Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Pokiaľ ide o obete terorizmu, môžete si pozrieť obsah uvedený v dolnej časti tejto stránky tu.

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov môže poskytnúť finančnú pomoc obetiam (a blízkym príbuzným týchto obetí) úmyselného násilného činu spáchaného na belgickom území.

Pokiaľ ide o obete terorizmu, pozrite si osobitné ustanovenia.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

Druhy ujmy, ktoré komisia zohľadňuje, sa líšia v závislosti od kategórií dotknutých obetí:

A. Priame obete – osoby, ktoré utrpeli fyzickú a/alebo psychickú ujmu vyplývajúcu priamo z úmyselného násilného činu v Belgicku.

V súvislosti s priamymi obeťami môže komisia zohľadniť:

 • dočasnú a trvalú neschopnosť/invaliditu,
 • nemajetkovú ujmu,
 • stratu príjmu,
 • estetickú ujmu,
 • stratu rokov školskej dochádzky (školské neúspechy),
 • náklady na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania (vrátane procesnej náhrady škody) do výšky maximálne 6 000 EUR,
 • vecné náklady (maximálne 1 250 EUR).

B. Nepriame obete – dedičia do druhého stupňa a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá zahynula v dôsledku úmyselného násilného činu.

V súvislosti s touto kategóriou obetí môže komisia zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • náklady na pohreb (maximálne do výšky 6 000 EUR na úmrtie),
 • trovy konania,
 • stratu alimentov pre blízkych príbuzných, ktorí finančne záviseli od obete pred jej úmrtím,
 • stratu rokov školskej dochádzky.

C. Nepriame obete – dedičia do druhého stupňa príbuzenstva a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá bola ťažko zranená v dôsledku úmyselného násilného činu.

V súvislosti s touto kategóriou obetí môže komisia zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, finančná pomoc je možná pre blízkych príbuzných (dedičov) do druhého stupňa a pre príbuzných do druhého stupňa obete, ktorá zahynula priamo v dôsledku úmyselného násilného činu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Áno, finančná pomoc je možná pre blízkych príbuzných (dedičov) do druhého stupňa a pre príbuzných do druhého stupňa obete, ktorá nezahynula, ale bola ťažko zranená priamo v dôsledku úmyselného násilného činu.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno. Finančnú pomoc komisie je možné získať nezávisle od štátnej príslušnosti alebo od legálneho/nelegálneho postavenia na belgickom území.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, komisia v súvislosti s finančnou pomocou obetiam úmyselných násilných činov môže zasiahnuť len v prípade udalostí, ktoré sa stali na belgickom území.

Existuje len jedna výnimka: v prípade teroristických činov spáchaných v zahraničí, ktoré si vyžiadali obete belgickej štátnej príslušnosti alebo obete s obvyklým pobytom v Belgicku (pozri oddiel „obete terorizmu“).

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno, je potrebné podať trestné oznámenie na polícii. Zákonom z 1. augusta 1985, ktorým sa upravuje zásah komisie pre finančnú pomoc, sa okrem iného vyžaduje, aby ste si uplatnili nárok na náhradu škody v trestnom konaní.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

V prípade hlavnej finančnej pomoci sa o finančnú pomoc štátu môže požiadať až na konci súdneho konania a na základe konečného súdneho rozhodnutia vydaného súdmi a tribunálmi.

Za určitých podmienok je však možné udeliť naliehavú pomoc pred koncom súdneho konania.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Áno. Obeť si musí voči páchateľovi uplatniť nárok na náhradu škody v trestnom konaní, ak bola potvrdená jeho totožnosť, keďže zásah komisie je alternatívnou formou náhrady škody a udeľuje sa ako posledná možnosť.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Ak na konci súdneho konania nebola zistená totožnosť páchateľa alebo ak bol prípad uzavretý bez ďalšieho konania, pretože nebola zistená totožnosť páchateľa, obeť môže požiadať komisiu o finančnú pomoc. V takomto prípade musí obeť podať aspoň oficiálne trestné oznámenie (na polícii alebo na prokuratúre).

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť o hlavnú pomoc je potrebné podať v lehote 3 rokov od konečného súdneho rozhodnutia vydaného v tejto veci alebo do 3 rokov od rozhodnutia o uzavretí bez ďalšieho konania z dôvodu nezistenia totožnosti páchateľa.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

V súvislosti s priamymi obeťami môže komisia zohľadniť:

 • dočasnú a trvalú neschopnosť/invaliditu,
 • nemajetkovú ujmu,
 • stratu príjmu,
 • estetickú ujmu,
 • stratu rokov školskej dochádzky (školské neúspechy),
 • náklady na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania (vrátane procesnej náhrady škody) do výšky maximálne 6 000 EUR,
 • vecné náklady (maximálne 1 250 EUR).

