Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje w związku z przestępstwami z użyciem przemocy, których skutkiem jest trwała niepełnosprawność, czasowa lub stała niezdolność do pracy trwająca co najmniej 30 dni lub śmierć, lub jeżeli na skutek przestępstwa nastąpiło znaczne pogorszenie poziomu i jakości życia ofiary lub – w przypadku śmierci ofiary – osób (bliskich) ekonomicznie zależnych od ofiary lub osób pozostających na jej utrzymaniu, a które nie uzyskały odszkodowania od sprawcy.

Na przykład: zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, obcowanie płciowe z osobą małoletnią, przemoc w rodzinie lub ciężkie uszkodzenie ciała na skutek przestępstwa rozboju.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

 • Szkoda na mieniu / szkoda majątkowa: w tym straty spowodowane przestępstwem (na przykład koszty leczenia szpitalnego, konsultacji, leków itp.) oraz świadczenia, które ofiara przestała pobierać (na przykład wynagrodzenie, którego nie otrzymywała w okresie niezdolności do pracy). Kompensata przysługuje z tytułu strat poniesionych przez bezpośrednią lub pośrednią ofiarę przestępstwa.
 • Krzywda psychiczna lub emocjonalna: chociaż krzywdy nie można oszacować finansowo, można ją jednak zrekompensować w ten sposób (na przykład krzywda mająca wpływ na dobre samopoczucie, godność lub dobrą reputację, z którą wiąże się cierpienie fizyczne, zaburzenie psychologiczne lub stres emocjonalny). Kompensata z tytułu poniesionej krzywdy psychicznej lub emocjonalnej przysługuje wyłącznie bezpośredniej ofierze przestępstwa.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak, pomoc finansową mogą otrzymać osoby bliskie ekonomicznie zależne od ofiary lub pozostające na utrzymaniu ofiary przestępstwa z użyciem przemocy, która poniosła śmierć bezpośrednio wskutek przestępstwa popełnionego umyślnie.

Kompensatę mogą otrzymać osoby bliskie, które były uprawnione do świadczeń alimentacyjnych ze strony ofiary przed jej śmiercią: na przykład małżonek lub były małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, wujostwo, ojczym/macocha, w pewnych okolicznościach, a także konkubenci, bez względu na płeć, zamieszkujący z ofiarą przez okres dłuższy niż dwa lata na zasadach zbliżonych do związku małżeńskiego.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Pośrednie ofiary przestępstw z użyciem przemocy (osoby bliskie) mogą otrzymać kompensatę wyłącznie w przypadku śmierci ofiary bezpośredniej.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Ofiary będące obywatelami Portugalii lub cudzoziemcy, którzy ponieśli dotkliwe straty bezpośrednio na skutek przestępstw z użyciem przemocy popełnionych na terytorium Portugalii lub na pokładzie portugalskich statków wodnych lub powietrznych, mogą uzyskać kompensatę pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Roszczenie o kompensatę:

a) ofiary przestępstw popełnionych poza terytorium Portugalii przeciwko obywatelom Portugalii lub obywatelom UE posiadającym miejsce zwykłego pobytu w Portugalii

Ofiary przestępstw z użyciem przemocy, w tym przemocy w rodzinie, popełnionych poza terytorium Portugalii, mające miejsce zwykłego pobytu w Portugalii mogą ubiegać się o kompensatę od portugalskiego Skarbu Państwa, o ile nie są uprawnione do kompensaty od państwa, na którego terytorium poniosły szkodę. W takim przypadku Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC) odpowiada za sprawdzenie, czy wnioskodawca jest uprawniony do kompensaty w państwie, na którego terytorium poniósł szkodę.

b) ofiary przestępstw popełnionych w innym państwie członkowskim UE, mające miejsce zwykłego pobytu w tym państwie członkowskim, które złożą wniosek o wypłatę zaliczki na poczet kompensaty od portugalskiego Skarbu Państwa

Jeżeli osoba składająca wniosek o kompensatę, mająca miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE, wystąpiła do właściwego organu w tym państwie o wypłatę zaliczki na poczet kompensaty od portugalskiego Skarbu Państwa, CPVC może przyjąć wniosek przekazany przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, a następnie wydać decyzję w sprawie przyznania kompensaty, powiadamiając o tym fakcie właściwy organ, który przekazał wniosek.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Nie ma obowiązku zawiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie. Organy te mogą jednak powziąć wiadomość o popełnieniu przestępstwa i wszcząć dochodzenie wyłącznie na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Ofiara w wieku poniżej 16 lat nie może sama złożyć takiego zawiadomienia – musi to zrobić jej przedstawiciel ustawowy.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Wniosek o kompensatę można złożyć przed zakończeniem dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego. Do CPVC należy zgłosić się w terminie jednego roku od dnia, w którym popełniono przestępstwo.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Nie trzeba w pierwszej kolejności dochodzić odszkodowania od sprawcy.

