Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Ak ste sa vy alebo váš blízky príbuzný stali obeťou trestného činu vo Fínsku, náhrada škody spôsobenej trestným činom sa vám môže vyplatiť zo štátneho rozpočtu. Nárok na náhradu škody nie je obmedzený povahou trestného činu.

Ak škodu spôsobenú trestným činom zapríčinila prevádzka motorového vozidla, náhrada škody sa v prvom rade vyplatí z poistnej zmluvy na vozidlo, ktoré spôsobilo škodu, v zmysle zákona o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom (liikennevakuutuslaki).

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

Náhrada škody sa môže vyplatiť za ujmu na zdraví a utrpenie spôsobené trestným činom.

„Ujma na zdraví“ znamená narušenie zdravotného stavu osoby, ktoré je možné overiť lekárskymi prostriedkami. Takéto narušenie môže byť telesné alebo psychické.

„Utrpenie“ na druhej strane znamená pocit alebo duševnú úzkosť spôsobené predmetnou udalosťou, pri ktorej nemusí byť lekársky preukázané narušenie zdravotného stavu osoby.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) obete alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Ak váš blízky príbuzný zomrel v dôsledku trestného činu, môžete mať nárok na náhradu škody. „Blízky príbuzný“ znamená rodič, dieťa alebo manžel(-ka) zosnulého, alebo iná mimoriadne blízka osoba zosnulého.

Ak ste prevzali zodpovednosť za pochovanie osoby, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu, máte nárok na náhradu primeraných nákladov vynaložených na pohreb.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Ak sa osoba, ktorá je vám mimoriadne blízka, stala obeťou trestného činu, môžete získať náhradu škody za odôvodnené, nevyhnutné náklady a stratu príjmu vynaložené v dôsledku vašej starostlivosti o túto osobu. „Blízky príbuzný“ znamená rodič, dieťa alebo manžel(-ka) osoby, ktorá utrpela ujmu na zdraví, alebo obdobne blízka osoba.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu vo Fínsku, vo všeobecnosti mate nárok na náhradu škody bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo krajinu, v ktorej žijete. Náhradu škody je však možné zamietnuť, ak v čase spáchania trestného činu alebo v čase, keď ste požiadali o náhradu škody, nebol váš domov v krajine EÚ a ak škoda mala malú súvislosť s Fínskom.

Môžem žiadať o náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Ak máte miesto bydliska vo Fínsku, môžete za určitých okolností takisto získať náhradu škody za ujmu na zdraví a utrpenie spôsobené trestným činom spáchaným v zahraničí.

Náhrada škody sa môže vyplatiť, ak bol váš pobyt v zahraničí z pracovných, študijných alebo iných obdobných dôvodov. Náhradu škody je možné poskytnúť aj na diskrečnom základe v iných prípadoch týkajúcich sa škôd, ktoré vznikli v zahraničí. V takýchto prípadoch faktory, ktoré sa majú zohľadniť, budú zahŕňať súvislosť medzi trestným činom a Fínskom, blízkosť vzťahu medzi páchateľom a obeťou trestného činu, povahu škody a vaše možnosti na získanie náhrady škody inde.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o náhradu škody?

Trestný čin musíte nahlásiť polícii. Ak trestný čin nebol nahlásený polícii alebo sa o ňom polícia inak nedozvedela, náhradu škody je možné vyplatiť len z osobitných dôvodov.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o náhradu škody?

O náhradu škody môžete požiadať skôr, ako sa ukončí predbežné vyšetrovanie alebo skončí súdne konanie. O vašom nároku je možné rozhodnúť až po skončení predbežného vyšetrovania. Ak boli vznesené obvinenia, o veci je možné vo všeobecnosti rozhodnúť len po rozhodnutí súdu v trestnej veci a o nárokoch na náhradu škody.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Ak o trestnej veci rozhoduje súd, mali by ste sa snažiť o potvrdenie vášho nároku na náhradu škody prostredníctvom rozsudku. To znamená, že by ste mali predložiť svoj nárok na náhradu škody voči páchateľovi v rámci súdneho konania. Náhrada škody spôsobenej trestným činom sa zvyčajne nevyplatí, ak nesplníte túto povinnosť.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

O náhradu škody môžete požiadať dokonca, aj keď sa nezistila totožnosť páchateľa. Musíte priložiť kópiu policajného záznamu z predbežného vyšetrovania alebo iné spoľahlivé dôkazy o udalostiach, ktoré súvisia s vašou žiadosťou o náhradu škody.

Existuje lehota, v rámci ktorej podať žiadosť o náhradu škody?

