Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

O odškodnenie môžete požiadať, ak ste obeťou úmyselného násilného trestného činu spáchaného na chorvátskom území, ktorý mal za následok vážne ublíženie na tele, vážnu ujmu na zdraví alebo smrť.

Násilný trestný čin je:

 1. Akýkoľvek trestný čin, ktorý bol spáchaný úmyselne a s použitím sily alebo pri ktorom bola narušená sexuálna integrita druhej osoby.
 2. Akýkoľvek trestný čin predstavujúci ohrozenie života a majetku v dôsledku činnosti, ktorá sa všeobecne považuje za nebezpečnú alebo pri ktorej sa použil nástroj, ktorý spôsobil úmrtie, vážne ublíženie na tele alebo vážnu ujmu na zdraví jednej alebo viacerých osôb, a akýkoľvek trestný čin, ktorý sa zároveň podľa trestného zákona považuje za závažnú formu závažného úmyselného trestného činu.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

 • Vo všeobecnosti neexistuje nijaké odškodnenie za zranenia. Na získanie odškodnenia musí mať násilný trestný čin za následok vážne ublíženie na tele, vážnu ujmu na zdraví alebo smrť.
 • Priame obete majú nárok na náhradu ušlého zárobku až do výšky 35 000 HRK, ak bol spáchaný násilný trestný čin, ktorý mal za následok vážne ublíženie na tele alebo vážnu ujmu na zdraví, a ak je možné preukázať, že tento čin viedol k strate zárobku, za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné podmienky zákona.
 • Priame obete majú nárok na náhradu výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ak bol spáchaný násilný trestný čin, ktorý mal za následok vážne ublíženie na tele alebo vážnu ujmu na zdraví, a ak je možné preukázať, že v jeho dôsledku vznikli výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré obeť musela sama zaplatiť, za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné podmienky zákona. Náhradu výdavkov na zdravotnú starostlivosť možno požadovať až do výšky prahovej hodnoty pre zdravotnú starostlivosť stanovenej v nariadeniach o povinnom zdravotnom poistení v Chorvátskej republike za predpokladu, že tieto výdavky sa uznávajú iba vtedy, keď priama obeť nemá nárok na náhradu nákladov a výdavkov na základe zdravotného poistenia.
 • Nepriame obete majú nárok na odškodnenie z dôvodu straty zákonného výživného, ak priama obeť zomrela na následky násilného trestného činu a ak je možné preukázať, že nepriama obeť prišla o svoje zákonné výživné, za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné podmienky zákona. Ak má nepriama obeť nárok na dávky z povinného dôchodkového poistenia, stráca nárok na odškodnenie z dôvodu straty zákonného výživného. Odškodnenie z dôvodu straty zákonného výživného možno priznať až do výšky 70 000 HRK pre všetky nepriame obete spolu.
 • Osoby, ktoré hradili výdavky na pohreb zosnulého, ktorý bol priamou obeťou úmyselného násilného trestného činu, majú nárok na náhradu výdavkov na pohreb, ak je možné preukázať, že tieto výdavky zaplatili, za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné podmienky zákona. Výdavky na pohreb možno uznať až do výšky 5 000 HRK.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

 • ÁNO, príbuzní alebo závislé osoby zosnulých obetí trestných činov môžu dostať odškodnenie z dôvodu straty zákonného výživného a majú nárok na náhradu štandardných nákladov na pohreb.
 • V zákone sa títo príbuzní alebo rodinní príslušníci označujú ako „nepriame obete“. Príbuzní alebo rodinní príslušníci (t. j. podľa zákona nepriame obete) sú: manželia, partneri, deti, rodičia, osvojenci, osvojitelia, nevlastné matky, nevlastní otcovia, nevlastné deti a partneri rovnakého pohlavia, s ktorými priama obeť žila v spoločnej domácnosti; starí rodičia a vnúčatá iba vtedy, ak sú sami priamymi obeťami, ak žili trvalo v spoločnej domácnosti a ak starí rodičia nahradili rodičov priamej obete.
 • Existencia nemanželských partnerských vzťahov a homosexuálnych zväzkov sa posudzuje podľa právneho poriadku Chorvátskej republiky.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba od obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

