Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

România
Conținut furnizat de
România

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

Compensația financiară se acordă victimelor asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, prevăzute la art. 218 - 220 din Codul penal, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzute la art. 210 și 211 din Codul penal, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Compensația financiară se acordă pentru:

 • pentru victime: cheltuielile de spitalizare și alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă; prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii; câștigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârșirii infracțiunii;
 • pentru soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate: cheltuielile de înmormântare; întreținerea de care victima este lipsită din cauza săvârșirii infracțiunii.

Pot obține despăgubiri dacă sunt ruda unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni sau mă aflam în întreținerea acestei persoane? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Compensația financiară se acordă, la cerere, în condițiile prezentului capitol, următoarelor categorii de victime:

 1. persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, prevăzute la art. 218 - 220 din Codul penal, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzute la art. 210 și 211 din Codul penal, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
 2. soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute mai sus.

Pot obține despăgubiri dacă sunt ruda unei victime care a supraviețuit în urma săvârșirii unei infracțiuni sau sunt în întreținerea acestei persoane? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, rudele apropiate (moștenitorii) până la gradul al doilea și rudele prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care nu a decedat dar a suferit vătămări grave ca urmare directă a unui act de violență comis intenționat pot beneficia de asistență financiară.

Compensația financiară se acordă, la cerere următoarelor categorii de victime:

 1. persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, prevăzute la art. 218 - 220 din Codul penal, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzute la art. 210 și 211 din Codul penal, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
 2. soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor menționate mai sus.

Compensația financiară se acordă victimelor sus-menționate dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României și victima este:

 1. cetățean român;
 2. cetățean străin ori apatrid care locuiește legal în România;
 3. cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii; sau
 4. cetățean străin sau apatrid cu reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii.

În cazul victimelor care nu se încadrează în categoriile de persoane sus-menționate, compensația financiară se acordă în baza convențiilor internaționale la care România este parte.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

Da. Compensația financiară se acordă victimelor dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României și victima este:

 1. cetățean român;
 2. cetățean străin ori apatrid care locuiește legal în România;
 3. cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii; sau
 4. cetățean străin sau apatrid cu reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii.

Pot solicita despăgubiri în această țară în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (adică în țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost comisă într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri în țara mea în loc să fac acest lucru în țara în care a fost săvârșită infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu. Compensația financiară se acordă victimelor dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României.

Trebuie mai întâi să sesizez săvârșirea infracțiunii la poliție, pentru a putea solicita despăgubiri?

Da. Compensația financiară se acordă victimei numai dacă aceasta a sesizat organele de urmărire penală sau instanța de judecată în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii sau, în cazul soțului, copiilor și persoanelor aflate în întreținerea persoanelor decedate, în termen de 60 de zile de la data la care victima a luat cunoștință de săvârșirea infracțiunii.

Dacă victima s-a aflat în imposibilitatea, fizică sau psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

Victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani și cele puse sub interdicție nu au obligația de a sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii. Reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdicție poate sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii.

Trebuie să aștept rezultatul anchetei poliției sau al procedurii penale înainte să pot cere despăgubiri?

Nu. Victima poate solicita Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor un avans din compensația financiară, în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul.

Avansul se poate solicita prin cererea de compensație financiară sau printr-o cerere separată, care poate fi formulată oricând după sesizarea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată și cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de compensație. În cazul în care avansul este solicitat printr-o cerere separată, în care se menționează și stadiul procedurii judiciare.

Avansul se acordă dacă victima se află într-o situație financiară precară.

Cererea victimei privind acordarea unui avans din compensația financiară se soluționează în termen de 30 de zile de la data solicitării, de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor.

În cazul respingerii cererii de compensație financiară, victima este obligată la restituirea avansului, cu excepția cazului în care cererea de compensație financiară a fost respinsă numai pentru motivul că făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut.

Victima care a beneficiat de un avans din compensația financiară este obligată la restituirea acestuia dacă nu a depus cererea pentru compensație financiară în termenele prevăzute.

Sunt obligat să solicit despăgubiri mai întâi din partea autorului infracțiunii - dacă acesta a fost identificat?

Da. În cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensația financiară poate fi acordată victimei dacă victima a formulat cerere; victima s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal; făptuitorul este insolvabil sau dispărut; victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

În cazul în care făptuitorul nu a fost identificat sau condamnat, pot beneficia de despăgubiri? În acest caz, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubiri?

