Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Co do zasady istnieją trzy różne formy naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, a mianowicie:

 • odszkodowanie, które musi zapłacić sprawca;
 • odszkodowanie w ramach prywatnych, zbiorowych lub publicznych polis ubezpieczeniowych;
 • państwowa kompensata za szkody wyrządzone przestępstwem.

Do poszczególnych form naprawienia szkody mają zastosowanie różne zasady. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie państwowej kompensaty za szkody wyrządzone przestępstwem.

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata za szkody wyrządzone przestępstwem zasadniczo przysługuje z tytułu wszystkich rodzajów przestępstw, jednak możliwości w tym zakresie różnią się w zależności od rodzaju szkody.

Kompensata za szkodę na osobie przysługuje w przypadku wszystkich rodzajów przestępstw, jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest naturalnym skutkiem przestępstwa.

Kompensata przysługuje również z tytułu uszczerbku na zdrowiu, tj. poważnego zranienia ofiary przez sprawcę wskutek przestępstwa polegającego na naruszeniu nietykalności osobistej ofiary (np. napaść, zgwałcenie), jej wolności (np. bezprawne pozbawienie wolności) czy spokoju (np. bezprawna groźba), bądź też na rażącym zniesławieniu.

Kompensatę za szkodę majątkową (np. powstałą wskutek kradzieży lub zniszczenia mienia) lub za szkodę o czysto finansowym charakterze (np. powstałą wskutek nadużycia finansowego) przyznaje się jedynie w niektórych przypadkach.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje z tytułu szkody na osobie i uszczerbku na zdrowiu; mogą ją również otrzymać dzieci, które były świadkami przestępstwa z udziałem bliskich. W wyjątkowych przypadkach kompensata przysługuje również z tytułu szkody majątkowej lub szkody o charakterze czysto finansowym.

W przypadku szkody na osobie kompensata przysługuje za:

 • koszty leczenia i inne koszty poniesione przez pokrzywdzonego oraz – w rozsądnym zakresie – bliskiego pokrzywdzonego;
 • uszkodzenie odzieży, okularów i podobnych przedmiotów noszonych przez pokrzywdzonego w chwili poniesienia uszczerbku;
 • utratę zarobków;
 • cierpienie fizyczne i psychiczne o charakterze tymczasowym (ból i cierpienie);
 • cierpienie fizyczne i psychiczne o charakterze stałym (kalectwo lub innego rodzaju trwały uszczerbek na zdrowiu).

Jeżeli wskutek szkody osoba zmarła, kompensata przysługuje za:

 • koszty pogrzebu oraz – w rozsądnym zakresie – inne koszty związane ze śmiercią;
 • utratę środków utrzymania (pod określonymi warunkami);
 • szkody na osobie, które wskutek śmierci tej osoby mają wpływ na bliskiego osoby zmarłej.

Przy ustalaniu wysokości kompensaty za utratę zarobków i środków utrzymania odlicza się inne świadczenia, do których poszkodowany ma prawo (np. świadczenia społeczne, rentę lub odszkodowanie wypłacone przez pracodawcę).

W przypadku przestępstwa przeciwko nietykalności cielesnej ofiary, jej wolności lub spokoju oraz w przypadku rażącego zniesławienia można uzyskać kompensatę w przypadku poważnego naruszenia integralnosci osobistej.

Kompensatę za szkodę majątkową, np. kradzież lub zniszczenie mienia, przyznaje się jedynie w wyjątkowych przypadkach. Jest to możliwe, jeżeli przestępstwo popełniła osoba pod przymusowym nadzorem społecznym, np. osoba osadzona w więzieniu, w zakładzie karnym lub w innej instytucji przymusowej opieki (przestępstwa popełnione przez osoby zbiegłe). Kompensata przysługuje również w szczególnie trudnych okolicznościach, gdy możliwości zarabiania na życie przez pokrzywdzonego uległy istotnemu pogorszeniu z powodu poniesionego uszczerbku na zdrowiu lub jeżeli przyznanie kompensaty wydaje się szczególnie ważne z innych przyczyn.