 • NIE, príbuzní alebo závislí rodinní príslušníci nemôžu dostať odškodnenie, ak obeť útok prežila.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

 • Na odškodnenie majú nárok iba obete, ktoré sú chorvátskymi štátnymi príslušníkmi alebo ktoré majú pobyt v Chorvátskej republike, t. j. ak sú občanmi členského štátu EÚ alebo majú na jej území trvalý pobyt.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Mohol(-la) by som o toto požiadať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

NIE, obeť nemôže požiadať o odškodnenie od Chorvátskej republiky, ak bol trestný čin spáchaný na území iného štátu. Chorvátska republika zaplatí odškodnenie iba za predpokladu, že sú splnené podmienky a požiadavky stanovené v zákone, a iba vtedy, ak bol násilný trestný čin spáchaný na jej území (z tohto hľadiska Chorvátska republika neplatí odškodnenie za trestné činy, ktoré boli spáchané v inej krajine).

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

 • ÁNO, na to, aby ste mohli požiadať o odškodnenie, musí sa trestný čin nahlásiť alebo zaregistrovať na polícii alebo na generálnej prokuratúre ako trestný čin.
 • Osvedčenie polície, že udalosť bola zaregistrovaná alebo nahlásená ako trestný čin, sa musí predložiť zároveň so žiadosťou o odškodnenie.
 • Na žiadosť obete má polícia povinnosť vystaviť osvedčenie potvrdzujúce, že daná udalosť bola nahlásená alebo zaregistrovaná ako trestný čin.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

 • NIE, nemusíte počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania.
 • Právo na podanie žiadosti možno uplatniť bez ohľadu na to, či je páchateľ známy a či sa začalo trestné konanie.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

 • NIE, nemusíte najprv požadovať odškodnenie od páchateľa.
 • Podanie žiadosti podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, ďalej len „zákon“) nemá vplyv na právo obete uplatniť svoj nárok na odškodnenie od páchateľa.
 • Ak obeť podala žiadosť v súlade so zákonom a uplatnila právo na odškodnenie priamo od páchateľa, toto odškodnenie sa započíta do odškodnenia, o ktoré obeť požiadala v súlade so zákonom.
 • Ak odškodnenie od páchateľa úplne uspokojí nárok, žiadosť podaná v súlade so zákonom sa zamietne. Ak už bolo ukončené konanie týkajúce sa tejto žiadosti, ale zatiaľ sa platba neuskutočnila, prijme sa rozhodnutie, že sa odškodnenie nevyplatí.
 • Ak už štát poskytol odškodnenie obeti v súlade so zákonom a obeť dostane úplné alebo čiastočné odškodnenie od páchateľa, štát má vtedy právo požiadať obeť o vrátenie výšky istiny, ktorú obeť získala priamo od páchateľa, ale najviac do výšky odškodnenia, ktorú štát vyplatil obeti.
 • Po prijatí odškodnenia od štátu v súlade so zákonom obeť už nemá nárok požadovať toto odškodnenie od páchateľa, keďže právo požadovať danú sumu od páchateľa má teraz štát.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa ani nebol páchateľ odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