Nárok na náhradu škody si musíte uplatniť do troch rokov odo dňa vydania právoplatného rozsudku vo veci náhrady škody. Ak o veci nerozhodol súd, nárok na náhradu škody sa musí uplatniť do desiatich rokov odo dňa spáchania trestného činu. Tieto lehoty je možné prispôsobiť len za osobitných okolností.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Napríklad, bude sa náhrada vzťahovať na:

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť v prípade ujmy na zdraví (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie) vzťahuje sa na náklady na zdravotnú starostlivosť,
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku ujmy na zdraví (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.) vzťahuje sa na ďalšie nevyhnutné náklady,
 • trvalá ujma na zdraví (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.) – vzťahuje sa na stratu príjmu maximálne do výšky 150 EUR na deň,
  • stratu príležitosti – pri určení náhrady škody je možné za osobitných okolností zohľadniť aj potenciálny vývoj príjmu žiadateľa (napríklad v prípade ujmy na zdraví mladej osoby),
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, trovy konania) – primeraná náhrada sa môže vyplatiť za trovy konania v prípade, ak vo veci náhrady škody rozhodoval súd a utrpeli ste ďalšie škody, ktoré je potrebné nahradiť,
  • náhrada škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok sa vzťahuje na bežné osobné veci (napr. okuliare, náramkové hodinky a mobilný telefón), ktoré sa poškodil v súvislosti s ujmou na zdraví,
   • v iných prípadoch sa náhrada za škody na veciach a inom majetku vyplatí len za osobitných podmienok.

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete – vzťahuje sa na,
  • dočasné psychické problémy,
  • duševné utrpenie, ak bola spôsobená škoda
   • v prípade sexuálneho trestného činu,
   • v prípade iných trestných činov proti slobode,
   • v prípade trestného činu, ktorý narušil nedotknuteľnosť osoby obete mimoriadne závažným spôsobom

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb – vzťahuje sa na náklady na pohreb, napríklad náklady, ktoré boli vynaložené na zakúpenie rakvy, hrobového miesta a náhrobného kameňa a na zorganizovanie spomienkovej udalosti. Ako mimoriadne blízka osoba môžete takisto získať náhradu škody za náklady vynaložené na účasť na pohrebe (cestovné náklady na pohreb, kvetinová výzdoba a smútočný odev),
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie) – ak vám úmrtie blízkeho príbuzného spôsobilo ujmu na zdraví, môže sa vám vyplatiť náhrada škody za náklady vynaložené na zdravotnú starostlivosť v dôsledku tejto ujmy na zdraví, ako aj iné nevyhnutné náklady a stratu príjmu. Pre náhradu škody je stanovená maximálna hranica vo výške 6 000 EUR (v roku 2018),
 • strata výživného alebo príležitosti – ak ste boli závislou osobou od zosnulého, môže sa vám vyplatiť náhrada škody za stratu výživného.

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnenej osoby/náhrada škody pre pozostalých, ak obeť zomrela – blízkym príbuzným obete trestného činu sa za dočasné problémy alebo duševnú úzkosť náhrada škody nevyplatí.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Náhrada škody sa zvyčajne vyplatí ako jedna platba s výnimkou kontinuálnej náhrady škody za stratu príjmu a stratu výživného. Tieto typy náhrady škody sa najčastejšie vyplácajú vo forme opakovaných mesačných platieb.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Výška náhrady škody, ktorú je možné priznať, sa môže znížiť, ak ste k spôsobeniu ujmy na zdraví prispeli svojim konaním. Napríklad náhradu škody je možné znížiť, ak ste začali bitku, ktorá viedla k spôsobeniu vašej ujmy na zdraví. Na druhej strane, akýkoľvek záznam, ktorý by ste mohli mať v registri trestov, neovplyvní pravdepodobnosť získania náhrady škody alebo sumu, ktorú získate.

Ak chcete získať náhradu škody, musíte zaslať dokumenty požadované štátnou pokladnicou (Valtiokonttori), aby bolo možné spracovať vašu vec ujmy na zdraví spôsobenej trestným činom. Váš nárok na náhradu škody je možné zamietnuť, ak nepredložíte potrebné dôkazy.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Vaša finančná situácia spravidla nemá vplyv na to, či získate náhradu škody, ani na výšku náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť.

Ak sa prijme rozhodnutie o náhrade škody, vaša finančná situácia sa zohľadní len vtedy, ak ste žiadali o náhradu škody za značnú škodu spôsobenú na veciach alebo vašich financiách z dôvodu, že ste nemohli zabrániť vzniku danej škody.

Existujú ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť na získanie náhrady škody a/alebo jej výšku?

