Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

În dreptul spaniol, procedura normală prin intermediul căreia se pot solicita despăgubiri pentru prejudiciile suferite este procedura penală, în care răspunderea civilă este analizată împreună cu răspunderea penală. Din acest motiv, instanța penală locală (Juzgado de Instrucción) acordă persoanei vătămate posibilitatea de a introduce o acțiune civilă, astfel încât aceasta să poată declara dacă dorește să formuleze acțiunea în cadrul procedurii penale sau dacă își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit prin intermediul unei proceduri civile.

În cazul în care declară că dorește să solicite despăgubiri în cadrul procedurii penale, partea vătămată poate opta pentru acțiunea civilă formulată în numele său de către procuror (acest lucru se va întâmpla și în cazul în care persoana vătămată nu are nicio preferință) sau, dacă dorește, poate să participe personal la procedură (prin intermediul unui avocat și al procurorului).

În cazul în care alege să solicite despăgubiri în afara procedurii penale, persoana vătămată trebuie să introducă o acțiune civilă în conformitate cu normele referitoare la procedurile civile.

În situațiile transfrontaliere, de exemplu în cazul în care infracțiunea a fost săvârșită într-un stat membru diferit de cel în care locuiește victima, aceasta poate solicita despăgubiri autorului infracțiunii în temeiul legislației naționale în fața instanței penale competente.

Legislația spaniolă prevede regimuri specifice de despăgubire în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență, al infracțiunilor sexuale și al infracțiunilor de terorism.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

În ceea ce privește infracțiunile săvârșite prin violență și infracțiunile sexuale care au fost comise în Spania și care au condus la decesul, vătămarea corporală gravă sau afectarea sănătății fizice sau psihice a victimei, Spania dispune de un sistem de ajutoare pentru acest tip de infracțiuni săvârșite cu intenție (intenționate) și prin violență. De asemenea, se acordă ajutoare victimelor infracțiunilor sexuale, chiar și atunci când aceste infracțiuni sunt săvârșite fără violență.

În general, ajutorul financiar prevăzut de lege poate fi accesat dacă, în momentul săvârșirii infracțiunii:

 • victima este cetățean spaniol sau resortisant al unui alt stat membru al Uniunii Europene;
 • victima are reședința obișnuită în Spania, deși nu este cetățean spaniol sau resortisant al unui alt stat membru al Uniunii Europene;
 • victima este resortisant al unui alt stat care acordă ajutoare similare pentru cetățenii spanioli pe teritoriul său.

În caz de deces, cerințele referitoare la cetățenie sau reședință menționate mai sus se aplică beneficiarilor, iar nu persoanei decedate.

În cazul vătămării corporale grave sau al afectării grave a sănătății fizice sau mintale, beneficiari vor fi victimele directe, și anume cele care au suferit prejudiciul sau vătămarea corporală.

Prejudiciile care dau dreptul la ajutor financiar sunt cele care afectează integritatea fizică sau sănătatea fizică sau psihică și care determină incapacitatea temporară de muncă a victimei cu o durată mai mare de șase luni sau o incapacitate permanentă de muncă de minimum 33 %.

În cazul infracțiunilor de terorism, există mai multe tipuri de ajutoare de stat destinate victimelor terorismului care au drept scop despăgubirea acestora pentru prejudiciile cauzate de aceste tipuri de infracțiuni. Între actul terorist și prejudiciul suferit trebuie să existe o legătură directă.

Următoarele prejudicii și vătămări corporale sunt eligibile pentru acordarea de despăgubiri:

 • vătămarea corporală, atât fizică, cât și psihică, precum și cheltuielile pentru tratamente medicale, proteze și intervenții chirurgicale;
 • Aceste cheltuieli vor fi rambursate persoanei vătămate numai dacă nu sunt acoperite în întregime sau parțial de sistemul de protecție socială public sau privat care i se aplică.
 • prejudiciile materiale cauzate locuințelor persoanelor fizice sau cele care se produc în unități comerciale și industriale, la sediul partidelor politice, al sindicatelor și al organizațiilor civile;
 • costurile aferente cazării temporare în perioada efectuării lucrărilor de reparație a reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice;
 • prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și cele cauzate vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri, cu excepția vehiculelor aflate în proprietate publică.

Cu excepția vătămărilor corporale, despăgubirile pentru prejudiciile menționate mai sus vor avea un caracter secundar față de cele stabilite pentru aceleași împrejurări de orice alt organism public sau față de cele care rezultă din contracte de asigurare. În aceste cazuri, despăgubirea va reprezenta diferența dintre despăgubirea plătită de administrațiile publice menționate mai sus sau de societățile de asigurare și evaluarea oficială.

Valoarea despăgubirii va fi stabilită în funcție de prejudiciul produs (gravitatea vătămării și tipul de invaliditate pe care o provoacă, deces etc.).

Alte ajutoare:

 • pentru studiu: în cazul în care un act terorist conduce la vătămări corporale de o gravitate deosebită pentru un elev sau pentru părinții sau tutorii acestuia ori în cazul în care aceste vătămări îi împiedică să își exercite profesia lor obișnuită;
 • asistență psihologică și psihopedagogică imediată, atât pentru victime, cât și pentru familiile acestora;
 • ajutoare extraordinare și excepționale acordate cu scopul de a satisface nevoile personale sau familiale ale victimelor, care fie nu sunt acoperite deloc, fie sunt acoperite într-un mod evident insuficient de ajutorul obișnuit.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale care au avut ca urmare directă moartea victimei, victimele indirecte pot fi beneficiari dacă, în momentul săvârșirii infracțiunii, victima avea cetățenie spaniolă sau era resortisant al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau, în cazul în care nu se întâmplă acest lucru, victima avea reședința obișnuită în Spania sau era resortisant al unui alt stat care acordă ajutoare similare pentru cetățenii spanioli pe teritoriul său.

Următoarele persoane pot beneficia de despăgubiri, în calitate de victime indirecte:

 • soțul sau soția persoanei decedate, în cazul în care aceștia nu erau separați legal, sau persoana care trăia cu persoana decedată în mod permanent în cadrul unei relații similare căsătoriei, de cel puțin doi ani în momentul producerii decesului, cu excepția cazului în care aceștia aveau copii împreună, caz în care este suficientă simpla coabitare.
 • este exclusă din categoria beneficiarilor orice persoană care a fost condamnată pentru omor săvârșit cu intenție în oricare dintre formele sale, în cazul în care persoana decedată era soțul sau soția acesteia sau persoana cu care aceasta era sau fusese într-o relație stabilă similară;
 • copilul persoanei decedate, care era în întreținerea persoanei decedate și locuia împreună cu aceasta, pornind de la premisa că atât copiii minori, cât și adulții cu handicap sunt dependenți din punct de vedere financiar;
 • mama sau tatăl persoanei decedate, care era dependent din punct de vedere financiar de persoana respectivă, atât timp cât nu există nicio persoană care să fie în situațiile menționate anterior;
 • părinții minorilor care au decedat ca o consecință directă a unei infracțiuni sunt, de asemenea, considerați victime indirecte în sensul ajutorului financiar prevăzut de legislația spaniolă.

În cazul decesului unui minor sau al unei persoane cu handicap ca o consecință directă a unei infracțiuni, părinții sau tutorii minorului sau ai persoanei cu handicap vor avea dreptul doar la un ajutor reprezentând despăgubirea corespunzătoare cheltuielilor de înmormântare plătite efectiv, până la valoarea-limită stabilită prin lege.

În cazurile infracțiunilor sexuale care au afectat sănătatea psihică a victimei, valoarea ajutorului va acoperi cheltuielile tratamentului terapeutic ales în mod liber de către victimă, cu un plafon maxim stabilit prin lege.

În cazul infracțiunilor de terorism, dacă acestea au condus la moartea victimei directe, următoarele persoane pot beneficia de ajutor:

 • soțul sau soția persoanei decedate;
 • partenerul necăsătorit împreună cu care persoana decedată coabita de cel puțin doi ani;
 • partenerul necăsătorit împreună cu care persoana decedată avea copii;
 • părinții persoanei decedate, dacă aceștia depindeau din punct de vedere financiar de persoana respectivă; în absența părinților și în această ordine, nepoții, frații și surorile și bunicii persoanei decedate, care depindeau din punct de vedere financiar de această persoană;
 • în cazul în care nu există niciuna dintre persoane care să corespundă categoriilor menționate mai sus, copiii și, în cazul în care nu există, părinții care nu erau dependenți din punct de vedere financiar de persoana decedată.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență sau al infracțiunilor sexuale care au provocat victimei vătămări corporale grave sau i-au afectat grav sănătatea fizică sau psihică, numai victimele directe au dreptul la despăgubiri, și anume persoanele care au suferit vătămări corporale sau a căror sănătate a fost afectată. Victimele indirecte pot beneficia de ajutor numai în cazul decesului victimei directe, în cazurile prevăzute de lege și în măsura în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege.

În cazul infracțiunilor de terorism, se consideră că următoarele persoane au dreptul de a beneficia de drepturile și prestațiile reglementate prin lege:

 • persoanele decedate sau persoanele care au fost afectate fizic și/sau psihic ca urmare a actului terorist;
 • persoanele care au suferit prejudicii materiale, în cazul în care se consideră că acestea nu sunt victime ale actelor de terorism sau că nu au dreptul la ajutor, prestații sau despăgubiri pentru un alt motiv;
 • persoanele care, în caz de deces al victimei și în conformitate cu termenii și în ordinea de preferință stabilită prin lege, pot avea dreptul la ajutor sau la prestații relevante datorită înrudirii (membri ai familiei), coabitării sau unui raport de dependență față de persoana decedată;
 • persoanele care prezintă dovada că au fost supuse în mod direct și repetat unor amenințări sau presiuni din partea unei organizații teroriste;
 • persoanele rănite care au suferit diferite grade de vătămări corporale invalidante, până la gradul al doilea de rudenie de sânge;
 • persoanele care au făcut obiectul unor atacuri teroriste, dar nu au fost rănite, au dreptul la medalii și decorații, însă nu au dreptul să primească vreo despăgubire financiară.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt resortisant al unei țări din UE?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență sau al infracțiunilor sexuale:

Da, în cazul în care statul al cărui resortisant este victima acordă ajutoare similare pentru cetățenii spanioli pe teritoriul său. Această practică de recunoaștere, în care se invocă legislația aplicabilă în statul al cărui resortisant este victima, trebuie atestată și constituie unul dintre documentele care trebuie să însoțească cererea de acordare a ajutorului final, de exemplu pentru incapacitate temporară sau vătămări corporale invalidante. Administrația spaniolă verifică validitatea și conținutul legii străine invocate și stabilește, în fiecare caz în parte, dacă poate fi aplicată.

În cazul infracțiunilor de terorism, este necesar ca, pentru a se aplica schema de ajutoare, prestațiile și despăgubirile prevăzute de legislația spaniolă, actele teroriste să fi fost comise pe teritoriul spaniol sau pe un teritoriu aflat sub jurisdicție spaniolă și să fi avut loc după 1 ianuarie 1960.

În cazul în care o victimă suferă consecințele unui act terorist săvârșit pe teritoriul spaniol sau pe un teritoriu aflat sub jurisdicție spaniolă după 1 ianuarie 1960, aceasta are dreptul să primească ajutorul prevăzut de lege, indiferent de cetățenia sa.