Da. În cazul în care făptuitorul este necunoscut, victima poate formula cererea de compensație financiară dacă victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

În cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensația financiară poate fi acordată victimei dacă sunt întrunite următoarele condiții:

 • victima a formulat cererea de compensație financiară în termen de un an, după caz:
  1. de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanța penală a pronunțat condamnarea sau achitarea și a acordat despăgubiri civile ori a pronunțat achitarea sau încetarea procesului penal;
  2. de la data la care procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau a dispus încetarea urmăririi;
  3. de la data la care s-a dispus neînceperea urmăririi penale;
 • victima s-a constituit ca parte civilă în cadrul procesului penal;
 • făptuitorul este insolvabil sau dispărut;
 • victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

În cazul în care făptuitorul este necunoscut, victima poate formula cererea de compensație financiară în termen de 3 ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubiri?

Compensația financiară se acordă pentru:

 • pentru victime: cheltuielile de spitalizare și alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă; prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii; câștigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârșirii infracțiunii;
 • pentru soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate: cheltuielile de înmormântare; întreținerea de care victima este lipsită din cauza săvârșirii infracțiunii.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Asistența este acordată într-o plată unică.

În ce mod s-ar putea ca posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora să fie afectate de comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, de faptul că am cazier judiciar sau că nu am cooperat în cursul procedurii de obținere de despăgubiri?

Compensația financiară nu se acordă dacă:

 • se stabilește că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală ori că fapta a fost săvârșită în stare de legitimă apărare împotriva atacului victimei;
 • victima este condamnată definitiv pentru participarea la un grup infracțional organizat;
 • victima este condamnată definitiv pentru una dintre infracțiunile de omor, omor calificat și omor deosebit de grav, o infracțiune de vătămare corporală gravă, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și perversiune sexuală,
 • instanța reține în favoarea făptuitorului circumstanța atenuantă a depășirii limitelor legitimei apărări împotriva atacului victimei sau circumstanța atenuantă a provocării.

Situația mea financiară ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Nu se ține cont de situația financiară.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile și indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii se scad din cuantumul compensației financiare acordate de stat victimei.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Compensația financiară se acordă victimei pentru următoarele categorii de prejudicii suferite de aceasta prin săvârșirea infracțiunii:

 1. în cazul victimelor asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, o infracțiune de vătămare corporală, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență:
  1. cheltuielile de spitalizare și alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă;
  2. prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii;
  3. câștigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârșirii infracțiunii;
 2. în cazul victimelor care sunt soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor mai sus-menționate:
  1. cheltuielile de înmormântare;
  2. întreținerea de care victima este lipsită din cauza săvârșirii infracțiunii.

Compensația financiară pentru prejudiciile materiale prevăzute la lit. a) pct. 2 se acordă în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de compensație financiară.

Sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile și indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii se scad din cuantumul compensației financiare acordate de stat victimei.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Compensația financiară pentru prejudiciile materiale se acordă în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de compensație financiară.

Trebuie să specific nivelul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, există instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Da. Cererea de compensație financiară trebuie să cuprindă:

 1. numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul sau reședința victimei;
 2. data, locul și împrejurările săvârșirii infracțiunii care a cauzat prejudiciul;
 3. categoriile de prejudicii suferite prin săvârșirea infracțiunii, care se încadrează în dispozițiile art. 27 alin. (1);
 4. dacă este cazul, organul de urmărire penală sau instanța de judecată și data sesizării acestora;
 5. dacă este cazul, numărul și data hotărârii judecătorești sau a actului organului de urmărire penală, prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a);
 6. calitatea de soț, copil sau persoană aflată în întreținerea persoanei decedate, în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b);
 7. antecedentele penale;
 8. sumele plătite cu titlu de despăgubiri de către făptuitor sau indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii;
 9. cuantumul compensației financiare solicitate.

La cererea de compensație financiară se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii.

Există posibilitate de a primi instrucțiuni, însă nu de la instanța de judecată, ci de la serviciile pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor (înființate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, conform Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor), în condițiile legii, în urma realizării unei evaluări, care are rolul de e determina nevoile de asistență ale victimei.

În vederea acordării serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor, în structura organizatorică a fiecărei direcții generale se înființează un compartiment pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor, structură în cadrul căreia vor funcționa cel puțin trei specialiști, respectiv: asistent social, psiholog, consilier juridic.