Kompensata za szkodę o charakterze czysto finansowym, np. w związku z nadużyciem finansowym lub przywłaszczeniem, przyznawana jest bardzo rzadko. Kompensatę w przypadku przestępstw popełnionych przez osoby zbiegłe przyznaje się wyłącznie wtedy, gdy istnieją ku temu szczególne przesłanki, lub w szczególnie trudnych okolicznościach, gdy możliwości zarabiania na życie przez pokrzywdzonego uległy istotnemu pogorszeniu z powodu poniesionego uszczerbku na zdrowiu lub jeżeli przyznanie kompensaty wydaje się szczególnie ważne z innych przyczyn.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem bliskim lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z bliskich lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak, kompensatę można otrzymać na warunkach opisanych powyżej. W przypadku szkody poniesionej przez bliskiego osoby zmarłej zwykle wypłacana jest standardowa kompensata za ból i cierpienie.

Do osób uprawnionych do kompensaty należą zwykle: partner, rodzice i dzieci zmarłego oraz rodzeństwo, które zamieszkiwało ze zmarłym. Dorosłe rodzeństwo, które nie zamieszkiwało ze zmarłym, zwykle nie ma prawa do kompensaty.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem bliskim lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z bliskich lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Jeżeli w wyniku szkody nie nastąpiła śmierć, kompensata przysługuje w niektórych szczególnych przypadkach z tytułu poniesienia szkody pośredniej przez osobę, która pozostaje w szczególnie bliskich stosunkach z poszkodowanym. Kompensatę taką można otrzymać wtedy, gdy pokrzywdzony poniósł poważny uszczerbek na zdrowiu i był w stanie zagrożenia życia przez dłuższy okres lub gdy bliska osoba była świadkiem wypadku, w którym pokrzywdzony poniósł uszczerbek na zdrowiu, w związku z czym osoba ta poniosła uszczerbek na zdrowiu psychicznym.

Kompensata przysługuje tym samym osobom co w przypadku śmierci pokrzywdzonego w następstwie przestępstwa.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Jeżeli przestępstwo popełniono na terytorium Szwecji, kompensata przysługuje bez względu na obywatelstwo i państwo zamieszkania pokrzywdzonego. Jeżeli jednak związek między przestępstwem i pokrzywdzonym a Szwecją jest na tyle słaby, że przyznanie kompensaty przez państwo szwedzkie byłoby nieuzasadnione, kompensata nie zostanie wypłacona. Wyjątek ten stosuje się w sposób zawężający. Nie ma on ponadto zastosowania do obywateli innych państw UE, którzy padli ofiarą umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy popełnionego na terytorium Szwecji.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Tak. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje w Szwecji, może wnieść o kompensatę w tym państwie, nawet jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie członkowskim UE bądź poza jej obszarem.

Co do zasady szkoda wyrządzona przestępstwem musi zostać naprawiona w pierwszej kolejności w tym państwie, w którym popełniono przestępstwo. Jeżeli szkody nie można naprawić w tym państwie ani w całości, ani częściowo, poszkodowany zamieszkujący w Szwecji może uzyskać kompensatę za szkody wyrządzone przestępstwem od państwa szwedzkiego.

Jeżeli przestępstwo popełniono w innym państwie członkowskim UE i ofiara może uzyskać kompensatę z tytułu tego przestępstwa w tym państwie, szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Brottsoffermyndigheten) może pomóc osobie wnioskującej o kompensatę w Szwecji w skierowaniu sprawy do państwa, w którym popełniono przestępstwo. Szwecja może wypłacić kompensatę, zanim zostanie ocenione prawo do kompensaty w innym państwie UE, o ile spełnione są określone warunki.

Jeżeli nie można otrzymać kompensaty w innym państwie UE, prawo do kompensaty ocenia się zgodnie z prawem szwedzkim.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Tak. Należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji; ponadto poszkodowany ma obowiązek współpracować z policją w toku postępowania przygotowawczego.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Tak. W bardzo rzadkich przypadkach kompensata może zostać przyznana przed zakończeniem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub postępowania sądowego.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Jeżeli sprawca został ustalony, państwo zasadniczo wypłaca kompensatę wtedy, gdy sprawca zostanie uznany za winnego popełnienia przestępstwa. W pierwszej kolejności szkodę musi naprawić osoba, która ją wyrządziła, co zasadniczo oznacza, że najpierw należy podjąć kroki w celu zaspokojenia roszczenia przez sprawcę. Jeżeli jednak w wyniku dochodzenia stanie się oczywiste, że sprawca nie jest w stanie zapłacić odszkodowania, kompensata może zostać wypłacona bez potrzeby żądania w pierwszej kolejności naprawienia szkody od sprawcy.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Tak. Ofiara może otrzymać kompensatę, jeżeli sprawca nie został ustalony i w rezultacie policja zamknęła postępowanie. Wówczas ocena przestępstwa i prawa do kompensaty będzie w dużej mierze oparta na treści protokołu policyjnego. Ponadto pokrzywdzony ma obowiązek przedstawić dowody na potwierdzenie szkody wyrządzonej przestępstwem.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Tak. Termin do wniesienia wniosku wynosi trzy lata i jest liczony w sposób opisany poniżej.