 • ÁNO, žiadateľ musí pripojiť všetky vo všeobecnosti požadované dokumenty na podporu svojej žiadosti o odškodnenie, ktoré sú uvedené v oficiálnom formulári žiadosti, ktorý sa predkladá bez ohľadu na to, či bola zistená totožnosť páchateľa, či bol páchateľ odsúdený alebo či sa začalo trestné konanie.
 • Na podporu žiadosti vo všeobecnosti slúži: osvedčenie polície, že udalosť bola zaregistrovaná alebo nahlásená ako trestný čin; dôkaz o štátnej príslušnosti; potvrdenie o mieste pobytu; úmrtný list obete; overené vyhlásenie žiadateľa, že právo na odškodnenie podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov si neuplatňuje aj na inom právnom základe; zdravotná dokumentácia obete, na základe ktorej sa žiada o odškodnenie (formulár prihlášky do nemocnice, lekárske nálezy a správy, správa o prepustení z nemocnice, správa o pracovnej neschopnosti, príjmové doklady spojené so zdravotnou starostlivosťou); príjmové doklady týkajúce sa bežných nákladov na pohreb; iné relevantné osvedčenia alebo dokumenty, ktoré by mohli byť dôležité pri rozhodovaní o odškodnení.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

 • ÁNO, žiadosť sa musí podať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spáchaný trestný čin uvedený v žiadosti.
 • Ak obeť nemohla z oprávnených dôvodov podať žiadosť v uvedenej lehote, žiadosť sa musí podať najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa tieto oprávnené dôvody skončili, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď bol spáchaný trestný čin. (Obeť musí uviesť tieto oprávnené dôvody a musí ich preukázať.)
 • Ak je obeťou maloletá osoba alebo osoba, ktorá bola zbavená právnej spôsobilosti, a jej právny zástupca žiadosť nepodal do šiestich mesiacov od dátumu, keď bol spáchaný trestný čin, šesťmesačná lehota začne plynúť odo dňa, keď daná osoba dosiahne vek 18 rokov, alebo odo dňa po dosiahnutí plnoletosti obete, keď sa začalo trestné konanie, alebo odo dňa, keď znovu nadobudla právnu spôsobilosť.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie):
  • priama obeť má právo na odškodnenie nákladov na zdravotnú starostlivosť vo výške prahovej hodnoty pre zdravotnú starostlivosť stanovenej v nariadeniach o povinnom zdravotnom poistení v Chorvátskej republike. Tieto výdavky sa uznávajú iba vtedy, keď priama obeť nemá nárok na náhradu nákladov a výdavkov na základe zdravotného poistenia,
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá rehabilitácia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.):
  • pozri odpoveď na prvú položku (právo na odškodnenie nákladov na zdravotnú starostlivosť vo výške prahovej hodnoty pre zdravotnú starostlivosť stanovenej v nariadeniach o povinnom zdravotnom poistení v Chorvátskej republike),
 • trvalá ujma na zdraví (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia):
  • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.),
 • priame obete majú nárok na náhradu ušlého zárobku, ktorá sa poskytuje ako jedna platba vo výške maximálne 35 000 HRK:
  • strata príležitostí,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, v dôsledku ktorého škoda vznikla, ako sú právne poplatky a súdne trovy,
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné.

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • NIE
  • bolesť a utrpenie obete,
 • NIE

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,
Bežné náklady na pohreb vo výške maximálne 5 000 HRK.
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, rehabilitácie),
 • strata živobytia alebo príležitostí.

Nepriame obete, voči ktorým mala priama obeť, ktorá zomrela na následky násilného trestného činu, vyživovaciu povinnosť, majú právo na odškodnenie z dôvodu straty zákonného výživného. Toto odškodnenie sa poskytuje ako jednorazová platba na základe poistno-matematických výpočtov začínajúcich sa od najnižšieho dôchodku rodiny podľa zákona o dôchodkovom poistení (Zakon o mirovinskom osiguranju) vypočítanom podľa piatich odpracovaných rokov a očakávanej dĺžky vyživovacej povinnosti voči nepriamej obeti. Odškodnenie sa poskytuje iba vtedy, keď nepriama obeť nemá nárok na dávky z povinného dôchodkového poistenia. Odškodnenie sa môže poskytnúť do výšky maximálne 70 000 HRK pre všetky nepriame obete.