Schema de ajutoare prevăzută de legislația spaniolă se aplică și în următoarele cazuri:

persoanelor cu cetățenie spaniolă victime în străinătate ale unor grupuri care de regulă își desfășoară activitatea în Spania sau ale unor acte teroriste împotriva statului spaniol sau a intereselor spaniole;

persoanelor cu cetățenie spaniolă victime ale unor acte de terorism care sunt săvârșite în afara granițelor țării și care nu intră sub incidența paragrafului anterior;

participanților la operațiuni de pace și securitate care fac parte din contingentele spaniole din străinătate și care sunt ținta unui atac terorist.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, procedurilor provizorii și finale pentru procesarea și acordarea ajutoarelor victimelor directe și indirecte ale infracțiunilor prevăzute de lege li se aplică legislația spaniolă, dacă infracțiunea este săvârșită în Spania și solicitantul ajutorului are reședința obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

În astfel de cazuri, dacă cererea de ajutor public prevăzută în legislația spaniolă este formulată prin intermediul autorităților responsabile cu asistența ale statului în care solicitantul își are reședința obișnuită, autoritatea de decizie din Spania [respectiv, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice (Ministerio de Hacienda y Función Pública)] trebuie să informeze solicitantul și autoritatea responsabilă cu asistența cu privire la următoarele:

 • primirea cererii de ajutor de stat, organul care anchetează cazul, termenul-limită pentru soluționarea cazului și, dacă este posibil, estimarea datei până la care se va lua decizia;
 • decizia de închidere a cazului.

În plus, în calitatea sa de organism decizional, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat poate obține cooperarea autorității responsabile cu asistența a statului în care își are reședința obișnuită solicitantul ajutorului în vederea organizării unei audieri a solicitantului sau a oricărei alte persoane pe care o consideră necesară.

În acest scop, aceasta poate solicita autorității responsabile cu asistența să furnizeze tot ceea ce îi este necesar organului de anchetă pentru desfășurarea audierii, în special prin sistemul de teleconferință sau videoconferință, cu persoana care urmează să fie audiată, dacă persoana respectivă este de acord cu acest lucru.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Da, în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, deși există posibilitatea că procedura penală să fi fost inițiată de autoritățile competente din oficiu, fără a fi necesară denunțarea infracțiunii la poliție.

Ca regulă generală, acordarea ajutorului este condiționată de pronunțarea unei hotărâri judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac. Legislația prevede ca victimele infracțiunilor sau beneficiarii acestora cu situații financiare precare să primească ajutoare intermediare în cursul desfășurării procedurii penale. Ajutorul intermediar poate fi solicitat imediat după ce victima a denunțat evenimentele autorităților competente sau atunci când procedura penală a fost inițiată de organismele competente fără a fi necesară denunțarea la poliție.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a prezenta cererea de ajutor financiar, este necesar să anexați la aceasta o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, fie că este vorba despre o hotărâre, o hotărâre pronunțată în lipsă, o decizie de clasare a cauzei din cauza decesului inculpatului, fie despre o decizie de respingere a cauzei.

În cazul infracțiunilor de terorism, pentru acordarea ajutorului și a prestațiilor prevăzute în legislația spaniolă există fie cerința ca victimei să i se fi acordat dreptul la despăgubire în temeiul răspunderii civile pentru actele și consecințele acestora în legătură cu care se pot acorda despăgubiri în baza unei hotărâri împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, fie cerința ca, în cazul în care o astfel de hotărâre nu a fost pronunțată, să fi fost efectuată cercetarea judiciară corespunzătoare sau să fi fost inițiată procedura penală pentru urmărirea infracțiunilor.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a prezenta cererea de ajutor financiar, este necesar să anexați la aceasta o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, fie că este vorba despre o hotărâre, o hotărâre pronunțată în lipsă, o decizie de clasare a cauzei din cauza decesului autorului infracțiunii, fie despre o decizie de respingere a cauzei.

Această cerință înseamnă că, în cazul în care veți solicita ajutor financiar, este necesar să introduceți o acțiune în justiție împotriva persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii.

În cazul infracțiunilor de terorism, pentru acordarea ajutorului și a prestațiilor prevăzute în legislația spaniolă există fie cerința ca victimei să i se fi acordat dreptul la despăgubire în temeiul răspunderii civile pentru evenimentele și consecințele acestora în legătură cu care se pot acorda despăgubiri în baza unei hotărâri împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, fie cerința ca, în cazul în care o astfel de hotărâre nu a fost pronunțată, să fi fost efectuată cercetarea judiciară corespunzătoare sau să fi fost inițiată procedura penală pentru urmărirea infracțiunilor.

Prin urmare, pentru solicitarea ajutorului și a prestațiilor prevăzute în lege, este necesar să fi fost inițiată procedura penală sau cel puțin să fi fost efectuată cercetarea judiciară corespunzătoare

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat, nu este posibil să se solicite despăgubiri, din moment ce una dintre cerințe este prezentarea unei copii a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale pronunțate împotriva presupusului autor al infracțiunii și împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac. Dacă procedura penală nu s-a încheiat încă, și anume nu s-a pronunțat încă o hotărâre judecătorească de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, se poate solicita ajutor intermediar, cu condiția prezentării unor mijloace de probă care să dovedească situația financiară precară a victimei sau a beneficiarilor acesteia.

În cazul în care presupusul autor al infracțiunii nu apare în instanță, la cererea de ajutor trebuie anexată hotărârea relevantă pronunțată în absență.

Unul dintre documentele care trebuie prezentate împreună cu cererea de ajutor intermediar este un raport din partea procuraturii care precizează faptul că există dovezi prima facie că decesul, vătămarea corporală sau prejudiciul au fost cauzate printr-o faptă violentă și săvârșită cu intenție (intenționată).

În cazul infracțiunilor de terorism, ajutorul și prestațiile prevăzute în legislația spaniolă se pot solicita dacă s-a efectuat cercetarea judiciară corespunzătoare sau dacă a fost inițiată procedura penală pentru judecarea infracțiunilor în cauză.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, termenul pentru solicitarea ajutorului este, în general, de un an de la data săvârșirii infracțiunii.

În cazul infracțiunilor de terorism, termenul pentru prezentarea cererilor de despăgubire pentru vătămări corporale sau prejudicii materiale este, în general, de un an de la data la care s-a produs prejudiciul.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

(a) pentru victima infracțiunii

- Prejudiciul material

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, se acordă ajutor în caz de deces, vătămare corporală gravă sau afectare gravă a sănătății fizice sau psihice.

Vătămarea corporală gravă este considerată a fi vătămarea care afectează integritatea corporală sau sănătatea fizică ori psihică și care cauzează incapacitatea temporară sau permanentă a persoanei care a suferit această vătămare.

Vătămarea corporală sau afectarea sănătății fizice sau psihice ar trebui să fie suficient de grave pentru a se declara invaliditatea permanentă sau o situație de incapacitate temporară cu o durată mai mare de șase luni, în conformitate cu legislația spaniolă privind securitatea socială. Incapacitatea permanentă trebuie să implice cel puțin 33 % incapacitate.

În cazul infracțiunilor de terorism, ajutorul obișnuit acoperă următoarele evenimente:

 • Deces: cheltuielile pentru transportul, funeraliile, înmormântarea și/sau incinerarea persoanelor ucise în urma unui atac terorist care nu sunt acoperite de o poliță de asigurare sunt plătite beneficiarilor de către stat, până la un plafon stabilit în mod legal.

În plus, în cazurile aplicabile, beneficiarii au dreptul să primească:

 • o plată extraordinară în orice cuantum stabilit printr-o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, aferentă răspunderii civile pentru prejudiciile fizice sau psihologice generate de evenimente;
 • o plată pentru prejudicii materiale;
 • ajutor pentru tratament medical și pentru îngrijire medicală și psihosocială suplimentară;
 • ajutor educațional;
 • ajutor în legătură cu locuința;
 • ajutor extraordinar pentru situații de necesitate;
 • distincții acordate de Ordinul Regal de Recunoaștere Civilă a Victimelor Terorismului (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Vătămări corporale:

Persoanele care au suferit vătămări corporale au dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile aferente tratamentelor medicale, protezelor și intervențiilor chirurgicale care au legătură cu actul terorist, dacă necesitatea acestor cheltuieli este demonstrată și dacă nu sunt acoperite de niciun sistem de protecție socială public sau privat care se aplică persoanelor în cauză.

Se disting următoarele situații:

 • handicap grav;
 • incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională;
 • incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită;
 • incapacitate permanentă parțială: în aceste situații, se stabilește o despăgubire financiară fixă.

În plus, în cazurile aplicabile, beneficiarii au dreptul să primească:

 • o plată extraordinară în orice cuantum stabilit printr-o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, aferentă răspunderii civile pentru prejudiciile fizice sau psihologice generate de evenimente;
 • o plată pentru prejudicii materiale;
 • ajutor pentru tratament medical și pentru îngrijire medicală și psihosocială suplimentară; ajutor educațional;
 • ajutor în legătură cu locuința;
 • ajutor extraordinar pentru situații de necesitate;
 • distincții acordate de Ordinul Regal de Recunoaștere Civilă a Victimelor Terorismului (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Vătămări corporale permanente fără caracter invalidant: în acest caz, despăgubirea variază în funcție de evaluarea prejudiciului care a fost efectuată în conformitate cu sistemul instituit pentru victimele accidentelor rutiere, conform grilei rezultate din aplicarea legislației în materie de securitate socială la cuantumul despăgubirilor pentru vătămarea permanentă, mutilarea, deformarea și vătămările corporale fără caracter invalidant cauzate de un accident la locul de muncă sau de o boală profesională.

În ceea ce privește evaluarea despăgubirilor pentru efectele post-traumatice, incluzând afectările fizice, intelectuale, senzoriale și organice și afectările de ordin estetic care rezultă în urma unei vătămări și rămân după finalizarea procesului de vindecare, sistemul instituit pentru victimele accidentelor rutiere include cheltuielile pentru asistența medicală viitoare, pentru proteze, pentru recuperarea la domiciliu și în clinici de recuperare, precum și cheltuielile suportate din cauza, printre altele, a pierderii independenței personale.

Sistemul include, de asemenea, incapacitatea temporară, pe care victima o poate experimenta în perioada în care primește asistență medicală și în care se află în imposibilitatea de a-și exercita activitățile profesionale sau normale.

În mod similar, victimele terorismului afectate de vătămări corporale permanente fără caracter invalidant au dreptul, dacă este cazul, să primească:

 • o plată extraordinară în orice cuantum stabilit printr-o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, aferentă răspunderii civile pentru prejudiciile fizice sau psihologice generate de evenimente;
 • o plată pentru prejudicii materiale;
 • ajutor pentru tratament medical și pentru îngrijire medicală și psihosocială suplimentară;
 • scutirea de taxele academice;
 • ajutor în legătură cu locuința;
 • ajutor extraordinar pentru situații de necesitate;
 • distincții acordate de Ordinul Regal de Recunoaștere Civilă a Victimelor Terorismului (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Incapacitate temporară: În acest sens, victima este considerată a fi într-o situație de incapacitate temporară în perioada în care primește îngrijiri medicale și se află în imposibilitatea de a-și exercita activitățile profesionale sau normale.

În plus, în anumite cazuri, victimele au de asemenea dreptul să primească ajutorul suplimentar acordat celor afectați de un handicap permanent sau de vătămări corporale permanente fără caracter invalidant, cu excepția ajutorului educațional.

 • Răpire: despăgubirile în acest caz includ despăgubiri financiare fixe și despăgubiri pentru vătămările corporale pe care răpirea ar fi putut să vi le cauzeze.

În mod similar, beneficiarii pot fi despăgubiți pentru vătămarea corporală pe care răpirea ar fi putut să o cauzeze, alături de alte tipuri de ajutor, precum:

 • o plată extraordinară în orice cuantum stabilit printr-o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, aferentă răspunderii civile pentru prejudiciile fizice sau psihologice generate de evenimente;
 • o plată pentru prejudicii materiale;
 • ajutor pentru tratament medical și pentru îngrijire medicală și psihosocială suplimentară;
 • ajutor în legătură cu locuința;
 • ajutor extraordinar pentru situații de necesitate;
 • distincții acordate de Ordinul Regal de Recunoaștere Civilă a Victimelor Terorismului (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Prejudiciul material: acest ajutor este subsidiar față de orice alt tip de ajutor acordat de autoritățile publice sau care reiese din contractele de asigurare, din acesta scăzându-se sumele primite din sursele menționate.

Prejudiciile cauzate bunurilor aflate în proprietate publică nu pot fi despăgubite.

