Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Žiadateľ musí preukázať, že vzniknutá škoda je dôsledkom skutkov, ktoré boli spáchané úmyselne alebo neúmyselne a ktoré môžu predstavovať trestný čin proti majetku alebo proti životu a zdraviu. Úmyselne spáchané činy, ako aj činy spáchané z neopatrnosti alebo nedbanlivosti môžu viesť k vzniku práva na náhradu škody, či už je páchateľ trestného činu známy, alebo nie.

Ak ide o škodu na majetku, trestným činom je krádež, podvod, sprenevera, vydieranie či zničenie, poškodenie alebo zhoršenie kvality majetku.

Okrem toho existujú osobitné ustanovenia o náhrade škody v súvislosti s ujmou v prípade teroristického trestného činu, dopravných nehôd, ku ktorým došlo na francúzskom území, nehôd na poľovačke, vystavenia azbestu či zničenia vozidla pri požiari.

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

Úplnú náhradu škody získate v prípade ujmy, ktorá vznikla pri závažnom trestnom čine proti životu a zdraviu:

 • ak ste boli obeťou činu, ktorý vám spôsobil trvalú invaliditu alebo úplnú pracovnú neschopnosť na najmenej jeden mesiac, znásilnenia, sexuálneho útoku, sexuálneho útoku na maloletú osobu, obchodovania s ľuďmi, zotročenia, nútenej práce,
 • alebo ak vám v dôsledku takýchto činov zomrela blízka osoba.

Za určitých podmienok môžete získať náhradu škody ohraničenú určitým stropom, ak ste boli obeťou menej závažného trestného činu proti životu a zdraviu alebo trestného činu proti majetku, t. j. utrpeli ste:

 • ujmu na zdraví, ktorá viedla k úplnej pracovnej neschopnosti kratšej ako jeden mesiac,
 • alebo majetkovú ujmu spôsobenú činmi kvalifikovanými ako krádež, podvod, sprenevera, vydieranie či zničenie, poškodenie alebo zhoršenie kvality majetku.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí rodinní príslušníci alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Áno, ak ste blízka osoba obete a ak ste utrpeli osobnú ujmu spojenú s daným trestným činom, môžete získať náhradu škody.

Náhrada škody sa môže priznať príbuzným vo vzostupnej línii (rodičom, starým rodičom), príbuzným v zostupnej línii (deťom, vnúčatám), partnerovi/partnerke, ako aj príbuzným v bočnej línii (bratom, sestrám) alebo akejkoľvek osobe, ktorá dokáže preukázať osobný vzťah s obeťou.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí rodinní príslušníci alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Áno, ak ste blízka osoba obete a ak ste utrpeli osobnú ujmu spojenú s daným trestným činom, môžete získať náhradu škody.

Náhrada škody sa môže priznať príbuzným vo vzostupnej línii (rodičom, starým rodičom), príbuzným v zostupnej línii (deťom, vnúčatám), partnerovi/partnerke, ako aj príbuzným v bočnej línii (bratom, sestrám) alebo akejkoľvek osobe, ktorá dokáže preukázať osobný vzťah s obeťou.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, ak nie ste štátnym príslušníkom krajiny EÚ, môžete získať náhradu škody za predpokladu, že k činu došlo na území Francúzska.

Môžem si uplatniť nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (je to krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to spraviť namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, ak ste francúzskym štátnym príslušníkom, ale trestný čin bol spáchaný v zahraničí, môžete získať náhradu škody za zvyčajných podmienok.

Naproti tomu od francúzskeho orgánu pre náhradu škody nemôžete získať náhradu škody, ak ste cudzinec a k činu došlo v zahraničí.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o náhradu škody?

Nie, pred podaním žiadosti o náhradu škody nie je povinné najprv podať sťažnosť policajným orgánom.

Žiadosť však musí obsahovať informácie potrebné na preskúmanie nároku. Musia k nej byť priložené podporné dokumenty, v ktorých sa uvedie najmä dátum, miesto a okolnosti trestného činu (potvrdenie o podaní sťažnosti, všetka dokumentácia o trestnom konaní atď.).

