Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți solicita despăgubiri dacă sunteți victima unei infracțiuni violente săvârșite intenționat pe teritoriul croat care a condus la vătămări corporale grave sau la daune grave asupra sănătății sau la deces.

O infracțiune violentă este:

 1. orice infracțiune săvârșită cu intenție și prin forță sau prin încălcarea integrității sexuale a altei persoane;
 2. orice infracțiune care pune în pericol viața și bunurile ca urmare a unei acțiuni percepute în general ca fiind periculoasă sau a utilizării unui instrument care a provocat decesul, vătămarea corporală gravă sau daune grave asupra sănătății uneia sau mai multor persoane, și care a fost definită de Codul penal drept infracțiune premeditată gravă.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

 • Nu există despăgubiri pentru vătămări în general. Pentru a beneficia de despăgubiri, o infracțiune violentă trebuie să conducă la vătămări corporale grave, la daune grave asupra sănătății sau la deces.
 • Victimele imediate au dreptul la despăgubiri pentru pierderea de venituri de până la 35 000 HRK, dacă a fost săvârșită o infracțiune violentă care a provocat vătămări corporale grave sau daune grave sănătății și dacă – cu condiția să fie îndeplinite toate celelalte clauze și condiții prevăzute de lege – se poate dovedi că aceasta a cauzat o pierdere de venituri.
 • Victimele imediate au dreptul la rambursarea cheltuielilor medicale dacă a fost săvârșită o infracțiune violentă care a provocat vătămări corporale grave sau daune grave sănătății și dacă – cu condiția să fie îndeplinite toate celelalte clauze și condiții prevăzute de lege – se poate dovedi că aceasta a condus la cheltuieli medicale pe care victima a fost nevoită să le plătească. Aceste cheltuieli medicale pot fi solicitate în limita pragului de îngrijire medicală prevăzut în reglementările privind asigurarea de sănătate obligatorie din Republica Croația, cu condiția ca aceste cheltuieli să fie recunoscute numai dacă victima imediată nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor pe baza asigurării de sănătate.
 • Victimele indirecte au dreptul la despăgubiri ca urmare a pierderii mijloacelor legale de întreținere dacă victima imediată a decedat din cauza consecințelor infracțiunii violente și dacă – cu condiția să fie îndeplinite toate celelalte clauze și condiții prevăzute de lege – se poate dovedi că victima indirectă a pierdut aceste mijloace legale de întreținere. În cazul în care victima indirectă are dreptul la prestații în cadrul regimului de asigurare de pensie obligatorie, aceasta nu va avea dreptul la despăgubiri ca urmare a pierderii mijloacelor legale de întreținere. Despăgubirile datorate ca urmare a pierderii mijloacelor legale de întreținere legale pot fi recunoscute în limita unei sume totale de 70 000 HRK pentru toate victimele indirecte.
 • Persoanele care au plătit cheltuielile de înmormântare ale unei persoane care a decedat ca urmare a faptului că a fost victima imediată a unei infracțiuni violente săvârșite cu intenție au dreptul la rambursarea cheltuielilor de înmormântare dacă – cu condiția să fie îndeplinite toate celelalte clauze și condiții prevăzute de lege – se poate dovedi că au acoperit cheltuielile de înmormântare. Cheltuielile de înmormântare pot fi recunoscute în limita sumei de 5 000 HRK.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

 • DA, rudele sau persoanele aflate în întreținerea victimelor decedate ale infracțiunilor pot primi despăgubiri ca urmare a pierderii mijloacelor legale de întreținere și rambursarea costurilor standard de înmormântare.
 • Legea numește aceste rude sau acești membri ai familiei „victime indirecte”. Rudele sau membrii familiei (adică victimele indirecte conform legii) sunt: soții, partenerii, copiii, părinții, copiii adoptați, părinții adoptivi, mamele vitrege, tații vitregi, copiii vitregi și partenerii de același sex cu care locuia victima imediată; bunicii și nepoții, numai dacă sunt ei înșiși victime imediate, în cazul în care locuiau permanent împreună și bunicii au înlocuit părinții victimei imediate.
 • Existența parteneriatelor nematrimoniale și a celor între persoane de același sex este evaluată în conformitate cu legislația din Republica Croația.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

 • NU, rudele sau membrii de familie aflați în întreținere nu pot primi despăgubiri dacă victima a supraviețuit atacului.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