Jeżeli sąd wydał wyrok w związku z przestępstwem, wniosek należy złożyć w ciągu trzech lat od dnia, w którym wyrok stał się prawomocny (nie podlega już zaskarżeniu).

Jeżeli policja zamknęła dochodzenie, wniosek należy złożyć w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zamknięciu dochodzenia.

Jeżeli policja nie wszczęła dochodzenia, wniosek należy złożyć w ciągu trzech lat od dnia popełnienia przestępstwa.

Dzieci, które były świadkami przestępstwa przed ukończeniem 18. roku życia, mają prawo ubiegać się o kompensatę do ukończenia 21. roku życia.

W przypadku gdy istnieją ku temu wyjątkowe podstawy, wniosek może być uwzględniony nawet wówczas, gdy wpłynie po terminie. Jednym z przykładów może być sytuacja, w której wnioskodawca nie był w stanie złożyć wniosku o kompensatę we właściwym terminie ze względu na poważną chorobę.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Na przykład:

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty związane z leczeniem (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)

Tak, o ile szkoda nie została naprawiona z innych źródeł.

 • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, tymczasowe i stałe leczenie, długotrwała fizjoterapia, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.)

Tak, o ile szkoda nie została naprawiona z innych źródeł.

 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo i inna trwała niepełnosprawność)
  • utrata zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.)

  Tak, o ile szkoda nie została naprawiona z innych źródeł.

  • utracone możliwości

  Nie, przysługuje jedynie kompensata za utratę obecnych lub przyszłych zarobków (renta).

  • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej, koszty sądowe

  Nie.

  • kompensata z tytułu kradzieży lub zniszczenia rzeczy osobistych

Kompensata może zostać wypłacona za uszkodzenie lub zniszczenie odzieży, okularów i podobnych przedmiotów noszonych przez pokrzywdzonego w chwili poniesienia uszczerbku.

W innych przypadkach możliwości uzyskania kompensaty za szkodę na mieniu są bardzo ograniczone; zob. sekcja 1.2.

 • inne

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie ofiary

Tak. Poza kompensatą za ból i cierpienie kompensata przysługuje również z tytułu naruszenia dóbr osobistych, jeżeli popełniono przestępstwo przeciwko nietykalności cielesnej ofiary, jej wolności lub spokoju wiążące się z poważnym naruszeniem integralności osobistej pokrzywdzonego.

b) w przypadku osób uprawnionych lub bliskich ofiary:

– szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty pogrzebu

Tak, o ile szkoda nie została naprawiona z innych źródeł.

 • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja)

Tak. Jeżeli w wyniku przestępstwa nastąpiła śmierć ofiary, a osoba szczególnie bliska zmarłemu odniosła w związku z tym szkodę osobową, kompensata może zostać przyznana, o ile szkoda nie została naprawiona z innych źródeł. Zob. również sekcje 1.3 i 1.4.

 • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości

Pod pewnymi warunkami można otrzymać kompensatę z tytułu utraty środków utrzymania.

– szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych / kompensata dla osób pozostałych przy życiu po śmierci ofiary

Tak. Zob. sekcja 1.3.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Kompensata jest zwykle wypłacana jednorazowo. Kompensata z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu często podlega dostosowaniom w późniejszym czasie, kiedy staje się oczywiste, że uszczerbek jest trwały. W przypadku długotrwałej utraty zarobków kompensatę dostosowuje się zwykle raz w roku z dołu. Jeżeli w wyniku uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzony stał się niepełnosprawny, co trwale ograniczyło jego zdolność do pracy, pokrzywdzony może – na pewnych warunkach – być uprawniony do kompensaty z tytułu utraty przyszłych zarobków. Kompensata taka jest wypłacana w formie renty w płatnościach miesięcznych.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Wysokość kompensaty może zostać obniżona lub kompensata może nie zostać przyznana, jeśli zachowanie pokrzywdzonego przyczyniło się do zwiększenia ryzyka powstania szkody, bez względu na to, czy zachowanie miało związek z przestępstwem oraz czy było celowe, czy też wynikało z zaniedbania. Kompensata jest zwykle korygowana w ten sposób, jeśli przestępstwo było spowodowane działalnością przestępczą pokrzywdzonego lub miało związek z narkotykami bądź jeśli zachowanie pokrzywdzonego w związku z przestępstwem było prowokujące.