Beneficiarii au dreptul să primească:

Despăgubire pentru prejudicii cauzate locuințelor:

 • În cazul reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice, atunci când prin reședința obișnuită se înțelege în general clădirea care constituie reședința unei persoane sau a unei familii pentru cel puțin șase luni pe an, se pot acorda despăgubiri pentru prejudicii cauzate la nivelul structurii, al echipamentelor și al mobilierului, care trebuie înlocuite pentru a li se reda starea anterioară adecvată unei locuințe, cu excepția anumitor articole.
 • În cazul reședințelor secundare, despăgubirea acoperă 50 % din prejudiciu, până la limita aplicabilă locuințelor prevăzută de legislația relevantă.

Cazare temporară:

 • În cazul în care, în urma unui atac terorist, persoanele afectate trebuie să își părăsească temporar locuința în perioada în care se efectuează lucrări de reparație, Ministerul de Interne poate contribui la acoperirea cheltuielilor generate de cazarea temporară.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate unităților comerciale sau industriale:

 • Despăgubirea include valoarea reparațiilor necesare pentru reluarea activității în aceste unități, inclusiv a mobilierului și a echipamentelor deteriorate, în limita despăgubirii stabilite de legislația aplicabilă.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate vehiculelor:

 • Se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și pentru cele cauzate vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri.
 • Este esențial ca, în momentul producerii incidentului, polița de asigurare obligatorie pentru vehicul să fie valabilă, dacă această asigurare este prevăzută de legislația specifică.
 • Despăgubirea va include cheltuielile necesare pentru reparația vehiculului, fiind posibil să se acorde ajutor și în cazul distrugerii vehiculului.
 • Ajutor educațional: Se acordă ajutor pentru studii în cazul în care un act terorist are drept urmare vătămarea studentului, a soțului supraviețuitor, a partenerului său cu care nu era căsătorit sau a copiilor persoanei decedate ori vătămarea părinților, a fraților sau surorilor sau a tutorilor persoanei decedate, care conduce la incapacitatea acestora de a-și desfășura activitatea profesională normală, în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

Responsabilitatea pentru despăgubirea victimelor atacurilor teroriste este preluată de către stat care, în cazuri excepționale, va plăti despăgubirea relevantă pe baza răspunderii civile în caz de deces sau de vătămare fizică sau psihologică, care acoperă următoarele evenimente: deces, handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitatea permanentă parțială, vătămări corporale permanente fără caracter invalidant și răpire.

- Prejudiciul psihologic

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, dacă infracțiunea a afectat sănătatea psihică (prejudiciu psihologic) a victimei, valoarea ajutorului va acoperi cheltuielile legate de orice tratament terapeutic ales în mod liber de victimă, în limita valorii maxime specificate de legislația spaniolă.

În cazul infracțiunilor de terorism, referitor la prejudiciul psihologic, victimele atacurilor teroriste vor primi imediat și cu titlu gratuit asistența psihologică și psihiatrică necesară, care corespunde nevoilor lor de îngrijire, atât timp cât acest lucru este considerat a fi necesar din punct de vedere clinic pentru cea mai rapidă și mai eficientă recuperare a lor.

Acest ajutor se extinde la victimele directe, precum și la persoanele amenințate și la familiile lor sau la persoanele cu care acestea locuiesc împreună.

(b) Drepturile persoanelor sau a rudelor victimelor

- Prejudiciul material

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, părinții unui minor decedat ca urmare a unei infracțiuni sunt considerați a fi beneficiari, în calitate de victime indirecte.

În astfel de cazuri, ajutorul se limitează la despăgubirea pentru cheltuielile funerare pe care părinții sau tutorii copilului decedat le-au plătit efectiv, în limitele stabilite de legislația spaniolă.

Sunt considerate eligibile în scopul despăgubirii cheltuielile funerare legate de priveghi, de deplasare, de înmormântare sau de incinerare.

În cazul infracțiunilor de terorism, statul va achita cheltuielile de deplasare, cheltuielile funerare și cheltuielile de înmormântare și/sau de incinerare ale persoanelor ucise în urma unui atac terorist care nu sunt acoperite de o poliță de asigurare, până la limita prevăzută de legislația aplicabilă.

- Prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor și a persoanelor îndreptățite/despăgubirea supraviețuitorilor, dacă victima a decedat

În cazul infracțiunilor de terorism, ajutorul prevăzut pentru asistența psihologică și psihiatrică a victimelor directe ale actelor teroriste se extinde, de asemenea, la membrii familiei lor și la persoanele cu care locuiesc împreună, care pot suferi efecte psihologice rezultate din actele de terorism, care se manifestă mai târziu: aceștia au dreptul la finanțarea cheltuielilor pentru consultul psihologic, ca urmare a prescripției din partea unui medic, până la o limită stabilită pentru tratamentul individualizat.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

În general, în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, valoarea ajutorului nu poate să depășească în niciun caz despăgubirea stabilită în hotărârea judecătorească.

Valoarea ajutorului se va stabili prin aplicarea unui set de norme, cu condiția ca aceasta să nu depășească valoarea precizată în hotărârea judecătorească:

 • în caz de incapacitate temporară, după ce au trecut primele șase luni, în perioada în care persoana vătămată rămâne în stare de incapacitate, se va acorda o sumă echivalentă cu dublul valorii zilnice curente a indicatorului public al venitului cu scop multiplu [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)], alături de plățile lunare relevante efectuate în perioada respectivă.

IPREM este un indicator care este stabilit anual și utilizat pentru a stabili valoarea anumitor prestații sau pragul pentru accesul la anumite prestații, drepturi sau servicii publice.

 • În cazul vătămării corporale invalidante, suma maximă care poate fi acordată se raportează la valoarea lunară curentă a IPREM la data la care sănătatea persoanei a fost afectată de vătămarea corporală sau de boală și va depinde de gradul de invaliditate:
  • pentru incapacitate permanentă parțială: 40 de rate lunare.
  • pentru incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită: 60 de rate lunare.
  • pentru incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 90 de rate lunare.
  • pentru handicap grav: 130 de rate lunare.
 • În caz de deces, valoarea maximă a ajutorului care urmează să fie acordat este de 120 de rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data decesului.

Valoarea ajutorului acordat pentru cheltuielile funerare părinților sau tutorilor unui minor sau ai unui adult handicapat care decedează ca urmare directă a unei infracțiuni va acoperi costurile plătite efectiv până la un plafon maxim de cinci rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data decesului.

Plata valorii ajutorului acordat pentru cheltuielile de tratament terapeutic în cazul infracțiunilor sexuale care au condus la afectarea sănătății psihice a victimelor se va face în conformitate cu următoarele criterii:

 • În cazul în care cererea de ajutor se formulează înainte de începerea tratamentului, se poate conveni plata unei sume pe baza unei rate lunare egale cu IPREM. În cazul în care această sumă nu este suficientă pentru a plăti tratamentul, cheltuielile excedentare pot fi acoperite, la cererea persoanei interesate, printr-o singură plată sau prin plăți succesive până la sfârșitul tratamentului sau, dacă este cazul, până când se ajunge la valoarea maximă stabilită.
 • În cazul în care ajutorul este solicitat după începerea tratamentului, cheltuielile suportate de persoana în cauză vor fi plătite împreună cu cheltuielile viitoare efectuate în același scop, până la sfârșitul tratamentului sau, dacă este cazul, până când se ajunge la valoarea maximă stabilită.
 • Dacă, la momentul prezentării cererii, se demonstrează că tratamentul s-a încheiat, ajutorul va fi plătit într-o singură tranșă, corespunzătoare valorii cheltuielilor efectuate, până la valoarea maximă permisă. În cazul în care se poate demonstra că tratamentul trebuie reluat, iar valoarea maximă nu a fost atinsă, se va putea efectua plata noilor cheltuieli rezultate.

De asemenea, înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, poate fi acordat un ajutor intermediar, cu condiția ca situația financiară precară în care ați rămas dumneavoastră, în calitate de victimă, sau beneficiarii dumneavoastră să fi fost demonstrată. Acest ajutor poate fi acordat prin intermediul unei plăți unice sau al unor plăți periodice.

În cazul infracțiunilor de terorism:

 • În caz de deces, ajutorul va fi acordat prin intermediul unei plăți unice, în conformitate cu sumele stabilite prin lege.

În cazul cheltuielilor pentru transportul, funeraliile, înmormântarea și/sau incinerarea persoanelor ucise în urma unui atac terorist care nu sunt acoperite de o poliță de asigurare, se va efectua o plată unică, până la limita stabilită în mod legal.

 • În cazul vătămării corporale: Pentru handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită și incapacitate permanentă parțială, ajutorul se plătește sub forma unei plăți unice în conformitate cu sumele stabilite în mod legal.

În vederea despăgubirii în caz de vătămări permanente fără caracter invalidant, despăgubirea se acordă fie sub forma unei plăți unice, fie sub forma unor rate lunare, în funcție de grila stabilită.

 • Pentru incapacitate temporară, există o limită de despăgubire de 18 rate lunare.
 • Pentru răpire, în plus față de o plată unică acordată cu titlu de despăgubire pentru vătămarea corporală cauzată victimei prin actul răpirii, se plătește un ajutor pe baza numărului de zile de răpire, până la limita stabilită pentru incapacitatea permanentă parțială.
 • În cazul prejudiciului material: acest ajutor este subsidiar față de orice alt tip de ajutor acordat de autoritățile publice sau care reiese din contractele de asigurare, din acesta scăzându-se sumele primite din sursele menționate.

Prejudiciile cauzate bunurilor aflate în proprietate publică nu pot fi despăgubite.

În general, plata se efectuează sub forma unei plăți unice a sumelor prevăzute de legislația aplicabilă, cu excepția ajutorului pentru cazare temporară: acest ajutor este acordat în plăți lunare, calculându-se per zi în cazul în care cazarea este într-un hotel sau per lună în cazul în care locuința este închiriată.

Beneficiarii au dreptul să primească:

Despăgubire pentru prejudicii cauzate locuințelor:

 • În cazul reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice, atunci când prin reședința obișnuită se înțelege în general clădirea care constituie reședința unei persoane sau a unei familii pentru cel puțin șase luni pe an, se pot acorda despăgubiri pentru prejudicii cauzate la nivelul structurii, al echipamentelor și al mobilierului, care trebuie înlocuite pentru a li se reda starea anterioară adecvată unei locuințe, cu excepția anumitor articole.
 • În cazul reședințelor secundare, despăgubirea acoperă 50 % din prejudiciu, până la limita aplicabilă locuințelor prevăzută de legislația relevantă.

Cazare temporară:

 • În cazul în care, în urma unui atac terorist, persoanele afectate trebuie să își părăsească temporar locuința în perioada în care se efectuează lucrări de reparație, Ministerul de Interne poate contribui la acoperirea cheltuielilor generate de cazarea temporară.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate unităților comerciale sau industriale:

 • Despăgubirea include valoarea reparațiilor necesare pentru reluarea activității în aceste unități, inclusiv a mobilierului și a echipamentelor deteriorate, în limita despăgubirii stabilite de legislația aplicabilă.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate vehiculelor:

 • Se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și pentru cele cauzate vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri.
 • Este esențial ca, în momentul producerii incidentului, polița de asigurare obligatorie pentru vehicul să fie valabilă, dacă această asigurare este prevăzută de legislația specifică.
 • Despăgubirea va include cheltuielile necesare pentru reparația vehiculului, fiind posibil să se acorde ajutor și în cazul distrugerii vehiculului.
 • Ajutor educațional: Se acordă ajutor pentru studii în cazul în care un act terorist are drept urmare vătămarea studentului, a soțului supraviețuitor, a partenerului său cu care nu era căsătorit sau a copiilor persoanei decedate ori vătămarea părinților, a fraților sau surorilor sau a tutorilor persoanei decedate, care conduce la incapacitatea acestora de a-și desfășura activitatea profesională normală, în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

În cazurile de incapacitate temporară și de vătămări corporale invalidante cauzate de atacurile teroriste care intră în domeniul de aplicare prevăzut de legislația spaniolă se va aplica sistemul de plată în mai multe tranșe.

