Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie možno získať za určitý počet úmyselných trestných činov spáchaných použitím násilia, ku ktorým došlo v oblastiach pod kontrolou Cyperskej republiky a ktoré sú uvedené vo vnútroštátnom právnom poriadku (napr. vážne ublíženie na zdraví, úkladná vražda).

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie môžete získať za závažnú fyzickú ujmu alebo zdravotné problémy, ktoré si podľa lekárskeho posudku vyžadujú hospitalizáciu a pracovnú neschopnosť trvajúcu najmenej 8 dní.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, odškodnenie môžete dostať v prípade, ak ste závislou osobou obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu, t. j. ak ste manžel/manželka a/alebo dieťa obete.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Nie, ak ste príbuzný/príbuzná alebo závislá osoba obete, ktorá prežila, nemôžete žiadať o odškodnenie.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, ak nie ste štátnym príslušníkom krajiny EÚ môžete dostať odškodnenie, a to za predpokladu, že ste štátnym príslušníkom členského štátu Rady Európy a máte trvalý pobyt v Cyperskej republike, alebo ste štátnym príslušníkom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, ak tu žijete alebo ak z tejto krajiny pochádzate, nemôžete tu žiadať o odškodnenie za trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ. Odškodnenie sa poskytuje za trestné činy spáchané v oblastiach pod kontrolou Cyperskej republiky.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno, trestný čin musíte nahlásiť polícii do piatich dní odo dňa, keď bol spáchaný, alebo ak nie je primerane možné nahlásiť ho v tejto lehote, do piatich dní od chvíle, keď bolo primerane možné trestný čin nahlásiť.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie, žiadosť o odškodnenie sa musí podať do dvoch rokov od spáchania trestného činu bez ohľadu na to, či stále prebieha policajné vyšetrovanie a/alebo trestné konanie.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Áno, skôr než požiadate o odškodnenie, je potrebné požadovať odškodnenie najprv od páchateľa, ak sa potvrdila jeho totožnosť. Žiadosť o odškodnenie sa však musí podať do dvoch rokov od spáchania trestného činu bez ohľadu na to, či stále prebieha konanie proti páchateľovi.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Áno, na odškodnenie máte stále nárok, aj keď nebola zistená totožnosť páchateľa alebo aj keď páchateľ nebol odsúdený. Musíte predložiť policajnú správu týkajúcu sa prípadu, z ktorej vyplýva, že nebola zistená totožnosť páchateľa.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Áno, lehota na podanie žiadosti o odškodnenie je dva roky od dátumu spáchania trestného činu.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),

Bezplatnú zdravotnú starostlivosť poskytujú verejné zdravotnícke zariadenia a služby až do výšky 1 709 EUR.

 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),

Zahrnuté v uvedenej sume.

 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),

V prípade trvalej pracovnej neschopnosti sa poskytuje invalidný dôchodok. Výška dôchodku sa rovná percentuálnemu vyjadreniu zníženia pracovnej schopnosti vynásobenému hodnotou úplného základného dôchodku, ktorý sa udeľuje podľa zákona o sociálnom poistení.

 • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty alebo zníženia zárobkovej schopnosti atď.),

V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa počas šiestich mesiacov poskytuje nemocenská dávka. Výška nemocenskej dávky sa rovná výške úplnej základnej nemocenskej dávky vyplácanej podľa zákona o sociálnom poistení.

 • stratu príležitostí,

Neuplatňuje sa.

 • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad honorár advokáta, súdne trovy,

Neuplatňuje sa.

 • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,

Neuplatňuje sa.

 • iné.

Neuplatňuje sa.

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete,

Neuplatňuje sa.

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,

Poskytuje sa príspevok na pohreb. Výška príspevku sa rovná výške príspevku na pohreb vyplácanému podľa zákona o sociálnom poistení.

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. ošetrenie rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),

Neuplatňuje sa.

 • stratu živobytia alebo príležitostí,

Poskytuje sa pozostalostný dôchodok alebo sirotské dôchodky. Ich výška sa rovná výške úplného základného dôchodku vyplácaného podľa zákona o sociálnom poistení.

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných a oprávnených osôb/náhradu pre pozostalých, ak obeť zahynula,

Neuplatňuje sa.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa vypláca jednou platbou s výnimkou invalidného dôchodku, pozostalostného dôchodku a sirotského dôchodku, ktoré sa vyplácajú mesačne.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie sa nevypláca v prípade, ak sa stanete obeťou vlastného trestného činu, ak ste sa zapojili do organizovanej trestnej činnosti alebo ak ste členom organizácie, ktorá pácha násilné trestné činy, a to aj vtedy, keď násilný trestný čin, ktorého ste obeťou, s týmito činnosťami nesúvisí a ani ste sa na ňom nezúčastnili.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia nemá vplyv na pravdepodobnosť získania odškodnenia.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Ak nebudete alebo odmietnete v plnej miere spolupracovať s políciou alebo iným príslušným orgánom.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Odškodnenie sa vypočíta spôsobom uvedeným v otázke: „Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?“

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Neexistuje minimálna výška odškodnenia. Maximálna výška, ktorú je možné priznať, sa uvádza v otázke: „Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?“

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho ostatnými aspektmi?

Nie, nie je to potrebné.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, odškodnenie, ktoré ste dostali z iných zdrojov, sa odpočíta.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, to nie je možné.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, to nie je možné.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

Predložiť musíte policajnú správu a lekárske osvedčenie, ako aj žiadosť o odškodnenie. Možno budete na požiadanie musieť predložiť niektoré alebo všetky dokumenty uvedené ďalej:

 • splnomocnenie/plnomocenstvo alebo doklad o vzťahu s obeťou,
 • úmrtný list obete,
 • kópia policajnej správy,
 • kópia rozsudku alebo súdneho rozhodnutia,
 • lekárske správy a osvedčenia,
 • faktúry z nemocnice,
 • faktúry za iné výdavky (starostlivosť, pohreb),
 • príjem (plat, platby sociálneho zabezpečenia/pomoci),
 • potvrdenie o prijatí (alebo o neprijatí) súvisiacej hotovosti z iných zdrojov (poistenie zamestnávateľa, súkromné poistenie),
 • výpis z registra trestov,
 • všetky ostatné doplňujúce dokumenty súvisiace s vašim prípadom.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Riaditeľ útvaru sociálnej poisťovne.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Formulár svojej žiadosti môžete odovzdať alebo poslať poštou na túto adresu: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cyprus.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie, nie je to potrebné.

Ako dlho trvá (približne), kým príslušný orgán vydá rozhodnutie o mojej žiadosti o odškodnenie?

Vydanie rozhodnutia trvá šesť mesiacov odo dňa, keď boli poskytnuté všetky informácie.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie môžete napadnúť podaním žaloby na správny súd, a to do 75 dní od vydania rozhodnutia.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Formuláre žiadosti a informácie o odškodnení sú k dispozícii (v gréckom a anglickom jazyku) na úradoch útvaru sociálneho poistenia alebo na jeho webovom sídle.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

V súvislosti s odškodnením neexistuje nijaká špeciálna linka pomoci ani webové sídlo. Informácie získate, ak sa obrátite priamo na útvar sociálneho poistenia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

V súvislosti s konaním vo vašej veci môžete požiadať o právnu pomoc. Pokiaľ ide o prípravu žiadostí o odškodnenie, ktoré sa predkladajú tomuto orgánu, neposkytuje sa nijaká právna pomoc.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Informácie získate, ak sa obrátite priamo na útvar sociálneho poistenia, kde môžete požiadať aj o odškodnenie.

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.