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o náhradu škody?

Nie, pred uplatnením svojho nároku nemusíte čakať na výsledok vyšetrovania polície ani súdneho konania.

Musím najprv požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie, v prípade závažného trestného činu proti životu a zdraviu (pozri bod 1.2) o náhradu škody nemusíte najprv žiadať páchateľa, ktorého totožnosť bola potvrdená.

V prípade menej závažného trestného činu proti životu a zdraviu alebo trestného činu proti majetku (pozri bod 1.2) treba dokázať, že páchateľ, ktorého totožnosť bola potvrdená, je v platobnej neschopnosti alebo nemôže nahradiť celú škodu. Okrem toho treba odôvodniť, prečo nie je možné, aby ste získali účinnú a dostatočnú náhradu škody za utrpenú ujmu od poisťovne alebo akéhokoľvek iného dlžníka.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojej žiadosti o náhradu škody?

Náhradu škody môžete získať dokonca aj v prípade, že páchateľ trestného činu je neznámy alebo nebol odsúdený, a to hneď ako dôjde k trestnému činu.

Žiadosť však musí obsahovať informácie potrebné na preskúmanie nároku. Musia k nej byť priložené podporné dokumenty, v ktorých sa uvedie najmä dátum, miesto a okolnosti trestného činu (potvrdenie o podaní sťažnosti, všetka dokumentácia o trestnom konaní atď.).

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o náhradu škody?

Žiadosť môžete podať v lehote troch rokov odo dňa spáchania trestného činu. Túto lehotu je možné predĺžiť o jeden rok od dátumu posledného rozhodnutia v trestnej veci.

Ak súd rozhodne, že páchateľ má zaplatiť náhradu škody, lehota sa začína dňom, keď trestný súd túto skutočnosť oznámi obeti. Ak súd rozhodne, že páchateľ má zaplatiť náhradu škody, lehota sa začína oznámením súdneho orgánu.

V prípade prekročenia lehoty sa môže zohľadniť oprávnený dôvod predložený obeťou alebo jej pozostalými.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa bude vzťahovať napríklad na:

a) Pokiaľ ide o obeť trestného činu:

– v prípade materiálnej (inej než psychickej) ujmy:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré vznikli v dôsledku ujmy (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)
  Priama obeť môže v prípade ujmy na zdraví získať náhradu škody za všetky náklady na nemocničnú, zdravotnícku a farmaceutickú starostlivosť (zdravotné sestry, fyzioterapia, ortoptika, ortofónia atď.), pričom väčšinu týchto nákladov zvyčajne hradia orgány sociálnej starostlivosti.
  Zohľadniť sa môžu aj budúce, lekármi predpovedateľné náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré vzniknú v dôsledku patologického stavu obete po stabilizácii jej stavu.
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku ujmy (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená fyzioterapia, úprava bývania, špeciálne pomôcky atď.)
  Nahradiť možno aj náklady na prispôsobenie bývania a vozidla a výdavky spojené s trvalou pomocou tretej osoby.
  Zohľadniť sa môžu aj rôzne náklady spojené s dôsledkami ujmy na zdraví: náklady na starostlivosť o deti, starostlivosť o domácnosť, dopravu...
 • nezvratné poškodenia (napríklad invalidita a iné trvalé zdravotné postihnutia)
  Pri trvalom funkčnom postihnutí sa odškodňujú následky ujmy, ktoré pretrvávajú po stabilizácii stavu: poškodenie fyziologických funkcií, trvalé bolesti, strata kvality života, strata samostatnosti... Ak sa konštatuje, môže sa definovať prostredníctvom rozsahu funkčného postihnutia.
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženia príspevkov atď.)
   Nahrádza sa konštatovaná strata zárobku, budúca strata zárobku a vplyv na kariéru: zníženie hodnoty na trhu práce, strata pracovných príležitostí, zvýšenie náročnosti práce, nevyhnutnosť zmeniť pracovné zaradenie... Posúdiť možno aj ujmu súvisiacu s návštevou školy či univerzity alebo absolvovaním odbornej prípravy.
  • stratu pracovných príležitostí
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad súdne poplatky a iné
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok
  • ostatné

Strata pracovných príležitostí sa môže odškodniť v rámci náhrady za vplyv na kariéru (pozri predchádzajúci bod).