Pentru cazurile în care, din cauza gravității vătămărilor corporale suferite, este rezonabil să se presupună că mai târziu vor fi declarate incapacitatea permanentă totală pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitatea permanentă pentru orice activitate profesională sau un handicap grav al victimei, va fi posibil să se efectueze plata în rate, până la limita stabilită în mod legal.

În cazuri excepționale, statul își va asuma răspunderea pentru plata despăgubirilor relevante pe baza răspunderii civile în caz de deces sau de afectare fizică sau psihologică, în următoarele situații: deces, handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitate permanentă parțială, vătămări permanente fără caracter invalidant și răpire. Acest ajutor extraordinar se prezintă, în mod obișnuit, sub forma unei plăți unice, cu excepția vătămărilor permanente fără caracter invalidant și a răpirilor.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, ajutorul public poate fi refuzat sau cuantumul acestuia poate fi redus, dacă acordarea sa în mod integral sau în mod parțial ar fi inechitabilă și contrară ordinii publice în următoarele împrejurări statuate prin hotărâre judecătorească:

 • în cazul în care comportamentul beneficiarului a contribuit în mod direct sau indirect la săvârșirea infracțiunii sau la agravarea vătămării sale;
 • în cazul în care beneficiarul are legături cu autorul infracțiunii sau face parte dintr-o organizație cu activități infracționale săvârșite prin violență.

În cazul în care o persoană care a decedat în urma infracțiunii intră sub incidența unuia dintre motivele menționate mai sus pentru refuzul sau limitarea ajutorului, beneficiarii pot avea acces la ajutor pe baza calității lor de victime indirecte, dacă se confruntă cu dificultăți financiare.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, atunci când se stabilește valoarea ajutorului care urmează a fi acordat se ține cont de situația dumneavoastră financiară, întrucât se aplică următorii factori de ponderare:

 • veniturile de orice fel primite pe bază anuală de către beneficiar sau în comun de către toți beneficiarii (în cazul ajutorului de deces), în conformitate cu grila relevantă;
 • veniturile de orice fel primite pe bază anuală de către victimă la data la care vătămarea corporală sau afecțiunea i-a afectat sănătatea (ajutor pentru vătămări corporale invalidante), în conformitate cu grila relevantă.

Situația dumneavoastră financiară este, de asemenea, luată în considerare pentru a se stabili dacă dumneavoastră, în calitate de beneficiar, va aflați într-o situație de dependență financiară care poate conduce la acordarea ajutorului în cauză. În cazul în care vă aflați într-o situație financiară precară, în conformitate cu legislația relevantă, se poate acorda un ajutor intermediar înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești care încheie procedura penală și împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac.

În cazul infracțiunilor de terorism, pentru a se stabili dreptul la despăgubire în caz de deces, se ia în considerare dependența financiară de persoana decedată a beneficiarului la momentul decesului ca urmare a actului terorist, utilizându-se venitul anual de orice fel primit de acesta.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Nu.

Cum se vor calcula despăgubirile?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, valoarea ajutorului nu poate să depășească în niciun caz despăgubirea stabilită în hotărârea judecătorească. Suma exactă se stabilește aplicându-se o serie de norme:

 • În caz de incapacitate temporară, după ce au trecut primele șase luni, în perioada în care persoana vătămată rămâne în stare de incapacitate, se va acorda o sumă echivalentă cu dublul valorii zilnice curente a indicatorului public al venitului cu scop multiplu [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)], alături de plățile lunare relevante efectuate în perioada respectivă.
 • În caz de vătămare corporală invalidantă, suma maximă care poate fi acordată se raportează la valoarea lunară curentă a IPREM la data la care sănătatea persoanei a fost afectată de vătămarea corporală și va depinde de gradul de invaliditate:
  • pentru incapacitate permanentă parțială: 40 de rate lunare;
  • pentru incapacitatea permanentă pentru propria activitate profesională: 60 de rate lunare;
  • pentru incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 90 de rate lunare;
  • pentru handicap grav: 130 de rate lunare.

Pentru a se stabili valoarea ajutorului care urmează să fie primit în aceste cazuri, la sumele maxime ale fiecărui ajutor relevant se aplică în mod succesiv următorii factori de corecție:

 • veniturile de orice fel primite pe bază anuală de către victimă la data la care vătămarea corporală sau afecțiunea i-a afectat sănătatea, în conformitate cu următoarea grilă:
  • venituri mai mici decât IPREM în vigoare la acea dată: factor de corecție = 1;
  • venituri care reprezintă între 101 % și 200 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,90;
  • venituri care reprezintă între 201 % și 350 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,80;
  • venituri care reprezintă peste 350 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,70.
 • numărul de persoane care depind din punct de vedere financiar de victimă la data producerii vătămării, în conformitate cu criteriile stabilite de legislația aplicabilă, dacă acestea locuiesc cu victima și pe cheltuiala victimei, și cu condiția ca acestea să nu primească venituri de orice natură care depășesc, pe bază anuală, 150 % din IPREM anual aflat în vigoare la data producerii vătămării, în conformitate cu următoarea grilă:
  • pentru 4 sau mai multe persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 1;
  • pentru 3 persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,95;
  • pentru 2 persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,90;
  • pentru 1 persoană aflată în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,85;
  • în cazul în care nu există persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,80.
  • În caz de deces, valoarea maximă a ajutorului care urmează să fie primit este de 120 de rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data la care a survenit decesul.

Pentru a se stabili valoarea ajutorului care urmează să fie primit în acest caz, la sumele maxime ale fiecărui ajutor relevant se aplică în mod succesiv următorii factori de corecție:

 • veniturile de orice fel primite de către beneficiar sau în comun de către toți beneficiarii (în cazul în care există mai mult de un beneficiar) la data decesului victimei, conform următoarei grile:
  • venituri mai mici decât IPREM în vigoare la acea dată: factor de corecție = 1;
  • venituri care reprezintă între 101 % și 200 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,90;
  • venituri care reprezintă între 201 % și 350 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,80;
  • venituri care reprezintă peste 350 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,70.
 • numărul de persoane care, la momentul decesului victimei, depindeau din punct de vedere financiar de aceasta sau de oricare dintre beneficiari. Persoanele indicate în legislația aplicabilă vor fi luate în calcul ca beneficiari, dacă fiecare dintre acestea îndeplinesc următoarele condiții:
  • ca, la momentul la momentul decesului victimei, să fi locuit împreună cu victima sau cu oricare dintre beneficiari, pe cheltuiala victimei sau a beneficiarilor; și
  • ca acestea să nu primească venituri de orice fel care, atunci când sunt exprimate pe bază anuală, depășesc 150 % din IPREM anual în vigoare la momentul decesului victimei, în conformitate cu următoarea grilă:
   • pentru 4 sau mai multe persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 1;
   • pentru 3 persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,95;
   • pentru 2 persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,90;
   • pentru 1 persoană aflată în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,85;

Valoarea ajutorului acordat pentru cheltuielile funerare părinților sau tutorilor unui minor sau ai unui adult handicapat care decedează ca urmare directă a unei infracțiuni va acoperi costurile plătite efectiv până la un plafon maxim de cinci rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data decesului.

În cazul infracțiunilor sexuale care afectează sănătatea psihică a victimei, valoarea ajutorului va acoperi cheltuielile pentru tratamentul terapeutic liber ales de victimă, până la o limită maximă de cinci rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data emiterii raportului medico-legal care demonstrează afectarea sănătății psihice a victimei, care poate fi tratată terapeutic.

Înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, poate fi acordat un ajutor intermediar, cu condiția ca situația financiară precară în care ați rămas dumneavoastră, în calitate de victimă, sau succesorii dumneavoastră să fi fost demonstrată.

În cazul infracțiunilor de terorism:

 • În caz de deces, ajutorul va fi acordat prin intermediul unei plăți unice, în conformitate cu sumele stabilite prin lege.

Beneficiarii acestei despăgubiri vor avea dreptul la o majorare a ajutorului cu un cuantum fix echivalent cu douăzeci de plăți lunare egale cu IPREM în vigoare la data actului terorist, pentru fiecare dintre copiii sau minorii acoperiți care depindeau din punct de vedere financiar de victimă la momentul decesului.

Se consideră că o persoană depinde din punct de vedere financiar de persoana decedată dacă, la momentul decesului, aceasta se afla în totalitate sau în parte în întreținerea persoanei respective și nu a primit, pe o bază anuală, niciun fel de venit care depășește 150 % din IPREM anual în vigoare la momentul respectiv.

Se acordă de asemenea ajutor pentru acoperirea cheltuielilor de transport, a cheltuielilor funerare și a cheltuielilor de înmormântare și/sau incinerare a persoanelor care și-au pierdut viața în urma unui atac terorist și care nu sunt acoperite de o poliță de asigurare, până la limita stabilită prin lege. Cheltuielile vor fi rambursate după prezentarea facturilor relevante. Va fi necesar ca acestea să fie însoțite de polița de asigurare care acoperă aceste cheltuieli sau de o declarație autentificată prin care se declară că o astfel de asigurare nu există.

 • În cazul vătămării corporale: Pentru handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită și incapacitate permanentă parțială, ajutorul se plătește sub forma unei plăți unice în conformitate cu sumele stabilite în mod legal.

În vederea despăgubirii în caz de vătămări permanente fără caracter invalidant, despăgubirea se acordă fie sub forma unei plăți unice, fie sub forma unor rate lunare, în funcție de grila stabilită.

Beneficiarii vor avea dreptul la ajutorul acordat și la o creștere a ajutorului menționat cu un cuantum fix de 20 de plăți lunare egale cu IPREM relevant pentru fiecare dintre copii sau minorii acoperiți care depindeau din punct de vedere financiar de victimă la momentul actului terorist care a cauzat vătămarea.

 • Pentru incapacitate temporară, se va plăti o despăgubire corespunzătoare dublului IPREM relevant pentru perioada de incapacitate temporară, până la o limită de 18 rate lunare.
 • Pentru răpire, victimele vor fi despăgubite cu suma stabilită de lege în caz de răpire. În plus, cu titlu de despăgubire pentru orice vătămare corporală cauzată victimei prin răpire, se va plăti un ajutor echivalent cu triplul valorii zilnice a IPREM pentru fiecare zi de răpire, până la limita de despăgubire stabilită pentru incapacitatea permanentă parțială.
 • Prejudiciul material: acest ajutor este subsidiar față de orice alt tip de ajutor acordat de autoritățile publice sau care reiese din contractele de asigurare, din acesta scăzându-se sumele primite din sursele menționate.

Împreună, despăgubirile nu pot să depășească în niciun caz valoarea prejudiciilor cauzate.

Prejudiciile cauzate bunurilor aflate în proprietate publică nu pot fi despăgubite.

