Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Podľa zákona o odškodňovaní obetí (Verbrechensopfergesetz - VOG), BGBl. č. 288/1972, sú odškodnené osoby, u ktorých sa predpokladá, že utrpeli ublíženie na tele alebo poškodenie zdravia následkom protiprávneho a úmyselného konania, ktoré sa v čase rozhodovania trestá trestom odňatia slobody na dobu viac ako šesť mesiacov.

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Za protiprávne a úmyselné konanie, ktoré sa trestá trestom odňatia slobody na dobu viac ako šesť mesiacov, ktoré má za následok ublíženie na tele alebo poškodenie zdravia.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá neprežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno. Vzťahuje sa na členov rodiny, ktorých výživné bol zosnulý povinný zabezpečovať podľa občianskeho práva (deti, manžel/manželka).

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Áno, pokiaľ bola obeť veľmi ťažko zranená. Ďalej sa musí následkom trestnej činnosti u člena rodiny (deti, rodičia, manžel/manželka, súrodenci) prejaviť šok so psychickým poškodením s klinickým významom.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnou príslušníčkou/štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno. Trestný čin musí byť spáchaný po 30.6.2005 v Rakúsku. Zvyčajne sa vyžaduje právoplatný pobyt v čase činu.

Môžem získať odškodnenie z tejto krajiny, ak mám v tejto krajine bydlisko alebo jej štátnu príslušnosť, hoci bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Mohol by som požadovať odškodnenie v tejto krajine, a nie v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Podľa zákona o odškodňovaní obetí sú rakúski štátni príslušníci a občania EÚ (pokiaľ existoval obvyklý pobyt pred činom v Rakúsku) v zásade subsidiárne oprávnení požadovať odškodnenie aj v prípade ujmy v zahraničí.

Podľa čl. 2 smernice 2004/80/ES Rady vyplatí odškodnenie príslušný orgán členského štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

Musím trestný čin najskôr oznámiť na polícii, aby som mohol žiadať odškodnenie?

Obeť a pozostalí sú povinní zapojiť sa do objasňovania činu a pátrania po páchateľovi, v opačnom prípade by mohlo ísť o dôvod vylúčenia.

Musím pred podaním žiadosti počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania?

Nie.

Musím najskôr páchateľa trestného činu, pokiaľ bol zistený, zažalovať o odškodnenie?

Nie.

Mám nárok na odškodnenie aj vtedy, ak páchateľ trestného činu nebol zistený alebo odsúdený? Ak áno, aké dôkazy musím priložiť k svojej žiadosti?

Nie je potrebné, aby bol páchateľ známy a odsúdený. Postačuje, ak sa predpokladá, že trestný čin bol spáchaný.

Musím pri svojej žiadosti o odškodnenie dodržať určitú lehotu?

O väčšinu plnení musí byť požiadané do 3 rokov po spáchaní trestného činu, aby bola pomoc spätne poskytnutá. Ak je žiadosť podaná neskôr, pomoc prislúcha od mesiaca, ktorý nasleduje po podaní žiadosti.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Ako pomoc sú stanovené:

1. náhrada ušlého zárobku alebo výživného;

2. liečebná starostlivosť
a) lekárska pomoc,
b) medikamenty,
c) liečebné pomôcky,
d) ústavná starostlivosť,
e) zubné ošetrenie,
f) opatrenia na posilnenie zdravia (§ 155 všeobecného zákona o sociálnom poistení - ASVG, BGBl. č. 189/1955);

2a. náhrada nákladov v prípade krízovej intervencie prostredníctvom klinického psychológa a lekárskeho psychológa alebo psychoterapeuta;

3. ortopedická starostlivosť
a) vybavenie protézami, ortopedickými a inými pomôckami, ich opätovné vyhotovenie a obnovenie,
b) náhrada nákladov na zmeny úžitkových predmetov, ako aj na inštaláciu sanitárneho vybavenia pre osoby s postihnutím,
c) príplatky k nákladom na vybavenie viacstopými motorovými vozidlami pre osoby s postihnutím,
d) pomoc pri nákupe viacstopých motorových vozidiel,
e) nevyhnutné náklady na cestovanie a prepravu;

4. lekárska rehabilitácia
a) ubytovanie v nemocničných zariadeniach, ktoré slúžia prevažne na rehabilitáciu,
b) lekárska pomoc, medikamenty a liečebné pomôcky, ak sú tieto plnenia nevyhnuté v bezprostrednom spojení alebo súvislosti s opatreniami uvádzanými v písm. a),
c) potrebné cestovné a prepravné náklady;

5. profesijná rehabilitácia
a) profesijné vzdelanie na opätovné získanie alebo zvýšenie pracovnej schopnosti,
b) vzdelanie pre nové povolanie,
c) príspevky a pôžičky (§ 198 ods. 3 ASVG 1955);

6. sociálna rehabilitácia
a) príplatok s nákladom na dosiahnutie vodičského oprávnenia, ak na základe postihnutia používanie verejných dopravných prostriedkov už neprichádza do úvahy,
b) dočasný príspevok (§ 306 ASVG 1955);

7. príplatky na starostlivosť, príplatky pre slepcov;

8. náhrada pohrebných nákladov;

9. doplnkové plnenie vypočítané na základe príjmu;

10. paušálne odškodnenie za bolestné.