Procesné výdavky spojené s trestným činom nie sú zahrnuté do samotnej náhrady škody. Môže sa však poskytnúť právna pomoc s cieľom, aby časť alebo celú výšku honorárov a súdnych poplatkov, ktoré počas konania vznikli osobám s nedostatočnými finančnými prostriedkami, prevzal štát. Pri najzávažnejších trestných činoch sa udeľuje bez uplatnenia podmienok týkajúcich sa prostriedkov (pozri zoznam v článku 9-2 zákona č. 91-647 z 10. júla 1991 o právnej pomoci).

V prípade trestných činov proti životu a zdraviu sa materiálna škoda v zásade nenahrádza. V prípade trestných činov proti majetku uvedených vyššie (pozri bod 1.2) je náhrada škody obmedzená na 4 575 EUR (maximálna výška stanovená od 16. januára 2018) pri splnení podmienok.

– v prípade psychickej (nemajetkovej) ujmy:

 • bolesť a utrpenie obete

V rámci ujmy súvisiacej s prežitým utrpením sa zohľadňuje všetko fyzické a psychické utrpenie, ako aj súvisiace ťažkosti odo dňa činu až do stabilizácie stavu. Od stabilizácie stavu sa pretrvávajúce utrpenie odškodňuje na základe trvalého funkčného postihnutia.

Strata príležitostí na osobnej úrovni sa môže zohľadniť v rámci ujmy týkajúcej sa straty nádeje alebo príležitosti uskutočniť plány v oblasti rodinného života.

Ujma na vzhľade umožňuje zohľadniť osobné dôsledky zmeny fyzického vzhľadu.

Posúdiť sa môže aj ujma týkajúca sa zníženia kvality života, pričom sa určí náhrada škody za to, že obeť sa už ďalej nemôže venovať športovej aktivite alebo voľnočasovým aktivitám.

b) pokiaľ ide o oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– v prípade materiálnej (inej než psychickej) ujmy:

 • náklady na pohreb

Hradia sa náklady na pohreb a miesto posledného odpočinku.

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)

Väčšinu výdavkov na zdravotnú starostlivosť, a to aj pre blízkych, zvyčajne hradia orgány sociálnej starostlivosti. Patologické dôsledky sa zohľadňujú v rámci psychickej ujmy blízkych osôb (pozri ďalej).

 • stratu príspevkov alebo pracovných príležitostí

Stratu alebo zníženie príjmu s vplyvom na blízke osoby obete v dôsledku jej úmrtia alebo zdravotného postihnutia možno nahradiť, najmä ak musia zabezpečiť, aby pri obeti stále niekto bol, a dočasne odísť zo zamestnania.

– v prípade psychickej ujmy:

 • bolesť a utrpenie príbuzných a oprávnených osôb/náhradu pre pozostalých, ak obeť zahynula

V rámci psychickej ujmy blízkych osôb sa odškodňuje nemajetková ujma, ktorú utrpeli blízki obete po jej úmrtí alebo vzhľadom na bolesť a utrpenie priamej obete, ak je ťažko zdravotne postihnutá.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Suma sa môže vyplatiť jednorazovo alebo v podobe renty. Okrem toho sa počas konania pred konečným priznaním náhrady škody môžu vyplatiť preddavky.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Ak došlo k zavineniu zo strany obete, náhradu škody je možné vylúčiť alebo znížiť, napríklad v prípade vulgárnych prejavov či účasti na bitke alebo trestnej činnosti. Ak obeť zomrela, rovnako je možné vylúčiť alebo znížiť náhradu škody pre pozostalé oprávnené osoby.