Pre nepriame obete – dedičia do druhého stupňa a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá zomrela v dôsledku úmyselného násilného činu.

Komisia môže zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • náklady na pohreb (maximálne do výšky 6 000 EUR na úmrtie),
 • trovy konania,
 • stratu alimentov pre blízkych príbuzných, ktorí finančne záviseli od obete pred jej úmrtím,
 • stratu rokov školskej dochádzky.

Pre nepriame obete – dedičia do druhého stupňa príbuzenstva a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá bola ťažko zranená v dôsledku úmyselného násilného činu.

 • Komisia môže zohľadniť:
 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania,

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Finančná pomoc komisie je jednorazová, ide o jednu platbu.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Komisia môže zobrať do úvahy správanie priamej obete úmyselného násilného činu v čase tohto činu, ako aj skutočnosť, že táto obeť prispela k svojej ujme.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Finančná situácia sa nezohľadňuje.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov berie do úvahy odškodnenie uhradené páchateľom a prípadné zásahy organizácií vzájomného prospechu alebo poisťovní (zásada subsidiarity).

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Komisia, ktorá je správnym súdom, udeľuje finančnú pomoc na spravodlivom základe.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Minimálna výška: 500 EUR.

Maximálna výška hlavnej pomoci (a celkovej pomoci): 125 000 EUR.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Nie je to povinné.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, zásah komisie je založený na zásade subsidiarity. Zohľadňuje sa preto výška odškodnenia vyplateného poisťovňami (a takisto páchateľom).

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

V skutočnosti je možná naliehavá pomoc, aj keď nebolo v danej veci vydané žiadne súdne rozhodnutie. Komisia môže podľa svojej judikatúry udeliť naliehavú pomoc len pre náklady na zdravotnú starostlivosť (minimálne 500 EUR), ktoré má uhradiť obeť (po zásahu poisťovní alebo po odmietnutí zásahu poisťovní).

Naliehavá pomoc je obmedzená na sumu 30 000 EUR.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Je možné požiadať o dodatočnú (finančnú) pomoc v prípade zhoršenia ujmy do 10 rokov nasledujúcich po udelení hlavnej pomoci s výnimkou prípadu, keď obeť už získala maximálnu výšku pomoci od belgického štátu (125 000 EUR). Obeť musí dokázať (podrobné podporné zdravotné dokumenty) zhoršenie svojej ujmy.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • stanovený formulár žiadosti (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl)
 • kópiu oficiálneho trestného oznámenia a podrobný opis činu,
 • kópiu žiadosti o náhradu škody v trestnom konaní,
 • kópiu všetkých rozsudkov vydaných vo veci,
 • kópiu zdravotných správ opisujúcich fyzické a/alebo psychické následky vyplývajúce z činu, kópiu dokladov o nákladoch na zdravotnú starostlivosť/vecných nákladoch/súdnych trovách, ktoré nie sú kryté poistením,
 • doklady o strate príjmu,
 • v prípade úmrtia kópiu úmrtného listu,
 • pre blízkych príbuzných obete úradné osvedčenie o zložení domácnosti vydané matrikou,
 • doklady o nákladoch na pohreb (v prípade úmrtia priamej obete),
 • dôkaz o školskom neúspechu,
 • doklady o odškodnení uhradenom páchateľom alebo doklad o platobnej neschopnosti páchateľa,
 • doklady o platbách poisťovní.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

KOMISIA PRE FINANČNÚ POMOC OBETIAM ÚMYSELNÝCH NÁSILNÝCH ČINOV A DOBROVOĽNÝM ZÁCHRANÁROM (FEDERÁLNA VEREJNÁ SLUŽBA PRE SPRAVODLIVOSŤ).

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosti (pozostávajúce z formulára žiadosti a podporných dokumentov) musia byť odoslané v dvoch vyhotoveniach poštou na (poštovú adresu):

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie. Keď sa rozhoduje o žiadosti, účasť na pojednávaniach komisie nie je povinná.

Ako dlho trvá (približne), kým príslušný orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

V prípade hlavnej pomoci približne 18 mesiacov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu komisie neexistuje odvolanie. Je možné podať len žalobu o neplatnosť na Belgickej štátnej rade.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Na webovom sídle komisie alebo telefonicky.

Existuje nejaká špeciálna telefónna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov a dobrovoľným záchranárom

Tel.: +32 2 542 7207, +32 2 542 7208, +32 2 542 7244

E-mail: commission.victimes@just.fgov.be

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od advokáta) pri podávaní žiadosti?

Nie prostredníctvom komisie.