Procesul de informare, sprijinire și protecție a victimelor infracțiunilor cuprinde următoarele etape:

 1. identificarea: constatarea calității de victimă a infracțiunilor, în sensul prezentei legi;
 2. referirea - îndrumarea victimei către Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, respectiv compartimentele și furnizorii de servicii sociale prevăzuți la art. 3^1;
 3. informarea inițială - aducerea la cunoștința victimei a informațiilor generale privind drepturile pe care le are și serviciile de care poate beneficia;
 4. evaluarea situației victimei de către Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, respectiv compartimentele și furnizorii de servicii sociale prevăzuți la art. 3^1 pentru a se determina care sunt măsurile de sprijin și protecție de care aceasta poate beneficia;
 5. acordarea serviciilor de sprijin și protecție;
 6. monitorizarea și evaluarea serviciilor de sprijin și protecție.

Serviciile de sprijin și protecție acordate victimei infracțiunii ori membrilor familiei acesteia se asigură de către direcțiile generale, gratuit, la solicitarea victimei ori membrilor familiei acesteia, putând fi furnizate și de serviciile publice de asistență socială de la nivelul orașelor, municipiilor, comunelor, precum și de furnizorii de servicii sociale privați.

Solicitarea pentru acordarea de servicii de sprijin și protecție se adresează direcției generale, dar poate fi adresată și direct unui furnizor privat ori public de servicii sociale, situație în care furnizorul are obligația de a informa, în scris, direcția generală pe a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința beneficiarul serviciului respectiv.

Victimele pot fi referite, în funcție de nevoile identificate, și către servicii sociale, educaționale, medicale sau către alte servicii de interes general, existente în proximitate, acordate în condițiile legii.

Serviciile de sprijin și protecție acordate atât victimelor infracțiunilor, cât și membrilor familiei acestora pot fi:

 1. informare privind drepturile victimei;
 2. consiliere psihologică, consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară și repetată sau de intimidare și răzbunare;
 3. consiliere privind aspectele financiare și practice subsecvente infracțiunii;
 4. servicii de inserție/reinserţie socială;
 5. sprijin emoțional și social în scopul reintegrării sociale;
 6. informații și consiliere cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces. Aceste servicii de informații și consiliere nu includ asistența juridică gratuită a victimelor unor infracțiuni prevăzută la art. 14 - 20 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor) ori asistența juridică a persoanei vătămate prevăzută în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
 7. îndrumarea victimei către alte servicii specializate, atunci când este cazul: servicii sociale, serviciile medicale, servicii de ocupare, de educație sau alte servicii de interes general acordate în condițiile legii.

Despăgubirile pe care le-am primit eventual din alte surse (de ex., de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) trebuie deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Da. Sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile și indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii se scad din cuantumul compensației financiare acordate de stat victimei.

Pot primi un avans din despăgubiri? În caz afirmativ, în ce condiții?

Victima poate solicita Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor un avans din compensația financiară, în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul.

Avansul se poate solicita prin cererea de compensație financiară sau printr-o cerere separată, care poate fi formulată oricând după sesizarea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată și cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de compensație.

Avansul se acordă dacă victima se află într-o situație financiară precară.

În cazul respingerii cererii de compensație financiară, victima este obligată la restituirea avansului, cu excepția cazului în care cererea de compensație financiară a fost respinsă numai pentru motivul că făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut.

Victima care a beneficiat de un avans din compensația financiară este obligată la restituirea acestuia dacă nu a depus cererea pentru compensație financiară în termenele prevăzute.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a împrejurărilor sau a acutizării stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor nu prevede o altă limitare în afară de cea de la art. 27 alin. (2), și anume 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de compensație financiară.

Dacă cuantumul prejudiciului a crescut se poate formula o nouă cerere de compensație financiară.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

La cererea de compensație financiară se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii (exemplu: hotărâri, orice chitanță, factură, sau înscris care poate servi ca dovadă de plată, acte medicale, expertize).

Cererea de compensație financiară trebuie să cuprindă următoarele informații sau, după caz, să aibă anexate documente justificative din care să rezulte următoarele informații:

 1. numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul sau reședința victimei;
 2. data, locul și împrejurările săvârșirii infracțiunii care a cauzat prejudiciul;
 3. categoriile de prejudicii suferite prin săvârșirea infracțiunii de tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, infracțiune de vătămare corporală, infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
 4. dacă este cazul, organul de urmărire penală sau instanța de judecată și data sesizării acestora;
 5. dacă este cazul, numărul și data hotărârii judecătorești sau a actului organului de urmărire penală, în cazul în care făptuitorul este cunoscut, victima a formulat cererea de compensație financiară în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanța penală a pronunțat condamnarea sau achitarea și a acordat despăgubiri civile ori încetarea procesului penal sau de la data la care procurorul a dispus clasarea;
 6. calitatea de soț, copil sau persoană aflată în întreținerea persoanei decedate, în cazul victimelor soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor de tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, infracțiune de vătămare corporală, infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
 7. antecedentele penale;
 8. sumele plătite cu titlu de despăgubiri de către făptuitor sau indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este primită și soluționată?