Naproti tomu existencia záznamu v registri trestov obete nemá vplyv na náhradu škody.

Počas konania o náhrade škody musí vaša žiadosť obsahovať informácie potrebné na jej posúdenie a potrebné podporné dokumenty. Treba poskytnúť informácie, ktoré sa prípadne budú požadovať neskôr, a v prípade potreby spolupracovať pri vypracúvaní požadovaného znaleckého posudku.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

 • Závažný trestný čin proti životu a zdraviu (pozri bod 1.2)

Vaša finančná situácia sa nezohľadňuje a môžete získať úplnú náhradu škody vyplývajúcej z trestného činu proti vášmu životu a zdraviu.

Zohľadnia sa však dávky vyplatené orgánmi sociálnej starostlivosti, vzájomnými poisťovacími spolkami a poisťovňami.

 • Menej závažné trestné činy proti životu a zdraviu alebo trestné činy proti majetku (pozri bod 1.2)

Vaša finančná situácia sa zohľadní na základe troch kritérií, t. j.:

 • vaše ročné finančné prostriedky nesmú presiahnuť 18 300 EUR (v rámci prostriedkov v roku 2017), ku ktorým sa pripočítajú stanovené prirážky za závislé osoby (príbuzných vo vzostupnej a v zostupnej línii),
 • nesmiete mať nárok na účinnú a dostatočnú nápravu ujmy zo strany poisťovne ani od žiadneho iného dlžníka,
 • musíte odôvodniť, že ste v dôsledku trestného činu v ťažkej materiálnej alebo psychologickej situácii.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť, že získam náhradu škody, a/alebo jej výšku?

Nie.

Ako sa vypočíta náhrada škody?

Pri závažných trestných činoch proti životu a zdraviu platí zásada úplnej náhrady škody. Náhrada škody sa vypočíta s prihliadnutím na jednotlivé typy ujmy.

Výpočet sa vykonáva v jednotlivých prípadoch s prihliadnutím na osobnú situáciu každej obete a predložené podporné dokumenty, pričom pri niektorých typoch ujmy sa vychádza z orientačných sadzobníkov.

Výpočet náhrady škody za trvalé funkčné postihnutie môže napríklad vychádzať z orientačného sadzobníka v závislosti od rozsahu zdravotného postihnutia stanoveného lekárom a od veku obete.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Neexistuje minimálna výška.

Pokiaľ ide o závažné trestné činy proti životu a zdraviu (pozri bod 1.2), neexistuje maximálna výška.

Pokiaľ ide o menej závažné trestné činy proti životu a zdraviu alebo trestné činy proti majetku (pozri bod 1.2), náhrada škody je obmedzená stropom stanoveným na 4 575 EUR (maximálna suma od 16. januára 2018).

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári žiadosti o náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Áno, formulár žiadosti o náhradu škody obsahuje požadovanú sumu. Táto suma je však globálna. Pri jej stanovení vám môže účinne pomôcť advokát alebo organizácia na podporu obetí.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad z poistenia môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška z výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Zohľadnia sa dávky vyplatené orgánmi sociálnej starostlivosti, vzájomnými poisťovacími spolkami, poisťovňami atď.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, o preddavok náhrady škody môžete požiadať v ktorejkoľvek fáze konania.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Áno, v prípade, že sa vaša ujma prehĺbi, alebo z akéhokoľvek iného oprávneného a podloženého dôvodu môžete predložiť novú žiadosť o náhradu škody.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Žiadateľova žiadosť adresovaná podateľni výboru pre odškodnenie obetí trestných činov (commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) na príslušnom prvostupňovom súde musí obsahovať informácie potrebné na posúdenie nároku. Musia k nej byť pripojené podporné dokumenty, v ktorých sa uvedie najmä:

 • priezvisko, krstné mená, dátum a miesto narodenia, povolanie, štátna príslušnosť a adresa žiadateľa (pripojiť kópiu národného preukazu totožnosti, preukazu osoby s trvalým pobytom alebo pobytového preukazu, pasu atď.),
 • príbuzenský vzťah s obeťou (pripojiť kópiu matričnej knihy, notárskej listiny atď.),
 • dátum, miesto a okolnosti trestného činu (pripojiť potvrdenie o podaní sťažnosti, všetku dokumentáciu o trestnom konaní atď.),
 • súdny orgán, ktorý prípadne súdil páchateľa trestného činu (pripojiť kópiu rozsudku),
 • povaha zranení, dĺžka trvania pracovnej neschopnosti a prípadné následky (pripojiť lekárske potvrdenia, potvrdenia o pracovnej neschopnosti, znalecký posudok lekára),
 • verejné alebo súkromné orgány sociálnej starostlivosti príslušné pre žiadateľa, ktoré môžu zasiahnuť (pripojiť kópiu preukazu sociálneho zabezpečenia),
 • predložené žiadosti o zmier a už podniknuté súdne kroky, ako aj sumy, ktoré žiadateľovi už boli vyplatené (pripojiť potvrdenia o diétach, dôchodku, rente, platbách od páchateľa, od poisťovne atď.),
 • suma náhrady škody požadovaná od výboru CIVI,
 • potvrdenie o vedení účtu žiadateľa (tzv. relevé d’identité bancaire, RIB),
 • podporné dokumenty odôvodňujúce žiadosť.

Keď sa žiadosť o náhradu škody týka odškodnenia za menej závažné trestné činy proti životu a zdraviu alebo majetkovej ujmy vyplývajúcej z krádeže, podvodu, sprenevery, vydierania či zničenia, poškodenia alebo zhoršenia kvality majetku, žiadosť obsahuje aj:

 • údaj o výške finančných prostriedkov žiadateľa (pripojiť daňové priznanie za rok predchádzajúci trestnému činu a za rok predchádzajúci podaniu žiadosti),
 • skutočnosti preukazujúce nemožnosť získať účinnú a dostatočnú náhradu škody z iných zdrojov,
 • opis závažnej materiálnej alebo psychologickej situácie vyplývajúcej z trestného činu.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Takéto poplatky sa neúčtujú. Pomoc advokáta ani právne zastúpenie nie sú povinné. Honorár advokáta platíte sami okrem prípadov, keď vám bola priznaná bezpodmienečná alebo podmienená právna pomoc. Výdavky, ktoré vznikli v priebehu konania pred výborom pre odškodnenie obetí trestných činov (CIVI), sa účtujú v rámci súdnych poplatkov a konečné bremeno nesie štát.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Právomoc rozhodovať o náhrade škody pre obete majú výbory pre odškodnenie obetí trestných činov (Commissions d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI). Náhrada škody stanovená výborom CIVI sa vyplatí zo Záručného fondu pre teroristické a iné trestné činy (Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI).

Pokiaľ ide o terorizmus, Záručný fond pre teroristické a iné trestné činy (FGTI) vypláca náhradu škody priamo obetiam, ktoré ho o to požiadajú, pričom kontrolu vykonáva sudca (prvostupňového súdu), na ktorého je možné sa obrátiť v prípade sporu.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Na každom prvostupňovom súde rozhoduje o žiadostiach o náhradu škody predložených obeťami trestných činov alebo ich pozostalými výbor pre odškodnenie obetí trestných činov (CIVI).

Príslušný je výbor CIVI vo vašom mieste bydliska alebo prípadne v mieste trestného súdu, ktorý sa zaoberá trestným činom (zoznam). Ak ste Francúz žijúci v zahraničí alebo ak k činu došlo stal v zahraničí, štandardne je príslušným Prvostupňový súd v Paríži:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 – France

V prípade terorizmu treba žiadosť adresovať priamo Záručnému fondu pre teroristické a iné trestné činy (FGTI):

64, rue Defrance
94682 Vincennes Cedex – France

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie je povinné byť prítomný na konaní alebo pojednávaní.

Ako dlho trvá (približne), kým príslušný orgán rozhodne o mojej žiadosti o náhradu škody?

Podateľňa výboru CIVI bezodkladne postúpi žiadosť záručnému fondu.