 • Au dreptul la despăgubiri numai victimele care sunt resortisanți croați sau care își au reședința în Republica Croația, adică dacă sunt cetățeni ai unui stat membru al UE sau își au reședința permanentă pe teritoriul său.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

NU, victima nu poate solicita despăgubiri din partea Republicii Croația dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul altui stat. Republica Croația plătește despăgubiri doar cu condiția îndeplinirii condițiilor și cerințelor prevăzute de lege și numai în cazul în care infracțiunea violentă a fost săvârșită pe teritoriul său (în acest sens, Republica Croația nu plătește despăgubiri pentru infracțiunile săvârșite într-o altă țară).

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

 • DA, pentru a putea solicita despăgubiri, infracțiunea trebuie denunțată sau înregistrată drept infracțiune la poliție sau la parchet.
 • O adeverință emisă de poliție conform căreia incidentul a fost înregistrat sau denunțat drept infracțiune trebuie depusă împreună cu cererea de despăgubire.
 • La cererea victimei, poliția are obligația de a elibera o adeverință prin care să confirme că incidentul în cauză a fost denunțat sau înregistrat drept infracțiune.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

 • NU, nu trebuie să așteptați rezultatul anchetei poliției sau al procedurii penale.
 • Dreptul de a solicita despăgubiri poate fi exercitat indiferent dacă autorul infracțiunii este cunoscut și dacă a fost inițiată o procedură penală.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

 • NU, nu trebuie să solicitați mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii;
 • depunerea unei cereri de despăgubire în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, denumită în continuare: legea) nu exclude dreptul victimei de a-și exercita dreptul de a primi despăgubiri de la autorul infracțiunii;
 • în cazul în care victima a depus o cerere în temeiul legii și și-a exercitat dreptul de a primi despăgubiri direct de la autorul infracțiunii, aceste despăgubiri sunt incluse în despăgubirile solicitate de victimă în temeiul legii;
 • în cazul în care despăgubirile primite de la autorul infracțiunii satisfac cererea în totalitate, cererea depusă în temeiul legii este respinsă. Dacă procedura referitoare la această cerere a fost deja încheiată, dar plata nu a fost efectuată încă, se va emite o decizie prin care se dispune faptul că nu se plătesc despăgubiri victimei;
 • dacă statul a plătit deja victimei despăgubiri în temeiul legii, iar victima a primit despăgubiri totale sau parțiale din partea autorului infracțiunii, statul are dreptul să recupereze de la victimă suma principalului primită direct de la autorul infracțiunii, dar în limita sumei maxime pe care acesta din urmă i-a plătit-o victimei;
 • după primirea plății despăgubirilor de la stat în temeiul legii, victima nu mai are dreptul să solicite aceste despăgubiri din partea autorului infracțiunii, întrucât statul are acum dreptul de a se îndrepta împotriva autorului.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

 • DA, solicitantul trebuie să atașeze toate documentele în general necesare pentru a-și susține cererea de despăgubire, enumerate în formularul oficial de cerere care este depus indiferent dacă autorul infracțiunii a fost identificat sau condamnat sau dacă a fost inițiată procedura penală.
 • În general, cererea este susținută de: o adeverință emisă de poliție conform căreia incidentul a fost înregistrat sau denunțat drept infracțiune, dovada cetățeniei, certificat de rezidență, certificatul de deces al victimei, declarație certificată a solicitantului conform căreia dreptul de a primi despăgubiri în conformitate cu Legea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor nu a fost exercitat pe un temei juridic diferit, documentele medicale ale victimei pe baza cărora se solicită despăgubiri (formular de spitalizare, constatări și rapoarte medicale, raport de externare, raport privind concediul medical, chitanțe ale serviciilor medicale), chitanțe referitoare la cheltuielile standard de înmormântare, alte certificate sau documente relevante care ar putea fi importante în cazul adoptării unei decizii referitoare la despăgubiri.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

