Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Nemecký zákon o odškodňovaní obetí

Zákon o odškodňovaní obetí násilných trestných činov

Zákon o odškodňovaní obetí násilných trestných činov v angličtine

V prípade akého druhu trestného činu môžem získať odškodnenie?

Podľa zákona o odškodňovaní obetí môžete v zásade dostať odškodnenie za akýkoľvek úmyselný protiprávny útok (napr. fyzický útok, sexuálne napadnutie, teroristický útok, vražda). Odškodnenie sa môže poskytovať obetiam alebo ich pozostalým.

V prípade akého druhu poškodenia môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie sa poskytuje nielen za poškodenie zdravia, ale aj za ekonomické následky takéhoto poškodenia zdravia. Za poškodenie zdravia sa považujú aj negatívne psychické účinky. Musí ísť o trvalé (viac ako šesť mesiacov pretrvávajúce) poškodenie zdravia. Odškodnenie sa neposkytuje za majetkovú škodu ani finančné straty. Podľa zákona o odškodňovaní obetí sa odškodnenie neposkytuje ani za bolesť a utrpenie.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Odškodnenie sa vypláca aj pozostalým obete. Pozostalými sú manželskí partneri, registrovaní partneri a deti obete, vo výnimočných prípadoch aj rodičia. Pojem „deti“ zahŕňa adoptované deti, deti v pestúnskej starostlivosti a nevlastné deti.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Rodinní príslušníci žijúcej obete môžu za určitých podmienok získať príspevky na zdravotnícku starostlivosť, ako aj príspevky na zabezpečenie živobytia.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Všetci štátni príslušníci krajín mimo EÚ, ktorí sa stali obeťami násilného trestného činu v Nemecku, dostanú (retroaktívne od 1. júla 2018) rovnaké odškodnenie ako obete, ktoré sú nemeckými štátnymi príslušníkmi.

Môžem žiadať o náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Podľa § 3a zákona o odškodňovaní obetí môžu aj obete násilného činu spáchaného v zahraničí, ktoré majú bydlisko v Nemecku, získať odškodnenie od nemeckého štátu, a to vo forme jednorazovej platby. Akékoľvek odškodnenie poskytnuté krajinou, v ktorej k trestnému činu došlo, sa započíta proti tomuto odškodneniu.

Musím trestný čin najskôr oznámiť na polícii, aby som mohol žiadať odškodnenie?

Podľa zákona o odškodňovaní obetí majú žiadatelia povinnosť spolupracovať v rámci konania o náhrade škody. To znamená oznámiť všetky okolnosti, ktoré slúžia na objasnenie skutkovej podstaty. Patrí k tomu v zásade aj podanie trestného oznámenia proti páchateľovi. V určitých prípadoch je možné upustiť od požiadavky podať trestné oznámenie (napr. keď sa to od obete nedá odôvodnene očakávať).

Musím pred podaním žiadosti počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania?

Nie, príslušné orgány v zásade samostatne rozhodujú o žiadosti podľa zákona o odškodňovaní obetí. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné počkať na výsledok vyšetrovacieho alebo trestného konania.

Musím najskôr páchateľa trestného činu, pokiaľ bol zistený, zažalovať o odškodnenie?

Nie.

Mám nárok na odškodnenie aj vtedy, ak páchateľ trestného činu nebol zistený alebo odsúdený? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť, aby mi bol nárok priznaný?

Áno, odškodnenie je možné nezávisle od zistenia alebo odsúdenia páchateľa. K žiadosti musia byť priložené všetky podklady, ktoré môžu poslúžiť na objasnenie skutkovej podstaty a stanovenie rozsahu ujmy.

Musím pri svojej žiadosti o odškodnenie dodržať určitú lehotu?

Nie, v zákone o odškodňovaní obetí nie je stanovená žiadna lehota na podanie žiadosti. Plnenie odškodnenia však môže byť spätne poskytnuté iba za obdobie jedného roka pred podaním žiadosti.