Môžete požiadať o právnu pomoc (za určitých podmienok) na advokátskej komore súdneho obvodu, kde bol čin spáchaný alebo kde má obeť bydlisko.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Existujú služby pomoci obetiam, ktoré môžu pomôcť obetiam pri podávaní žiadosti o finančnú pomoc na komisiu pre finančnú pomoc.

Pomoc obetiam závisí od obcí a regiónov v Belgicku.

Viac informácií (najmä o rôznych službách oprávnených poskytovať pomoc) nájdete na:

Federácia Wallonie-Bruxelles: http://www.victimes.cfwb.be/

Flámsko: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Pre obete terorizmu:

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov môže udeliť finančnú pomoc obetiam (a blízkym príbuzným týchto obetí) teroristického činu. Riadenie vecí obetí terorizmu zabezpečuje odbor boja proti terorizmu pri Komisii pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

Druhy ujmy, ktoré komisia zohľadňuje, sa líšia v závislosti od kategórií dotknutých obetí:

A. Priame obete: osoby, ktoré utrpeli fyzickú a/alebo psychickú ujmu vyplývajúcu priamo z úmyselného násilného činu v Belgicku.

V súvislosti s priamymi obeťami môže komisia zohľadniť:

 • dočasnú a trvalú neschopnosť/invaliditu,
 • nemajetkovú ujmu,
 • stratu príjmu,
 • estetickú ujmu,
 • stratu rokov školskej dochádzky (školské neúspechy),
 • náklady na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania (vrátane procesnej náhrady škody) do výšky maximálne 6 000 EUR,
 • vecné náklady (maximálne 1 250 EUR).

B. Nepriame obete – dedičia do druhého stupňa a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá zahynula v dôsledku úmyselného násilného činu.

V súvislosti s touto kategóriou obetí môže komisia zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • náklady na pohreb (maximálne do výšky 6 000 EUR na úmrtie),
 • trovy konania,
 • stratu alimentov pre blízkych príbuzných, ktorí finančne záviseli od obete pred jej úmrtím,
 • stratu rokov školskej dochádzky.

c. Nepriame obete – dedičia do druhého stupňa príbuzenstva a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá bola ťažko zranená v dôsledku úmyselného násilného činu.

V súvislosti s touto kategóriou obetí môže komisia zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania,

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, finančná pomoc je možná pre blízkych príbuzných (dedičov) do druhého stupňa a pre príbuzných do druhého stupňa obete, ktorá zahynula priamo v dôsledku teroristického činu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Áno, finančná pomoc je možná pre blízkych príbuzných (dedičov) do druhého stupňa a pre príbuzných do druhého stupňa obete, ktorá nezahynula, ale bola ťažko zranená priamo v dôsledku teroristického činu.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno. Finančnú pomoc komisie je možné získať nezávisle od štátnej príslušnosti alebo od legálneho/nelegálneho postavenia na belgickom území.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov – Odbor boja proti terorizmu – môže udeliť finančnú pomoc v prípade teroristických činov spáchaných v zahraničí, ktoré si vyžiadali obete belgickej štátnej príslušnosti alebo obete s obvyklým pobytom v Belgicku. Je však potrebné, aby tieto činy uznala ako teroristické činy belgická federálna vláda v kráľovskom dekréte.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Nie, ale je v záujme obete alebo jej blízkych príbuzných prihlásiť sa ako obeť (teroristického činu) na polícii alebo na federálnej prokuratúre.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Áno. Finančná pomoc Komisie pre obete teroristických činov je nezávislá od súdneho konania.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť o finančnú pomoc predložená Komisii z dôvodu teroristického činu musí byť podaná do 3 rokov nasledujúcich po nadobudnutí platnosti kráľovského dekrétu o uznaní tohto činu za teroristický čin.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

V súvislosti s priamymi obeťami môže komisia zohľadniť:

 • dočasnú a trvalú neschopnosť/invaliditu,
 • nemajetkovú ujmu,
 • stratu príjmu,
 • estetickú ujmu,
 • stratu rokov školskej dochádzky (školské neúspechy),
 • náklady na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania (vrátane procesnej náhrady škody) do výšky maximálne 6 000 EUR,
 • vecné náklady (maximálne 1 250 EUR).

Pre nepriame obete – dedičia do druhého stupňa a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá zomrela v dôsledku úmyselného násilného činu.

Komisia môže zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • náklady na pohreb (maximálne do výšky 6 000 EUR na úmrtie),
 • trovy konania,
 • stratu alimentov pre blízkych príbuzných, ktorí finančne záviseli od obete pred jej úmrtím,
 • stratu rokov školskej dochádzky.