 • DA, cererea trebuie depusă în cel mult șase luni de la data săvârșirii infracțiunii menționate în cerere.
 • În cazul în care victima nu a putut depune cererea în termenul menționat din motive justificate, cererea trebuie depusă în cel mult trei luni de la data încetării motivelor justificate și în cel mult trei ani de la data săvârșirii infracțiunii. (Victima trebuie să precizeze și să demonstreze motivele justificate)
 • Dacă victima este minoră sau o persoană lipsită de capacitate juridică și reprezentantul său legal nu a depus o cerere în termen de șase luni de la data săvârșirii infracțiunii, termenul de șase luni începe să curgă de la data la care persoana împlinește 18 ani sau de la data la care, după ce victima a devenit adult, a fost inițiată procedura penală, sau de la data la care a fost restabilită capacitatea juridică a persoanei.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

(a) Pentru victima infracțiunii:

- Prejudicii materiale (non-psihologice):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical - în ambulatoriu, spitalizare, recuperare)
  • Victima imediată are dreptul la compensarea costurilor asistenței medicale până la pragul de îngrijire medicală prevăzut în reglementările privind asigurarea obligatorie pentru îngrijiri de sănătate din Republica Croația. Aceste cheltuieli sunt recunoscute numai dacă victima imediată nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor pe baza asigurării de sănătate.
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)
  • A se vedea răspunsul la primul articol (dreptul la compensarea costurilor asistenței medicale până la pragul de îngrijire medicală prevăzut în reglementările privind asigurarea obligatorie pentru îngrijiri de sănătate din Republica Croația).
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.).
 • Victimele imediate au dreptul la o despăgubire pentru pierderea de venituri, care se acordă ca plată unică în valoare de maximum 35 000 HRK.
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi taxele judiciare și cheltuielile de judecată)
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele

- Prejudicii psihologice (morale):

 • NU
  • durerea și suferința victimei
 • NU

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- Prejudicii materiale (non-psihologice):

 • costurile de înmormântare
Costurile standard de înmormântare în valoare de maximum 5 000 HRK.
 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități

Victimele indirecte aflate în întreținerea victimei imediate care a decedat în urma consecințelor infracțiunii săvârșite cu violență au dreptul la despăgubiri ca urmare a pierderii mijloacelor legale de întreținere. Aceste despăgubiri se acordă ca plată unică pe baza calculelor actuariale începând de la cea mai mică pensie familială în temeiul Legii privind asigurarea de pensie (Zakon o mirovinskom osiguranju) calculată pe baza unui registru profesional pe o perioadă de 5 ani și a duratei estimate de întreținere a victimei indirecte. Despăgubirile se acordă numai dacă victima indirectă nu are dreptul la prestații în cadrul regimului de asigurare de pensie obligatorie. Se pot acorda despăgubiri în valoare de maximum 70 000 HRK pentru toate victimele indirecte.

- Prejudicii psihologice:

 • NU
  • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat
 • NU

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

 • Despăgubirea este plătită printr-o plată unică.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

 • în momentul în care se ia o decizie cu privire la dreptul la despăgubire, se iau în considerare acțiunile victimei imediate înaintea, în momentul și după săvârșirea infracțiunii; rolul victimei imediate în ceea ce privește apariția și amploarea daunelor; dacă și în ce perioadă de timp a denunțat victima imediată infracțiunea la autoritățile competente, cu excepția cazului în care aceasta nu a putut să facă acest lucru din motive justificate; cooperarea victimei imediate cu poliția și autoritățile competente pentru a aduce autorul infracțiunii în fața justiției; victima imediată care a contribuit la producerea prejudiciului sau care a mărit amploarea prejudiciului are dreptul doar la o despăgubire redusă în mod proporțional;
 • cererea de despăgubire este respinsă în cazul în care se constată că victima este implicată în criminalitatea organizată sau face parte dintr-o organizație criminală;
 • despăgubirea poate fi respinsă sau redusă atunci când acordarea de despăgubiri integrale s-ar opune principiului echității, moralității sau ordinii publice;
 • comportamentul victimei imediate este luat în considerare la adoptarea unei decizii cu privire la dreptul victimei indirecte la despăgubiri.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

 • NU
 • Situația financiară, adică existențială, a solicitantului nu afectează, în principiu, decizia referitoare la cerere, cu toate acestea, la adoptarea unei decizii cu privire la despăgubirea pentru pierderea mijloacelor legale de întreținere, situația financiară ar putea afecta șansele de a primi despăgubiri.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