Je odškodnenie poskytované vo forme jednorazovej platby alebo mesačných čiastkových platieb?

To je rôzne.

Existujú mesačné plnenia (náhrada ušlého zárobku/výživného; doplnkové plnenie vypočítané na základe príjmu; príplatky na starostlivosť, príplatky pre slepcov) a jednorazové platby (ako napr. náhrada pohrebných nákladov, paušálne odškodnenie za bolestné).

Akým spôsobom by mohlo moje správanie sa pri trestnom čine, moje záznamy v registri trestov a moja nespolupráca počas konania o odškodnení ovplyvniť moje šance na odškodnenie a/alebo výšku odškodnenia?

V zákone o odškodňovaní obetí sú stanovené dôvody, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z pomoci (napr. hrubé nedbanlivostné správanie, účasť na ruvačke).

Akým spôsobom môže mať moja finančná situácia vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Pre väčšinu plnení nie sú finančné pomery významné. Ušlý zárobok a ušlé výživné sa meria podľa občianskoprávnych kritérií a závisí od príjmu.

Mohli by mať iné kritériá vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Nie.

Ako sa vypočíta odškodnenie?

Uskutočňuje sa posúdenie individuálneho prípadu, bežné odškodnenie náhrady ušlého zárobku a výživného sa meria podľa občianskoprávnych kritérií.

Existuje minimálna a/alebo maximálna suma?

Pre odškodnenie neexistuje žiadna minimálne suma.

Pri jednotlivých plneniach sú stanovené hranice príjmu resp. fixné sumy.

Musím sumu uviesť vo formulári žiadosti? Ak áno, kde nájdem pokyny pre výpočet odškodnenia alebo iné aspekty?

Nie. Stanovenie výšky škody prináleží orgánu - obeť však musí na konaní spolupracovať a poskytnúť potrebné informácie.

Odpočítava sa odškodnenie za rovnaké vzniknuté škody z iných zdrojov (z poistenia zamestnávateľom alebo zo súkromného poistenia) od odškodnenia zo strany orgánu/štátu?

Štátne plnenia (ako podpora v nezamestnanosti) a plnenia sociálneho poistenia (invalidný dôchodok atď.) musia byť zohľadnené a znižujú náhradu ušlého zárobku podľa zákona o odškodňovaní obetí.

Môžem dostať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Áno. Predpokladom je naliehavá finančná potreba. Musí byť pravdepodobné, že nárok je odôvodnený.

Môžem získať doplňujúce alebo dodatočné odškodnenie po rozhodnutí vo veci samej (po tom, čo sa napr. zmenili okolnosti alebo sa zhoršil zdravotný stav atď.)?

Áno.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

V zásade sa pri podávaní žiadosti o príslušné plnenia vyžadujú napr. nasledujúce podklady:

  • plná moc/dôkaz oprávnenia k zastupovaniu alebo príbuzenského vzťahu s obeťou
  • úmrtný list obete
  • kópia policajného spisu
  • kópia rozsudku
  • lekárske správy alebo posudok
  • faktúry z nemocnice
  • faktúry za iné výdavky (starostlivosť, pohreb)
  • doklad o príjme (plat, sociálna podpora, pomoc)
  • doklad o plneniach iných úradov (sociálne poistenie, súkromné poistenie) alebo potvrdenia, že neexistuje nárok iných úradov
  • výpis z registra trestov žiadateľa

Podklady si vyžiada aj samotný orgán.

Sú s podaním a spracovaním žiadosti spojené administratívne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kam musím svoju žiadosť zaslať (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Musím byť prítomný počas konania a/alebo keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Spolupráca na konaní (posúdenie znalcom, zodpovedanie otázok atď.) sa môže vyžadovať, iná účasť sa zvyčajne nevyžaduje.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Dĺžka trvania závisí od požadovaného plnenia, vo väčšine prípadov je rozhodnutie vydané do pár mesiacov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Je možné podať sťažnosť na rozhodnutie Servisu ministerstva sociálnych vecí (Sozialministeriumservice) na spolkovom ústavnom súde (okrem toho je možné sa obrátiť na ústavný súdny dvor a správny súdny dvor).

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Žiadosť je možné podať neformálne (bez formulára). Informácie poskytuje Servis ministerstva sociálnych vecí a nájsť ich je možné aj na jeho domovskej stránke (spolu s príslušnými formulármi).

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová stránka, ktoré môžem využiť?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Servis ministerstva sociálnych vecí poskytuje právne informácie. Advokáta nie je možné poskytnúť resp. financovať.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Áno. Napríklad organizácia na podporu obetiam Weisser Ring.

Posledná aktualizácia: 19/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.