Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Za aký typ trestného činu môžem získať odškodnenie?

V gréckej legislatíve v oblasti odškodňovania za násilné trestné činy sa uvádzajú nasledujúce trestné činy spáchané na území Grécka:

Násilné trestné činy a trestné činy uvedené v nasledujúcich článkoch Trestného poriadku: 323Α (obchodovanie s ľuďmi):

a) otroctvo alebo podobné pracovné postupy,

b) nevoľníctvo,

c) nútenie obete pracovať alebo žobrať (pracovné vykorisťovanie),

d) nútenie obete páchať trestnú činnosť,

e) odoberanie buniek, tkanív alebo orgánov od obete,

f) nútenie obete sa zúčastňovať na sexuálnych aktoch, praktikách alebo simuláciách alebo na práci či službách, ktorých cieľom je iba vyvolať vzrušenie (sexuálne vykorisťovanie) alebo

g) nútené manželstvo; 336 keď je obeťou neplnoletá osoba (trestné činy proti sexuálnej slobode alebo trestné činy finančného vykorisťovania sexuálneho života); 339(1) a (3) (sexuálne akty, na ktorých sa zúčastňujú maloleté osoby alebo ktoré ich poškodzujú); 342(1) (sexuálne zneužívanie detí); 348A (detská pornografia); 348Β (nadväzovanie kontaktu s deťmi na sexuálne účely); 348C (pornografické znázornenie neplnoletých osôb); A 351A (sexuálne akty, na ktorých sa maloleté osoby zúčastňujú za odmenu).

Za aký typ zranenia môžem získať odškodnenie?

Za akýkoľvek násilný trestný čin spáchaný použitím fyzického násilia alebo pod hrozbou fyzického násilia, ktorého následkom je smrť alebo vážny fyzický alebo duševný stav obete; a za akýkoľvek násilný trestný čin spáchaný použitím fyzického násilia alebo pod hrozbou fyzického násilia, ktorý sa trestá dlhší trestom odňatia slobody (kátheirxi).

Od 1. januára 2010 sa zamestnancom zariadení určených na zaistenie, ktorí sú obeťami násilných trestných činov, ktoré im spôsobili zdravotné postihnutie alebo vážne poškodenie a ktoré boli spáchané v Grécku, poskytuje neprerušovaná platená nemocenská dovolenka, kým príslušná lekárska komisia neodporučí, že sú spôsobilí na prácu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný/-á alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Odškodnenie je dostupné pre členov rodiny obete, to znamená manželovi, osobe žijúcej s obeťou v trvalom a nepretržitom heterosexuálnom alebo homosexuálnom zväzku, snúbencovi/snúbenici, pokrvným príbuzným alebo príbuzným prostredníctvom manželstva v priamej línii, adoptívnym rodičom a adoptovaným deťom, súrodencom, manželom alebo snúbencom/snúbeniciam súrodencov a závislým osobám obete okrem akýchkoľvek nezaopatrených detí a rodičov.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný/-á alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Odškodnenie môžu v tomto prípade získať len priamo zranení, t. j. na odškodnenie má právo samotná obeť.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Grécky orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení (Archí Apozimíosis), odškodňuje obete násilných trestných činov v tom prípade, ak bol trestný čin spáchaný na území Grécka a bydlisko obete (katoikía) alebo obvyklého bydliska (siníthi diamoní) je na území Grécka alebo iného členského štátu EÚ alebo v tretej krajine v prípadoch stanovených v článku 323A Trestného zákona. Medzi občanmi EÚ a občanmi z krajín mimo EÚ sa nerobia žiadne rozdiely.

Môžem žiadať o náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ, obete, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v Grécku, majú právo predložiť gréckemu asistenčnému orgánu (Archí Syndromís) žiadosť o odôvodnenú a primeranú náhradu, ktorú poskytne orgán rozhodujúco o odškodnení dotknutého členského štátu EÚ v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými právnymi predpismi tohto štátu.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol/-la žiadať o odškodnenie?

