Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

W przepisach przewidziano jednorazową kompensatę dla osób, które poniosły uszczerbek na zdrowiu wskutek umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy; z tytułu innych przestępstw nie wypłaca się kompensaty. Do przestępstw uprawniających do uzyskania kompensaty z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu zalicza się w szczególności zabójstwo i spowodowanie szkody na osobie. Zgodnie z przepisami przestępstwa takie jak handel ludźmi, zgwałcenie, wykorzystywanie seksualne, przemoc seksualna, przemoc domowa i wymuszone zaginięcie uznaje się za odrębną kategorię przestępstw, z tytułu których również przysługuje kompensata za krzywdę.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Ofiary przestępstw z użyciem przemocy otrzymują wyłącznie kompensatę proporcjonalną do stopnia poniesionego uszczerbku na zdrowiu (zadośćuczynienie za ból oraz ograniczenie udziału w życiu społecznym). W przypadku takich przestępstw jak handel ludźmi, zgwałcenie, wykorzystywanie seksualne, przemoc seksualna, przemoc domowa i wymuszone zaginięcie w przepisach przewidziano kompensatę za doznaną krzywdę.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem bliskim lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z bliskich lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Jeżeli ofiara zmarła wskutek przestępstwa z użyciem przemocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami z wnioskiem o przyznanie kompensaty mogą wystąpić również osoby bliskie ofiary, tj. pozostający przy życiu małżonek i pozostające przy życiu dzieci zmarłego, a jeżeli zmarły nie ma dzieci – jego pozostający przy życiu rodzice, każda osoba, która mieszkała ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym przez co najmniej rok przed jego śmiercią i która prowadziła wspólne gospodarstwo domowe wraz ze zmarłym, lub osoba, która pozostawała na utrzymaniu zmarłego.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem bliskim lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z bliskich lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Nie, w takich przypadkach w prawie nie przewidziano możliwości otrzymania kompensaty przez bliskich ofiary czynu zabronionego.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

O przyznanie kompensaty może ubiegać się ofiara przestępstwa z użyciem przemocy, która jest obywatelem Republiki Słowackiej lub obywatelem innego państwa członkowskiego, bezpaństwowcem posiadającym miejsce zamieszkania w Republice Słowackiej lub w innym państwie członkowskim bądź cudzoziemcem na warunkach i w zakresie, które określono w umowie międzynarodowej ratyfikowanej i ogłoszonej zgodnie z przepisami, jeżeli poniosła szkodę w Republice Słowackiej. Ofiara przestępstwa z użyciem przemocy, której udzielono azylu, ochrony uzupełniającej, tymczasowego schronienia, zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pozostanie w Republice Słowackiej przyznawanego w wyjątkowych sytuacjach, może ubiegać się o przyznanie kompensaty, jeżeli poniosła szkodę w Republice Słowackiej.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Nie, w prawie słowackim nie przewidziano takiej możliwości. Ofiara może ubiegać się o kompensatę wyłącznie wtedy, gdy poniosła szkodę na terytorium Republiki Słowackiej.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Kompensaty można dochodzić po wszczęciu postępowania karnego oraz jeżeli dotychczasowe wyniki postępowania przygotowawczego lub postępowania przyspieszonego prowadzonego przez organy ścigania nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do tego, czy ofiara przestępstwa z użyciem przemocy rzeczywiście poniosła uszczerbek na zdrowiu w wyniku czynu stanowiącego czyn zabroniony. Oznacza to, że kompensatę można przyznać już po wszczęciu postępowania karnego bez względu na to, czy podstawą wszczęcia postępowania było zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez ofiarę.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie, z roszczeniem można wystąpić do ministerstwa niezwłocznie po wszczęciu postępowania karnego, pod warunkiem że dotychczasowe wyniki postępowania przygotowawczego lub postępowania przyspieszonego prowadzonego przez organy ścigania nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do tego, czy ofiara przestępstwa z użyciem przemocy rzeczywiście poniosła uszczerbek na zdrowiu w wyniku czynu stanowiącego czyn zabroniony.