– Psychická ujma:

 • NIE
  • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/odškodnenie pre pozostalých rodinných príslušníkov, ak obeť zomrela,
 • NIE

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

 • Odškodnenie sa vyplatí jednou platbou.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

 • Pri rozhodovaní o práve na odškodnenie sa zohľadňuje konanie priamej obete pred spáchaním trestného činu, v čase spáchania a po ňom; úloha priamej obete, pokiaľ ide o udalosť a rozsah škody; či a kedy priama obeť trestný čin nahlásila príslušným orgánom, pokiaľ jej v tom z oprávnených dôvodov nebolo zabránené; spolupráca priamej obete s políciou a príslušnými orgánmi s cieľom postaviť páchateľa pred spravodlivosť; priama obeť, ktorá prispela k vzniku škody alebo ktorá zvýšila jej rozsah, má nárok iba na úmerne znížené odškodnenie.
 • Ak sa zistí, že obeť je zapojená do organizovanej trestnej činnosti alebo je v spojení so zločineckou skupinou, sa žiadosť o odškodnenie zamietne.
 • Odškodnenie sa môže zamietnuť alebo znížiť, ak by poskytnutie úplného odškodnenia bolo v rozpore so zásadou spravodlivosti, morálkou alebo verejným poriadkom.
 • Správanie priamej obete sa zohľadní pri rozhodovaní o práve na odškodnenie nepriamej obete.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

 • NIE
 • Majetkové, a teda existenčné okolnosti žiadateľa nemajú v zásade vplyv na rozhodnutie o žiadosti, pri rozhodovaní o odškodnení za stratu zákonného výživného však finančná situácia môže mať vplyv na vyhliadky na priznanie odškodnenia.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

 • ÁNO
 • Pri rozhodovaní o práve na odškodnenie sa zohľadňuje konanie priamej obete pred spáchaním trestného činu, v čase spáchania a po ňom; úloha priamej obete, pokiaľ ide o udalosť a rozsah škody; či a kedy priama obeť trestný čin nahlásila príslušným orgánom, pokiaľ jej v tom z oprávnených dôvodov nebolo zabránené; spolupráca priamej obete s políciou a príslušnými orgánmi s cieľom postaviť páchateľa pred spravodlivosť; priama obeť, ktorá prispela k vzniku škody alebo ktorá zvýšila jej rozsah, má nárok iba na úmerne znížené odškodnenie.
 • Ak sa zistí, že obeť je zapojená do organizovanej trestnej činnosti alebo je v spojení so zločineckou skupinou, sa žiadosť o odškodnenie zamietne.
 • Odškodnenie sa môže zamietnuť alebo znížiť, ak by poskytnutie úplného odškodnenia bolo v rozpore so zásadou spravodlivosti, morálkou alebo verejným poriadkom.
 • Správanie priamej obete sa zohľadní pri rozhodovaní o práve na odškodnenie nepriamej obete.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

 • Finančné odškodnenie sa vypočíta s ohľadom na okolnosti každého jednotlivého prípadu, žiadateľ musí preukázať, že spĺňa právne požiadavky a že mu vznikli konkrétne výdavky alebo strata, t. j. škoda.

Existuje minimálna výška odškodnenia?

 • Minimálna suma, ktorú je možné priznať, sa v zákone nestanovuje (maximálna suma je ním však obmedzená).

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

 • ÁNO, od žiadateľov sa očakáva, že uvedú výšku odškodnenia, o ktorú žiadajú.
 • Pokyny na výpočet danej sumy sa neposkytujú (žiadateľ musí preukázať požadované výdavky alebo straty).