 • DA
 • în momentul în care se ia o decizie cu privire la dreptul la despăgubire, se iau în considerare acțiunile victimei imediate înaintea, în momentul și după săvârșirea infracțiunii; rolul victimei imediate în ceea ce privește apariția și amploarea daunelor; dacă și în ce perioadă de timp a denunțat victima imediată infracțiunea la autoritățile competente, cu excepția cazului în care aceasta nu a putut să facă acest lucru din motive justificate; cooperarea victimei imediate cu poliția și autoritățile competente pentru a aduce autorul infracțiunii în fața justiției; victima imediată care a contribuit la producerea prejudiciului sau care a mărit amploarea prejudiciului are dreptul doar la o despăgubire redusă în mod proporțional;
 • cererea de despăgubire este respinsă în cazul în care se constată că victima este implicată în criminalitatea organizată sau face parte dintr-o organizație criminală;
 • despăgubirea poate fi respinsă sau redusă atunci când acordarea de despăgubiri integrale s-ar opune principiului echității, moralității sau ordinii publice;
 • comportamentul victimei imediate este luat în considerare la adoptarea unei decizii cu privire la dreptul victimei indirecte la despăgubiri.

Cum va fi calculată despăgubirea?

 • Compensațiile financiare se calculează ținând cont de circumstanțele fiecărui caz în parte, iar solicitantul trebuie să dovedească îndeplinirea cerințelor legale și că au fost suportate cheltuieli sau pierderi specifice, și anume prejudicii.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

 • Legea nu prevede o sumă minimă care poate fi acordată (dar legea limitează suma maximă care poate fi acordată).

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

 • DA, solicitanții trebuie să specifice suma pe care o solicită.
 • Nu sunt furnizate instrucțiuni referitoare la modul de calcul al sumei (solicitantul trebuie să facă dovada cheltuielilor sau a pierderilor solicitate).

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

 • În unele cazuri DA, în altele NU, în funcție de sursa despăgubirii primite.
 • Despăgubirea primită pe baza asigurărilor de sănătate, de pensie sau de altă natură și din alte surse este inclusă în baza de despăgubire corespunzătoare, astfel încât despăgubirea acordată victimei constă în diferența dintre despăgubirea totală la care victima are dreptul conform Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor (denumită în continuare legea) și suma pe care o primește victima pe unul sau mai multe temeiuri.
 • Asigurarea voluntară plătită de victima imediată sau victima indirectă nu este inclusă în valoarea despăgubirii.
 • Odată ce victima primește o despăgubire direct de la autorul infracțiunii, aceasta va fi inclusă în despăgubirea solicitată din partea Republicii Croația; în cazul în care despăgubirea primită de la autorul infracțiunii satisface cererea de despăgubire în totalitate, cererea va fi respinsă; În cazul în care despăgubirea primită de la autorul infracțiunii satisface cererea în totalitate, dacă procedura a fost încheiată, dar plata nu a fost efectuată încă, se va emite o decizie prin care se dispune faptul că nu se plătesc despăgubiri victimei.
 • Dacă statul a plătit deja victimei despăgubiri în temeiul legii, iar victima a primit despăgubiri totale sau parțiale din partea autorului infracțiunii, statul are dreptul să recupereze de la victimă suma principalului primită direct de la autorul infracțiunii, dar în limita sumei maxime pe care acesta din urmă i-a plătit-o victimei.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

 • NU

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

 • Legea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor nu prevede despăgubiri complementare sau suplimentare.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • Documentele justificative care trebuie atașate cererii sunt enumerate în formularul oficial. Cererea este susținută de: dovada cetățeniei, certificat de rezidență, certificatul de deces al victimei, adeverință emisă de poliție conform căreia incidentul a fost înregistrat sau denunțat drept infracțiune, declarație certificată a solicitantului conform căreia dreptul de a primi despăgubiri în conformitate cu Legea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor nu a fost exercitat pe un temei juridic diferit, documentele medicale ale victimei pe baza cărora se solicită despăgubiri (formular de spitalizare, constatări și rapoarte medicale, raport de externare, raport privind concediul medical, chitanțe ale serviciilor medicale), chitanțe referitoare la cheltuielile standard de înmormântare, alte certificate sau documente relevante care ar putea fi importante în cazul adoptării unei decizii referitoare la despăgubiri.
 • Documentele menționate mai sus sunt depuse în original sau sub formă de copii certificate.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

 • Nu există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în procesul de solicitare a despăgubirilor în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

 • Autoritatea competentă să decidă cu privire la cererile de despăgubire formulate de victimele infracțiunilor în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, în cazul în care se plătesc despăgubiri de la bugetul național, este „Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor” (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • În cazul în care victima solicită despăgubiri din partea autorului, aceasta constituindu-se parte civilă printr-o plângere prin care solicită despăgubiri din partea acestuia, victima poate face acest lucru în cadrul unei proceduri penale în fața instanței penale competente.
 • Cu toate acestea, victima poate, de asemenea, să opteze pentru introducerea unei acțiuni în vederea obținerii unei despăgubiri din partea autorului în cadrul unui proces în fața instanței competente.