Pre nepriame obete – dedičia do druhého stupňa príbuzenstva a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá bola ťažko zranená v dôsledku úmyselného násilného činu.

Komisia môže zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania,

Je potrebné poznamenať, že postup udeľovania finančnej pomoci obetiam terorizmu sa v roku 2018 zmení.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Finančná pomoc komisie je jednorazová, ide o jednu platbu, aj keď obeť môže získať preddavok pomoci a finančnú pomoc.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Komisia môže zobrať do úvahy správanie priamej obete úmyselného násilného činu v čase tohto činu, ako aj skutočnosť, že táto obeť prispela k svojej ujme.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Finančná situácia sa nezohľadňuje.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov berie do úvahy odškodnenie uhradené páchateľom a prípadné zásahy organizácií vzájomného prospechu alebo poisťovní (zásada subsidiarity).

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Komisia, ktorá je správnym súdom, udeľuje finančnú pomoc na spravodlivom základe.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Minimálna výška: 500 EUR
Maximálna výška preddavku pomoci: 30 000 EUR
Maximálna výška hlavnej pomoci (a celkovej pomoci): 125 000 EUR.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Nie je to povinné.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, zásah komisie je založený na zásade subsidiarity. Zohľadňuje sa preto výška odškodnenia vyplateného poisťovňami (a takisto páchateľom).

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavok pre obete terorizmu je v skutočnosti možný. Pre obete terorizmu, ktoré sú hospitalizované, a pre blízkych príbuzných obete, ktorá zahynula v dôsledku teroristického činu, je možná naliehavá pomoc.

Naliehavá pomoc je obmedzená na sumu 30 000 EUR.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Je možné požiadať o dodatočnú (finančnú) pomoc v prípade zhoršenia ujmy do 10 rokov nasledujúcich po udelení hlavnej pomoci s výnimkou prípadu, keď obeť už získala maximálnu výšku pomoci od belgického štátu (125 000 EUR). Obeť musí dokázať (podrobné podporné zdravotné dokumenty) zhoršenie svojej ujmy.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • Osobitný formulár žiadosti pre obete terorizmu (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl alebo en Word (67 Kb) en),
 • kópiu oficiálneho trestného oznámenia a podrobný opis činu,
 • kópiu zdravotných správ opisujúcich fyzické a/alebo psychické následky vyplývajúce z činu,
 • kópiu dokladov o nákladoch na zdravotnú starostlivosť/vecných nákladov/trov konania, ktoré nie sú kryté poistením,
 • doklady o strate príjmu,
 • v prípade úmrtia kópiu úmrtného listu,
 • pre blízkych príbuzných obete úradné osvedčenie o zložení domácnosti vydané matrikou,
 • doklady o nákladoch na pohreb (v prípade úmrtia priamej obete),
 • dôkaz o školskom neúspechu,
 • doklady o platbách poisťovní.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

KOMISIA PRE FINANČNÚ POMOC OBETIAM ÚMYSELNÝCH NÁSILNÝCH ČINOV A DOBROVOĽNÝM ZÁCHRANÁROM (ODBOR BOJA PROTI TERORIZMU).

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosti (spolu s formulárom žiadosti a podpornými dokumentmi) možno zaslať e-mailom alebo poštou na:

Poštová adresa:
Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mailová adresa: terrorvictims@just.fgov.be

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie. Keď sa rozhoduje o žiadosti, účasť na pojednávaniach komisie nie je povinná.

Ako dlho trvá (približne), kým príslušný orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Rozhodnutie o preddavku bude vydané v lehote 4 až 6 týždňov od podania žiadosti, ak je žiadosť kompletná.

Pokiaľ ide o hlavnú pomoc, komisia preskúma žiadosť až po uhradení platby poisťovňou a s prihliadnutím na trvalé následky obetí.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu komisie neexistuje odvolanie. Je možné podať len žalobu o neplatnosť na Belgickej štátnej rade.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov – Odbor boja proti terorizmu
E-mailová adresa: terrorvictims@just.fgov.be

Existuje nejaká špeciálna telefónna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov – Odbor boja proti terorizmu
E-mailová adresa: terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od advokáta) pri podávaní žiadosti?

Nie.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Existujú služby pomoci obetiam, ktoré môžu pomôcť obetiam pri podávaní žiadosti o finančnú pomoc na komisiu pre finančnú pomoc.

Pomoc obetiam závisí od obcí a regiónov v Belgicku.

Viac informácií (najmä o rôznych službách oprávnených poskytovať pomoc) nájdete na:

Federácia Wallonie-Bruxelles: http://www.victimes.cfwb.be/

Flámsko: https://www.slachtofferzorg.be/

Posledná aktualizácia: 14/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.