Záručný fond musí obeti predložiť ponuku v lehote dvoch mesiacov od doručenia úplného spisu postúpeného podateľňou výboru CIVI.

Ak obeť ponuku prijme, dohoda sa postúpi predsedovi výboru CIVI na schválenie. V prípade schválenia je táto dohoda vykonateľná. Rozhodnutie sa oznámi obeti a záručnému fondu, ktorý pristúpi k úhrade.

V prípade odôvodneného zamietnutia žiadosti zo strany záručného fondu, odmietnutia ponuky zo strany obete alebo v prípade, že obeť na ponuku záručného fondu neodpovie v lehote dvoch mesiacov, sa konanie stáva súdnym: žiadosť teda posúdi sudca, ktorý overí vyhlásenia, ako aj predložené dokumenty.

Prokurátor republiky a záručný fond predložia svoje pripomienky najneskôr 15 dní pred pojednávaním. Žiadateľ a záručný fond sa musia predvolať aspoň dva mesiace vopred.

Po prerokovaní na neverejnom pojednávaní sa rozhodnutie výboru CIVI priznať náhradu škody alebo zamietnuť žiadosť oznámi žiadateľovi a záručnému fondu, ktorý uhradí priznanú náhradu škody v priebehu mesiaca nasledujúceho po tomto oznámení.

V prípade terorizmu záručný fond vyplatí určitú sumu ako preddavok v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po doručení úplného spisu, ak je oprávnený. Záručný fond predloží ponuku náhrady škody obeti (keď sa jej stav stabilizuje) alebo blízkym osobám zosnulých obetí v lehote troch mesiacov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím uvedeného orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Ak nie ste spokojní s rozhodnutím výboru CIVI, môžete požiadať o nové preskúmanie Cour d’appel (odvolací súd), do ktorého právomoci patrí daný výbor.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Informácie a formuláre sú dostupné na týchto internetových stránkach:

Organizácie na podporu obetí vám môžu pomôcť s postupmi a poskytnúť potrebné informácie.

Existuje nejaká špeciálna telefónna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Na telefonickej platforme 116006 sa zdarma poskytuje psychologická podpora, informácie o vašich právach a všeobecná podpora pri úkonoch 7 dní v týždni od 9:00 h do 21:00 h za cenu miestneho hovoru:

na čísle 01.41.83.42.08

z Francúzska,

+33.1.41.83.42.08 zo zahraničia.

E-mail: 08victimes@france-victimes.fr

Dostupné sú tieto internetové stránky:

Môžem získať právnu pomoc (pomoc advokáta) pri podávaní žiadosti?

Môže sa priznať právna pomoc s cieľom, aby časť alebo celú výšku honorárov advokátov a súdnych poplatkov, ktoré počas konania vznikli osobám s nedostatočnými finančnými prostriedkami, prevzal štát. Pri najzávažnejších trestných činoch sa udeľuje bez uplatnenia podmienok týkajúcich sa prostriedkov (pozri zoznam v článku 9-2 zákona č. 91-647 z 10. júla 1991 o právnej pomoci).

Určité štruktúry prístupu k právu, ako sú Maisons de la justice et du droit – MJD (justičné a právne centrá) a Points d’accès au droit – PAD (miesta prístupu k právu) bezplatne poskytujú konzultácie v právnej oblasti a môžu vám poskytnúť aj pomoc s vykonávaním všetkých úkonov zameraných na uplatnenie vašich práv, a to bez ohľadu na vašu štátnu príslušnosť, alebo vám môžu pomáhať počas mimosúdnych konaní.

To isté sa vzťahuje na organizácie na podporu obetí, ktorých najmä právna podpora je bezplatná.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody?

Organizácie na podporu obetí, ktoré sa nachádzajú v úradoch na podporu obetí na súdoch a vo svojich vlastných priestoroch, vám budú môcť poskytnúť bezplatnú podporu pri príprave vašej žiadosti o náhradu škody.

Posledná aktualizácia: 25/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.