Către ce instituție trimit cererea (în cauzele naționale)?

 • Conform Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, cererea de despăgubire a victimelor infracțiunilor este depusă la Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, și anume la ministerul responsabil cu justiția.

Republica Croația
Ministerul Justiției (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • În cazul în care se solicită despăgubiri de la autorul infracțiunii prin acțiuni în justiție în cadrul unei proceduri penale, plângerea prin care victima se constituie parte civilă pentru obținerea de despăgubiri este înaintată instanței competente pe rolul căreia se află procedura penală împotriva autorului.
 • Victima poate, de asemenea, să opteze pentru introducerea unei acțiuni în vederea obținerii unei despăgubiri din partea autorului în cadrul unui proces în fața instanței competente.

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

 • De regulă, în cadrul procedurii de solicitare de despăgubiri pentru victimele infracțiunilor, răspunsul este NU, cu toate acestea, după caz, autoritatea competentă, și anume „Comisia”, poate, prin derogare, dacă este necesar pentru a lua o decizie, să solicite părților, martorilor sau experților numiți de instanță să depună mărturie în fața instanței.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

 • Autoritatea competentă va lua o decizie cu privire la cerere în termen de 60 de zile, dacă cererea este completă și corect întocmită (dacă s-au obținut și depus toate documentele, informaţiile și probele necesare pentru luarea unei decizii). Cu toate acestea, dacă cererea este incompletă, timpul necesar pentru luarea unei decizii poate fi mai lung.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

 • Nu se poate formula o cale de atac împotriva deciziei, cu toate acestea, solicitantul poate depune o contestație administrativă prin depunerea unei plângeri administrative la instanța administrativă competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

 • Formularul și informațiile sunt disponibile la orice secție de poliție, la parchete, instanțe municipale și județene și în format electronic pe site-ul oficial al Ministerului Justiției (Ministarstvo pravosuđa), al Ministerului de Interne (Ministarstvo unutarnjih poslova), al Procuraturii Republicii Croația (Državno odvjetništvo RH) și al instanțelor municipale și județene.
 • Se pot obține informații apelând linia telefonică de urgență 116-006 a Centrului național de apeluri pentru victimele infracțiunilor și delictelor (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja).
 • Poliția, parchetele și instanțele judecătorești trebuie să furnizeze informații cu privire la dreptul la despăgubire și organismul căruia partea i se poate adresa pentru a-și exercita aceste drepturi tuturor persoanelor care, în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, au dreptul de a solicita despăgubiri din partea Republicii Croația.
 • Poliția, parchetele și ministerul responsabil cu justiția trebuie să elibereze formularele necesare pentru depunerea unei cereri tuturor persoanelor care au dreptul la despăgubiri în temeiul legii și, la cerere, trebuie să furnizeze instrucțiuni și informații generale privind modul de completare a cererii și documentele justificative care trebuie incluse în cerere.
 • Ministerul Justiției a emis o broșură disponibilă în limbile croată și engleză, care conține toate informațiile privind dreptul la despăgubiri, cerințele și modul de exercitare a acestui drept. Pliantele și formularele de cerere au fost publicate în limbile croată și engleză pe site-urile web ale Ministerului Justiției și Ministerului de Interne.