Wniosek o przyznanie kompensaty należy jednak złożyć do ministerstwa nie później niż po upływie jednego roku od daty wydania prawomocnego wyroku lub wyroku nakazowego uznającego oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa, w wyniku którego ofiara poniosła uszczerbek na zdrowiu, lub wyroku uniewinniającego oskarżonego z uwagi na jego niepoczytalność lub nieletniość, które to przesłanki wyłączają odpowiedzialność karną, a poniesiony przez ofiarę uszczerbek na zdrowiu nie został zrekompensowany w inny sposób. Jeżeli postępowanie karne zostało zawieszone lub umorzone (bądź odroczone) zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy nr 301/2005 (kodeks karny), ofiara może dochodzić kompensaty na podstawie decyzji właściwego organu, który potwierdził wystąpienie opisanych powyżej okoliczności faktycznych. W takich przypadkach wyniki postępowania przygotowawczego lub postępowania przyspieszonego prowadzonego przez organy ścigania nie mogą jednak budzić uzasadnionych wątpliwości co do tego, czy czyn zabroniony, wskutek którego ofiara poniosła uszczerbek na zdrowiu, rzeczywiście został popełniony.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Jeżeli ofiara przestępstwa z użyciem przemocy dochodzi kompensaty dopiero po zakończeniu postępowania karnego, możliwość uzyskania kompensaty jest uzależniona od wniesienia roszczenia o odszkodowanie przeciwko sprawcy w postępowaniu karnym przed zakończeniem postępowania przygotowawczego lub postępowania przyspieszonego. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli czyn zabroniony doprowadził do śmierci ofiary lub jeżeli ofiara poniosła uszczerbek na zdrowiu wskutek przestępstwa handlu ludźmi, zgwałcenia, przemocy seksualnej, wykorzystywania seksualnego, znęcania się nad osobą bliską lub osobą pozostającą pod opieką sprawcy lub wymuszonego zaginięcia.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Jeżeli nie ustalono tożsamości sprawcy przestępstwa, w wyniku którego ofiara poniosła szkodę, jego miejsce pobytu jest nieznane lub doszło do wystąpienia przeszkody prawnej, która uniemożliwia wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego, a ofiara nie otrzymała pełnego odszkodowania z tytułu poniesionej szkody z innego źródła, może ubiegać się o kompensatę wyłącznie wówczas, gdy wyniki postępowania przygotowawczego lub postępowania przyspieszonego prowadzonego przez organy ścigania nie wzbudzają uzasadnionych wątpliwości co do tego, czy czyn zabroniony, wskutek którego ofiara poniosła uszczerbek na zdrowiu, rzeczywiście został popełniony. Na poparcie wniosku należy przedłożyć prawomocną decyzję organu ścigania lub prawomocny wyrok sądu, który jako ostatni rozpoznawał sprawę, aby potwierdzić wystąpienie wskazanych powyżej okoliczności faktycznych.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Wniosek można wnieść do ministerstwa po wszczęciu postępowania karnego. Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie roku od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego o winie sprawcy przestępstwa. Jeżeli tożsamość sprawcy nie została ustalona lub wystąpiła przeszkoda prawna, która uniemożliwia wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego, wniosek należy złożyć w terminie roku od dnia uprawomocnienia się decyzji organu ścigania, który jako ostatni rozpoznawał sprawę. Po upływie tego terminu prawo do dochodzenia kompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami wygasa.

Jeżeli w toku postępowania karnego sąd skieruje ofiarę przestępstwa z użyciem przemocy i wniesione przez nią roszczenie o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody do sądu orzekającego w sprawach cywilnych lub do innego organu, wniosek należy złożyć w terminie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia uznającego prawo ofiary do wszczęcia postępowania cywilnego lub innego postępowania. Po upływie tego terminu prawo do dochodzenia kompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami wygasa.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Zakres kompensaty:

Kompensata przysługuje wyłącznie z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu (zadośćuczynienie za ból oraz ograniczenie udziału w życiu społecznym), a przypadkach określonych w obowiązujących przepisach – z tytułu doznanej krzywdy. Kompensata nie pokrywa pozostałych strat ani wydatków.