Ak vo veci náhrady škody rozhoduje súd, náhrada škody sa vo všeobecnosti vyplatí v súlade s rozhodnutím súdu. Ak sa štátna pokladnica odchýli od rozhodnutia vyneseného súdom vo veci náhrady škody, vysvetlí vám dôvody takéhoto odchýlenia vo svojom rozhodnutí.

Páchateľ bude povinný zaplatiť vám náhradu škody nariadenú súdom. Nárok na získanie náhrady škody od páchateľa sa však prevedie na štát v rozsahu, v akom vám štátna pokladnica priznala náhradu škody.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Náklady na zdravotnú starostlivosť a iné náklady sa nahradia v prípade, ak sú nevyhnutné a majú príčinnú súvislosť so škodou alebo spôsobenou ujmou na zdraví.

Pri určení výšky náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť za bolesti a iné dočasné problémy, sa zohľadní povaha a závažnosť škody alebo ujmy na zdraví, ktorá vám bola spôsobená, ako aj prevládajúce postupy pri náhrade škody. Výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť, nesmie presiahnuť hornú hranicu vymedzenú zákonom.

„Utrpenie“ znamená pocit osobnej úzkosti, ktorý vám bol spôsobený v dôsledku protiprávneho deliktu. Náhrada škody, ktorá sa má vyplatiť, sa určí na základe povahy predmetného konania. Výška náhrady škody bude takisto obmedzená hornou hranicou náhrady škody vymedzenou zákonom.

Odhad príjmov, ktoré by ste dostali, ak by trestný čin nebol spáchaný, sa považuje za východiskový bod pre určenie akejkoľvek straty príjmu. Akýkoľvek príjem a dávky, ktoré ste dostali alebo mohli dostať bez ohľadu na škodu alebo ujmu na zdraví, sa odpočítajú od tejto sumy. Výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť, nesmie presiahnuť maximálnu dennú výšku vymedzenú zákonom.

Základná zrážka sa odpočíta z celkovej výšky náhrady škody za problémy a utrpenie, ktorá sa má priznať. Výška základnej zrážky je 220 EUR za trestný čin spáchaný v roku 2018.

Z priznanej náhrady škody sa neplatí úrok.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Minimálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať, neexistuje.

Celková výška náhrady škody, ktorú je vám možné vyplatiť za ujmu na zdraví a utrpenie spôsobené trestným činom, je maximálne 61 500 EUR. Okrem toho:

 • náhrada škody, ktorá sa má vyplatiť za bolesti a iné dočasné problémy, môže byť najviac 12 000 EUR;
 • maximálna výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť za utrpenie, je 3 600 EUR; napriek tomu maximálna výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť za utrpenie obetí sexuálneho trestného činu, je 9 500 EUR alebo 16 200 EUR v prípade, že obeť bola v čase spáchania trestného činu mladšia ako osemnásť rokov;
 • náhrada škody, ktorá sa má vyplatiť blízkemu príbuznému zosnulej osoby, je vo všeobecnosti maximálne 6 000 EUR;
 • náhrada škody, ktorá sa má vyplatiť za stratu príjmu, môže byť najviac 150 EUR na deň.

Maximálna výška náhrady škody za každú ujmu na zdraví alebo škodu sa nevzťahuje na náhradu škody za stratu príjmu alebo výživného, ak sa táto náhrada škody vypláca kontinuálne.

Maximálna výška náhrady za škody na majetku a finančnej škody je 31 000 EUR.

Maximálna výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť obetiam trestných činov, a výška základnej zrážky sa kontroluje v trojročných intervaloch. Najbližšia kontrola týchto súm sa uskutoční na začiatku roka 2021.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári žiadosti o náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Suma priznanej náhrady škody nesmie byť vyššia ako suma, ktorú požadujete. V prípade potreby môžete požadovať primeranú náhradu škody. Môžete sa takisto odvolať na sumy potvrdené v súdnych rozhodnutiach, ktoré tvoria základ vášho nároku na náhradu škody.

V prípade potreby môžete získať poradenstvo týkajúce sa vašej veci ujmy na zdraví spôsobenej trestným činom od nášho tímu zákazníckych služieb a od osoby, ktorá spracováva vašu žiadosť o náhradu škody.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Náhrada škody, ktorá sa má vyplatiť z verejných prostriedkov, je sekundárna. To znamená, že by ste mali začať s uplatnením nároku na náhradu škody niekde inde, napríklad zo svojho zdravotného poistenia a poisťovne. Táto náhrada škody sa odráta od náhrady škody, ktorá sa vám prizná.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