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

 • Dacă cererea este incompletă, neinteligibilă sau ilizibilă, nu va fi respinsă din aceste motive, dar solicitantul va fi informat cu privire la modul prin care o poate corecta sau completa. În acest sens, acest lucru poate fi considerat ajutor/asistență pentru solicitant.
 • Solicitantul poate angaja o persoană autorizată sau un avocat la întocmirea cererii sau pentru reprezentarea în cadrul procedurii (pe cheltuiala proprie).
 • Informații și asistență pentru completarea formularului de cerere de despăgubire a victimelor sunt disponibile la fiecare secție de poliție, la parchete, instanțe municipale și județene sau apelând linia de asistență telefonică gratuită a Centrului național de apeluri pentru victimele infracțiunilor și delictelor 116-006.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

 • DA

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

 • Autoritatea responsabilă cu asistența este Ministerul Justiției din Republica Croația, iar solicitantul poate depune o cerere la această autoritate în astfel de cazuri
 • (denumite cazuri transfrontaliere (prekogranični slučajevi) în conformitate cu legislația croată)
 • Această autoritate responsabilă cu asistența va depune, în cel mai scurt timp posibil, cererea și anexele sale la autoritatea competentă din țara în care solicitantul solicită despăgubiri, în limba oficială a țării sau într-o altă limbă considerată acceptabilă de către țara în cauză.
 • Cererea menționată mai sus este depusă utilizând formularul prevăzut de Comisia Europeană.
 • În cazul în care autoritatea responsabilă cu soluționarea cererii din țara în cauză solicită audierea în Republica Croația a solicitantului, a martorilor, a experților numiți de instanță sau a altor persoane, acest lucru este pus în practică de Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor care depune apoi un raport cu privire la audiere la autoritatea responsabilă cu soluționarea cererii din cealaltă țară.
 • Dacă autoritatea responsabilă cu soluționarea cererii din cealaltă țară solicită ca audierea să aibă loc prin intermediul unor mijloace auxiliare tehnice, audierea va avea loc în cooperare cu Ministerul Justiției din Republica Croația, cu condiția ca persoana care urmează să fie audiată să fie de acord cu această procedură.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care cererea inițiată necesită acest lucru? Dacă da, cine suportă costurile?

Ministerul Justiției din Republica Croația, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, va asigura traducerea cererii în limba țării de la care se solicită despăgubiri sau într-o altă limbă desemnată ca limbă de comunicare de către țara în cauză.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

 • Nu există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite la trimiterea cererii în străinătate.

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, prin depunerea cererii la Ministerul Justiției din Republica Croația direct sau prin scrisoare recomandată.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

 • Autoritatea de decizie nu asigură traducerea cererii sau a documentelor justificative și nu suportă costurile de traducere.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu se plătesc taxe administrative sau de altă natură în cadrul procedurilor referitoare la această cerere.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

 • În cazul în care Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor decide să citeze solicitantul la o audiere sau pentru ca acesta să participe personal la procedură, cheltuielile de călătorie ale solicitantului vor fi rambursate.
 • De regulă, pe tot parcursul procedurii și la pronunțarea unei decizii nu este necesară prezența solicitantului și, dacă este necesară audierea solicitantului, a martorilor, a experților numiți de instanță sau a altor persoane, Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, în calitate de autoritate de decizie, poate să solicite autorității competente din celălalt stat membru al UE, în care a fost prezentată cererea de despăgubire, să efectueze aceste acțiuni.
 • În plus, audierea impusă de o astfel de procedură poate fi efectuată prin intermediul unor mijloace auxiliare tehnice, cum ar fi tehnologia informatică, rețelele de comunicații electronice și alte mijloace de transmitere a imaginilor și a sunetelor. În acest caz, audierea este condusă de Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, adică autoritatea de decizie.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

 • Da

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

 • Documentele medicale din străinătate sunt acceptate, însă Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, în calitate de autoritate de decizie, verifică și evaluează documentele medicale și, dacă este necesar, poate dispune obținerea unui raport de expertiză medicală.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus(ă) unui examen medical în această țară?

 • Nu

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

 • Autoritatea competentă va lua o decizie cu privire la cerere în termen de aproximativ 60 de zile, dacă cererea este completă și corect întocmită (dacă s-au obținut și s-au depus toate documentele, informațiile și probele necesare pentru luarea unei decizii). Cu toate acestea, dacă cererea este incompletă, timpul necesar pentru luarea unei decizii poate fi mai lung.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

 • Decizia referitoare la cerere va fi în limba croată.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

 • Nu se poate formula o cale de atac împotriva deciziei, cu toate acestea, solicitantul poate depune o contestație administrativă prin depunerea unei plângeri administrative la instanța administrativă competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

 • Nu

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

 • Da
Ultima actualizare: 03/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.