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška od výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

 • V určitých prípadoch ÁNO, v iných NIE, a to v závislosti od zdroja, od ktorého sa odškodnenie prijalo.
 • Príjmy plynúce zo zdravotného, z dôchodkového alebo iného poistenia a iných zdrojov sa započíta do primeraného základu odškodnenia, a to tak, aby odškodnenie pridelené obeti tvoril rozdiel medzi celkovým odškodnením, na ktoré má obeť nárok podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov, a sumou, ktorú obeť prijme z jedného alebo viacerých dôvodov.
 • Dobrovoľné poistenie hradené priamou alebo nepriamou obeťou sa nezapočítava do sumy odškodnenia.
 • Keď obeť prijme odškodnenie priamo od páchateľa, započíta sa to do odškodnenia, ktoré požaduje od Chorvátskej republiky; keď sa odškodnením prijatým od páchateľa úplne uspokojí ujma, žiadosť sa zamietne; keď sa odškodnením prijatým od páchateľa úplne uspokojí ujma, žiadosť obete sa zamietne, ak sa konanie skončilo, ale suma ešte nebola vyplatená, prijme sa rozhodnutie, že sa obeti odškodnenie nevyplatí.
 • Ak už štát poskytol odškodnenie obeti v súlade so zákonom a obeť dostane úplné alebo čiastočné odškodnenie od páchateľa, štát má vtedy právo požiadať obeť o vrátenie výšky istiny, ktorú obeť získala priamo od páchateľa, ale najviac do výšky odškodnenia, ktorú štát vyplatil obeti.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

 • NIE

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

 • V zákone o odškodnení obetí trestných činov sa nestanovuje doplnkové alebo dodatočné odškodnenie.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • Podporné dokumenty, ktoré sa podávajú zároveň so žiadosťou, sa uvádzajú v oficiálnom formulári. Na podporu žiadosti slúži: dôkaz o štátnej príslušnosti; potvrdenie o mieste pobytu; úmrtný list obete; osvedčenie polície, že udalosť bola zaregistrovaná alebo nahlásená ako trestný čin; overené vyhlásenie žiadateľa, že právo na odškodnenie podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov si neuplatňuje aj na inom právnom základe; zdravotná dokumentácia obete, na základe ktorej sa žiada o odškodnenie (formulár prihlášky do nemocnice, lekárske nálezy a správy, správa o prepustení z nemocnice, správa o pracovnej neschopnosti, príjmové doklady spojené so zdravotnou starostlivosťou); príjmové doklady týkajúce sa bežných nákladov na pohreb; iné relevantné osvedčenia alebo dokumenty, ktoré by mohli byť dôležité pri rozhodovaní o odškodnení.
 • Uvedené dokumenty sa predkladajú v origináli alebo prostredníctvom overenej kópie.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, treba uhradiť správne alebo iné poplatky?

 • Neexistujú nijaké správne alebo iné poplatky, ktoré treba uhradiť v rámci procesu podávania žiadosti podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo veciach, ktorými sa zaoberajú vnútroštátne súdy)?

 • Orgánom, ktorý je príslušný rozhodovať o žiadostiach o odškodnení obetí trestného činu v súlade so zákonom o odškodnení obetí trestných činov, keď sa odškodnenie hradí zo štátneho rozpočtu, je „Výbor pre odškodnenie obetí trestných činov“ (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Ak obeť žiada o odškodnenie od páchateľa, sťažnosť, ktorou sa podáva žaloba súkromnej osoby o náhradu škody, t. j. odškodnenie od páchateľa, obeť tak môže spraviť v rámci trestného konania pred príslušným trestným súdom.
 • Obeť sa však môže rozhodnúť aj podať žalobu s cieľom požadovať odškodnenie od páchateľa v rámci súdneho konania pred príslušným súdom.

Kam mám odoslať žiadosť (vo veciach, ktorými sa zaoberajú vnútroštátne súdy)?

 • Žiadosť o odškodnenie obetí trestných činov podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov sa podáva Výboru pre odškodnenie obetí trestných činov, t. j. ministerstvu spravodlivosti.