Pokrzywdzony ma również obowiązek współpracować w rozsądnym zakresie z policją w toku postępowania przygotowawczego. Pokrzywdzony musi również aktywnie uczestniczyć w postępowaniu o kompensatę prowadzonym przez szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw, przekazując informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny. Kompensata nie przysługuje, jeśli wnioskodawca nie współpracował z policją w toku postępowania przygotowawczego, a także jeśli nie uczestniczył aktywnie w postępowaniu o kompensatę.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Jeżeli chodzi o kompensatę z tytułu szkody na osobie i naruszenia dóbr osobistych, sytuacja finansowa pokrzywdzonego nie wpływa na prawo do kompensaty ani kwotę kompensaty. W przypadku szkód majątkowych i szkód o charakterze czysto finansowym sytuacja finansowa poszkodowanego może mieć – w niektórych przypadkach – wpływ na prawo do kompensaty i kwotę przyznanej kompensaty z tytułu szkody wyrządzonej przestępstwem.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Państwowa kompensata z tytułu szkody wyrządzonej przestępstwem ma charakter drugorzędny względem innych odszkodowań, do których pokrzywdzony może mieć prawo z tytułu poniesionej szkody. Oznacza to, że od kwoty kompensaty z tytułu szkody wyrządzonej przestępstwem należy odliczyć wszelkie inne odszkodowania z tego tytułu. Dotyczy to np. odszkodowań, które zostały lub mają zostać wypłacone, oraz wszelkich odszkodowań w ramach ubezpieczenia, do których pokrzywdzony jest uprawniony.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Kompensata zostanie obliczona zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o kompensacie za szkody wyrządzone przestępstwem (brottsskadelag) i w ustawie o odpowiedzialności odszkodowawczej (skadeståndslag). Pod pewnymi względami uprawnienie do kompensaty za szkody wyrządzone przestępstwem jest bardziej ograniczone niż uprawnienie do odszkodowania. Co do zasady kompensata musi stanowić formę naprawienia szkody i musi w jak największym zakresie przywracać sytuację finansową pokrzywdzonego do stanu, w jakim znajdowałaby się, gdyby szkoda nie wystąpiła.

Co najważniejsze, kompensata pokrywa uzasadnione koszty oraz wszystkie zarobki utracone wskutek szkody. Przewidziano górną granicę kompensaty; zob. sekcja 1.18.

Kompensatę za ból i cierpienie wypłaca się zgodnie z tabelami – standardowa kwota wypłacana w okresie zwolnienia chorobowego wynosi około 2 700 koron (2022 r.), ale może zostać przyznana wyższa kwota, np. w przypadku leczenia w placówce intensywnej opieki zdrowotnej. W przypadku niektórych przestępstw – jeżeli ofiara zmarła wskutek poniesionego uszczerbku na zdrowiu (kompensata na rzecz bliskich) oraz w przypadku zgwałcenia – istnieje również domniemanie wystąpienia szkody na osobie, w związku z czym nie trzeba jej udowadniać. W takich przypadkach stosuje się określone progi kompensaty za ból i cierpienie, a mianowicie: 60 000 koron w przypadku zabójstwa; 30 000 koron w przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci; 15 000 koron w przypadku zgwałcenia.

Kompensatę z tytułu uszczerbku na zdrowiu skutkującego trwałą niepełnosprawnością określa się z zastosowaniem tabel oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności i wieku wnioskodawcy.

Kompensatę z tytułu trwałego oszpecenia określa się z zastosowaniem tabel, biorąc pod uwagę widoczność i miejsce oszpecenia oraz wiek pokrzywdzonego.

Kompensatę z tytułu naruszenia dóbr osobistych określa się na podstawie obiektywnych okoliczności, w których popełniono czyn zabroniony, bez względu na subiektywne odczucia pokrzywdzonego. W praktyce kompensata może wynosić na przykład: 5 000 – 20 000 koron za groźbę bezprawną, 5 000 – 100 000 koron za napaść, 100 000 koron za zgwałcenie, a 100 000 – 150 000 koron za usiłowanie zabójstwa.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Minimalna kwota kompensaty wynosi 100 koron (po odliczeniu kwoty podstawowej).