Beneficiarii au dreptul să primească:

despăgubire pentru prejudicii cauzate locuințelor:

 • În cazul reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice, se pot acorda despăgubiri pentru prejudicii cauzate la nivelul structurii, al echipamentelor și al mobilierului, care trebuie înlocuite pentru a li se reda starea anterioară adecvată unei locuințe, cu excepția anumitor articole de lux.
 • În cazul reședințelor secundare, despăgubirea acoperă 50 % din prejudiciu, până la limita aplicabilă locuințelor prevăzută de legislația relevantă.

cazare temporară:

 • În cazul în care, în urma unui atac terorist, persoanele afectate trebuie să își părăsească temporar locuința în perioada în care se efectuează lucrări de reparație, Ministerul de Interne poate contribui la acoperirea cheltuielilor generate de cazarea temporară, plătind un ajutor calculat pe o bază zilnică, în cazul în care cazarea este într-un hotel, sau pe o bază lunară, în cazul în care locuința este închiriată.

despăgubire pentru prejudiciile cauzate unităților comerciale sau industriale:

 • Despăgubirea include valoarea reparațiilor necesare pentru reluarea activității în aceste unități, inclusiv a mobilierului și a echipamentelor deteriorate, în limita despăgubirii stabilite de legislația aplicabilă.

despăgubire pentru prejudicii cauzate vehiculelor:

 • Se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și pentru cele cauzate vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri.
 • Este esențial ca, în momentul producerii incidentului, polița de asigurare obligatorie pentru vehicul să fie valabilă, dacă această asigurare este prevăzută de legislația specifică.
 • Despăgubirea va include suma sau cheltuielile necesare pentru reparații.
 • Ajutor educațional: Se acordă ajutor pentru studii în cazul în care un act terorist are drept urmare vătămarea corporală a studentului, a soțului supraviețuitor, a partenerului său cu care nu era căsătorit sau a copiilor persoanei decedate ori vătămarea corporală a părinților, a fraților sau surorilor sau a tutorilor persoanei decedate, care conduce la incapacitatea acestora de a-și desfășura activitatea profesională normală, în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

Pentru a beneficia de ajutor, nu puteți să aveți deja sau să îndepliniți condițiile legale pentru a obține calificare de același nivel sau mai mare decât studiile pentru care se solicită ajutorul.

În ceea ce privește studiile de predare a limbilor străine și studiile de bacalaureat sau cele echivalente sau de nivel superior, se vor aplica cerințele academice privind înscrierea și tematica de studiu parcursă prevăzute în legislația spaniolă cu privire la burse și ajutoare de studiu.

Cu toate acestea, pentru calculul rezultatelor academice minime necesare beneficiarilor ajutorului de studiu, Ministerul de Interne va aplica un factor de corecție de 0,60 pentru studenții cu nevoi de sprijin educațional specific care implică adaptarea programei școlare sau un timp mai lung pentru a-și urma studiile din cauza unei incapacități fizice sau psihice.

În cazuri excepționale, statul își va asuma responsabilitatea de a plăti despăgubirea relevantă pe baza răspunderii civile în caz de deces sau de vătămare fizică sau psihologică, care acoperă următoarele evenimente: deces, handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitate permanentă parțială, vătămări corporale permanente fără caracter invalidant și răpire.

Valoarea despăgubirii se stabilește după cum urmează:

 • În cazul în care s-a pronunțat o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac prin care se acordă despăgubiri în temeiul răspunderii civile, fie pentru deces, fie pentru vătămare fizică sau psihică care a condus la apariția oricăruia dintre evenimentele menționate mai sus, se va efectua o singură plată a ajutorului, în cuantumul prevăzut de lege.
 • În cazul în care hotărârea împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac nu acordă sau nu permite acordarea niciunei sume în baza răspunderii civile pentru vătămări fizice sau psihice, ajutorul se va plăti într-o singură tranșă pentru toate evenimentele, cu excepția următoarelor:
  • Vătămări corporale permanente fără caracter invalidant: în acest caz, despăgubirea variază pe baza evaluării prejudiciului care a fost efectuată în conformitate cu sistemul instituit pentru victimele accidentelor rutiere, conform grilei rezultate din aplicarea legislației în materie de securitate socială la cuantumul despăgubirilor pentru vătămarea permanentă, mutilarea, deformarea și vătămările fără caracter invalidant cauzate de un accident la locul de muncă sau de o boală profesională.
  • Răpire: se va plăți un ajutor echivalent cu triplul valorii zilnice a indicatorului public al venitului cu scop multiplu (IPREM) pentru fiecare zi de răpire, până la limita de despăgubire stabilită pentru incapacitatea permanentă parțială.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

În general, în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, valoarea ajutorului nu poate să depășească în niciun caz despăgubirea stabilită în hotărârea judecătorească.

Valoarea ajutorului se va stabili prin aplicarea unui set de norme, cu condiția ca aceasta să nu depășească valoarea precizată în hotărârea judecătorească:

 • În caz de incapacitate temporară, după ce au trecut primele șase luni, în perioada în care persoana vătămată rămâne în stare de incapacitate, se va acorda o sumă echivalentă cu dublul valorii zilnice curente a indicatorului public al venitului cu scop multiplu (IPREM), alături de plățile lunare relevante efectuate în perioada respectivă.
 • În caz de vătămare corporală invalidantă, suma maximă care poate fi acordată se raportează la valoarea lunară curentă a IPREM la data la care sănătatea persoanei a fost afectată de vătămarea corporală și va depinde de gradul de invaliditate:
  • pentru incapacitate permanentă parțială: 40 de rate lunare.
  • pentru incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită: 60 de rate lunare.
  • pentru incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 90 de rate lunare.
  • pentru handicap grav: 130 de rate lunare.
 • În caz de deces, valoarea maximă a ajutorului care urmează să fie primit este de 120 de rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data la care a survenit decesul.

Valoarea ajutorului acordat pentru cheltuielile funerare părinților sau tutorilor unui minor sau ai unui adult handicapat care decedează ca urmare directă a unei infracțiuni va acoperi costurile plătite efectiv până la un plafon maxim de cinci rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data decesului.

Plata valorii ajutorului acordat pentru cheltuielile de tratament terapeutic în cazul infracțiunilor sexuale care au condus la afectarea sănătății psihice a victimelor se va face în conformitate cu următoarele criterii:

 • În cazul în care cererea de ajutor se formulează înainte de începerea tratamentului, se poate conveni plata unei sume pe baza unei rate lunare egale cu IPREM. În cazul în care această sumă nu este suficientă pentru a plăti tratamentul, cheltuielile excedentare pot fi acoperite, la cererea persoanei interesate, printr-o singură plată sau prin plăți succesive până la sfârșitul tratamentului sau, dacă este cazul, până când se ajunge la valoarea maximă stabilită.
 • În cazul în care ajutorul este solicitat după începerea tratamentului, cheltuielile suportate de persoana în cauză vor fi plătite împreună cu cheltuielile viitoare efectuate în același scop, până la sfârșitul tratamentului sau, dacă este cazul, până când se ajunge la valoarea maximă stabilită.
 • Dacă, la momentul prezentării cererii, se demonstrează că tratamentul s-a încheiat, ajutorul va fi plătit într-o singură tranșă, corespunzătoare valorii cheltuielilor efectuate, până la valoarea maximă permisă. În cazul în care tratamentul trebuie reluat, iar valoarea maximă nu a fost atinsă, se va putea efectua plata noilor cheltuieli rezultate.

De asemenea, înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, poate fi acordat un ajutor intermediar, cu condiția ca situația financiară precară în care ați rămas dumneavoastră, în calitate de victimă, sau beneficiarii dumneavoastră să fi fost demonstrată. Acest ajutor poate fi acordat prin intermediul unei plăți unice sau al unor plăți periodice.

În cazul infracțiunilor de terorism:

 • În caz de deces, cuantumul despăgubirii va fi de 250 000 EUR, la care se va adăuga o sumă fixă echivalentă cu 20 de plăți lunare egale cu IPREM în vigoare la data actului terorist, pentru fiecare dintre copiii sau minorii acoperiți care depindeau din punct de vedere financiar de victimă la momentul decesului.

În cazul cheltuielilor pentru transportul, funeraliile, înmormântarea și/sau incinerarea persoanelor decedate în urma unui atac terorist care nu sunt acoperite de o poliță de asigurare, se va efectua o plată unică, până la limita de 6 000 EUR.

 • În cazul vătămării corporale: Pentru handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită și incapacitate permanentă parțială, ajutorul se plătește sub forma unei plăți unice în conformitate cu sumele stabilite în mod legal.
  • Handicap grav: 500 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 180 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită: 100 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă parțială: 75 000 EUR.
 • Pentru despăgubirea în caz de vătămări permanente fără caracter invalidant, despăgubirea se face fie sub forma unei plăți unice, fie în tranșe lunare, în funcție de grila prevăzută și în aceeași limită ca cea pentru incapacitate permanentă parțială (75 000 EUR).
 • Pentru incapacitate temporară, se plătește o despăgubire corespunzătoare dublului IPREM relevant pentru perioada în care victima se află în stare de incapacitate temporară, până la o limită de 18 rate lunare.
 • Pentru răpire, se va efectua o singură plată de 12 000 EUR pentru răpirea propriu-zisă, plus triplul valorii zilnice a IPREM pentru fiecare zi de răpire, până la limita pentru incapacitate permanentă parțială (75 000 EUR).
 • În cazul prejudiciului material: acest ajutor este subsidiar față de orice alt tip de ajutor acordat de autoritățile publice sau care reiese din contractele de asigurare, din acesta scăzându-se sumele primite din sursele menționate.

Prejudiciile cauzate bunurilor aflate în proprietate publică nu pot fi despăgubite.

În general, plata se efectuează sub forma unei plăți unice a sumelor prevăzute de legislația aplicabilă, cu excepția ajutorului pentru cazare temporară: acest ajutor este acordat în plăți lunare, calculându-se per zi în cazul în care cazarea este într-un hotel sau per lună în cazul în care locuința este închiriată.

Beneficiarii au dreptul să primească:

Despăgubire pentru prejudicii cauzate locuințelor:

 • În cazul reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice, atunci când prin reședința obișnuită se înțelege în general clădirea care constituie reședința unei persoane sau a unei familii pentru cel puțin șase luni pe an, se pot acorda despăgubiri pentru prejudicii cauzate la nivelul structurii, al echipamentelor și al mobilierului, care trebuie înlocuite pentru a li se reda starea anterioară adecvată unei locuințe, cu excepția anumitor articole.
 • În cazul reședințelor secundare, despăgubirea acoperă 50 % din prejudiciu, până la limita aplicabilă locuințelor prevăzută de legislația relevantă.

Cazare temporară:

 • În cazul în care, în urma unui atac terorist, persoanele afectate trebuie să își părăsească temporar locuința în perioada în care se efectuează lucrări de reparație, Ministerul de Interne poate contribui la acoperirea cheltuielilor generate de cazarea temporară.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate unităților comerciale sau industriale:

 • Despăgubirea include valoarea reparațiilor necesare pentru reluarea activității în aceste unități, inclusiv a mobilierului și a echipamentelor deteriorate, în limita despăgubirii stabilite de legislația aplicabilă.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate vehiculelor:

 • Se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și pentru cele cauzate vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri.
 • Este esențial ca, în momentul producerii incidentului, polița de asigurare obligatorie pentru vehicul să fie valabilă, dacă această asigurare este prevăzută de legislația specifică.
 • Despăgubirea va include cheltuielile necesare pentru reparația vehiculului, fiind posibil să se acorde ajutor și în cazul distrugerii vehiculului.
 • Ajutor educațional: Se acordă ajutor pentru studii în cazul în care un act terorist are drept urmare vătămarea corporală a studentului, a soțului supraviețuitor, a partenerului său cu care nu era căsătorit sau a copiilor persoanei decedate ori vătămarea corporală a părinților, a fraților sau surorilor sau a tutorilor persoanei decedate, care conduce la incapacitatea acestora de a-și desfășura activitatea profesională normală, în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

În cazurile de incapacitate temporară și de vătămări corporale invalidante cauzate de atacurile teroriste care intră în domeniul de aplicare prevăzut de legislația spaniolă se va aplica sistemul de plată în mai multe tranșe.

Pentru cazurile în care, din cauza gravității vătămărilor corporale suferite, este rezonabil să se presupună că mai târziu vor fi declarate incapacitatea permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitatea permanentă pentru orice activitate profesională sau un grad de handicap grav al victimei, va fi posibil să se efectueze plata în rate, până la limita de 18 030,36 EUR.

În cazuri excepționale, statul își va asuma răspunderea pentru plata despăgubirilor relevante pe baza răspunderii civile în caz de deces sau de afectare fizică sau psihologică, în următoarele situații: deces, handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitate permanentă parțială, vătămări permanente fără caracter invalidant și răpire.

