Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Česko

Autor obsahu
Česko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Česká republika poskytne peňažnú pomoc obetiam trestných činov, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví, ako aj pozostalým obetí, ktoré zomreli následkom trestného činu. Okrem toho majú nárok na peňažnú pomoc obete trestných činov proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti a týrané deti.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

Peňažná pomoc slúži na prekonanie zhoršenia sociálnej situácie, ku ktorému dochádza v dôsledku trestného činu, pričom nenahrádza povinnosť páchateľa nahradiť škodu, ktorú spôsobil obeti.

Pozostalým sa peňažná pomoc poskytuje v paušálnej sume, obete, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví, môžu takisto požiadať o pomoc v paušálnej výške (ktorá je odstupňovaná podľa miery spôsobených následkov), alebo si môžu uplatniť nárok na náhradu vynaložených liečebných nákladov či náhradu ušlého zárobku. Obete trestných činov proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti či týrané deti môžu požiadať o náhradu nákladov na terapiu, ktorej cieľom je zmierniť utrpenú nemajetkovú ujmu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, pozostalí po obetiach, ktoré zomreli následkom trestného činu, majú právo na peňažnú pomoc, a to v prípade, že ide o rodiča, manžela(-ku), registrovaného(-ú) partnera (-ku), dieťa či súrodenca zosnulého(-ej), ktorý(-á/é) v čase úmrtia žil(-a/o) so zosnulým(-ou) v spoločnej domácnosti, alebo v prípade, že ide o osobu, ktorá zosnulému(-ej) poskytovala alebo bola povinná poskytovať výživu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

V takom prípade nárok na peňažnú pomoc nemáte.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Môžete, pokiaľ máte trvalý pobyt alebo sa oprávnene zdržiavate na území iného štátu EÚ a stali ste sa obeťou trestného činu spáchaného v Českej republike, alebo pokiaľ sa oprávnene zdržiavate už viac ako 90 dní na území Českej republiky a stali ste sa obeťou trestného činu spáchaného v tejto krajine, alebo pokiaľ ste na území Českej republiky požiadali o medzinárodnú právnu ochranu alebo vám bol udelený azyl či doplnková ochrana, prípadne za podmienok stanovených v medzinárodnej zmluve.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (ide o krajinu môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to spraviť namiesto toho, aby som žiadal o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Ak ste štátnym občanom Českej republiky, máte nárok na peňažnú pomoc bez ohľadu na to, v akej krajine bol spáchaný trestný čin, ktorého ste sa stali obeťou.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno, nahlásenie činu polícii je nevyhnutnou podmienkou.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie je nutné čakať na výsledok vyšetrovania, peňažnú pomoc je možné poskytnúť, ak na základe doterajšieho vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nie je pochýb o tom, že bol spáchaný trestný čin a že sú splnené zákonné predpoklady pre vznik nároku na peňažnú pomoc.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Pokiaľ si neuplatníte nárok na náhradu škody spôsobenej páchateľom, môže byť peňažná pomoc znížená či dokonca nepriznaná.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Tu je potrebné odlíšiť dve rôzne situácie – buď páchateľ nie je známy alebo osoba stíhaná za daný skutok nebola uznaná za vinnú, hoci je zjavné, že k trestnému činu došlo (to znamená, že skutok sa stal, len ho mohol spáchať niekto iný). V takom prípade vám prislúcha nárok na peňažnú pomoc. Pokiaľ bol, samozrejme, páchateľ zbavený viny, pretože stíhaný skutok vôbec nie je trestným činom, nárok na peňažnú pomoc vám bohužiaľ nemôže prislúchať. Pri posudzovaní žiadosti sa vychádza primárne z materiálov, ktoré zhromaždili orgány činné v trestnom konaní, pričom je na vás doložiť mieru spôsobenej ujmy a prípadne aj mieru zohľadniteľnej škody (výšku liečebných nákladov a ušlého zárobku).