Áno, prokurátorovi alebo polícii v lehote do troch mesiacov, pretože inak nemusí byť možné nájsť páchateľa. Ak vám dôvody vyššej moci zabránili v nahlásení trestného činu spáchaného voči vám, trojmesačná lehota začne plynúť, keď sa tieto dôvody prestanú uplatňovať.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Áno, pretože váš nárok na odškodnenie začína

a) v prípade, že páchateľ nedostal prostriedky potrebné na to, aby vám odškodnenie vyplatil po uložení právoplatného rozsudku;

b) v prípade, že sa nedá zistiť totožnosť páchateľa, keď je spis archivovaný do registra neznámych páchateľov; alebo

c) v prípade, že páchateľ nemôže byť stíhaný alebo odsúdený, keď je spis archivovaný na základe aktu príslušného prokurátora, alebo konečným rozhodnutím nepokračovať v súdnom procese, alebo právoplatným oslobodením spod žaloby, alebo konečným uzavretím prípadu akýmkoľvek iným spôsobom.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Áno, pretože v prípadoch uvedených v bodoch a) a c) vyššie (t. j. v prípade, že páchateľ nemá dostatok prostriedkov na odškodnenie alebo páchateľ nemôže byť stíhaný alebo odsúdený), môže obeť podať žiadosť o odškodnenie tohto druhu iba vtedy, ak nie je schopný nijakým spôsobom vyhovieť svojmu nároku na odškodnenie voči páchateľovi, ako to určuje konečný rozsudok.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Áno, o odškodnenie môžete požiadať aj orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, a to v prípade, ak nie je možné zistiť totožnosť páchateľa po tom, čo bol spis archivovaný do registra neznámych páchateľov.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť o odškodnenie musí oprávnená osoba alebo jej zástupca predložiť orgánu, ktorý rozhoduje o odškodnení, v rámci obmedzenej časovej lehoty jeden rok odo dňa vzniku nároku.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

a) Pre obeť trestného činu:

Fyzická (iná ako psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, rehabilitácia),
 • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženie schopnosti zarobiť si na živobytie atď.).

psychická (nemajetková) ujma:

 • duševná a psychická podpora
 • zmena prostredia a adresy (likvidácia a nákup nevyhnutných výrobkov bežnej spotreby)

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

Fyzická (iná ako psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • strata podpory alebo vyhliadky na pomoc.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Jednou platbou.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Pri určovaní výšky odškodnenia sa berie do úvahy akýkoľvek protizákonný úkon z vašej strany.

Okrem toho, ak ste počas trestného konania nespolupracovali s orgánmi tým, že ste im neoprávnene neposkytli pomoc, najmä ak ste odmietli svedčiť alebo ste ukrývali, resp. odmietli predložiť dôkazy, čím ste sťažili identifikáciu páchateľa, nemáte nárok na odškodnenie.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia nemá žiadny vplyv na váš nárok na odškodnenie alebo sumu, ktorú môžete získať.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Na odškodnenie nemáte nárok v týchto prípadoch:

a) ak sa trestný čin uskutočnil medzi členmi zločineckej organizácie, gangu alebo teroristickej skupiny;

b) ak ste v priebehu troch mesiacov úmyselne nenahlásili trestný čin spáchaný voči vám, čo sťažuje identifikáciu páchateľa (ale ak vám v nahlásení trestného činu zabránili dôvody vyššej moci, trojmesačná lehota začína plynúť, až keď sa tieto dôvody prestanú uplatňovať);

c) ak ste v priebehu trestného konania neoprávnene odmietli pomáhať orgánom, najmä ak ste odmietli svedčiť alebo ste ukryli, resp. nepredložili dôkazné prostriedky, čo sťažuje identifikáciu páchateľa; a

d) v akomkoľvek inom prípade, keď vzhľadom na konkrétne okolnosti váš nárok na odškodnenie predstavuje zneužitie práv.

Pri určovaní výšky odškodnenia sa berie do úvahy akýkoľvek protizákonný úkon z vašej strany, akékoľvek náklady gréckeho štátu na hospitalizáciu a akékoľvek ďalšie sumy, ktoré ste dostali od páchateľa, od služieb sociálneho zabezpečenia alebo z akéhokoľvek iného zdroja.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Výška odškodnenia sa určí v súlade s gréckymi právnymi predpismi, s výhradou podrobnejších ustanovení.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Nie.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Áno, formulár žiadosti obsahuje špeciálne pole, ktoré treba vyplniť.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, vo formulári žiadosti musíte uviesť výšku odškodnenia, na ktorú si uplatňujete nárok, a akéhokoľvek iného odškodnenia, ktoré ste už dostali, aby sa mohli zohľadniť akékoľvek náklady gréckeho štátu na hospitalizáciu a akékoľvek ďalšie sumy, ktoré ste dostali od páchateľa, od služieb sociálneho zabezpečenia alebo z akéhokoľvek iného zdroja.