Valoarea despăgubirii se stabilește după cum urmează:

 • În cazul în care s-a pronunțat o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac prin care se acordă despăgubiri în temeiul răspunderii civile, fie pentru deces, fie pentru vătămare fizică sau psihică care a condus la apariția oricăruia dintre evenimentele menționate mai sus, suma stabilită în hotărâre se va plăti până la următoarele limite:
  • Deces: 500 000 EUR.
  • Handicap sever: 750 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 300 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită: 200 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă parțială: 125 000 EUR.
  • Vătămare permanentă fără caracter invalidant: 100 000 EUR.
  • Răpire: 125 000 EUR.
 • În cazul în care hotărârea împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac nu acordă sau nu permite acordarea niciunei sume în baza răspunderii civile pentru vătămări fizice sau psihice, se vor plăti următoarele sume:
  • Deces: 250 000 EUR.
  • Handicap grav: 500 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 180 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită: 100 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă parțială: 75 000 EUR.
 • Vătămări corporale permanente fără caracter invalidant: în acest caz, despăgubirea variază pe baza evaluării prejudiciului care a fost efectuată în conformitate cu sistemul instituit pentru victimele accidentelor rutiere, conform grilei rezultate din aplicarea legislației în materie de securitate socială la cuantumul despăgubirilor pentru vătămarea permanentă, mutilarea, deformarea și vătămările fără invaliditate cauzate de un accident la locul de muncă sau de o boală profesională.
 • Răpire: se va plăți un ajutor echivalent cu triplul valorii zilnice a indicatorului public al venitului cu scop multiplu (IPREM) pentru fiecare zi de răpire, până la limita de despăgubire stabilită pentru incapacitatea permanentă parțială.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Nu.

Despăgubirile pentru prejudiciile pe care le-am suferit pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritatea/organismul competent?

În general, în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, a primi ajutorul reglementat prin lege nu este compatibil cu a primi despăgubirile pentru vătămarea corporală sau prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii care sunt stabilite printr-o hotărâre judecătorească.

Cu toate acestea, în cazul în care autorul infracțiunii a fost declarat în stare de faliment parțial, este posibil să se plătească în întregime sau în mod parțial ajutorul reglementat de lege; însă suma primită din ambele surse nu poate să depășească în niciun caz suma stabilită în decizia judiciară.

Prin urmare, ajutorul prevăzut de legislația spaniolă este incompatibil cu:

 • Despăgubirea financiară la care beneficiarul are dreptul din partea unui sistem de asigurări, cu excepția cazului în care cuantumul despăgubirii primite în baza unui contract de asigurare privată este mai mic decât cuantumul stabilit prin hotărâre.
 • În cazul incapacității temporare a victimei, ajutorul este incompatibil cu orice indemnizație care ar putea fi plătită pentru o astfel de incapacitate în temeiul unui sistem public de securitate socială. Se va considera că această incompatibilitate există în cazul în care ajutorul spaniol reglementat și despăgubirea sau ajutorul financiar la care beneficiarul are dreptul în temeiul unui sistem de asigurare privată acoperă aceleași riscuri și situații de necesitate.

În pofida celor de mai sus, beneficiarul unei asigurări private ar putea să primească plata ajutorului reglementat prin lege în cazul în care cuantumul despăgubirii primite în baza asigurării este mai mic decât cel stabilit în hotărârea judecătorească, însă cu condiția ca diferența care urmează să fie plătită să nu depășească grila stabilită.

În caz de vătămare corporală care conduce la incapacitatea permanentă sau la decesul victimei, primirea ajutorului va fi compatibilă cu primirea oricărei pensii publice la care beneficiarul are dreptul.

Ajutorul pentru incapacitate permanentă este incompatibil cu ajutorul pentru incapacitate temporară.

În cazul infracțiunilor de terorism, în ceea ce privește prejudiciile materiale cauzate victimelor ca urmare a acestui tip de infracțiune, despăgubirea pentru acest tip de prejudiciu va fi subsidiară celei acordate de autoritățile publice sau celei care rezultă din contractele de asigurare, și va fi diminuată cu suma primită din aceste surse.

În ceea ce privește prejudiciile cauzate vehiculelor, se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și pentru cele suferite de utilizatorii transportului rutier de persoane sau de mărfuri, cu excepția celor aflate în proprietate publică, în măsura în care la momentul producerii incidentului, polița de asigurare obligatorie pentru vehicul este valabilă, dacă obligativitatea unei astfel de asigurări este prevăzută în legislația specifică. Această despăgubire este subsidiară față de orice alt tip de despăgubire acordată de autoritățile publice sau care reiese din contractele de asigurare, din acesta scăzându-se sumele aferente unei astfel de despăgubiri.

În ceea ce privește cheltuielile pentru transportul, funeraliile, înmormântarea și/sau incinerarea persoanelor care și-au pierdut viața în urma unui atac terorist, plata se va face de către guvernul central spaniol, cu condiția ca beneficiarii să nu fie acoperiți de o poliță de asigurare, până la limita stabilită de lege. Va fi necesar ca facturile relevante să fie însoțite de polița de asigurare care acoperă aceste cheltuieli sau de o declarație autentificată prin care se declară că o astfel de asigurare nu există.

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Da.

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, se poate acorda un ajutor intermediar înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, atât timp cât se demonstrează că victima sau succesorii acesteia au fost lăsați într-o situație financiară precară. Se va considera că situația financiară a victimei sau a beneficiarilor este precară dacă, la data solicitării ajutorului, nici victima, și nici beneficiarii nu primesc venituri anuale de orice tip mai mari decât indicatorul public anual al veniturilor cu scop multiplu (IPREM) aflat în vigoare la momentul prezentării cererii.

În orice caz, pentru acordarea unui astfel de ajutor intermediar, trebuie să se demonstreze că solicitantul îndeplinește cerințele prevăzute de legislația aplicabilă pentru a avea calitatea de beneficiar al ajutorului final relevant.

În cazul infracțiunilor de terorism, Ministerul de Interne poate să plătească o sumă în avans, în limita stabilită prin lege, până la primirea ajutorului final, în situațiile în care din cauza gravității vătămărilor corporale suferite ca urmare a unui atac terorist, este rezonabil să se presupună că ulterior vor fi declarate incapacitatea permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitatea permanentă pentru orice activitate profesională sau un handicap grav al victimei.

În mod similar, în cazul în care există vătămări corporale cu caracter invalidant sau incapacitate temporară, perioadele de întrerupere a activității profesionale pot fi plătite trimestrial. Aceste sume plătite în rate vor fi echivalente cu dublul IPREM în vigoare de la data prejudiciului, raportat la zilele de incapacitate.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Da.

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență sau al infracțiunilor sexuale, dacă, după ce i s-a acordat un ajutor pentru un anumit grad de incapacitate sau de handicap, fie apare o situație mai gravă care justifică acordarea unei sume mai mari, fie intervine decesul victimei ca o consecință directă a vătămărilor corporale, va fi adecvat să se acorde un ajutor unic pentru agravarea consecințelor prejudiciabile.

Termenul în care se poate solicita ajutorul nou, prin cererea revizuirii gradului de incapacitate sau de handicap, este de un an începând de la data pronunțării hotărârii de acordare a ajutorului inițial.

În cazul infracțiunilor de terorism, deși, în mod normal, cererile trebuie să fie depuse în termen de maximum un an de la data producerii prejudiciului, în cazul în care, ca urmare directă a vătămărilor corporale suferite din cauza actului terorist, se produce o agravare a consecințelor sau decesul persoanei vătămate, va începe să curgă un nou termen cu aceeași durată pentru solicitarea diferenței corespunzătoare.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru acordarea ajutorului final pentru incapacitate temporară și vătămări invalidante, cererea formulată de victimă sau de reprezentantul său trebuie să fie întocmită utilizând formularul oficial și trebuie să includă următoarele informații și documente:

 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate către autoritatea publică;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de persoana în cauză sau cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau ajutor pentru evenimentele respective;
 • o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac (hotărâre, hotărâre pronunțată în lipsă, decizia de clasare a cauzei pe motiv de deces al infractorului sau decizia de respingere a cauzei).

În plus, întotdeauna este necesar să se anexeze următoarele documente:

 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • un certificat emis de către organismul sau agenția de administrare competentă care dovedește că persoana în cauză făcea parte dintr-un sistem public de securitate socială la data săvârșirii infracțiunii. Dacă niciunul dintre aceste documente nu este disponibil, o declarație a persoanei în cauză va fi de ajuns: aceasta va fi verificată ulterior de organul de cercetare.

În cazul în care cererea pentru acordarea ajutorului este formulată pentru incapacitate temporară și persoana în cauză era acoperită de un sistem public de securitate socială, certificatul prezentat trebuie să demonstreze și faptul că nu a fost acordat niciun drept la prestație socială pentru incapacitatea respectivă.

 • În cazul în care cererea de ajutor pentru vătămări invalidante este formulată de victime directe care sunt acoperite de oricare dintre schemele care alcătuiesc sistemul de securitate socială, cu excepția schemei speciale pentru funcționarii publici civili și militari (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), este necesar să se prezinte decizia cu privire la clasificarea acestor vătămări emisă de Directorul Direcției Provinciale a Institutului Național de Securitate Socială (Instituto Nacional de la Seguridad Social); în cazul în care o astfel de decizie nu a fost încă emisă, solicitantul trebuie să prezinte o declarație că s-a inițiat procedura corespunzătoare de constatare a incapacității.

Pentru acordarea ajutorului final în cazul în care a survenit decesul, cererea întocmită pe baza formularului oficial de victima indirectă sau de reprezentantul acesteia trebuie să conțină următoarele informații și documente:

 • documente justificative ale decesului și ale calității de beneficiar sau de victimă indirectă;
 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate către autoritatea publică;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de persoana în cauză sau cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau ajutor pentru evenimentele respective;
 • o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac (hotărâre, hotărâre pronunțată în lipsă, decizia de clasare a cauzei pe motiv de deces al infractorului sau decizia de respingere a cauzei).

În plus, întotdeauna este necesar să se anexeze următoarele documente:

 • în cazul în care victima (beneficiarul în calitate de victimă indirectă) este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • un certificat de deces al victimei directe a infracțiunii, precum și următoarele documente în funcție de legătura beneficiarului cu persoana decedată;
  • în cazul în care soțul supraviețuitor al persoanei decedate nu era divorțat sau separat în mod legal: un certificat complet de înregistrare a căsătoriei eliberat de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor după data decesului victimei;
  • în cazul în care solicitantul este persoana care locuia împreună cu persoana decedată, conform dispozițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, acesta trebuie să prezinte un certificat care să ateste domiciliul comun (certificado de convivencia en domicilio común).

Pentru a demonstra concubinajul permanent cu regim echivalent cu cel al soților, este recomandabil să se prezinte un certificat eliberat de către registrul relevant al partenerilor aflați într-o relație înregistrată (Registro de parejas de hecho).

 • În cazul în care solicitantul este persoana care locuia împreună cu persoana decedată, conform dispozițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, acesta trebuie să prezinte un certificat care să ateste domiciliul comun (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Copiii persoanei decedate: trebuie prezentate certificatele relevante de înregistrare a nașterii emise de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor.

Pentru a-și demonstra filiația, copiii soțului care nu era separat legal sau ai persoanei care locuia împreună cu persoana decedată în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă trebuie să furnizeze certificatele relevante de înregistrare a nașterii emise de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor.

În mod similar, aceștia trebuie să demonstreze că părintele lor a fost căsătorit sau a locuit împreună cu persoana decedată, cu excepția cazului în care situația respectivă a fost deja demonstrată în cererea de ajutor formulată de părintele lor.