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty opieki medycznej (leczenie: ambulatoryjne i szpitalne, rekonwalescencja);
 • potrzeby dodatkowe lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, tymczasowe i stałe leczenie, wydłużenie okresu kształcenia, fizjoterapia, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.);
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo lub inna trwała niepełnosprawność);
  • utrata zarobków w trakcie leczenia i po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do zarobkowania lub obniżenie zdolności do pracy zarobkowej itp.);
  • utracone możliwości;
  • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej lub koszty sądowe;
  • kompensata z tytułu kradzieży lub zniszczenia rzeczy osobistych;
  • inne

– nie ma zastosowania

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie ofiary – kompensata za krzywdę spowodowaną przestępstwami takimi jak handel ludźmi, zgwałcenie, wykorzystywanie seksualne, przemoc seksualna, przemoc domowa i wymuszone zaginięcie;

b) w przypadku osób uprawnionych lub bliskich ofiary:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty pogrzebu;
 • koszty opieki medycznej (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja);
 • utrata zdolności zarobkowania lub utracone możliwości;

– nie ma zastosowania

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie bliskich i osób uprawnionych/kompensata dla osób pozostałych przy życiu po śmierci ofiary – osoby pozostałe przy życiu po śmierci ofiary zmarłej w wyniku przestępstwa z użyciem przemocy otrzymują kompensatę w maksymalnej wysokości ustawowej, która jest równa dwudziestopięciokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w chwili popełnienia przestępstwa. Jeżeli czyn zabroniony skutkował śmiercią, a przy życiu pozostaje jedna ofiara przestępstwa z użyciem przemocy, która pozostawała na utrzymaniu zmarłego, ofiara jest uprawniona do otrzymania kompensaty w wysokości pięćdziesięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w roku kalendarzowym, w którym dany czyn zabroniony został popełniony. Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Kompensatę wypłaca się jednorazowo.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Informacje z rejestru karnego pozostają bez wpływu na możliwość otrzymania kompensaty przyznawanej przez Republikę Słowacką. Organ rozstrzygający może obniżyć kwotę kompensaty lub odmówić jej przyznania, jeżeli ofiara przyczyniła się do szkody, którą poniosła wskutek przestępstwa, lub nie skorzystała z przysługującego jej prawa do dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od sprawcy przestępstwa, w wyniku którego poniosła uszczerbek na zdrowiu.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Sytuacja finansowa ofiary nie ma wpływu na decyzję w sprawie kompensaty.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Na kwotę kompensaty może mieć wpływ stopień, w jakim ofiara przyczyniła się do uszczerbku na zdrowiu, który poniosła wskutek przestępstwa, lub fakt, że nie skorzystała z przysługującego jej prawa do dochodzenia kompensaty bezpośrednio od sprawcy przestępstwa.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Jeżeli sąd stwierdził w wyroku, że ofiara poniosła uszczerbek na zdrowiu, wysokość kompensaty jest proporcjonalna do rozmiaru uszczerbku stwierdzonego w tym wyroku. W pozostałych sytuacjach, w których ofiara poniosła uszczerbek na zdrowiu, stosuje się odpowiednio przepisy szczególne regulujące kwestie związane z przyznawaniem zadośćuczynienia za ból i ograniczenie udziału w życiu społecznym. Kompensata za krzywdę wyrządzoną przestępstwami takimi jak handel ludźmi, zgwałcenie, wykorzystywanie seksualne, przemoc seksualna, przemoc domowa lub wymuszone zaginięcie stanowi dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego w chwili poniesienia szkody), natomiast kompensata za krzywdę przyznawana osobom pozostającym przy życiu, jeżeli ofiara zmarła wskutek przestępstwa, stanowi dwudziestopięciokrotność minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego w chwili doznania krzywdy).

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

W przepisach nie określono minimalnej kwoty kompensaty. Maksymalna kwota kompensaty jest równa pięćdziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w chwili popełnienia przestępstwa (uwaga: kwota ta wynosi obecnie 31 150 euro).

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Jeżeli w prawomocnym wyroku lub w wyroku nakazowym wydanym w postępowaniu karnym sąd zasądził odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, kompensatę z tego tytułu oblicza się i przyznaje proporcjonalnie do rozmiaru uszczerbku określonego w wyroku lub wyroku nakazowym. Jeżeli ofiarę i roszczenie wniesione przez nią w toku postępowania karnego skierowano do sądu orzekającego w sprawach cywilnych, procedurę obliczania i przyznawania kompensaty za uszczerbek na zdrowiu przeprowadza się stosownie do rozmiaru uszczerbku na zdrowiu określonego w orzeczeniu sądu cywilnego. W przeciwnym wypadku możliwość obliczenia kwoty kompensaty wiąże się z koniecznością przedłożenia opinii biegłego lub opinii lekarskiej. Zasady ustalania kwoty kompensaty określono w przepisach regulujących ogólne zasady obliczania odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, które służą nie tylko do celów ustalania kwoty kompensaty dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Tak, kompensata przysługuje wyłącznie pod warunkiem, że szkoda nie została naprawiona w inny sposób (np. w ramach systemu ubezpieczeń prywatnych lub bezpośrednio przez sprawcę przestępstwa z użyciem przemocy).