Nawet jeżeli w toku postępowania karnego lub poza takim postępowaniem nie wytoczono powództwa cywilnego o odszkodowanie z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy (na przykład pozew o odszkodowanie nie wpłynął do sądu lub został cofnięty), nadal istnieje możliwość uzyskania kompensaty. Jej wysokość będzie jednak obniżona o połowę w stosunku do maksymalnej kwoty zaliczki, którą Skarb Państwa może przyznać za pośrednictwem CPVC.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Nawet jeżeli tożsamość sprawcy przestępstwa z użyciem przemocy jest nieznana lub nie można w inny sposób przedstawić mu zarzutów i go skazać, ofiara ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet kompensaty od Skarbu Państwa za pośrednictwem CPVC.

Do wniosku o przyznanie zaliczki na poczet kompensaty składanego do CPVC należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakty, których dotyczy wniosek, tzn. opis poniesionej szkody, zaświadczenie o niezdolności do pracy, dokumentację medyczną itp.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Tak. Co do zasady kompensaty należy dochodzić w postępowaniu karnym. Przed zakończeniem postępowania przygotowawczego ofiara musi powiadomić policję lub prokuraturę, że zamierza złożyć wniosek o kompensatę. Może to zrobić na przykład podczas składania zeznań. Po otrzymaniu zawiadomienia o wniesieniu aktu oskarżenia przeciwko pozwanemu ofiara ma 20 dni na złożenie wniosku.

Ofiara, która składa do CPVC wniosek o kompensatę lub zaliczkę na poczet kompensaty, musi to uczynić w terminie jednego roku od dnia, w którym popełniono przestępstwo. Jeżeli w momencie popełnienia przestępstwa na szkodę ofiary była ona małoletnia, może złożyć wniosek o przyznanie zaliczki na poczet kompensaty od Skarbu Państwa w terminie jednego roku od dnia, w którym osiągnie pełnoletność lub przestanie podlegać władzy rodzicielskiej.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Czy kompensata pokryje na przykład:

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty związane z leczeniem doznanego uszczerbku na zdrowiu (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja);
 • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, leczenie okresowe i stałe, fizjoterapia długotrwała, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo i inna trwała niepełnosprawność)
  • utrata zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.)
  • utracone możliwości
  • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej, koszty sądowe
  • kompensata w związku z kradzieżą lub zniszczeniem składnika majątku osobistego

– szkoda niemajątkowa (krzywda psychiczna):

 • ból i cierpienie ofiary

b) w przypadku osób uprawnionych lub krewnych ofiary:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty pogrzebu
 • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)
 • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Co do zasady zaliczka na poczet kompensaty na rzecz ofiary przemocy w rodzinie jest wypłacana w formie miesięcznych rat przez okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia o taki sam okres. W wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach szczególnej potrzeby oraz braku środków na utrzymanie zaliczka może zostać wypłacona jednorazowo.

W przypadku przestępstw z użyciem przemocy wypłata przyznanej zaliczki na poczet kompensaty na rzecz ofiary przestępstwa jest jednorazowa i może mieć formę płatności rocznej.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Komisja może zmniejszyć kwotę kompensaty lub odmówić jej przyznania ze względu na zachowanie ofiary przed popełnieniem czynu zabronionego, w jego trakcie i po jego popełnieniu lub ze względu na powiązania ofiary ze sprawcą lub jego otoczeniem lub jeżeli zachowanie ofiary jest sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości i porządku publicznego.

Zachowanie ofiary lub wnioskodawcy nie ma jednak wpływu na zmniejszenie wysokości kompensaty ani na odmowę jej przyznania, jeżeli szkodę spowodował lądowy pojazd silnikowy lub – w niektórych przypadkach – jeżeli mają zastosowanie przepisy o wypadkach przy pracy lub w trakcie służby.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu zaliczki na poczet kompensaty oraz przy ustalaniu wysokości kompensaty bierze się pod uwagę:

 • w przypadku przestępstw z użyciem przemocy – znaczne obniżenie poziomu lub jakości życia;
 • w przypadku przemocy w rodzinie – bardzo trudną sytuację finansową ofiary.