În plus, atât copiii persoanei decedate, cât și cei ai soțului care nu era separat legal sau cei ai persoanei care locuia împreună cu persoana decedată trebuie să dovedească faptul că erau dependenți din punct de vedere financiar de persoana decedată pe baza următoarelor documente:

 • un certificat de coabitare emis de consiliul local;
 • o declarație de venit de orice fel primit în cursul celor douăsprezece luni imediat anterioare datei decesului victimei;
 • o copie a declarației privind impozitul pe venit pentru exercițiul financiar în cursul căruia a avut loc decesul victimei sau, în lipsa acesteia, declarația pentru exercițiul financiar imediat anterior. În cazul în care aceste declarații nu au fost întocmite, trebuie prezentat un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală [(Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)].
 • Părinții persoanei decedate: trebuie să își demonstreze paternitatea printr-un certificat de înregistrare a nașterii fiului sau a fiicei care a decedat. În plus, pentru a exista certitudinea că nu mai sunt și alți eventuali beneficiari care ar putea avea prioritate în accesarea ajutorului, aceștia trebuie să dea o declarație cu privire la starea civilă a fiului sau a fiicei lor la data decesului, precum și cu privire la aspectul dacă au cunoștință despre orice altă persoană care ar putea avea calitatea de beneficiar în temeiul legii aplicabile.

Pentru acordarea ajutorului final corespunzător cheltuielilor funerare, cererea întocmită utilizând formularul oficial de către părinții sau tutorii unui minor sau ai unui adult fără capacitate de exercițiu ori de reprezentanții acestora trebuie să conțină următoarele informații și documente:

 • documente justificative ale decesului și ale calității de beneficiar sau de victimă indirectă;
 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate către autoritatea publică;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de persoana în cauză sau cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau ajutor pentru evenimentele respective;
 • o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac (hotărâre, hotărâre pronunțată în lipsă, decizia de clasare a cauzei pe motiv de deces al infractorului sau decizia de respingere a cauzei).

În plus, întotdeauna este necesar să se anexeze următoarele documente:

 • certificatul de deces al minorului sau al adultului fără capacitate de exercițiu;
 • pentru a-și demonstra calitatea de succesori, certificatul de înregistrare a nașterii minorului sau a adultului incapabil, în cazul în care cererea este formulată de părinți, sau o un înscris oficial care să ateste tutela, în cazul în care cererea este formulată de tutore;
 • în cazul în care persoana decedată era un adult lipsit de capacitate de exercițiu, actul juridic prin care se declară lipsa capacității sau, după caz, certificatul care atestă măsura în care adultul respectiv era lipsit de capacitate de exercițiu;
 • o copie a documentului național de identitate pentru părinți sau tutori sau, în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care atestă cetățenia lor;
 • documente justificative privind cheltuielile aferente priveghiului, transportului, înmormântării sau incinerării.

Pentru acordarea ajutorului final pentru cheltuielile aferente tratamentului terapeutic ulterior infracțiunilor sexuale, cererea victimei sau a reprezentantului acesteia trebuie să fie întocmită utilizând formularul oficial și trebuie să includă următoarele informații și documente:

 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate către autoritatea publică;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de persoana în cauză sau cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau ajutor pentru evenimentele respective;
 • o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac (hotărâre, hotărâre pronunțată în lipsă, decizia de clasare a cauzei pe motiv de deces al infractorului sau decizia de respingere a cauzei).

În plus, întotdeauna este necesar să se anexeze următoarele documente:

 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • o declarație din partea victimei cu privire la aspectul dacă a început tratamentul terapeutic și, dacă este cazul, prezentarea documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. Dacă tratamentul nu s-a terminat, acest lucru trebuie să fie declarat.

Pentru acordarea ajutorului intermediar pentru incapacitate temporară și vătămări corporale invalidante, cererea victimei sau a reprezentantului acesteia trebuie să fie întocmită utilizând formularul oficial și trebuie să includă următoarele informații și documente:

 • clasificarea vătămărilor corporale sau a prejudiciului adus sănătății, efectuată de organismul competent și potrivit procedurii prevăzute în legislația relevantă;
 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență sale ale unei infracțiuni sexuale săvârșite cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate autorității competente sau că procedura penală pentru aceste evenimente a fost pornită din oficiu de către autoritatea competentă;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de solicitant, cu privire la cererile care sunt în curs de soluționare și cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau de ajutor pentru evenimentele respective;
 • o solicitare de emitere a unui raport din partea procurorului care să precizeze faptul că există dovezi prima facie pentru a se considera că vătămările corporale au fost cauzate printr-o acțiune violentă și săvârșită cu intenție (intenționată);
 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • o declarație privind veniturile de orice natură primite de solicitant în cursul anului imediat anterior datei la care a fost formulată cererea, precum și un exemplar al declarației privind impozitul pe venit pentru ultimul exercițiu financiar sau, în cazul în care o astfel de declarație nu a fost depusă, un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (AEAT).

Pentru acordarea ajutorului intermediar în cazul în care a survenit decesul, cererea întocmită pe baza formularului oficial de către victimă sau de către reprezentantul acesteia trebuie să conțină următoarele informații și documente:

 • documente justificative ale decesului și ale calității de beneficiar ca victimă indirectă; Trebuie să se prezinte un certificat de deces al victimei directe a infracțiunii, precum și următoarele documente, în funcție de legătura succesorului cu persoana decedată:
  • în cazul în care soțul supraviețuitor al persoanei decedate nu era divorțat sau separat în mod legal: un certificat complet de înregistrare a căsătoriei eliberat de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor după data decesului victimei;

În mod specific pentru acest tip de ajutor, o declarație privind veniturile de orice natură primite de solicitant în cursul anului imediat anterior datei la care a fost formulată cererea, precum și un exemplar al declarației privind impozitul pe venit pentru ultimul exercițiu financiar sau, în cazul în care o astfel de declarație nu a fost depusă, un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (AEAT).

 • În cazul în care solicitantul este persoana care locuia împreună cu persoana decedată, conform dispozițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, acesta trebuie să prezinte un certificat care să ateste domiciliul comun.

Pentru a demonstra concubinajul permanent cu regim echivalent cu cel al soților, este recomandabil să se prezinte un certificat eliberat de către registrul relevant al partenerilor aflați într-o relație înregistrată (Registro de parejas de hecho).

În mod specific pentru acest tip de ajutor, o declarație privind veniturile de orice natură primite de solicitant în cursul anului imediat anterior datei la care a fost formulată cererea, precum și un exemplar al declarației privind impozitul pe venit pentru ultimul exercițiu financiar sau, în cazul în care o astfel de declarație nu a fost depusă, un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (AEAT).

 • În cazul în care solicitantul este persoana care locuia împreună cu persoana decedată, conform dispozițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, acesta trebuie să prezinte un certificat care să ateste domiciliul comun.
 • Copiii persoanei decedate: trebuie prezentate certificatele relevante de înregistrare a nașterii emise de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor.

Pentru a-și demonstra filiația, copiii soțului care nu era separat legal sau ai persoanei care locuia împreună cu persoana decedată în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă trebuie să furnizeze certificatele relevante de înregistrare a nașterii emise de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor. În mod similar, aceștia trebuie să demonstreze că părintele lor a fost căsătorit sau a locuit împreună cu persoana decedată, cu excepția cazului în care situația respectivă a fost deja demonstrată în cererea de ajutor formulată de părintele lor.

În plus, atât copiii persoanei decedate, cât și cei ai soțului care nu era separat legal sau cei ai persoanei care locuia împreună cu persoana decedată trebuie să dovedească faptul că erau dependenți din punct de vedere financiar de persoana decedată pe baza următoarelor documente:

 • un certificat de coabitare emis de consiliul local;
 • o declarație de venit de orice fel primit în cursul celor douăsprezece luni imediat anterioare datei decesului victimei;
 • o copie a declarației privind impozitul pe venit pentru exercițiul financiar în cursul căruia a avut loc decesul victimei sau, în lipsa acesteia, declarația pentru exercițiul financiar imediat anterior. În cazul în care aceste declarații nu au fost întocmite, trebuie prezentat un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală [(Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)];
 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență sale ale unei infracțiuni sexuale săvârșite cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate autorității competente sau că procedura penală pentru aceste evenimente a fost pornită din oficiu de către autoritatea competentă;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de solicitant, cu privire la cererile care sunt în curs de soluționare și cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau de ajutor pentru evenimentele respective;
 • o solicitare de emitere a unui raport din partea procurorului care să precizeze faptul că există dovezi prima facie pentru a se considera că vătămările corporale au fost cauzate printr-o acțiune violentă și săvârșită cu intenție (intenționată);
 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;

Pentru acordarea ajutorului intermediar în cazul în care a survenit decesul, cererea întocmită pe baza formularului oficial de către victimă sau de către reprezentantul acesteia trebuie să conțină următoarele informații și documente:

 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență sale ale unei infracțiuni sexuale săvârșite cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate autorității competente sau că procedura penală pentru aceste evenimente a fost pornită din oficiu de către autoritatea competentă;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de solicitant, cu privire la cererile care sunt în curs de soluționare și cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau de ajutor pentru evenimentele respective;
 • o solicitare de emitere a unui raport din partea procurorului care să precizeze faptul că există dovezi prima facie pentru a se considera că vătămările corporale au fost cauzate printr-o acțiune violentă și săvârșită cu intenție (intenționată);
 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • certificatul de deces al minorului sau al adultului fără capacitate de exercițiu;
 • pentru a-și demonstra calitatea de succesori, certificatul de înregistrare a nașterii minorului sau a adultului incapabil, în cazul în care cererea este formulată de părinți, sau o un înscris oficial care să motiveze tutela, în cazul în care cererea este formulată de tutore;
 • în cazul în care persoana decedată era un adult lipsit de capacitate de exercițiu, actul juridic prin care se declară lipsa capacității sau, după caz, certificatul care atestă măsura în care adultul respectiv era lipsit de capacitate de exercițiu;
 • o declarație privind veniturile de orice natură primite de părinți sau de tutori în cursul anului imediat anterior datei la care a fost formulată cererea, precum și un exemplar al declarației privind impozitul pe venit pentru ultimul exercițiu financiar sau, în cazul în care o astfel de declarație nu a fost depusă, un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (AEAT);
 • documente justificative privind cheltuielile aferente priveghiului, transportului, înmormântării sau incinerării.

Pentru acordarea ajutorului intermediar pentru cheltuielile aferente tratamentului terapeutic în cazul infracțiunilor sexuale, cererea victimei sau a reprezentantului acesteia trebuie să fie întocmită utilizând formularul oficial și trebuie să includă următoarele informații și documente:

 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență sale ale unei infracțiuni sexuale săvârșite cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate autorității competente sau că procedura penală pentru aceste evenimente a fost pornită din oficiu de către autoritatea competentă;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de solicitant, cu privire la cererile care sunt în curs de soluționare și cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau de ajutor pentru evenimentele respective;
 • o solicitare de emitere a unui raport din partea procurorului care să precizeze faptul că există dovezi prima facie pentru a se considera că vătămările corporale au fost cauzate printr-o acțiune violentă și săvârșită cu intenție (intenționată);
 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • o declarație din partea victimei cu privire la aspectul dacă a început tratamentul terapeutic și, dacă este cazul, prezentarea documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. Dacă tratamentul nu s-a terminat, acest lucru trebuie să fie declarat.
 • o declarație privind veniturile de orice natură primite de persoana în cauză în cursul anului imediat anterior datei la care a fost formulată cererea, precum și un exemplar al declarației privind impozitul pe venit pentru ultimul exercițiu financiar sau, în cazul în care o astfel de declarație nu a fost depusă, un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (AEAT).