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Nie przewidziano możliwości otrzymania zaliczki na poczet kompensaty.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Przewidziano taką możliwość: ofiara może ubiegać się o kompensatę wielokrotnie (np. w przypadku zmiany sytuacji lub pogorszenia stanu zdrowia), ale w takim przypadku jest nadal zobowiązana złożyć wniosek w przewidzianym podstawowym terminie (tj. nie później niż w terminie roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego sprawcę lub – jeżeli tożsamość sprawcy nie została ustalona lub wystąpiła przeszkoda prawna, która uniemożliwia wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego – w terminie roku od dnia uprawomocnienia się decyzji organu ścigania, który jako ostatni rozpoznawał sprawę). Całkowita kwota kompensaty przyznanej w jednej sprawie nie może jednak przekraczać pięćdziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

 • prawomocny wyrok lub prawomocną decyzję organu ścigania, który jako ostatni rozpatrywał sprawę; jeżeli ofiara nie ma możliwości załączenia takiego wyroku lub takiej decyzji, musi wskazać organ ścigania lub sąd, który jako ostatni rozpatrywał sprawę;
 • dowód na potwierdzenie poniesienia przez ofiarę uszczerbku na zdrowiu w wyniku przestępstwa z użyciem przemocy; jeżeli taki dokument stanowi element akt postępowania przygotowawczego lub sądowego, ofiara przestępstwa z użyciem przemocy nie musi go załączać, a jedynie wskazuje akta, w których taki dokument się znajduje; szczegółowe informacje na temat działań podjętych przez ofiarę w celu uzyskania kompensaty od sprawcy przestępstwa, wskutek którego poniosła ona uszczerbek na zdrowiu, lub od sprawcy przestępstwa handlu ludźmi, zgwałcenia, przemocy seksualnej lub wykorzystywania seksualnego;
 • dokument potwierdzający, że osoba składająca wniosek padła ofiarą przestępstwa z użyciem przemocy i mieszkała w tym samym gospodarstwie domowym co zmarły, jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Postępowanie w sprawie kompensaty jest nieodpłatne.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Wnioski o przyznanie kompensaty rozpatruje Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Wniosek należy przesłać na następujący adres: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ul. Račianska 71, 813-11 Bratysława

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

Udział ofiary nie jest wymagany.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty przez dany organ?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej rozpatruje wniosek o przyznanie kompensaty w terminie czterech miesięcy. Termin ten przedłuża się o czas potrzebny właściwym organom ścigania, sądom, innym organom rządowym, jednostkom terytorialnym wyższego szczebla, gminom lub innym osobom do zapewnienia współpracy lub przekazania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej nie uwzględni wniosku lub uwzględni go wyłącznie częściowo, ofiara przestępstwa z użyciem przemocy jest uprawniona do wystąpienia o ochronę jej praw podmiotowych w drodze wniesienia skargi do sądu administracyjnego zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy nr 162/2015 (kodeks postępowania sądowoadministracyjnego).

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej. W toku postępowania karnego organy śledcze przekazują ofiarom informacje o możliwości i warunkach wystąpienia o kompensatę wypłacaną przez Republikę Słowacką.

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

Informacje na temat kompensaty dla ofiar przestępstw publikuje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto ofiara przesłuchiwana w toku postępowania karnego otrzymuje informacje na temat organizacji udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przestępstw (uwzględniając dane kontaktowe tych organizacji).

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Nie przewidziano szczególnej pomocy prawnej do celów ubiegania się o kompensatę. Ofiara może skorzystać z ogólnej pomocy prawnej zapewnianej przez państwo za pośrednictwem Centrum Pomocy Prawnej. Ponadto podstawowe wskazówki na temat sposobów ubiegania się o kompensatę można uzyskać od samego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Tak, na terytorium Republiki Słowackiej funkcjonują organizacje, które zapewniają pomoc i wsparcie ofiarom przestępstw z użyciem przemocy, ale obecnie działają one niezależnie od państwa.

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.