W przypadku przestępstw z użyciem przemocy uwzględnia się również wszystkie dochody, jakie ofiara uzyskuje z innych źródeł, tj. od sprawcy lub z zabezpieczenia społecznego. Co do zasady nie bierze się pod uwagę świadczeń otrzymywanych z tytułu ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kompensaty uwzględnia się również: nieuzyskanie odszkodowania w postępowaniu karnym wszczętym przeciwko sprawcy lub prawdopodobieństwo, że sprawca nie wypłaci odszkodowania, a także brak innego źródła odpowiedniego lub wystarczającego odszkodowania.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

W przypadku ofiar przestępstw z użyciem przemocy wysokość kompensaty oblicza się zgodnie z zasadami sprawiedliwości i z uwzględnieniem kwot uzyskanych wcześniej z innych źródeł (np. od sprawcy lub z zabezpieczenia społecznego).

W przypadku wniosku o odszkodowanie z tytułu utraty zarobków (kwot, które ofiara przestała otrzymywać) CPVC bierze również pod uwagę deklaracje podatku dochodowego ofiary z trzech lat poprzedzających popełnienie czynów zabronionych. . W przypadku śmieci ofiary bierze się pod uwagę deklaracje podatkowe wnioskodawcy (osoby bliskiej), a w przypadku braku takich deklaracji podstawę obliczenia wysokości kompensaty stanowi dochód nieprzekraczający minimalnego gwarantowanego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

W szczególności w przypadku przemocy w rodzinie CPVC ustala kwotę kompensaty zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Jedną z przesłanek otrzymania zaliczki na poczet kompensaty dla ofiar przemocy w rodzinie jest bardzo trudna sytuacja finansowa będąca skutkiem przestępstwa. W związku z tym istnieje obowiązek powiadomienia o wszelkich zmianach sytuacji finansowej i rodzinnej.

Aby zapewnić przestrzeganie zasady sprawiedliwości, przy obliczaniu kwoty kompensaty uwzględnia się środki, które ofiary uzyskały z tytułu ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Składając do CPVC wniosek o wypłatę zaliczki na poczet kompensaty, ofiara musi podać między innymi kwotę dochodzonej kompensaty.

W przypadku ofiar przestępstw z użyciem przemocy maksymalna kwota, jaką może otrzymać każda ofiara w przypadku śmierci lub ciężkiego uszkodzenia ciała, wynosi 34 680 euro.

W przypadku śmierci lub ciężkiego uszkodzenia ciała kilku osób wskutek tego samego przestępstwa wysokość zaliczki na poczet kompensaty ogranicza się do maksymalnej kwoty 30 600 euro na osobę i nie może przekroczyć łącznie 91 800 euro.

Jeżeli zaliczka ma formę płatności rocznej, wówczas maksymalna kwota wynosi 4080 euro. Jeżeli wskutek tego samego przestępstwa szkodę poniosło kilka ofiar, łączna kwota nie może przekroczyć 12 240 euro.

W przypadku przemocy w rodzinie przyznana kwota nie może być wyższa niż miesięczny ekwiwalent minimalnego gwarantowanego miesięcznego wynagrodzenia za pracę za okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o taki sam okres). W przypadku szczególnych potrzeb finansowych można wnioskować o wypłatę świadczenia tytułem zaliczki na poczet kompensaty, nie czekając na zakończenie czynności dochodzeniowych (instrução) dotyczących konkretnych kwestii, w przypadku gdy nie zgłoszono żadnych zmian dochodzonych kwot.

*Wartości obowiązujące w 2019 r.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Tak, takie informacje należy podać w formularzu.

W przypadku kompensaty ze strony innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, po wystąpieniu przez to państwo z wnioskiem do CPVC o przyznanie kompensaty i jeżeli wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu w Portugalii, CPVC informuje wnioskodawcę, w jaki sposób należy wypełnić wniosek o kompensatę oraz jakie dokumenty potwierdzające są wymagane.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczenia)?