În cazul infracțiunilor de terorism, procedura de acordare a diferitelor tipuri de ajutor stabilit prin lege se inițiază prin prezentarea unei cereri întocmite pe formularul oficial de către persoana în cauză sau de către reprezentantul său, care trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • documente care conțin dovezi cu privire la situația persoanei afectate sau, dacă este cazul, gradul de rudenie cu victima;
  • hotărârea împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac prin care se constată dreptul de a fi despăgubit pentru evenimentele și prejudiciul în cauză, care intră în sfera de aplicare a legislației spaniole;
  • în cazul în care nu s-a pronunțat încă o hotărâre, însă a fost efectuată procedura judiciară corespunzătoare sau a început procedura penală pentru urmărirea a infracțiunilor, orice înscris probatoriu admis în mod legal care atestă statutul de victimă sau de beneficiar, prejudiciul suferit, precum și natura evenimentelor care au cauzat prejudiciul respectiv;
  • orice decizie administrativă prealabilă;
  • certificatul de deces, în cazul în care victima a decedat;
  • o fotocopie a livretului de familie (Libro de familia);
  • rapoarte sau declarații ale poliției;
  • rapoarte clinice sau psihologice;
 • în cazul în care se solicită cazare temporară:
  • un raport întocmit de poliție sau un certificat eliberat de poliție sau de Guardia Civil prin care se constată că prejudiciile invocate au avut loc în timpul sau ca urmare a unui atac terorist (în cazul în care cauza prejudiciului nu este înregistrată în evidențele administrației);
  • în cazul în care solicitantul este proprietar: un act de proprietate, un contract de vânzare-cumpărare sau un certificat emis de cartea funciară sau cea mai recentă chitanță care atestă plata impozitului pe bunuri imobile (Impuesto de Bienes Inmuebles) sau o declarație din partea președintelui Asociației de locatari din care solicitantul face parte;
  • în cazul în care solicitantul este chiriaș: contractul de închiriere sau o chitanță care atestă plata ultimei chirii sau o chitanță pentru apă, electricitate sau telefonie pe numele chiriașului;
  • în cazul în care solicitantul nu este nici proprietar, nici chiriaș: un document care dovedește capacitatea sa juridică de a efectua sau de a furniza reparația;
  • în cazul în care privește locuința lor obișnuită și adresa în cauză nu apare în documentul de identitate național (DIN) al solicitantului: un certificat de înmatriculare sau o declarație de impozit pe venit pe care apare reședința fiscală sau o declarație a președintelui Asociației de locatari prin care se atestă faptul că solicitantul este locatarul obișnuit al casei;
 • în cazul în care se solicită despăgubiri pentru prejudiciile aduse unui vehicul:
  • un raport întocmit de poliție sau un certificat eliberat de poliție sau de Guardia Civil prin care se constată că prejudiciile invocate au avut loc în timpul sau ca urmare a unui atac terorist (în cazul în care cauza prejudiciului nu este înregistrată în evidențele administrației);
  • certificatul de înmatriculare a vehiculului, pe numele solicitantului;
  • dovada că, la momentul atacului, era în vigoare o poliță de asigurare, cu o precizare privind tipul și riscurile acoperite;
  • în cazul în care s-au efectuat reparațiile necesare, o factură care să dovedească costul reparării prejudiciului cauzat prin atacul terorist;
 • în cazul în care se solicită ajutor pentru studii, trebuie să se anexeze documente justificative care prezintă în detaliu creditele pentru care s-a înscris studentul în cauză și performanțele sale școlare.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, soluționarea cererilor și luarea deciziilor cu privire la ajutorul public prevăzut în lege intră în responsabilitatea Direcției Generale pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice.

În cazul infracțiunilor de terorism, procesul de luare a deciziilor cu privire la acordarea sau refuzul ajutorului prevăzut de lege este în responsabilitatea Ministerului de Interne.

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, cererile de ajutor sunt transmise pe formularul oficial Direcției Generale pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice la următoarea adresă:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) - 28020 Madrid.

Pentru a primi asistență în prezentarea și transmiterea cererilor de ajutor, solicitanții pot apela la Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor relevante, unde vor primi informații cu privire la orice asistență financiară pentru care se pot califica și cu privire la diferitele proceduri aplicabile.

Aceste birouri se găsesc în toate comunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe.

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând acest link.

În cazul infracțiunilor de terorism, cererile de ajutor sunt transmise pe formularul oficial la Direcția Generală pentru Sprijinul Victimelor Terorismului din cadrul Ministerului de Interne, la următoarea adresă:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Biroul de sprijin și de informare a victimelor terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale pune la dispoziție informații generale cu privire la ajutorul financiar care poate fi acordat victimelor terorismului. Acest birou se găsește la următoarea adresă:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numărul de telefon de contact: + 34 91 400 74 02

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, după finalizarea tuturor cercetărilor și înainte de redactarea proiectului de decizie privind acordarea sau refuzul ajutorului solicitat, solicitantului i se va acorda o audiere, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru a i se permite să prezinte argumentele relevante.

În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită în Spania și solicitantul de ajutor își are reședința obișnuită în alt stat membru al Uniunii Europene, atunci când cererea de ajutor se face prin intermediul autorității responsabile cu asistența a statului membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice, în calitate de autoritate de decizie, poate obține cooperarea autorității responsabile cu asistența relevante în vederea desfășurării procedurii aferente audierii solicitantului sau a oricărei alte persoane pe care o consideră necesară.

Pentru desfășurarea audierii, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice poate solicita autorității responsabile cu asistența din statul membru în care solicitantul își are reședința obișnuită să furnizeze tot ceea ce este necesar pentru ca organul care examinează acordarea sau refuzul acordării ajutorului să poată organiza audierea în mod direct, prin telefon sau prin videoconferință, dacă solicitantul este de acord cu acest lucru. În plus, autoritatea responsabilă cu asistența care realizează audierea trebuie să transmită Direcției Generale pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice un raport al audierii efectuate.

În cazul infracțiunilor de terorism, se aplică aceleași reguli ca și în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale atunci când infracțiunea a fost săvârșită în Spania și solicitantul de ajutor își are reședința obișnuită în alt stat membru al Uniunii Europene. În cazul în care cererea de ajutor se face prin intermediul autorității responsabile cu asistența a statului membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, responsabilitatea de a desfășura activitatea descrisă mai sus în legătură cu audierea revine Ministerului de Interne, prin intermediul Direcției Generale de Sprijin al Victimelor Terorismului, ca autoritate de decizie.

Cât timp durează (aproximativ) să primesc decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, termenul pentru solicitarea ajutorului este, în general, de un an de la data săvârșirii infracțiunii.

Termenele pentru emiterea unei decizii de acordare sau de refuz al ajutorului, fie final, fie provizoriu, sunt după cum urmează:

 • pentru vătămări corporale invalidante, agravarea vătămărilor corporale produse inițial sau deces: 6 luni;
 • pentru incapacitate temporară: 4 luni;
 • pentru costurile tratamentului terapeutic ulterior infracțiunilor sexuale și pentru cheltuieli funerare: 2 luni.

Se poate înțelege că cererile au fost respinse în cazul în care nu a fost emisă în mod expres nicio decizie până la scurgerea termenului de emitere a unei decizii explicite.

În cazul infracțiunilor de terorism, în general, cererile trebuie să fie prezentate în termen de un an de la data producerii prejudiciului sau din momentul în care a existat un diagnostic care demonstrează un raport de cauzalitate între consecință și actul terorist. În cazul ajutorului pentru studii, termenul este de trei luni de la înscrierea la curs.

Termenul pentru adoptarea și comunicarea deciziei relevante este de 12 luni, cu excepția ajutorului pentru studii, când aceasta este de 6 luni, înțelegându-se că cererea a fost admisă în cazul în care termenele s-au scurs fără emiterea unei decizii explicite.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, solicitanții pot contesta deciziile adoptate de Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice cu privire la ajutorul stabilit prin lege în termen de o lună de la data notificării. În cazul în care decizia nu este atacat în acest termen, singura opțiune este aceea de a introduce o cale extraordinară de atac în fața ministerului relevant.

Calea de atac poate fi introdusă în fața Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice sau în fața Comisiei Naționale de Ajutor și Asistență a Victimelor Infracțiunilor Săvârșite prin Violență (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Comisia Națională este organismul competent să decidă cu privire la căile de atac formulate împotriva deciziilor adoptate de Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice cu privire la ajutoarele acordate de legislația aplicabilă.

În cazul în care, după formularea căii de atac, se scurge un termen de trei luni fără a se fi ajuns la un acord al Comisiei Naționale, se poate considera că respectiva cale de atac a fost respinsă, în acest moment fiind posibil să se introducă o cale de atac administrativă.

În cazul infracțiunilor de terorism, deciziile emise de Ministerul de Interne cu privire la procedurile administrative de solicitare a diferitelor tipuri de ajutor pot fi atacate la nivel intern sau pot fi contestate în mod direct în cadrul sistemului judiciar administrativ.

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a primi asistență în prezentarea și transmiterea cererilor de ajutor, solicitanții pot apela la Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor relevante, unde vor primi informații cu privire la asistența financiară pentru care se pot califica și cu privire la diferitele proceduri de solicitare a acesteia.

Aceste birouri se găsesc în toate comunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe.

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând acest link.

Formularele specifice pentru solicitarea ajutorului sunt disponibile la următorul link.

În cazul infracțiunilor de terorism, cererile de ajutor sunt transmise pe formularul oficial la Direcția Generală pentru Sprijinul Victimelor Terorismului din cadrul Ministerului de Interne, la următoarea adresă:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Formularele specifice pentru solicitarea ajutorului sunt disponibile la următorul link.

Biroul de sprijin și de informare a victimelor terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale pune la dispoziție informații generale cu privire la ajutorul financiar care poate fi acordat victimelor terorismului. Acest birou se găsește la următoarea adresă:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numărul de telefon de contact: + 34 91 400 74 02

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale formularele sau modelele pentru diferitele tipuri de ajutor sunt disponibile la următorul link.

Puteți verifica adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor, care vă vor oferi informații cu privire la ajutorul financiar pentru care vă puteți califica și diferitele proceduri pe care trebuie parcurse pentru a formula această solicitare, la următorul link.

În cazul infracțiunilor de terorism, puteți consulta site-ul web al Ministerului de Interne pentru informații cu privire la ajutorul disponibil.

Biroul de sprijin și de informare a victimelor terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale pune la dispoziție informații generale cu privire la ajutorul financiar care poate fi acordat victimelor terorismului.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, victimele pot solicita asistență juridică gratuită în conformitate cu cerințele și cu procedura prevăzute în legislația aplicabilă.

În special, în conformitate cu legislația spaniolă, victimele violenței de gen au dreptul de a beneficia de consiliere juridică gratuită imediat înainte de depunerea plângerii, precum și de apărare și de reprezentare gratuită din partea unui avocat, care este de asemenea reprezentant în cadrul tuturor procedurilor și al procedurilor administrative care rezultă în mod direct sau indirect din actele de violență suferite.

În aceste situații, ar trebui ca apărarea victimei să fie preluată de către o singură echipă juridică, cu condiția ca aceasta să garanteze în mod corespunzător dreptul la apărare al victimei. Acest drept se aplică, de asemenea, succesorilor în cazul în care victima a decedat, în măsura în care aceștia nu au fost implicați în faptele de violență.

În cazul infracțiunilor de terorism, victimele terorismului recunoscute de legislația spaniolă au dreptul la asistență juridică în toate procedurile judiciare și procedurile administrative care decurg din actul terorist care a condus la statutul lor de victimă, indiferent de resursele lor financiare, în conformitate cu legislația privind asistența juridică gratuită în vigoare în Spania.

În orice caz, asistența juridică gratuită imediată este garantată pentru toate victimele terorismului care solicită acest lucru. Dreptul la asistență juridică se va pierde dacă ulterior nu se acordă statutul de victimă, dacă se pronunță o hotărâre de achitare împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac sau dacă în cauză nu se ia nicio măsură suplimentară, fără obligația de rambursare a cheltuielilor aferente oricăror beneficii acordate cu titlu gratuit până la momentul respectiv.

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a primi asistență în prezentarea și transmiterea cererilor de ajutor, solicitanții pot apela la Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor relevante, unde vor primi informații cu privire la asistența financiară pentru care se pot califica și cu privire la diferitele proceduri de solicitare a acesteia.

Aceste birouri se găsesc în toate comunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe.

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând acest link.

Biroul de sprijin și de informare a victimelor terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale pune la dispoziție informații generale cu privire la ajutorul financiar care poate fi acordat victimelor terorismului. Acest birou se găsește la următoarea adresă:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numărul de telefon de contact: + 34 91 400 74 02

Ultima actualizare: 02/12/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.