Rovnako sa bude od vás vyžadovať, aby ste uviedli podrobné informácie o situácii v dôsledku vzniknutej škody. Znamená to, že budete vyzvaní, aby ste uviedli a predložili všetky dôkazy o lekárskych výdavkoch, nemocničných poplatkoch alebo pohrebných výdavkoch a o akejkoľvek strate alebo znížení vášho príjmu, o akomkoľvek zvýšení vašich výdavkov alebo o akejkoľvek neschopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku škody spôsobenej údajným trestným činom.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Nie.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, výslovne nestanovil žiadne doplnkové ani dodatočné odškodnenie. Grécke právo však ustanovuje takúto možnosť v prípade zmeny okolností alebo zhoršenia zdravotného stavu obete.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

V závislosti od prípadu sú potrebné nasledovné sprievodné doklady:

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo sobášny list
 • povolenie na pobyt alebo potvrdenie o prijatí žiadosti o obnovenie povolenia na pobyt
 • náležitý doklad o zaplatení pohrebných nákladov a nákladov na zdravotnú starostlivosť
 • osvedčenie o úmrtí obete alebo zdravotný záznam, v ktorom sa uvádza typ škody, dĺžka trvania zdravotného postihnutia, charakter akýchkoľvek zdravotných následkov a akékoľvek trvalé postihnutie a stupeň akéhokoľvek takéhoto postihnutia
 • ročný príjem pred predložením žiadosti a v roku pred odohraním sa incidentu (daňové hodnotenie od príslušného daňového úradu alebo vyhlásenie o príjmoch, ktoré ste predložili vy alebo váš životný partner, partner žijúci v registrovanom partnerstve alebo akákoľvek iná osoba, ktorá trvalo žije s vami)
 • osvedčenie o podaní sťažnosti/nahlásení priestupku/-ov
 • kópia príslušných konečných súdnych rozhodnutí alebo príkazov alebo potvrdenie, že prípad bol uzavretý
 • osvedčenie o zaplatení alebo nezaplatení súvisiacich čiastok z iných zdrojov (poistný fond zamestnávateľa, súkromná poisťovňa)
 • akýkoľvek iný doklad, ktorý je relevantný alebo predstavuje dôkaz straty, zníženie vášho príjmu, zvýšenie vašich výdavkov alebo neschopnosť vykonávať zárobkovú činnosť

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Áno, 50 EUR pred preskúmaním prípadu orgánom, ktorý rozhoduje o odškodnení, v opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Pomocnému orgánu alebo priamo tajomníkovi orgánu, ktorý rozhoduje o odškodnení.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie nevyhnutne. Ak to bude potrebné, budete vyzvaní, aby ste sa konania zúčastnili.

Ak sa vaše bydlisko alebo obvyklé bydlisko nachádza na území iného členského štátu, grécky orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, požiada príslušný pomocný orgán o vypočutie v súlade s právnymi predpismi tohto štátu a zašle mu hlásenie. V spolupráci s príslušným pomocným orgánom môže takisto sám vykonať vypočutie podľa gréckeho zákona telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie. V takom prípade grécky orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, nemôže žalobcovi uložiť, aby bol vypočutý.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, musí tento prípad preskúmať do troch mesiacov od dátumu podania žiadosti a do troch mesiacov odo dňa posúdenia žiadosti musí vydať konečné rozhodnutie.

Ak s rozhodnutím orgánu nesúhlasím, ako proti nemu môžem namietať?

Žiadateľ aj grécky štát majú právo podať odvolanie proti rozhodnutiu orgánu, ktorý rozhoduje o odškodnení, pred Správnym súdom prvého stupňa (Dioikitikó Protodikeío). Konečná lehota predstavuje štyri mesiace.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová lokalita, ktoré môžem využiť?

Neexistuje špeciálna linka na uplatňovanie nárokov na odškodnenie. https://ministryofjustice.gr/

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave žiadosti?

V prípade cezhraničných sporov je právna pomoc sa poskytuje v rámci občianskych (alebo obchodných) konaní, ak máte trvalý alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ. Právna pomoc môže mať tiež formu vymenovania advokáta, ktorý poskytne právne poradenstvo s cieľom vyriešiť spor pred tým, ako bude predložený pred súd. Osoby, ktoré majú trvalé alebo obvyklé bydlisko v Grécku, ale požiadajú o právnu pomoc v rámci súdneho alebo procesného konania v inom členskom štáte EÚ, majú tiež nárok na služby advokáta až do prijatia žiadosti o poskytnutie právnej pomoci príslušným orgánom cudzieho členského štátu.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Výskumné centrum rodovej rovnosti (KEThI)

Národné centrum sociálnej solidarity (EKKA)

Generálny sekretariát pre rodovú rovnosť (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Grécka rada pre utečencov (Ellinikó Symvoulio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – grécka sekcia

Helénska polícia – Počítačová kriminalita

Posledná aktualizácia: 12/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.