Republika Hrvatska
Ministarstvo pravosuđa
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Ak sa odškodnenie od páchateľa požaduje prostredníctvom žaloby ešte počas trestného konania, žaloba súkromnej osoby o náhradu škody sa potom podáva na príslušný súd, na ktorom prebieha trestné konanie proti páchateľovi.
 • Obeť sa takisto môže rozhodnúť podať žalobu s cieľom požadovať odškodnenie od páchateľa v rámci súdneho konania pred príslušným súdom.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

 • V rámci postupu vybavovania žiadostí obetí trestného činu je odpoveďou spravidla NIE. V závislosti od prípadu však príslušný orgán, t. j. výbor, môže prostredníctvom výnimky požadovať, ak to potrebuje na dosiahnutie rozhodnutia, aby účastníci konania, svedkovia alebo znalci vymenovaní súdom vypovedali pred súdom.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

 • Príslušný orgán vydá rozhodnutie o žiadosti do 60 dní, ak je žiadosť úplná a v poriadku (ak boli predložené a priložené všetky dokumenty, údaje a dôkazy potrebné na vydanie rozhodnutia). Ak je však žiadosť neúplná, čas potrebný na vydanie rozhodnutia môže byť dlhší.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

 • Proti rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, ale účastník konania môže podať návrh na správny opravný prostriedok vo forme správnej žaloby na príslušnom správnom súde do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

 • Formulár a informácie sú k dispozícii na každej policajnej stanici, na prokuratúrach, okresných a krajských súdoch a v elektronickom formáte na oficiálnom webovom sídle ministerstva spravodlivosti (Ministarstvo pravosuđa), ministerstva vnútra (Ministarstvo unutarnjih poslova), generálnej prokuratúry Chorvátskej republiky(Državno odvjetništvo RH) a okresných a krajských súdov.
 • Informácie možno získať telefonicky na horúcej linke národného telefonického kontaktného centra pre obete trestných činov a prečinov (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) na čísle 116-006.
 • Polícia, prokuratúry a súdy musia poskytovať informácie o práve na odškodnenie a o subjekte, ktorému účastník konania môže podať žiadosť o uplatnenie týchto práv na všetky osoby, ktoré podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov majú právo požadovať odškodnenie od Chorvátskej republiky.
 • Polícia, prokuratúra a ministerstvo spravodlivosti musia vydať potrebné formuláre na podanie žiadosti všetkým osobám, ktoré majú podľa zákona právo na odškodnenie, a na požiadanie musia poskytnúť všeobecné pokyny a informácie o vypĺňaní žiadosti a o tom, ktoré podporné dokumenty sa majú k žiadosti priložiť.
 • Ministerstvo spravodlivosti vydalo brožúru v chorvátčine a angličtine, v ktorej sú uvedené všetky informácie o práve na odškodnenie, požiadavkách a o tom, ako si toto právo uplatniť. Letáky a formuláre žiadostí boli zverejnené v chorvátčine a angličtine na webových sídlach ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra.

Existuje nejaká špeciálna telefónna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave žiadosti?

 • Žiadosť nebude zamietnutá z dôvodu neúplnosti, nezrozumiteľnosti alebo nečitateľnosti, žiadateľ však bude informovaný o tom, ako ju opraviť alebo doplniť. V tomto zmysle sa to môže považovať za pomoc/podporu pre žiadateľa.
 • Žiadateľ si môže najať oprávnenú osobu alebo právnika pri podávaní žiadosti alebo na zastupovanie v rámci konania (na vlastné náklady).
 • Informácie a pokyny na vyplnenie formulára žiadosti o odškodnenie obete sú k dispozícii na každej policajnej stanici, prokuratúre, okresných a krajských súdoch alebo telefonicky na bezplatnej linke pomoci národného telefonického kontaktného centra pre obete trestných činov a prečinov na čísle 116-006.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

 • ÁNO

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Aká je úloha asistenčného orgánu?