Maksymalna kwota kompensaty z tytułu szkody na osobie, w tym za ból i cierpienie, wynosi 966 000 koron (stan na 2022 r.). Pod pewnymi warunkami można otrzymać również kompensatę w formie renty.

Maksymalna kwota kompensaty z tytułu szkody majątkowej i szkody o charakterze czysto finansowym, wynosi 482 000 koron (stan na 2022 r.).

Nie ma górnego pułapu kompensaty z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Tak. Jeżeli chodzi o straty finansowe takie jak koszty leczenia lub utrata zarobków, pokrzywdzony ma obowiązek określić kwotę i przedstawić dowody wyraźnie potwierdzające rozmiar szkody.

W przypadku kompensaty za krzywdę nie trzeba wskazywać kwoty (kompensata za ból i cierpienie, naruszenie dóbr osobistych lub trwały uszczerbek na zdrowiu oraz kompensata dla dzieci, które były świadkami przestępstwa).

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Tak. Państwową kompensatę za szkody wyrządzone przestępstwem przyznaje się wyłącznie w zakresie, w jakim szkoda nie została naprawiona przez inne rodzaje odszkodowania, do których pokrzywdzony ma prawo.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Nie ma możliwości otrzymania zaliczki na poczet kompensaty.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Tak, o ile roszczenie nie uległo przedawnieniu, co zwykle następuje po upływie dziesięciu lat od wydania decyzji.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

Jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy złożyć oryginał pełnomocnictwa. Zazwyczaj należy dołączyć oryginały rachunków potwierdzających koszty. Mile widziane jest również załączenie do głównego wniosku materiałów przedstawionych powyżej, które mają znaczenie dla przedmiotowej szkody.

Jeżeli niezbędne dokumenty nie zostaną załączone, szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw zgromadzi pozostałą dokumentację wymaganą do oceny prawa do kompensaty i kwoty każdej kompensaty. Urząd uzyska te dokumenty na mocy upoważnienia, którego wnioskodawca udziela organowi przy składaniu wniosku. Jeżeli urząd nie może samodzielnie uzyskać wymaganych informacji i dokumentów, wnioskodawca otrzyma możliwość ich dostarczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Nie.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Brottsoffermyndigheten).

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå, Szwecja.

Uwaga: wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Formularze są dostępne na stronie internetowej Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw pod adresem https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca posiada szwedzki numer identyfikacyjny do celów bankowości elektronicznej. Składa się go wówczas na stronie internetowej https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ?

Czas rozpatrywania wniosku zależy od bieżącego obciążenia organu pracą. Może on również zależeć od stopnia złożoności sprawy. Średni czas rozpatrywania wynosi obecnie około trzech miesięcy (w 2022 r.).

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzje szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw nie podlegają zaskarżeniu, ale organ może zmienić decyzję na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności lub powstaną inne przyczyny uzasadniające taką zmianę. Decyzja nie może zostać zmieniona na niekorzyść wnioskodawcy.

Wnioskodawca, który jest niezadowolony z decyzji, może skierować do organu pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku należy wskazać oczekiwaną zmianę i ją uzasadnić. Do wniosku należy dołączyć wszelkie materiały uzupełniające.

Wnioskodawca jest zawsze uprawniony do zwrócenia się o kontrolę sądową decyzji do Trybunału ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem (Nämnden för brottsskadeersättning).

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Informacje i formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw pod adresem https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Informacje na temat kompensat i sposobów składania wniosku są dostępne w kilku językach, a formularze wniosków są dostępne w języku angielskim.

Można również zadzwonić na infolinię szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw pod numerem +46 90 70 82 00, która jest czynna w dni robocze w godzinach 9.00–15.00. Porady na infolinii są udzielane w językach szwedzkim i angielskim.

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

Zob. powyżej.

Na stronie internetowej https://www.jagvillveta.se/ można znaleźć dostosowane do wieku informacje dla dzieci w wieku do 18. roku życia. Informacje na tej stronie są dostępne w kilku językach.

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Wniosek o kompensatę jest łatwy do wypełnienia, a w razie problemów można zwrócić się o pomoc do szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw. Kompensata za koszty pełnomocnictwa procesowego przysługuje jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w lokalnym ośrodku pomocy ofiarom przestępstw. Lokalny ośrodek pomocy ofiarom przestępstw można znaleźć na stronie internetowej Organizacji ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw (Brottsofferjouren) pod adresem http://www.brottsofferjouren.se/ lub dzwoniąc pod numer +46 (0)200-21 20 19.

Ostatnia aktualizacja: 17/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.