Akých škôd a výdavkov sa týka odškodnenie?

Odškodnenie sa týka majetkovej ujmy a psychickej ujmy na zdraví vyplývajúcej z násilného trestného činu. Odškodnenie obetí zahŕňa mesačné dôchodkové dávky. Poskytujú sa aj dávky na odškodnenie ekonomických následkov.

Výšku a trvanie dávok upravuje spolkový zákon o poskytovaní pomoci (Bundesversorgungsgesetz).

Vzťahujú sa najmä na:

  • náklady na zdravotnú starostlivosť, opatrovateľské služby,
  • zdravotnícke pomôcky (napr. protézy, zubné protézy, invalidný vozík),
  • mesačné dôchodkové dávky, ktoré môžu a nemusia súvisieť s príjmom, pre poškodených a pozostalých,
  • náklady na pohreb,
  • doplnkové sociálne dávky pre osoby v ekonomickej núdzi (napr. príspevok na starostlivosť, doplnkový príspevok na náklady na živobytie).

Neposkytuje sa odškodnenie za bolesť a utrpenie (Schmerzensgeld). Odškodnenie sa v zásade neposkytuje za majetkovú škodu ani finančné straty. Výnimky sa udeľujú v prípade pomôcok, ktoré sa nosia, ako sú okuliare, kontaktné šošovky a zubné náhrady.

Je odškodnenie poskytované vo forme jednorazovej platby alebo mesačných čiastkových platieb?

Dôchodkové príspevky obetiam a pozostalým na vyrovnanie zdravotných a ekonomických následkov spôsobených zdravotným poškodením sú vyplácané mesačne, kým sú splnené podmienky. Iné príspevky sa poskytujú, ak a kým existuje príslušná potreba (napr. na náklady na pohreb, protézy).

Akým spôsobom by mohlo moje správanie sa pri trestnom čine, moje záznamy v registri trestov a moja nespolupráca počas konania o odškodnení ovplyvniť moje šance na odškodnenie a/alebo výšku odškodnenia?

Ak si poškodený poškodenie zapríčinil sám alebo sa odškodnenie zdá nespravodlivé z iných dôvodov, najmä z hľadiska vlastného správania sa, poskytnutie odškodnenia sa zamietne. Samotná existencia záznamov v registri trestov k tomu však nepostačuje. Žiadatelia sú okrem toho povinní prispieť všetkým, čím môžu, k objasneniu skutkovej podstaty. Ak si túto povinnosť nesplnia, je možné príspevky úplne alebo čiastočne zamietnuť.

Akým spôsobom môže mať moja finančná situácia vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie sa podľa zákona o odškodňovaní obetí poskytuje v zásade nezávisle od príjmovej alebo majetkovej situácie poškodeného. Iba v prípade príspevkov na vyrovnanie ekonomických následkov škôd a príspevkov na opateru môže mať finančná situácia poškodeného vplyv na rozsah plnenia.

Mohli by mať iné kritériá vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Nie.

Ako sa vypočíta odškodnenie?

Výška dôchodkových dávok na vyrovnanie zdravotných následkov škôd sa vypočíta podľa ich rozsahu.

Výška dávok na vyrovnanie ekonomických následkov škôd vychádza zo vzniknutých ekonomických nevýhod.

Existuje minimálna a/alebo maximálna suma?

Nie.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Nie, jeho výšku nemusíte vo formulári uvádzať. Výška odškodnenia závisí od vzniknutého poškodenia zdravia a ekonomických škôd a určuje ju rozhodujúci orgán.

Odpočítava sa odškodnenie za rovnaké vzniknuté škody z iných zdrojov (z poistenia zamestnávateľom alebo zo súkromného poistenia) od odškodnenia zo strany orgánu/štátu?