Jeżeli po wypłacie świadczenia lub kompensaty ofiara uzyska, w dowolny sposób, odpowiednie odszkodowanie lub kompensatę z tytułu poniesionej szkody, CPVC zażąda zwrotu całości lub części wypłaconych kwot.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Przyznanie zaliczki zależy od spełnienia następujących warunków:

a) w przypadku ofiar przestępstwa z użyciem przemocy:

 • przestępstwo popełniono na terytorium Portugalii lub poza terytorium Portugalii przeciwko obywatelowi Portugalii lub państwa członkowskiego UE, pod warunkiem że ofiara przestępstwa nie jest uprawniona do kompensaty ze strony państwa, na którego terytorium popełniono przestępstwo;
 • na skutek przestępstwa ofiara stała się tymczasowo całkowicie niezdolna do pracy przez okres co najmniej 30 dni lub poniosła śmierć;
 • przestępstwo spowodowało poważne zakłócenie życia ofiary oraz istotne pogorszenie jakości jej życia, przy czym konieczne jest spełnienie obu tych przesłanek łącznie;
 • ofiara nie uzyskała odszkodowania z tytułu poniesionej szkody z innego źródła – od sprawcy ani z prywatnego ubezpieczenia;
 • wyjątki określone przepisami prawa nie mają zastosowania do ofiary, w szczególności zachowanie ofiary przed popełnieniem czynu zabronionego, w jego trakcie i po jego popełnieniu nie było sprzeczne z poczuciem porządku publicznego i sprawiedliwości;

b) w przypadku ofiar przemocy w rodzinie:

 • jeżeli ofiara doświadczyła, jednorazowo lub wielokrotnie, znęcania się fizycznego lub psychicznego, w tym kar cielesnych, pozbawienia wolności lub przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności;
 • jeżeli przestępstwo popełniono przeciwko małoletniemu, w obecności małoletniego we wspólnym miejscu zamieszkania lub w miejscu zamieszkania ofiary; lub
 • jeżeli w internecie lub w innych środkach masowego przekazu udostępniono dane osobowe, w tym obrazy lub nagrania dźwiękowe, naruszające prywatność jednej z ofiar, za jej zgodą lub bez jej zgody; oraz
 • jeżeli na skutek przestępstwa ofiara znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej; oraz
 • przestępstwo popełniono na terytorium Portugalii lub poza terytorium Portugalii przeciwko obywatelowi Portugalii lub państwa członkowskiego UE, pod warunkiem że ofiara przestępstwa nie jest uprawniona do kompensaty ze strony państwa, na którego terytorium popełniono przestępstwo (CPVC ma obowiązek zweryfikować te okoliczności);
 • wyjątki określone przepisami prawa nie mają zastosowania do ofiary, w szczególności zachowanie ofiary przed popełnieniem czynu zabronionego, w jego trakcie i po jego popełnieniu nie było sprzeczne z poczuciem porządku publicznego lub sprawiedliwości.

Bez względu na to, czy chodzi o przestępstwo z użyciem przemocy, czy przemoc w rodzinie, w przypadku wyraźnej potrzeby finansowej istnieje możliwość niezwłocznego uzyskania świadczenia w formie kompensaty, której wysokość zostanie ustalona w późniejszym terminie, jeszcze przed zakończeniem przez CPVC wstępnej oceny dotyczącej przyznania kompensaty.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

CPVC ma swobodę podejmowania decyzji w przypadkach, w których w odniesieniu do wcześniej rozstrzygniętych spraw pojawiają się nowe elementy lub szczególne okoliczności wykraczające poza zakres wytycznych (sporządzonych przez samą CPVC) dotyczących kwot kompensaty przyznawanych w zależności od okoliczności.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

a) Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes Violentos) (formularz)

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony w całości formularz wniosku;
 • wskazanie kwoty dochodzonej kompensaty;
 • deklaracja podatkowa wykazująca dochód ofiary (lub wnioskodawcy, jeżeli nie jest bezpośrednią ofiarą przestępstwa) za rok poprzedzający rok, w którym popełniono przestępstwo, za rok, w którym popełniono przestępstwo, oraz za kolejny rok;
 • wyciąg z akt postępowania karnego wraz z odpisem wyroku oraz wskazaniem dnia, w którym wyrok stał się prawomocny;
 • pełnomocnictwo procesowe, jeżeli wniosek składa pełnomocnik;
 • pismo potwierdzające ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

b) Państwowa kompensata dla ofiar przemocy w rodzinie (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes de Violência Doméstica) (formularz)

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony w całości formularz wniosku;
 • wskazanie kwoty dochodzonej kompensaty;
 • status ofiary lub status ofiary szczególnie bezbronnej;
 • odpis protokołu policyjnego lub zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;
 • sprawozdanie dotyczące sytuacji finansowej, socjalnej i rodzinnej, jeżeli ofiara przebywa w schronisku.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku lub w trakcie jego rozpatrywania?

