Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

V Bulharskej republike môžete získať náhradu škody od štátu za majetkovú škodu, ktorú ste utrpeli ako priamy následok nasledujúcich trestných činov:

 • terorizmus; vražda; pokus o vraždu, úmyselné ťažké ublíženie na zdraví; sexuálne zneužívanie; znásilnenie; obchodovanie s ľuďmi,
 • trestné činy spáchané na príkaz organizovanej zločineckej skupiny alebo na základe jej rozhodnutia,
 • ďalšie násilné úmyselné trestné činy, ktorých následky vyplývajúce z podstaty trestného činu spôsobili smrť alebo ťažké ublíženie na zdraví.

Za aký druh zranenia môžem získať náhradu škody?

Pozri odpoveď na prvú otázku.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

V prípade obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu, sa právo na náhradu škody priznáva potomkom obete alebo jej partnerovi/druhovi.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Nie, nie je to možné. Potomkovia obete alebo jej partner/druh môžu získať náhradu škody len v prípade, ak obeť zahynula v dôsledku trestného činu.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Cudzí štátni príslušníci môžu získať náhradu škody v prípadoch stanovených v medzinárodnej dohode, ktorej zmluvnou stranou je Bulharská republika.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, nie je to možné. Náhradu škody vypláca príslušný orgán členského štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno, je to potrebné. Ak obeť nenahlásila trestný čin príslušným orgánom, náhradu škody nie je možné poskytnúť s výnimkou prípadu, ak obeť trestný čin nenahlásila z oprávnených dôvodov.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno, je to potrebné. Obete trestných činov sú oprávnené uplatňovať si nárok na náhradu škody až po ukončení trestného konania, keď súdne orgány prijmú konečné rozhodnutie; konkrétne ide o tieto prípady:

 • odsúdenie vrátane pojednávaní v neprítomnosti žalovaného,
 • dohoda o mimosúdnom urovnaní,
 • rozhodnutie prokuratúry alebo príslušného súdu o ukončení trestného konania s výnimkou prípadov ukončených z dôvodov uvedených v článku 24 ods. 1 pododsekoch 1, 7, 8a a 9 Trestného poriadku (Nakazatelno-protsesualen kodeks),
 • rozhodnutie prokuratúry alebo príslušného súdu o zastavení trestného konania, lebo nebola potvrdená totožnosť páchateľa.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Takáto požiadavka nie je stanovená, náhrada škody sa však neposkytne, ak bola obeti poskytnutá náhrada škody iným spôsobom.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatňovať nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Pozri odpoveď na otázku: Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Žiadosti o náhradu škody sa musia predložiť najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa príslušné rozhodnutie súdneho orgánu stalo právoplatným.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa spoločne a nerozdielne vzťahuje na majetkovú škodu utrpenú ako priamy následok trestného činu vrátane:

 • nákladov na zdravotnú starostlivosť, okrem nákladov hradených z rozpočtu Národnej zdravotnej poisťovne,
 • ušlého zárobku,
 • právnych nákladov,
 • ušlých prostriedkov na živobytie,
 • nákladov na pohreb,
 • ďalších majetkových škôd.

Obete musia predložiť príslušné dokumenty preukazujúce všetky majetkové škody, za ktoré sa uplatňuje nárok na náhradu škody.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Obete trestných činov majú nárok na náhradu škody od štátu vo forme jednorazovej platby.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa neposkytne v týchto prípadoch:

 • obeť bola odsúdená za trestný čin uvedený v odpovedi na prvú otázku v prebehu piatich rokov predchádzajúcich predloženiu žiadosti o náhradu škody,
 • trestný čin bol spáchaný počas extrémneho emočného rozrušenia, ktoré bolo spôsobené nezákonným konaním obete, pričom toto konanie malo alebo mohlo mať závažné dôsledky na páchateľa alebo páchateľových príbuzných,
 • trestný čin bol spáchaný tak, že boli prekročené hranice primeranej sebaobrany,
 • ak obeť prispela k výsledku trestného konania, výška náhrady škody, ktorá by inak bola splatná, sa zníži.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Všetky obete trestných činov majú rovnaké práva. Finančná situácia obete nemá vplyv na uplatňovanie nároku na náhradu škody od štátu.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Štát poskytne náhradu škody za trestné činy spáchané po 30. júni 2005, ktoré patria do kategórií uvedených v odpovedi na prvú otázku.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Obete musia predložiť príslušné dokumenty preukazujúce všetky majetkové škody, za ktoré sa uplatňuje nárok na náhradu škody.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú možno priznať?

Náhrada škody vyplácaná štátom je hotovostná suma, ktorá nesmie prekročiť 10 000 BGN. Keď sa náhrada škody priznáva ako výživné na závislé osoby vo veku do 18 rokov, ktoré sú potomkami osoby, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu, výška náhrady škody pre jednu závislú osobu nesmie prevýšiť 10 000 BGN.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Áno. Obeť musí v žiadosti o náhradu škody uviesť požadovanú výšku náhrady škody a majetkovú škodu.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška z výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí orgán/subjekt?

Áno.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, nie je to možné.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, nie je to možné.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

 • Kópiu rozhodnutia príslušného súdneho orgánu a jeho odôvodnenie v prípade odsúdenia,
 • výpis z registra trestov, ak dotknutá osoba nie je bulharským štátnym príslušníkom,
 • kópiu dokladu totožnosti,
 • potvrdenie o súčasnom domicile osoby, ktorá má nárok na náhradu škody v Bulharsku,
 • dokument o právnom zastupovaní, poručníctve alebo alebo správcovstve,
 • osvedčenie o dedičstve, ak osoba, ktorá má nárok na náhradu škody, je dieťaťom, rodičom alebo manželom(-kou) obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu,
 • osvedčené kópie dokumentov dokladujúcich výdavky, ako sú náklady na zdravotnú staroslivosť (okrem nákladov hradených Národnou zdravotnou poisťovňou), náklady na pohreb atď.,
 • doklad potvrdzujúci výšku príjmu obete plynúceho z pracovnoprávnych vzťahov alebo rovnocenných dohôd počas obdobia šiestich mesiacov predchádzajúcich dňu spáchania trestného činu,
 • súdny výkaz výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti so súdnym konaním,
 • dokumenty preukazujúce ďalšie majetkové škody,
 • vyhlásenie, že obeť nedostala inú náhradu škody za majetkovú škodu utrpenú v dôsledku trestného činu.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov patriaca pod Ministerstvo spravodlivosti Bulharskej republiky.

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI BULHARSKEJ REPUBLIKY

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulharská republika

Web: https://www.compensation.bg.

Vyžaduje sa moja účasť na konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Nie, osobná účasť sa nevyžaduje.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o nároku na náhradu škody?

Preskúmanie žiadosti o náhradu škody sa vykoná do jedného mesiaca od dátumu jej prijatia. V prípade potreby možno túto lehotu predĺžiť až na tri mesiace.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiam Národnej rady pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov sa nemožno odvolať.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

Štandardný formulár žiadosti o náhradu škody možno získať prostredníctvom Národnej rady pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov, prostredníctvom oblastných guvernérov, vyšetrovateľov a organizácií na podporu obetí. Elektronický formulár žiadosti o náhradu škody je k dispozícii na webovom sídle národnej rady: https://www.compensation.bg.

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Potrebné informácie sú k dispozícii na webovom sídle Národnej rady pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov: https://www.compensation.bg.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave na uplatnenie nároku?

Organizácie na podporu obetí poskytujú praktickú pomoc obetiam trestných činov vrátane pomoci pri podávaní žiadosti o náhradu škody.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Áno. Bulharské združenie organizácií na podporu obetí.

Tel. +359 2 981 9300.

Posledná aktualizácia: 25/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.