 • Asistenčným orgánom je Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) a žiadateľ môže v takýchto prípadoch predložiť svoju žiadosť tomuto orgánu.
 • Podľa chorvátskeho práva sa tieto prípady označujú ako cezhraničné prípady (prekogranični slučajevi).
 • Asistenčný orgán čo najskôr postúpi žiadosť a jej prílohy príslušnému orgánu štátu, v ktorom žiadateľ požaduje o odškodnenie, a to v úradnom jazyku daného štátu alebo v inom jazyku, ktorý tento štát vyhlásil za prípustný.
 • Uvedená žiadosť sa predloží na formulári predpísanom Európskou komisiou.
 • Ak orgán pre odškodnenie príslušný v inom štáte požiada o vypočutie žiadateľa, svedkov, znalcov alebo iných osôb v Chorvátskej republike, toto vypočutie povedie Výbor pre finančné odškodnenie obetí trestných činov (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), ktorý potom postúpi správu o vypočutí orgánu druhého štátu, ktorý je príslušný rozhodnúť o žiadosti.
 • Ak orgán, ktorý je príslušný rozhodnúť o žiadosti v druhom štáte, požiada o vypočutie prostredníctvom technických pomôcok, vypočutie sa uskutoční v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Chorvátskej republiky za predpokladu, že osoba, ktorá má byť vypočutá, s takýmto postupom súhlasí.

Ak treba k uplatňovanému nároku preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky ako asistenčný orgán preloží žiadosť do jazyka štátu, z ktorého sa odškodnenie požaduje, alebo do iného jazyka, ktorý tento štát označil za jazyk komunikácie.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, treba uhradiť správne alebo iné poplatky?

 • Za zasielanie žiadostí do zahraničia netreba uhradiť žiadne administratívne ani iné poplatky.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, podaním žiadosti Ministerstvu spravodlivosti Chorvátskej republiky priamo alebo doporučenou poštou.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

 • Orgán, ktorý rozhoduje, žiadosť ani podporné dokumenty neprekladá ani nehradí náklady na preklad.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

V konaní o tejto žiadosti sa nehradia správne a iné poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

 • Ak sa Výbor pre peňažné odškodnenie obetí rozhodol pozvať žiadateľa na vypočutie alebo prizvať k osobnej účasti na konaní, žiadateľovi sa uhradia cestovné náklady.
 • V priebehu konania a pri prijímaní rozhodnutia sa spravidla nepožaduje prítomnosť žiadateľa, a ak treba vypočuť žiadateľa, svedka, znalca alebo iné osoby, môže Výbor pre finančné odškodnenie obetí trestných činov ako orgán, ktorý rozhoduje, požiadať príslušný orgán druhého členského štátu Európskej únie, v ktorom žiadateľ požiadal o odškodnenie, o vykonanie týchto úkonov.
 • Okrem toho sa vypočutie, ktoré by bolo potrebné v danom konaní, môže uskutočniť prostredníctvom technických pomôcok vrátane počítačových technológií, elektronických komunikačných sietí a iných pomôcok na prenos obrazu a zvuku. V takomto prípade vypočutie uskutoční Výbor pre finančné odškodnenie obetí trestných činov, ktorý je orgánom rozhodujúcim o žiadosti žiadateľa.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

 • ÁNO

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

 • Lekárska dokumentácia vyhotovená v zahraničí sa uznáva, ale Výbor pre peňažné odškodnenie obetí trestných činov ako orgán, ktorý rozhoduje, lekársku dokumentáciu skontroluje a posúdi, a v prípade potreby nariadi získanie lekárskeho posudku.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

 • NIE

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

 • Príslušný orgán vydá rozhodnutie o žiadosti do 60 dní, ak je žiadosť úplná a v poriadku (ak boli predložené a priložené všetky dokumenty, údaje a dôkazy potrebné na vydanie rozhodnutia). Ak je však žiadosť neúplná, čas potrebný na vydanie rozhodnutia je dlhší.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o mojej žiadosti o odškodnenie?

 • Rozhodnutie o žiadosti bude vyhotovené v chorvátskom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

 • Proti rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, ale účastník konania môže podať návrh na správny opravný prostriedok vo forme správnej žaloby na príslušnom správnom súde do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

 • NIE

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

 • ÁNO
Posledná aktualizácia: 03/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.