Dôchodkové príspevky na vyrovnanie následkov zdravotnej ujmy sa poskytujú nezávisle od plnení iných súkromných alebo štátnych inštitúcií. Pri výpočte príspevkov na vyrovnanie ekonomických následkov ujmy však môže započítanie takýchto plnení prichádzať do úvahy.

Môžem dostať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavkové platby nie sú podľa zákona o odškodňovaní stanovené. Príspevky na liečebné a zdravotné ošetrenie je však možné poskytnúť už pred rozhodnutím o žiadosti o odškodnenie.

Môžem získať doplňujúce alebo dodatočné odškodnenie (napr. po zmene okolností alebo zhoršení zdravotného stavu atď.) aj po hlavnom rozhodnutí?

V prípade zhoršenia zdravotného stavu je možné kedykoľvek podať tzv. žiadosť na základe zhoršenia stavu (Verschlimmerungsantrag) a požiadať o nový výpočet plnenia. Pri výpočte plnenia na vyrovnanie ekonomických následkov ujmy je možné kedykoľvek zohľadniť zmenenú príjmovú situáciu.

Aké sprievodné podklady by som mal priložiť k svojej žiadosti?

Priložené by mali byť všetky podklady, ktoré prispejú k objasneniu skutkovej podstaty a k stanoveniu spôsobených následkov ujmy.

Sú s podaním a spracovaním žiadosti spojené administratívne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadostiach o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Rozhodujúcimi orgánmi sú orgány sociálnej pomoci v každej spolkovej krajine. Príslušnou spolkovou krajinou je krajina, v ktorej má obeť bydlisko.

Ak obeť násilného trestného činu v Nemecku nemá pobyt v Nemecku, obeť môže podať žiadosť na orgán sociálneho zabezpečenia v spolkovom štáte, v ktorom k trestnému činu došlo.

Zahraniční žiadatelia nemusia hľadať zodpovedný orgán a môžu sa obrátiť na centrálne kontaktné miesto na spolkovom ministerstve práce a sociálnych vecí (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales), ktoré žiadosť o náhradu škody zašle správnemu úradu.

Kam musím svoju žiadosť zaslať (v národných prípadoch)?

Žiadosť by sa mala zaslať príslušnému orgánu sociálnej pomoci.

Zahraniční žiadatelia nemusia hľadať zodpovedný orgán a môžu sa obrátiť na centrálne kontaktné miesto na spolkovom ministerstve práce a sociálnych vecí (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

Musím byť prítomný počas konania a/alebo keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody?

To nie je možné určiť všeobecne. Dĺžka trvania závisí najmä od toho, aké jednoduché alebo zložité je objasnenie skutkovej podstaty a od toho, či je potrebné vyžiadať lekárske posudky.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu je možné podať námietku. Ak príslušný orgán v rámci konania o námietke nedospeje k inému rozhodnutiu, je možné podať sťažnosť na Sociálnom súde (Sozialgericht).

Kde nájdem potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako môžem podať žiadosť o odškodnenie?

Formuláre žiadostí a iné informácie nájdete na adrese:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Existuje osobitná telefonická informačná linka alebo internetová stránka, kde môžem získať informácie?

Tieto informácie nájdete na adrese:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Informácie o organizáciách na podporu obetí v Nemecku nájdete na adrese https://www.odabs.org/.

Môžem získať pomoc právneho zástupcu (podporu prostredníctvom advokáta) pre vypracovanie žiadosti?

Nie. Náklady na advokáta sa nepovažujú za plnenie odškodnenia, a preto nemôžu byť podľa zákona o odškodňovaní obetí nahrádzané.

Existujú organizácie na pomoc obetiam, ktoré ma môžu pri mojej žiadosti o odškodnenie podporiť?

Áno, existuje viacero regionálnych aj celoštátnych organizácií na podporu obetí. Najväčšou celoštátnou organizáciou je der WEISSE RING.

Posledná aktualizácia: 16/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.