Nie. Wniosek jest zwolniony z wszelkich opłat po stronie ofiary, a dokumenty i zaświadczenia wymagane do celów wniesienia wniosku można uzyskać nieodpłatnie.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcie dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

CPVC – Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) jest organem Ministerstwa Sprawiedliwości, który odpowiada za orzekanie w sprawie wniosków o państwową kompensatę składanych przez ofiary przestępstw z użyciem przemocy oraz ofiary przemocy w rodzinie w postępowaniach krajowych.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Na adres Komisji ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (zob. odpowiedź na poprzednie pytanie).

Dane kontaktowe:

Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes

 • Adres: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisboa
 • Tel.: +351 213222490
 • Faks: +351 213222491
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Godziny urzędowania:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 9.30–12.30 i 14.00–16.30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem https://cpvc.mj.pt/

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub kiedy mój wniosek jest rozpatrywany?

Obecność podczas rozpatrywania wniosku nie jest wymagana, chyba że CPVC uzna, iż jest to konieczne.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty?

Po otrzymaniu wniosku o kompensatę CPVC ma jeden miesiąc na jego rozpatrzenie i dokonanie niezbędnych czynności. Niezwłocznie po upływie tego miesięcznego terminu CPVC podejmuje decyzję w sprawie przyznania kompensaty oraz jej wysokości, jeżeli zostanie przyznana.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Tak. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją CPVC, może wnieść odwołanie do samej CPVC w terminie 15 dni. W odwołaniu wnioskodawca powinien przedstawić powody, dla których nie zgadza się z decyzją, oraz wszelkie dowody, jakie uzna za stosowne.

CPVC przysługuje termin 30 dni na rozpoznanie odwołania i wydanie decyzji w tej sprawie. Może ona potwierdzić, uchylić, unieważnić, zmienić lub zastąpić zaskarżoną decyzję.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją w sprawie odwołania, może ją zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Na stronie internetowej Komisji ds. Ochrony Ofiar Przestępstw:https://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Przewidziano dwa różne formularze: jeden dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy, a drugi dla ofiar przemocy w rodzinie (https://cpvc.mj.pt/).

Czy jest specjalna infolinia, pod którą można zadzwonić, lub strona internetowa, z którą można się zapoznać?

CPVC – Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC): https://cpvc.mj.pt/.

APAV – Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw (Associação Portuguesa de apoio à Vítima – APAV): http://www.apav.pt/.

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

W przypadku przestępstw z użyciem przemocy lub przemocy w rodzinie państwo zapewnia nieodpłatny dostęp do porad prawnych oraz, w stosownych przypadkach, do dalszej pomocy prawnej.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC):

 • osobiście – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisboa, od poniedziałku do piątku w godz. 9.30–12.30 i 14.00–16.30;
 • pocztą tradycyjną – przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej CPVC;
 • pocztą elektroniczną: correio.cpvc@sg.mj.pt;
 • online – wypełniając formularz dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes Violentos) lub formularz dla ofiar przemocy w rodzinie (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes de Violência Doméstica) (https://cpvc.mj.pt/);
 • telefonicznie: +351 213222490, opłata jak za połączenie z numerem stacjonarnym, w godz. 9.30–12.30 i 14.00–16.30.

Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV):

 • telefon zaufania dla ofiar przestępstw: +351 116006 (w godz. 9.00–21.00 w dni robocze);
 • online – na stronie internetowej APAV: http://www.apav.pt/ (strona dostępna w językach portugalskim, angielskim, rosyjskim i chińskim); lub pod adresem http://infovitimas.pt/pt/app/
 • usługa tłumacza języka migowego / SERV IIN – za pośrednictwem wideorozmowy (+351 12472), w godz. 10.00–18.00 w dni robocze.

Komisja ds. Obywatelstwa i Równouprawnienia Płci (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – GIG):

 • Serwis Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (udziela informacji o prawach ofiar, środkach prawnych dostępnych na terenie kraju, a także o miejscach, w których można uzyskać pomoc psychologiczną, socjalną i prawną) – tel.: +351 800202148 (usługa bezpłatna, anonimowa i poufna, dostępna całodobowo przez siedem dni w tygodniu).
Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.