za szkody osobowe wyrządzone przestępstwem (criminal injuries Compensation Scheme) został ustanowiony w celu wypłacania kompensat niewinnym ofiarom przestępstw z użyciem przemocy popełnionych na terytorium Irlandii Północnej. Z kolei program na rzecz kompensaty za szkody materialne poniesione wskutek przestępstwa (Criminal Damage Scheme) został ustanowiony w celu wypłacania kompensat z tytułu szkody na mieniu.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje z tytułu uszczerbku na zdrowiu psychicznym lub fizycznym doznanego wskutek przestępstwa z użyciem przemocy lub napaści, w tym na tle seksualnym.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak, wnioskodawca może otrzymać kompensatę, jeżeli jest bliskim lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary, która zmarła wskutek przestępstwa z użyciem przemocy.

Uprawnionym bliskim jest małżonek lub zarejestrowany partner, matka lub ojciec oraz dziecko zmarłej ofiary.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Tak, osoba bliska ofiary przestępstwa z użyciem przemocy może otrzymać kompensatę z tytułu uszczerbku na zdrowiu psychicznym, jeżeli ofiara pozostała przy życiu.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Tak, o kompensatę mogą ubiegać się obywatele wszystkich państw.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Kompensata przysługuje jedynie wtedy, gdy przestępstwo popełniono w Irlandii Północnej.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Zgodnie z wymogami określonymi w programie wnioskodawca musi złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji tak szybko, jak to możliwe.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie, ale wniosek należy złożyć w ciągu dwóch lat od daty zdarzenia.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Nie.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Tak, wnioskodawca jest nadal uprawniony do otrzymania kompensaty, nawet jeżeli sprawca nie został ustalony lub skazany. Wnioskodawca musi jednak przedstawić policji wszystkie istotne okoliczności popełnienia przestępstwa i musi współpracować w toku postępowania.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch lat od daty zdarzenia.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

- szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty związane z leczeniem (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
 • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, leczenie okresowe i stałe, fizjoterapia długotrwała, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo i inna trwała niepełnosprawność)
 • utrata zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.)
 • utracone możliwości
 • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej, koszty sądowe
 • kompensata z tytułu kradzieży lub zniszczenia rzeczy osobistych
 • inne

Służby ds. Kompensaty (Compensation Services) rozpatrują wnioski o przyznanie kompensaty z tytuły utraty mienia lub szkody na mieniu bądź kosztów sprzętu związanych z leczeniem doznanego uszczerbku na zdrowiu, kosztów opieki, specjalnych urządzeń, kosztów przystosowania mieszkania wnioskodawcy do jego potrzeb, opłat związanych z postępowaniem przed Sądem Opiekuńczym (Court of Protection) czy kosztów związanych z zarządzaniem sprawami wnioskodawcy z uwagi na poważne zakłócenie jego czynności psychicznych.utrata zarobków lub zdolności do zarobkowania

- szkoda niemajątkowa (krzywda):

uszczerbek na zdrowiu psychicznym

 • ból i cierpienie ofiary

b) w przypadku osób uprawnionych lub bliskich ofiary:

- szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty pogrzebu
 • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
 • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości

Służby ds. Kompensaty pokryją koszty pogrzebu w rozsądnym zakresie. Uprawnionemu bliskiemu może przysługiwać świadczenie z tytułu śmierci.

- szkoda niemajątkowa:

 • ból i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych / kompensata dla osób pozostałych przy życiu po śmierci ofiary

Uprawnionemu bliskiemu może przysługiwać świadczenie z tytułu rozstroju zdrowia psychicznego.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Kompensatę wypłaca się zazwyczaj jednorazowo.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Wysokość kompensaty może zostać obniżona lub kompensata może nie zostać przyznana, jeżeli zachowanie wnioskodawcy przyczyniło się do zdarzenia, jeżeli wnioskodawca był uprzednio karany i nie nastąpiło zatarcie skazania oraz jeżeli wnioskodawca nie współpracuje z policją lub Służbami ds. Kompensaty.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub na wysokość kwoty?

Sytuacja finansowa wnioskodawcy jest nieistotna.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Na wysokość lub przyznanie kompensaty może wpływać to, czy sprawca mógłby odnieść korzyść z tej kompensaty.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Kompensatę oblicza się zgodnie z wykazem szkód określonym w ramach programu.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Minimalna kwota kompensaty za uszczerbek na zdrowiu wynosi 1 000 £, a maksymalna – 250 000 £. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej łącznej kwoty kompensaty.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Nie, nie oczekuje się od wnioskodawcy podania kwoty – musi on jedynie opisać poniesione szkody.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Ubezpieczenie prywatne nie wpływa na wysokość przyznanej kompensaty. Od kwoty kompensaty odlicza się jednak kwotę odszkodowania zasądzonego przez sąd w postępowaniu karnym lub cywilnym.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Zaliczkę na poczet kompensaty można otrzymać, jeżeli nie ma wątpliwości odnośnie do odpowiedzialności karnej.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Tak, istnieje możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy, jeżeli nastąpiła tak znaczna zmiana stanu zdrowia ofiary, że utrzymanie pierwotnej kwoty kompensaty byłoby niesprawiedliwe.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

Należy złożyć wypełniony formularz wniosku. Służby ds. Kompensaty poinformują wnioskodawcę, jeżeli będą wymagane jakiekolwiek dodatkowe, np. szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia i dochodów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Nie trzeba uiszczać żadnych opłat.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Rozstrzygnięcia są wydawane w ramach przyjętego w Irlandii Północnej programu na rzecz kompensaty z tytułu szkód osobowych wyrządzonych przestępstwem.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez ten organ?

Średni czas oczekiwania na pierwszą decyzję wynosi 11 miesięcy, a czas oczekiwania na decyzję wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy – 6 miesięcy.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Wnioskodawca ma prawo do wniesienia o ponowne rozpatrzenie sprawy i prawo do wniesienia odwołania.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Na następującej stronie internetowej http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

Strona internetowa: http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

W ramach programu na rzecz kompensaty za szkody osobowe wyrządzone przestępstwem nie przewidziano pomocy prawnej. W celu złożenia wniosku o kompensatę z tytułu szkody na mieniu poniesionej wskutek przestępstwa ofiara może skorzystać z usług prawnika posługującego się tytułem solicitor.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Organizacja Victim Support NI może udzielić wnioskodawcy wsparcia w dochodzeniu kompensaty.

Ostatnia aktualizacja: 15/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.