V prípade potreby môžete podať písomnú žiadosť o preddavkovú platbu náhrady škody. Preddavková platba náhrady škody sa môže vykonať v prípade, že spracovanie veci vašej náhrady škody sa oneskorilo z dôvodov, ktoré ste nemohli ovplyvniť, a máte nárok na značnú výšku náhrady škody.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Ak sa objavia nové dôkazy, štátna pokladnica vec opätovne preskúma. Na základe nových dôkazov môžete získať náhradu škody, ktorá bola predtým zamietnutá, alebo väčšiu výšku náhrady.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Napríklad:

 • platné splnomocnenie, ak je právny zástupca iná osoba ako právny poradca alebo advokát. Ak chcete, aby sa náhrada škody, ktorá sa vám má vyplatiť ako žiadateľovi, vyplatila niekomu inému ako vám, je potrebné osobné splnomocnenie,
 • doklady o nárokovaných nákladoch na pohreb a inventúrny súpis dedičstva a splnomocnenie v prípade potreby,
 • kópiu rozhodnutia vyneseného súdom alebo kópiu policajného záznamu o predbežnom vyšetrovaní, pokiaľ nie je k dispozícií rozhodnutie,
 • vyhlásenie lekára alebo lekársku správu,
 • doklady o všetkých nárokovaných nákladoch v prípade, ak o veci nerozhodoval súd.
 • ak si uplatňujete nárok za stratu príjmu, vyhlásenie lekára preukazujúce vašu práceneschopnosť, kópiu rozhodnutia o nemocenskej dávke a dôkazy o mzde vyplatenej vašim zamestnávateľom a výške strateného príjmu,
 • všetky rozhodnutia a dôkazy o náhrade škody prijatej zo zdravotného poistenia, poisťovne alebo z iného zdroja,
 • ak si uplatňujete nárok za náklady právneho zastúpenia, výpočet odmeny advokáta a každé rozhodnutie poisťovne o náhrade škody,
 • ak si uplatňujete nárok za náklady súvisiace so žiadosťou, faktúry od advokáta a dôkazy o poskytnutej právnej pomoci alebo pridelenom právnom zástupcovi,
 • ak si uplatňujete nárok za finančné škody a škody na majetku, ktoré sa majú nahradiť na diskrečnom základe, dôkazy o chorobe, ujme na zdraví alebo inej nespôsobilosti a finančnej situácii, ktorá vznikla v dôsledku škody.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za spracovanie vašej veci týkajúcej sa náhrady škody sa vám nebudú účtovať žiadne poplatky.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadostiach o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Vašou žiadosťou o náhradu škody sa bude zaoberať štátna pokladnica.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Môžete ho zaslať buď elektronicky na rikosvahingot@valtiokonttori.fi, alebo vytlačiť formulár a poslať ho na adresu:

Štátna pokladnica

P.O. Box 50

00054 State Treasury, Finland

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Vecou sa bude zaoberať štátna pokladnica v písomnom konaní. Vaša osobná účasť sa v priebehu žiadnej časti konania nebude vyžadovať.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody?

Priemerný čas spracovania je približne sedem mesiacov. Aktuálne časy spracovania nájdete na webovom sídle štátnej pokladnice.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu o náhrade škody môžete podať opravný prostriedok v písomnej forme na sociálnom súde (Vakuutusoikeus) do 30 dní odo dňa, keď ste sa dozvedeli o rozhodnutí. Usmernenia o spôsobe podania opravného prostriedku sú pripojené k rozhodnutiu štátnej pokladnice o náhrade škody.

Kde získam potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť?

Formulár na uplatnenie nároku na náhradu škody a ďalšie informácie o uplatnení nároku nájdete na webovom sídle štátnej pokladnice na adrese https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Môžete sa obrátiť aj na náš tím zákazníckych služieb na čísle +358 295 50 2736 alebo e-mailom rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Existuje špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Ďalšie informácie o náhrade škody spôsobenej trestným činom nájdete na adrese https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Môžete takisto zatelefonovať na štátnu pokladnicu, ak je to potrebné. Pomoc môžete získať na telefónnom čísle +358 295 50 2736.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Ak chcete, môžete pri uplatňovaní nároku na náhradu škody využiť služby advokáta. Náhrada škody sa vám však môže vyplatiť len za náklady, ktoré vznikli v dôsledku uplatnenia nároku, ak:

 • sa vám poskytla právna pomoc alebo pridelil právny poradca na prerokovanie veci súdom alebo
 • o veci nerozhodoval súd, ale spĺňate finančné požiadavky na získanie právnej pomoci.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody?

Pomoc a podporu môžete získať napríklad od fínskej organizácie pre podporu obetí (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Kontaktné údaje tejto organizácie nájdete na jej webovom sídle https://www.riku.fi/en/home/

Posledná aktualizácia: 09/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.