Nu. Cererea de compensație financiară și cererea privind acordarea unui avans din aceasta sunt scutite de taxa de timbru.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

În cazurile naționale, cererea de compensație financiară se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, constituite în fiecare tribunal.

În cazurile transfrontaliere, autoritatea română de decizie desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (2) este Tribunalul București - Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823
Tel.: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731
Email: tribunalul.bucuresti@just.ro

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

În cazurile naționale, cererea de compensație financiară se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, constituite în fiecare tribunal.

În cazurile transfrontaliere, dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României și victima este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii sau cetățean străin ori apatrid cu reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii, autoritatea română de decizie desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (2) este Tribunalul București - Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823
Tel.: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731
Email: tribunalul.bucuresti@just.ro

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea este soluționată?

Nu. Cererea de compensație financiară și cererea privind acordarea unui avans din compensația financiară se soluționează în camera de consiliu, cu citarea victimei. Participarea procurorului este obligatorie.

Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor în complet format din doi judecători poate să audieze persoane, să solicite documente și să administreze orice alte probe pe care le consideră utile pentru soluționarea cererii.

Cât timp durează (aproximativ) soluționarea a unei cereri de despăgubiri?

1-2 ani.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Comisia poate pronunța, prin hotărâre, una dintre următoarele soluții:

 1. admite cererea și stabilește cuantumul compensației financiare sau, după caz, al avansului din aceasta;
 2. respinge cererea dacă nu sunt întrunite condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea compensației financiare sau, după caz, a avansului din aceasta.

Hotărârea prin care s-a soluționat cererea de compensație financiară sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta se comunică victimei. Hotărârea poate fi atacată cu contestație la curtea de apel, în termen de 15 zile de la comunicare.

De unde obțin formularele necesare și informațiile privind modul de contestare?

Formularul pentru cererea de obținere a compensațiilor financiare în situații transfrontaliere este anexat Word (15 Kb) ro la Ordinul Ministrului Justiției nr. 1319/C/13.05.2008.

Există un număr de telefon la care pot suna pentru a primi asistență sau un site web în acest sens?

TBC

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru depunerea cererii?

Victima poate beneficia, la cerere, de asistență juridică gratuită.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor unor infracțiuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii.

La cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se soluționează prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea victimei.

În cazul în care victima nu și-a ales un apărător, încheierea prin care s-a admis cererea de asistență juridică gratuită trebuie să cuprindă și desemnarea unui apărător din oficiu potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat.

Încheierea prin care s-a soluționat cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se comunică victimei.

Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunalul în cadrul căruia funcționează Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se soluționează în complet format din doi judecători.

Asistenta juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită. Fondurile necesare pentru acordarea asistenței juridice gratuite se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.

Dispozițiile sus-menționate se aplică în mod corespunzător și pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii.

Nu mai puțin, Ministerul Justiției, în calitate de autoritatea română responsabilă cu asistența desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Directiva 80/2004, furnizează solicitantului informațiile necesare privind posibilitățile de a cere o compensație financiară din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracțiunea, formularele de cerere necesare, precum și informații și indicații despre modul de completare a formularului de cerere și despre documentele justificative necesare.

A se vedea Ordin Ministrului Justiției nr. 1319/C/13.05.2008. În conformitate cu art. 2 din acest ordin, Ministerul Justiției îndeplinește atribuțiile care îi revin în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, prin Direcția drept internațional și tratate, care poate colabora cu alte structuri din cadrul Ministerului Justiției cu atribuții în domeniu. Atribuțiile Ministerului Justiției, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, atunci când solicitantul depune o cerere de obținere a compensațiilor financiare dintr-un alt stat membru, sunt în principal următoarele: primește și confirmă primirea cererii solicitantului; verifică cererea și informează solicitantul, dacă este cazul, cu privire la motivele care determină neacceptarea cererii; în cazul în care constată că sunt îndeplinite condițiile, transmite solicitantului formularul-tip de cerere, îndrumându-l în vederea completării acesteia; cere de la solicitant informații și/sau documente necesare pentru completarea cererii; facilitează traducerea hotărârii pronunțate de către autoritatea de decizie din statul de la care se cere compensația financiară de către un traducător autorizat și asigură transmiterea acesteia, cât mai rapid posibil, către solicitant etc.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să cer despăgubiri?

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite și cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii pot fi formulate și de organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul protecției victimelor, dacă sunt semnate de victimă, cuprind datele prevăzute de lege și sunt anexate documentele justificative necesare.

Ultima actualizare: 23/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.