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť je nutné podať do dvoch rokov od okamihu, kedy ste sa dozvedeli o škode, nie však neskôr než päť rokov odo dňa spáchania trestného činu. Uplynutím jednej z týchto lehôt zaniká právo na poskytnutie peňažnej pomoci.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

a) U obetí trestného činu:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • výdavky na zdravotnú starostlivosť súvisiacu so zranením (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavovanie) – ÁNO
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá rehabilitácia, úprava bývania, špeciálne pomôcky atď.)
 • áno, pokiaľ ide o výdavky priamo spojené s nápravou zdravotného stavu (špeciálne pomôcky či liečebná starostlivosť alebo rehabilitácia)
 • zranenia s trvalými následkami (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia)
  • ušlý zisk počas lekárskej starostlivosti a po jej ukončení (zahŕňa sa ušlý zisk a strata schopnosti zarábať na živobytie či zníženie prostriedkov na obživu atď.) – ÁNO
  • stratu príležitostí – NIE
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý viedol k vzniku škody, akými sú napríklad právne poplatky či súdne trovy – NIE
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok – NIE
  • iné – NIE

– psychickú (morálnu) ujmu:

 • bolesť a utrpenie obete – NIE

b) U oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na pohreb – NIE
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, rehabilitácia) – NIE
 • stratu živobytia alebo príležitostí – NIE

– psychickú ujmu:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/odškodnenie pozostalých, ak obeť zahynula – NIE

Vypláca sa odškodnenie jednorazovo alebo v mesačných splátkach?

Peňažná pomoc sa vypláca jednorazovo.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Vaša trestná minulosť je pre vznik nároku na peňažnú pomoc nerozhodná, pokiaľ však nespolupracujete s orgánmi činnými v trestnom konaní na objasnení skutku, nemôže vám byť priznaná peňažná pomoc. Rovnako sa vám neposkytne pomoc, ak ste sa zúčastnili na trestnom čine ako spolupáchateľ.

Pokiaľ neposkytnete v rámci konania o peňažnej pomoci potrebnú spoluprácu, môže byť konanie pozastavené alebo vaša žiadosť zamietnutá.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Peňažná pomoc by vám nemusela byť priznaná, len ak by bolo zjavné, že sa spáchaním trestného činu nezhoršila vaša sociálna situácia.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju príležitosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Peňažná pomoc môže byť znížená alebo vám nemusí byť priznaná, pokiaľ ste nejakým spôsobom spoluzavinili vznik ujmy.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Obete, ktorým bola spôsobená ľahká ujma na zdraví, môžu žiadať o paušálnu pomoc vo výške 10 000 Kč.

Obete, ktorým bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, môžu žiadať o paušálnu pomoc vo výške 50 000 Kč.

Namiesto paušálnej pomoci môžu obete, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví, žiadať o peňažnú pomoc až do výšky 200 000 Kč zodpovedajúcu preukázaným liečebným nákladom a/alebo ušlému zárobku.

Pozostalým prináleží peňažná pomoc v paušálnej výške 200 000 Kč s výnimkou súrodencov, ktorí majú nárok na pomoc vo výške 175 000 Kč.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Ako obeť trestného činu, ktorej bola spôsobená ujma na zdraví, či ako pozostalý(-á) môžete získať najviac 200 000 Kč. Navyše platí, že v prípade úmrtia môže peňažná pomoc poskytnutá všetkým pozostalým dosahovať maximálne 600 000 Kč, pričom ak je pozostalých viac, poskytnutá pomoc sa primerane zníži, aby sa zachovala maximálna možná výška peňažnej pomoci.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Áno.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Jedine ak by šlo o poistenie pokrývajúce povinnosť páchateľa uhradiť spôsobenú škodu, čo v českom právnom systéme prakticky pripadá do úvahy u dopravných nehôd a pracovných úrazov.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavky peňažnej pomoci sa neposkytujú.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Áno, do maximálnej prípustnej výšky peňažnej pomoci.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • plnú moc, prípadne doklad o príbuzenskom vzťahu s obeťou
 • úmrtný list obete
 • kópiu policajnej správy
 • kópiu súdneho rozhodnutia
 • zdravotnú dokumentáciu
 • účty za pobyt v nemocnici či súvisiace výdavky
 • účty za liečebné náklady
 • doklady o príjme

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministerstvo spravodlivosti.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Na ministerstvo spravodlivosti.

Vyžaduje sa moja účasť na konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

O žiadosti by sa malo rozhodnúť do 3 mesiacov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Podaním správnej žaloby na súde.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti, v mimovládnych organizáciách zaoberajúcich sa pomocou obetiam trestných činov, v rámci probačnej a mediačnej služby.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová stránka, ktoré môžem využiť?

Nie.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Áno, na vlastné náklady.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Jednou z najväčších organizácií je Biely kruh bezpečia, pomoci obetiam sa venuje aj Probačná a mediačná služba Českej republiky.

Posledná aktualizácia: 31/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.